Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Հայաստանի հանրային առողջության ամսական զեկույց 1-12.2006

Բժշկության և կենսաբանության մեջ տվյալների ներկայացումը և առաջնային անալիզը

Մաս I. Տվյալների ներկայացում  Ուսումնական ձեռնարկ 

Բովանդակություն

Պայմանական նշանների ցուցակ.................................................. 4

 

Նախաբան …… …............................................................................ 5

 

Գլուխ I. Համախմբություն (ամբողջություն) եվ քաղվածք ...........................................................  6 1.1. Կենսաբանական վիճակագրության հիմնական հասկացողությունը.....................................................  6

1.2.Արժեքները (հատկանիշները, նշանները) և նրանց    հատկությունները ……………………………  8 1.3.Չափման սխալները ................................................................ 9

 

Գլուխ II. Առաջնային տվյալների ներկայացում  ................ 10

2.1. Վիճակագրական աղյուսակներ ..................................... ...... 11

2.2.Փոփոխական շարքեր ............................................................ 12

2.3.Տեղաբաշխման գրաֆիկներ ................................................ 16

 

Գլուխ III. Փոփոխականության եվ կենտրոնական միտումների միջոցներ.........................  22

3.1Կառուցվածքային միջիններ ................................................... 23

3.2.Աստիճանային միջիններ ........................................................ 26

3.3.Փոփոխականության միջոցներ (ցրման) .............................. 29 

 

Գրականության ցանկ ............................................................ 33

 

Պայմանական նշանների ցուցակ 

 

 • µ    միջին գլխավոր համախմբություն,
 • σ2  գլխավոր համախմբության դիսպերսիա,
 • σ    գլխավոր համախմբության ստանդարտ շեղում,
 • х     փոփոխականության հատկության արժեք,
 • ∆х   դասային ինտերվալի մեծություն,
 • хin   դասային ինտերվալի ստորին սահման,
 • хiB   դասային ինտերվալի վերին սահման,
 • хmax  արժեքի մաքսիմալ իմաստ,
 • хmin   արժեքի մինիմալ իմաստ,
 • ¯(х )  ընտրովի միջին կամ թվաբանական միջին,
 • S2    ընտրողական դիսպերսիա,
 • S      ընտրողական միջինի քառակուսային շեղում,
 • ¯хq  միջին քառակուսային,
 • ¯хg  միջին երկրաչափական,
 • ¯хh  միջին հարմոնիկ, ներդաշնակ,
 • V     փոփոխականության գործակից,
 • В     հավասարման գործակից,
 • k     փոփոխականության շարքի դասերի քանակ, 
 • n     ընտրության ծավալ,
 • m     ընտրողական միջինի սխալ,
 • m % ընտրողական միջինի համեմատական սխալ,
 • med  միջնագիծ,
 • M0  մոդա,
 • Qi   քվարտիլներ,
 • Di   դեցիլներ,
 • Pi   ցենտիլներ,
 • f     հաճախականություն,
 • R    թափ,
 • RD  ինտերդեցիլ թափ, 
 • RQ  կիսա-միջքվարտիլային թափ, 
 • t      նորմավորված շեղում,
 • ∑   գումար, գումարային նշան:


Նախաբան


Բժշկության և կենսաբանության բնագավառում ցանկացած վիճակագրական հետազոտության հիմքում արտահայտված է փաստերի քանակի կարգավորումը: Այսպիսի հետազոտումն իր մեջ ներառում է ոչ միայն փաստերի հասարակ նկարագրումը` արտացոլված առաջնային վիճակագրական տվյալներով, այլ նաև այս փաստերի մեկնաբանության որոշ էլեմենտները: Սակայն, անմիջապես առաջնային վիճակագրական դիտարկումների պրոցեսում ստացված տվյալներով անցկացված վիճակագրական հետազոտության հիմքում ընկած է արտահայտված փաստերի քանակի կարգավորումը: Պրոցեսները կամ երևույթների էության ավելի խորը հասկացողությունը, արտացոլված կենսաբանական օբյեկտների շուրջ առաջնային վիճակագրական դիտարկումների տվյալներով, կարող է հասանելի լինել միայն այդ տվյալների մաթեմատիկականվի ճակագրական մշակումով: Այսպիսի մշակումը, թաքցնելով հետազոտվող վիճակագրական համախմբման (ամբողջականության) ծագման հավանականությունը, հնարավորություն է տալիս եղած առաջնային ինֆորմացիայի հիմքի վրա եզրահանգումներ անել, որոնք հնարավոր չէ ստանալ այլ ճանապարհով:

 

Ձեռնարկում նկարագրվում են առաջնային վիճակագրական տվյալների ներկայացման մեթոդները, որոնք լայնորեն կիրառվում են բժշկա-կենսաբանական հետազոտություններում և կապված են մասսայական հետազոտումների արդյունքների գնահատման հետ: Առաջնային վիճակագրական դիտարկումների տվյալների անալիզը և մաթեմատիկական-վիճակագրական մշակման մեթոդները վերջնական արդյունքում հանգում են որոշակի մաթեմատիկականվի ճակագրական մոդելների կիրառմանը: Այս մոդելներում մաթեմատիկական նշումների միջոցներով արտացոլվում է նկարագրվող երևույթի կառուցվածքը և ներկայացվում են նրա հիմնական քանակական բնութագրումները: Այս մոդելը մաթեմատիկորեն կարող է արտահայտվել կամ հանրահաշվային բանաձևի տեսքով, որն իրենից ներկայացնում է վիճակագրական համախմբման (ամբողջականության) կողմից նկարագրված քանակական բնութագրումների (սիմվոլիկ) նշում, կամ երկրաչափական մարմինների ձևով` իրականում նույն նշանակությունով և բովանդակությամբ, բայց արտահայտիչ միջոցի փոխարեն կիրառվում է բազմաթիվ (երկրաչափական տեղ) կետեր` որոշակի ձևով տեղաբաշխված հարթության կամ տարածության մեջ:

 

Բժշկակենսաբանական հետազոտություններում դիտարկումների արդյունքների առաջնային ներկայացման ժամանակ հաճախ կիրառվում են մոդելների երկու ձևերը` և հանրահաշվային, և գրաֆիկային: Գրաֆիկները, որոնք կիրառվում են մաթեմատիկականվի ճակագրական անալիզում, իրենցից ներկայացնում են մաթեմատիկական մոդելավորման ձևերից մեկը` հանրահաշվային մոդելին լրիվ հավասար:

 

Ձեռնարկում համակարգված են կենտրոնական միտումների (տենդենցիայի) և փոփոխականության միջոցները, որոնք հանդիսանում են վիճակագրական համախմբման (ամբողջականության) քանակական բնութագրման հիմքերը: Մանրամասն նկարագրված են բժշկությունում և կենսաբանությունում ավելի հաճախ կիրառվող կառուցվածքային միջինների հատկանիշները և առանձնահատկությունները: Վերանայված են փոփոխական շարքերի և տեղաբաշխման գրաֆիկների կառուցման մեթոդիկան, հաշվառման տեխնիկան և ընտրողական ցուցանիշների գնահատումը, հաշվարկային ընթացակարգերը (պրոցեդուրաները) հեշտացնող միջոցները:

 

Գլուխ I.

 

Համախմբություն (ամբողջություն) եվ քաղվածք

 

1.1. Կենսաբանական վիճակագրության հիմնական հասկացողությունը

 

Ցանկացած կենսաբանական առարկա (օբյեկտ), որ հետազոտվում է քանակական մեթոդների օգնությամբ, հանդիսանում է վիճակագրության առարկա: Այն հարցին, թե դիտարկվող երևույթները կարելի է նայել որպես պատահականություն, թե՞ նրանք հանդիսանում են օրինաչափություն, պատասխանում է մաթեմատիկական վիճակագրությունը, որի մեթոդները ժամանակակից գիտության համար բնորոշ են դառնում:

 

Փորձը հանդիսանում է բժշկական գիտության որոշող էլեմենտը: Փորձի և գիտության հիմքը միշտ եղել են տեղեկությունները, որոնք ստացվել են մասսայական երևույթների հիման վրա: Մասսայական և խմբակային առարկաների (օբյեկտները) վերանայումը խոսում է վիճակագրական համախմբման (ամբողջականության) մասին: Վիճակագրական համախմբումը (ամբողջականությունը), դա համեմատաբար միասեռ, բայց անհատական (ինդիվիդուալ) տարբեր միավորների բազմազանությունն է` միավորված միացյալ (խմբակային) հետազոտման համար: Վիճակագրական ամբողջականությունը (համախմբումը) պետք է ունենա որակապես միասեռ կազմ: Չի կարելի կատարել համախմբում տարբեր սեռի և տարիքի անհատների, երբ խոսքը գնում է սննդի նորմայի մասին, քանի որ նախապես պարզ է, որ կախված տարիքից և անհատի սեռից փոխվում է նրանց սնվելու պահանջը:

 

Ակնառու է, որ ոչ միշտ է հնարավոր (պրակտիկապես շատ հազվադեպ) հետազոտել բոլոր վիճակագրական ամբողջականությունը` այս կամ այն եզակի բոլոր արժեքներով: Այս պարագայում դիմում են այն մասի ուսումնասիրմանը, ըստ որի կատարում են ընդհանուր եզրահանգում: Այսպիսի մեթոդը անվանում են ընտրանքային և համարվում է հիմնականը գլխավոր ամբողջականության հետազոտման ժամանակ [1]:

 

Այսպիսով, առարկաների (օբյեկտների) բոլոր խմբերը, որոնք ենթակա են հետազոտման կոչվում է գլխավոր ամբողջականություն, իսկ առարկաների (օբյեկտների) այն մասը, որոնք ընկել են ստուգման տակ, կոչվում է հետազոտություն – ընտրողական համախմբություն կամ պարզապես քաղվածք: Գլխավոր համախմբությունում և քաղվածքում էլեմենտների քանակը անվանում են նրանց ծավալը:

 

Ընտրողական մեթոդի գլխավոր նպատակն է փոքր քաղվածքի վիճակագրական ցուցանիշներով հնարավորինս ճիշտ բնութագրել առարկայի (օբյեկտի) լրիվ ամբողջականությունը, որը վիճակագրությունում կոչվում է գլխավոր ամբողջականություն:

 

1.2. Արժեքները (հատկանիշները, նշանները) և նրանց հատկությունները

 

Կենսաբանական արժեքներին բնորոշ հատկությունը հատկանիշի մեծության փոփոխումն որոշակի սահմաններում` հետազոտման մեկ միավորից մյուսին անցնելիս: Օրինակ, նույն տարիքի և սեռի երեխաների քաշը և հասակը չափելիս դժվար չէ նկատել, որ յուրաքանչյուր հատկանիշի մեծությունը (արժեքը) տատանվում է, ձևավորելով հատկանիշի թվային տվյալների ամբողջականություն, որով անց են կացնում դիտարկումը: Նույն արժեքի մեծության տատանումները, որոնք դիտարկվում են վիճակագրության համախմբման միասեռ անդամների մասսայում կոչվում են փոփոխականություններ, իսկ տատանվող արժեքի առանձին թվային նշանակումներն անվանում են տարբերակ: Կենսաբանական արժեքները բաժանվում են քանակականի և որակականի: Որակականին պատկանում են, հետևյալ հատկանիշները` մազերի և աչքի գույնը, մթերքի համն ու հոտը և այլն: Որակական հատկանիշները ենթակա չեն անմիջական չափման և հաշվառվում են հետազոտվող խմբի առանձին անդամների մոտ նրանց հատկությունների առկայությամբ:

 

Քանակական հատկանիշները կարելի է անմիջականորեն չափել: Նրանք բաժանվում են չափման և հաշվման: Մարմնի հասակը կամ քաշը, ջերմությունը, արյան ճնշումը, բոլորը չափելի հատկանիշներ են` անընդհատ փոփոխվող: Այդ հատկանիշները կարող են ընդունել ցանկացած թվային նշանակումներ` որոշակի սահմաններում: Հաշվելի հատկանիշներն են, օրինակ, սրտի կծկումների թիվը, շնչառության թիվը և այլն, փոփոխվում են, ընդհատող կամ դիսկրետ. նրանց թվային նշանակություններն արտահայտվում են ամբողջական թվերով:

 

Որակական հատկանիշները դիտվոմ են այլընտրանքային (ալտերնատիվ) ձևով, այսինքն` ինչպես մեկը մյուսի հետ

համեմատվող խմբեր: Օրինակ, առողջները համեմատվում են հիվանդների, բարձրահասակները` ցածրահասակների հետ և այլն:

Կենսաբանական վիճակագրությունում որակական հատկանիշներ տերմինի հետ կիրառվում է նաև այլընտրանքային հատկանիշներ տերմինը, այսինքն այնպիսիները, որոնք արտահայտվում են այլընտրանքի ձևով:

 

Մաթեմատիկայի լեզվով ասած, ցանկացած փոփոխվող հատկանիշի մեծությունը հանդիսանում է պատահական մեծության փոփոխականը: Այս մեծություններն ընդունված է նշել լատինական այբուբենի հասարակ տառերով` X, Y, Z, իսկ իրենց թվային նշանակումները, այսինքն տարբերակները` համապատասխան տողագիր տառերով` х1, х2, ... хn կամ y1, y2, ... yn և այլն:

 

1.3. Չափման սխալները

 

Բժշկակենսաբանական առարկաների (օբյեկտների) հետ աշխատելիս չափումները սովորաբար կատարվում են ճշգրիտ մինչև տասնորդական, հազարերորդական միավորներով, ավելի ճշգրիտ չափումները կատարում են հազվադեպ:

 

Ընդհանրացնող վիճակագրության բնութագրությունները հաշվելիս (միջիններ, դիսպերսիա, ստանդարտ կամ նորմալացված շեղումներ և այլն) հաշվառման արդյունքը չի կարող լինել ավելի ճշգրիտ, քան այն տվյալները , որոնց վրա նա հիմնված է: Այսպիսի մաթեմատիկական գործողությունները, ինչպիսի են բաժանումը, արմատի հանումը, լոգարիթմի գտնելը և այլն, արդյունքում տալիս են մոտավոր թվեր:

 

Որպեսզի զերծ մնալ կոպիտ սխալներից և ստանալ համադրելի արդյունքներ պետք է պահպանել մոտավոր թվերի կլորացման կանոնները: Ընդ որում թվերը, որոնք ֆիքսված են հաշվառման փաստաթղթերում պետք է համապատասխանեն փոփոխական առարկաների (օբյեկտների) չափումների ժամանակ ընդունված ճշգրտությանը: Այսպես, եթե չափումներն անց են կացվում մինչև մեկ տասներորդական նշանի, ապա չափումների արդյունքները չի կարելի գրանցել այս ձևով, օրինակ.

 

6,2; 3; 2,68; 3,082 և այլն:

 

Այս թվերի ճիշտ գրանցումը կլինի այսպես.

 

6,2; 3,0; 2,7; 3,1 և այլն:

 

Հատկանիշները տատանվում են տարբեր պատճառներից, այդ թվում և պատահական: Չափվող մեծության իսկապես գոյություն ունեցող (իրական) նշանակության և չափումների արդյունքների միչև տարբերությունն անվանում են շեղում կամ սխալ: Սխալները լինում են համակարգված ( հետևողական, կանոնավոր, պարբերական) կամ պատահական:

 

Համակարգված ( հետևողական, կանոնավոր, պարբերական) սխալները ներառում են տեխնիկական սխալները, որոնք առաջանում են չափող սարքերի և գործիքների անճշտությունից կամ անսարքությունից, իսկ անձնական սխալները, կախված են հետազոտողի սեփական որակից, աշխատանքի ունակությունից և հմտությունից:

 

Պատահական սխալները հանդիսանում են մի շարք այլ կարգավորման չենթարկվող և չվերացվող պատճառների արդյունքը:

 

Պարբերական սխալները կարելի է զգալի չափով հաղթահարել կամ քչացնել կատարելագործելով տեխնիկական միջոցները, աշխատանքի պայմանները և անձնական փորձը: Այս միջոցները թույլ են տալիս այսպիսի սխալների չափերը հասցնել մինիմումի, որը կարելի է անտեսել:

 

Պատահական սխալները, որպես մարդու կամքից անկախ երևույթ, մնում և ազդում են դիտարկումների արդյունքների վրա:

 

Այսպիսով, դիտարկումների արդյունքների փոփոխականությունն առաջացնում է երկու տիպի պատճառներ. հատկանիշի բնական փոփոխականությունը և չափումների սխալը: Սակայն բնական փոփոխականության հետ համեմատած չափումների սխալները, որպես կանոն, մեծ չեն:


Գլուխ II.

 

Առաջնային տվյալների ներկայացումը

 

Մշակումը սկսվում է հավաքված տվյալների կարգավորումից կամ դասակարգումից (համակարգումից): Դիտարկումների արդյունքների համակարգման պրոցեսն ըստ որոշ հատկանիշների, նրանց միացումը համեմատաբար միասեռ խմբերի մեջ անվանում են խմբավորում:

 

Խմբավորումը, դա հասարակ տեխնիկական պրոցես չէ, որը թույլ է տալիս ներկայացնել առաջնային տվյալները կոմպլեքս (համալիր) տեսքով, բայց խորը գիտակցված գործողություն է, ուղղված երևույթների միջև կապերի հայտնաբերմանը: Հետազոտվող երևույթի ծագման մասին եզրահանգումների մեծ մասի դեպքում այն կախված է նրանից թե ինչպես է խմբավորված ելքային նյութը: Միևնույն նյութը խմբավորման տարբեր գործելաձևի ժամանակ տալիս է տրամագծորեն հակառակ եզրահանգում:

 

2.1.Վիճակագրական աղյուսակները

 

Խմբավորման ամենատարածված ձևը հանդիսանում են վիճակագրական աղյուսակները: Աղյուսակները լինում են պարզ և բարդ:

 

Պարզին պատկանում են, օրինակ, քառադաշտ աղյուսակները, որոնք կիրառվում են այլընտրանքային խմբավորման ժամանակ, երբ տարբերակների մի խումբը հակադրվում է մյուսին: Օրինակ, առողջները` հիվանդներին, բարձրահասակները` ցածրահասակներին և այլն:

 

Օրինակ 1. 2.1 աղյուսակում ներկայացված են ցածր դասարանների աշակերտների քմային նշիկների վիճակի

հետազոտման արդյունքները:

 

 

Քմային նշիկների հիվանդությունը, փաստորեն ավելի, հաճախ նկատվում է 3-րդ և 4-րդ դասարանի աշակերտների մոտ:

Բարդ աղյուսակներին են պատկանում բազմադաշտ աղյուսակները, որոնք կիրառվում են հարաբերակցական (կորելյացիոն) կախվածության ուսումնասիրման ժամանակ և փոփոխական հատկանիշների միչև պատճառահետևանքային փոխհարաբերությունները պարզաբանելու համար:

 

Օրինակ 2. 2.2 աղյուսակում ներկայացված են Գալտոնի դասական տվյալները:

 

 

Փաստորեն գոյություն ունի ծնողների հասակի ազդեցությունը երեխաների վրա:

 

2.2. Փոփոխական շարքերը

 

Փոփոխական շարքերը խմբավորումների մեջ տեսանելի տեղ են զբաղեցնում: Փոփոխական շարքը, դա թվերի կրկնակի շարքն է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես են հատկանիշի թվային նշանակումները կապված տվյալ վիճակագրական ամբողջականությունում իրենց կրկնության հետ:

 

Օրինակ 1. Շարքով դասավորենք հիվանդանոցից հեպատիտ- В-ով հիվանդների դուրս գրման ժամկետները (օրերով) համապատասխան պաթոգենետիկ բուժման դեպքում` հաշվի առնելով այդ ամբողջականությունում տարբերակների կրկնությունը.

 

Տարբերակներ хi: 29 24 34 27 31

Տարբերակների քանակը fi: 11 8 3 7 5

 

Սա էլ հենց հանդիսանում է փոփոխականության շարքը: Թվերը, որոնք ցույց են տալիս, թե տվյալ ամբողջականությունում քանի անգամ են առանձին տարբերակները հանդիպում, կոչվում են հաճախականություններ կամ տարբերակի քաշեր:

Փոփոխականության շարքերի հաճախականությունների գումարը հավասար է տվյալ ամբողջականության ծավալին, այսինքն.

 

f1 + f2 + ... + fk = ∑=

k

1 i

i f = n.

 

Այստեղ հաճախականությունների գումարը կատարվում է առաջինից (i=1) մինչև k -երրորդ դասարան, իսկ nր ընդհանուր դիտարկումների թիվն է:

 

Մեր օրինակում փոփոխականության շարքի հաճախականությունների գումարը կգրվի հետևյալ ձև.

 

11+8+3+7+5=34,

 

այսինքն` դիտարկումների ընդհանուր թիվը հավասար է 34:

 

Երբեմն օգտագործում են համեմատական հաճախականություններ, օրինակ, այն փոփոխականության շարքերի համեմատման ժամանակ, որոնք խիստ տարբերվում են իրենց ծավալով: Համեմատական հաճախականությունների գումարը հավասար է մեկի, այսինքն.

 

1

n

f

n

f

...

n

f

n

f k

1 i

i k 2 1 = = + + + ∑= :

 

Մեր օրինակի համար գրենք համեմատական հաճախականությունների գումարը.

 

1

34

5

34

7

34

3

34

8

34

11 = + + + + :

 

Փոփոխականության շարքը սովորաբար կառուցում են աստիճանական հատկանիշներով, այսինքն, երբ շարքի թվերը դասավորված են աճման (կամ նվազման) կարգով: Այսպիսի կարգավորված տեղաբաշխման շարքը (փոփոխականության շարքը) տեսանելի է և ցույց է տալիս հատկանիշի փոփոխականության օրինաչափությունը:

 

Կարգավորենք մեր օրինակի շարքերի անդամներին.

 

Տարբերակներ хi: 24 27 29 31 34

Հաճախականություն fi: 8 7 11 5 3

 

Փոփոխականության շարքերը լինում են անինտերվալային կամ ինտերվալային, կախված նրանից, թե ինչպես է փոփոխվում հատկանիշը - դիսկրետ, թե անընդհատ, լայն, թե նեղ դիապազոնում (գրկույքում):

 

Անինտերվալային շարքի դեպքում հաճախականությունները դասում են անմիջապես հատկանիշների աստիճանական նշանակումներին, որոնք ձեռք են բերում առանձին խմբերի կամ փոփոխականության շարքի դասերի դիրք:

 

Ինտերվալային շարքի դեպքում հաշվում են հաճախականությունները, որոնք պատկանում են առանձին ինտերվալներին, որոնց վրա տրոհվում է հատկանիշի ընդհանուր փոփոխականությունը` փոփոխականության շարքի մինիմալ տարբերակից մինչև մաքսիմալի սահմանները:

 

 

Այս ինտերվալներն ըստ լայնության կարող են լինել հավասար կամ անհավասար: Այստեղից էլ տարբերում են հավասար կամ անհավասար ինտերվալային փոփոխականության շարքեր:

 

Օրինակ 2. 2.3 աղյուսակում ցույց է տրված հավասարաինտերվալային փոփոխականության շարք:

 

Հավասարաինտերվալ փոփոխականության շարքի կառուցման ժամանակ անհրաժեշտ է ճիշտ ընտրել դասական ինտերվալի լայնությունը: Եթե վերցվի շատ լայն ինտերվալ, այսինքն կատարվի կոպիտ խմբավորում, ապա աղավաղվում են փոփոխման տիպիկ գծերը և նվազում է շարքի թվային բնորոշման ճշտությունը: Եթե ընտրվի ավելի նեղ ինտերվալ, ապա շարքը կստացվի չափազանց ձգված և չի տա փոփոխականության հստակ պատկերը: Ինտերվալի ճիշտ ընտրության համար օգտագործում են հետևյալ բանաձևը.

 

k

R

k

x x

x ∆ min max =

= ,

 

որտեղ ∆х - դասային ինտերվալի մեծությունն է,

хmax и хmin - շարքի մինիմալ և մաքսիմալ տարբերակները,

R- դիտարկման արդյունքների փոփոխման թափը,

k - դասերի թիվը, որոնց վրա պետք է տրոհել հատկանիշի փոփոխությունը:

k – ի մեծությունը կարելի է որոշել ըստ Ստերջեսի բանաձևի [2]:

k=1+3,32lgn.

 

Թե դիտարկման արդյունքների տեղաբաշխումը ինտերվալային կամ անինտերվալային շարքի, որոշում են կախված հատկանիշի փոփոխման թափից և բնույթից: Եթե հատկանիշը փոփոխվում է առանձին կամ թույլ, այսինքն նեղ սահմաններում (∆х-ի մեծությունը հավասար է լինում մեկի կամ կարող է հավասարվել մեկի), տվյալները տեղաբաշխվում են անինտերվալային փոփոխականության շարքում:

 

Եթե հատկանիշը փոփոխվում է լայն սահմաններում, ապա անկախ նրանից թե ինչպես է այն փոփոխվում` առանձին (ընդհատվելով) կամ անընդհատ, կառուցվում է ինտերվալային փոփոխման շարք:

 

Թվային ցուցանիշները (միջին, դիսպերսիա և այլն) հաշվարկման համար անհրաժեշտ է ինտերվալային շարքը վեր ածել անինտերվալայինի, քանի որ թվային ցուցանիշները հաշվվում են անինտերվալային շարքերով: Այսպիսի անցման ժամանակ դասային ինտերվալները փոխարինվում են իրենց կենտրոնական կամ միջային նշանակումների: Դասային ինտերվալների միջային նշանակումները хi(i=1փk) հետ են մնում իրենց ստորին սահմաններից хН դասական ինտերվալի կեսին հավասար մեծությամբ.

 

2

x ∆ x x i

H i + = .

2.1 նկարում ներկայացված են միջային նշանակումները х1, х2, х3,

..., хк:

 

 

Դասերի միջայինները ստանում են առանձին տարբերակների նշանակություն և կոչվում են դասային տարբերակներ, ի տարբերություն շարքի կոնկրետ տարբերակների:

 

2.3. Տեղաբաշխման գրաֆիկները

 

Փոփոխականության շարքը արտահայտում է հետազոտվող հատկանիշի փոփոխականության օրինաչափությունները: Լինելով գրաֆիկորեն ներկայացված, այն թույլ է տալիս մոտավորապես գնահատել դիտարկվող հատկանիշի տեղաբաշխման ֆունկցիան:

 

Փոփոխականության շարքերը ընդունված է պատկերել գրաֆիկորեն` հիստոգրամմաների կամ հաճախականությունների տեղաբաշխման պոլիգոների ձևով, ինչպես նաև կումուլյատի (կուտակման) կամ օգիվայի ձևով [2-4]:

 

Գրաֆիկը, որը կոչվում է հիստոգամա, ստացվում է, եթե դասերի սահմանները կոորդինատների համակարգում դասավորել աբսցիսների առանցքով, իսկ օրդինատների առանցքով` նրանց հաճախականությունները (աղյուսակ 2.4)

 

 

2.2. Նկարում կառուցված է կալցիումի տեղաբաշխման հիստոգրամման` կենդանիների արյան շիճուկում:

 

Հիստոգրամման տարբերակների տեղաբաշխման օրինաչափությունն արտացոլում է փոփոխական շարքի դասերով` հատկանիշների տարբերակներով: Ուղղանկյունները համապատասխանում են դասերին, իսկ նրանց բարձրությունը` փոփոխական շարքի հաճախականությանը:

 

Եթե հիստոգրամմայի ուղղանկյան միջին կետերից ուղղահայաց իջեցնենք աբսցիսների առանցքի վրա, իսկ հետո այդ կետերը միացնենք իրար, կստացվի դիսկրետ փոփոխման գրաֆիկը, որը կոչվում է տեղաբաշխման պոլիգոն (նայել նկ. 2): Տեղաբաշխման պոլիգոնը կարելի է կառուցել և անկախ հիստոգրամմայից, աբսցիսների առանցքի վրա դասերի միջին նշանակումները անցկացնելով: Իսկ եթե անհրաժեշտություն կա, կարելի է պոլիգոնը վերածել հիստոգրամմայի: Հաճախականության տեղաբաշխման պոլիգոնի գրաֆիկի վրա ուղղահայացների գագաթները միացնող գիծը կոչվում է փոփոխականության կորագիծ կամ փոփոխականության շարքի հաճախականության տեղաբաշխման կորագիծ:

 

Այսպիսով, պոլիգոնը և հիստոգրամման իրենցից ներկայացնում են վիճակագրական ամբողջականության դիտարկվող հատկանիշի (չափվող) տարբեր նշանակությունների առաջացման հաճախականության դաշտերը, որտեղ այդ հաճախականությունները նշվում են գրաֆիկով: Նրանց միչև տարբերությունը զուտ տեխնիկական է` հաճախականության նշանակման մեթոդում. պոլիգոնի վրա այդ հաճախականությունները նշվում են կետերով, կոորդինատների երկու առանցքներով տեղաբաշխված և միացված ուղիղ գծերով, որոնք և ձևավորում են տեղաբաշխման կորագիծը:

 

Հիստոգրամմայի վրա հաճախականություններն արտահայտվում են ուղղանկյան բարձրությամբ կամ մակերեսով` կազմված աբսցիսների հատման գծի վրա:

 

Տեղաբաշխման շարքերի պատկերման այս մեթոդներից յուրաքանչյուրն ունի իր առավելությունները և թերությունները: Այսպես, տեղաբաշխման պոլիգոններից օգտվելը թույլ է տալիս մեկ գրաֆիկի վրա տեղավորել մի քանի կորագիծ, և նրանք ոչ միայն չեն խանգարում մեկը մյուսին, այլ հակառակը, հայտնաբերում և ընդգծում են համադրվող տեղաբաշխումների տարբերությունը: Այս դեպքում կարևոր է միայն, որպեսզի համադրվեն միևնույն հատկանիշը` չափված միևնույն միավորներում և տարբերակների շարքերի միևնույն ինտերվալների դեպքում տարբեր համախմբերում տեղաբաշխումները: Եթե համեմատվող համախմբերը տարբեր են չափով, ապա օրդինատների առանցքի վրա նշվում են ոչ թե հաճախականությունները, այլ հարաբերական հաճախականությունները (տեսակարար կշիռները կամ լրիվ համախմբման մասերը):

 

Նման համադրումը, հիստոգրամմաների տեսքով պատկերների տեղաբաշխման ժամանակ, տեխնիկապես դժվարին է: Բայց հիստոգրամմաները կառուցելիս ավելի հեշտ է հաղթահարել ինտերվալների վրա տարբեր տրոհումները` տարբերակների շարքերի տարբեր բաժիններում, որը երբեմն հղի է տեղաբաշխման պատկերման լուրջ աղավաղումներով:

 

Մյուս տեղաբաշխման ինտեգրալային գրաֆիկական մոդելը, դա աճող կամ կուտակվող հաճախականության մոդելն է: Այն կարող է ներկայացվել երկու տարբերակով` կումուլյատներ (կուտակումներ) և օգիվներ[2-4]:

 

Կուտակման կառուցման համար աբսցիսների առանցքի վրա նշվում են դասային տարբերակների նշանակումները, իսկ օրդինատների առանցքի վրա` հաճախականության կուտակումը:

 

Ապա միացնելով կոորդինատների համակարգում համապատասխան կետերը, ստանում ենք կումուլյատային կոչվող գրաֆիկը (նկ. 2.3):

 

Հաճախականության կուտակումը ստանում են հաճախականության հաջորդական գումարումով կամ կումուլյացիայով` մինիմալ տարբերակից դեպի փոփոխական շարքի վերջի ուղղությամբ:

 

Կումուլյատիվ կորագիծն ունի բնորոշ ուրվագիծ: Առաջին հերթին, այն մոնոտոն (միապաղաղ) աճում է` չունենալով հետադարձ շարժում: Երկրորդ հերթին, նրա կողմից բնութագրված հաճախականության կուտակման չափումները (նշված օրդինատների սանդղակի վրա` ձախից) ունեն որոշակի օրինաչափություն. սկզբում այն աճում է շատ դանդաղ (կորագիծը գնում է թեք), ապա կորագծի մեծացման տեմպը կտրուկ աճում է, իսկ ուղու վերջում նորից կտրուկ դանդաղում է` մինչև վերջնական կետին հասնելը, որը հավասար է բոլոր դիտարկումների ընդհանուր թվին: Կումուլյատների կորագծի այսպիսի ուրվագծում արտացոլվում է նրա ծագումը հիստոգրամմայից, որի եզրային օղակներն աջից և ձախից բնորոշվում են զգալի փոքր հաճախականությամբ (կամ հավանականությամբ), քան միջինները:

 

 

Մեկ նկարի վրա տեղավորելով էմպիրիկ տեղաբաշխման ինտեգրալային կորագիծը, կարելի է հաստատել առաջինից երկրորդի շեղումները:

 

Կումուլյատորի գլխավոր արժեքը կայանում է նրանում, որ նա հուշում է տեղաբաշխման հիմնական բնութագրումների հայտնաբերման սխեման. միջնագծերը, քվարտիլները, դեցիլները և այլն: Իսկապես, այս սխեմայով նրանք հեշտ գտնվում են այսպիսի եղանակով. անց են կացվում ուղիղներ, աբսցիսների х առանցքին զուգահեռ` օրդինատների համապատասխան կետերից (0,25; 0,5; 0,75; 0,1; 0,2; 0,3 և այլն) կումուլյատի կորագծի վրա, իսկ նրանից իջեցվում են ուղղահայացներ ներքև` х առանցքի վրա, որտեղ և գտնվում է համապատասխան բնութագրումների նշանակումները: Այս սխեման գտել է լայն պրակտիկ կիրառում կումուլյատների մշակման ժամանակ [5, 6]:

 

Տեղաբաշխման կորագծի այլ ձևը կուտակված հաճախականությունների ձևում իրենից ներկայացնում է Գալտոնի

օգիվան [3, 4]:

 

 

Եթե կուտակված հաճախականությունների շարքն անց կացնենք աբսցիսների առանցքի վրա և կառուցենք գրաֆիկ, ապա կստացվի օգիվա (նկ. 2.4). Կումուլյատի կորագիծը (տես նկ. 2.3) նկար 2.4-ի վրա ենթարկվել է երկու ձևափոխման. ուղղահայաց առանցքի շուրջ 180՛ պտույտ և ժամացույցի սլաքին հակառակ առանցքով 90՛ պտույտ: Այս պտույտների արդյունքում տեղաբաշխման կորագծի ուրվագիծը ընդունեց ձև` բնորոշ օգիվային. կորագիծը սկզբում և վերջում թեք չէ, այլ կտրուկ աճող:

 

Ի համեմատ էմպիրիկ (ընտրողական) փոփոխականության կորագծի, որոնք սովորաբար ունեն կոտրտված գծերի տեսք, կումուլյատները և օգիվան ունեն ավելի շրջահոսելի ձև:

 

Կումուլյատի կենտրոնական կետը համընկնում է համախմբման տեղաբաշխման կետին, որը հնարավորություն է տալիս օգտագործել նրան որոշելիս, օրինակ, կենսաբանական ակտիվ նյութերի միջին դոզան, որն էֆեկտիվ է փորձային ինդիվիդումների (անհատների) 50%-ի մոտ:

 

Օգիվան թույլ է տալիս միաժամանակ համեմատել իրար հետ անհավասար ծավալի մի քանի էմպիրիկ տեղաբաշխումներ:


Գլուխ III.


Փոփոխականության եվ կենտրոնական միտումների միջոցները (չափումները)

 

Փոփոխականության շարքերը և նրանց գրաֆիկներն անբավարար են փոփոխական առարկաների (օբյեկտների) ամբողջական բնութագրման համար: Այդ նպատակի համար են ծառայում թվային ցուցանիշները, որոնք կոչվում են վիճակագրական բնութագրումներ: Առաջին հերթին դրանք կենտրոնական միտումի (տենդենցի միջին մեծություններ) և փոփոխության (կամ ցրման) չափերն են [2, 4, 7]:

 

Վիճակագրական բնութագրումներ են հանդիսանում աստիճանային կամ կառուցվածքային միջին մեծությունները:

 

Կենտրոնական միտումների չափերը բարձր կայունություն ունեն, քան անհատական թվային բնութագրումները (նշանակումները): Նրանք հավասարեցնում են բոլոր անհատական շեղումները:

 

Սակայն, միջին մեծությունները կարող են բնութագրել միայն միասեռ համախմբություն: Եթե միջինը ստացվել է որակապես անհամասեռ նյութից, ապա այն կստացվի կեղծ: Այդ պատճառով, եթե տվյալները տարասեռ են, ապա նրանց պետք է խմբավորել առանձին, որակապես միասեռ խմբերի և հաշվել խմբային միջինը:

 

3.1. Կառուցվածքային միջիններ

 

Կառուցվածքային միջիններից բժշկության և կենսաբանության մեջ ավելի հաճախ կիրառում են մեդիանան (միջնագիծ), մոդան և քվանտիլը:

 

Մեդիանա ( միջնագիծ): Մեդիանան բաժանում է կարգավորված փոփոխականության շարքը երկու մասի, այնպես որ նշանակումների մի կեսը ստացվում է մեդիանայից շատ, իսկ մյուսը` քիչ [2, 4]:

 

1. Եթե շարքը կազմված է տարբերակների կենտ թվերից, օրինակ, 12, 15, 19, 20, 23, ապա մեդիանան, այդ կարգավորված շարքի միջին նշանակումն է, այսինքն, x1, x2, ... x5}=19.
2. Եթե շարքը կազմված է տարբերակների զույգ թվերից, օրինակ, 10,13, 15, 21, ապա մեդիանան, այն կետն է, որ գտնվում է կարգավորված շարքի երկու կենտրոնական նշանակումների միջև, այսինքն,

 

med {x1, x2, ... x4}= 14

 2 

15 13 =

+

:

 

Ընդհանուր տեսքով սա կարելի է գրել այսպես.

 

med{x1, x2, ... xn}=

⎪ ⎪

⎪ ⎪

+

+ ⎟⎠

⎜⎝

⎟⎠

⎜⎝

⎛ +

,

2

x x

, x

1

2

n

2

n

2

1 n

 

Մոդա: Մոդան, դա փոփոխականության շարքում այնպիսի նշանակում է, որ հաճախ է հանդիպում [4]: Սակայն ամեն շարքը չէ, որ ունի միակ մոդա: եթե n կենտ է, եթե n զույգ է:

 

Թեկուզ ունենք կարգավորված շարք 2, 3, 3, 6, 8, 8, 8, 9, 11, 12: Այստեղ մոդա է հանդիսանում M0{x1, x2, ..., xn}=8, քանի որ այն հանդիպում է այլ նշանակումներից հաճախ:

 

Ընդունված են հատուկ համաձայնություններ մոդայի գործածման մասին.

 

1. Եթե շարքի բոլոր նշանակումները հանդիպում են նույն հաճախականությամբ, ապա այդ շարքը չունի մոդա: Օրինակ, 2,7; 2,7; 3,1; 3,1; 4,6; 4,6; 5,2; 5,2:
2. Եթե կարգավորված շարքում երկու հարևան նշանակումները ունեն միևնույն հաճախականությունը և այն շատ է ցանկացած այլ նշանակման հաճախականությունից, ապա մոդան այդ երկու նշանակումների միջինն է: Օրինակ, ենթադրենք ունենք շարք 2, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 12, 12, 13, ապա M0{xi}= 7

2

8 6 =
+
:

 

3. Եթե կարգավորված շարքում ամենաշատ հաճախականությունն ունեն երկու ոչ հարևան տարբերակներ, ապա գոյություն ունեն մոդայի երկու ձև: Օրինակ, ենթադրենք ունենք շարք 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16,16, 17, 17, 17, 19, այստեղ մոդա են հանդիսանում

 

14 } x { M i
1
0 = և 17 } x { M i
2
0 = : 

 

Այս դեպքում ասում են, որ շարքը բիմոդալ է:

 

Տվյալների մեծ քանակությունը հաճախ լինում է բիմոդալ, երբ նրանք ձևավորում են հաճախականության պոլիգոն, որը նման է երկսապատ ուղտի մեջքի, նույնիսկ եթե երկու գագաթներում հաճախականությունները խիստ հավասար չեն: Տարբերում են մեծ և փոքր մոդաներ:

 

Ամենամեծ մոդան շարքում անվանում են միակ նշանակում, որը բավարար է մոդան որոշելու համար: Սակայն շարքը կարող է ունենալ և մի քանի փոքր մոդա: Այդ փոքր մոդաները իրենցից ներկայացնում են հաճախականության տեղաբաշխման տեղային գագաթներ:

 

Օրինակ, 3.1 նկարում ամենամեծ մոդան դիտարկվում է 6 նշանակումի ժամանակ, իսկ ամենափոքրը` 3,5 և 10 ժամանակ:

 

 

Քվանտիլներ: Վիճակագրական ամբողջականության նկարագրման ամենահարմար մոդան է հանդիսանում քվանտիլների օգնությամբ նկարագրումը: Քվանտիլը, դա ընդհանուր հասկացողություն է, իսկ ցենտիլները (պրոցենտիլները), դեցիլները և քվարտիլները` նրա երեք օրինակներն են: Քվանտիլը, դա թվային սանդղակում կետն է, որը բաժանում է կարգավորված շարքը երկու խմբի` նրանցից յուրաքանչյուրում հայտնի համաչափությամբ [2, 4, 5]:

 

Գոյություն ունի, օրինակ, քվարտիլ Q1, Q2, Q3; նրանք բաժանում են կարգավորված շարքը 4 հավասար մասի (քվարտաներ):

Դիտարկումների չորրորդ մասն ընկած է Q1 ցած, դիտարկումների կեսն ընկած է Q2 ցած, իսկ դիտարկումների երեք քարորդն ընկած է Q3 ցած, այսինքն 3 քվարտիլներ բաժանում են շարքը 4 մասի, որոնք հավասար են` դիտարկումների համաչափության առումով:

 

99 հնարավոր ցենտիլներ (Р1, Р2, ..., Р99) բաժանում են բազմաթիվ դիտարկումներ 100 մասի` յուրաքանչյուրում դիտարկումների հավասար թվով:

 

9 դեցիլներ (D1, D2, ..., D9) բաժանում են բազմաթիվ դիտարկումներ 10 հավասար մասերի: Եթե բոլոր դիտարկումների 25% գտնվում է Р25-երրորդ ցենտիլից ցած, ապա նույնն արդարացի է առաջին քվարտիլի Q1 համար, ապա Р25 պետք է հավասար լինի Q1:

 

Նկար 3.2 ներկայացված է տարբեր քվանտիլների միջև փոփոխականությունը:

 

 

Քվանտիլները շատ հարմար են տվյալների ընդհանրացման համար: Սովորական հայտարարությունը, որ Р5=12,35, իսկ Р15=18,40 մեզ ասում է անմիջապես այն մասին, որ դիտարկումների 5% ցածր է 12,35; իսկ դիտարկումների 10% ընկած է 12,35 և 18,40 միջև:

 

3.2. Աստիճանային միջիններ

 

Միջին թվաբանական: Միջիններից ավելի հաճախ օգտագործում են միջին թվաբանականը: Միջին թվաբանականը լինում է պարզ և կախույթային [2, 4, 7]:

 

Պարզ միջին թվաբանականը որոշում են հետևյալ բանաձևով.

 

∑=

=

+ + +

=

n

1 i

i

n 2 1 x

n

1

n

x ... x x x .

 

Կախույթային միջին թվաբանականը որոշվում է, եթե առանձին տարբերակները կրկնվում են.

 

∑=

=

+ + +

=

k

1 i

i i

k k 2 2 1 1 f x

n

1

n

f x ... f x f x x ,

որտեղ fi хi տարբերակի կրկնման հաճախականությունն է:

 

Խմբային միջիններն իրենց քաշի հետ միացնելիս կստացվի ni խմբերի ծավալը, որոնցով այդ միջինները հաշվարկված են: Մի քանի միասեռ խմբերի ընդհանուր (կախույթային) միջին թվաբանականը որոշվում է այսպես.

 

=

= =

+ + +

+ + +

= k

1 i

i

k

1 i

i i

k 2 1

k k 2 2 1 1

n

n x

n ... n n

n x ... n x n x x .

 

Վերանայենք միջին թվաբանականի երկու հիմնական հատկանիշները [4].

 

1. Եթե վիճակագրական ամբողջականության յուրաքանչյուր տարբերակ պակասեցնել կամ ավելացնել А-ով (А- ցանկացած դրական թիվ), ապա միջինը նույնպես կպակասի կամ կավելանա այդ թվով:

 

Օրինակ 1. Կան 6 տարբերակներ. 6, 7, 8, 9, 10, 14: Միջինը կլինի

 

9

6

54

6

14 10 9 8 7 6 x = =

+ + + + +

= .

 

Յուրաքանչյուր տարբերակից հանենք А=6: Այդ դեպքում նոր միջինը ( * x ) կլինի

 

3

6

18

6

8 4 3 2 1 0 x* = =

+ + + + +

= .

 

Այսպիսով 3 6 9 A x x* = − = − = .

 

2. Եթե յուրաքանչյուր տարբերակ բաժանենք կամ բազմապատկենք միևնույն А թվով, ապա միջին թվաբանականը կփոխվի նույնքան:

 

Օրինակ 2. Ամբողջականության յուրաքանչյուր տարբերակ (օրինակ 1-ից) բաժանենք 2 –ի և հանենք միջինը.

 

5 , 4

6

27

6

7 5 5 , 4 4 5 , 3 3 x* = =

+ + + + +

= .

28

 

Այսպիսով 5 , 4

 

2

9

A

x x* = = = .

 

Միջին թվաբանականի հատկությունները թույլ են տալիս վերափոխել բազմանշանակ թվերը և հեշտացնել միջինների հաշվարկման աշխատանքը:

 

Միջին քառակուսային ( q x ): Մակերեսի չափի ճշգրիտ թվային բնութագրման համար կիրառվում է միջին քառակուսայինը.

 

n

x

x

n

1 i

2

i

q

∑=

= .

 

Միջին երկրաչափական ( g x ). Որոշվում է որպես տարբերակների արտադրանքներից n աստիճանի արմատ.

n

n 3 2 1 g x ... x x x x = ,

որտեղ xi >0.

 

Օրինակ: Ունենք 5, 8, 25 թվերը: Որոշենք միջին երկրաչափականը 10 1000 25 8 5 x 3 3

g = = ⋅ ⋅ = .

 

Ընդհանրապես միջին երկրաչափականը հանում են տասնորդական լոգարիթմների օգնությամբ.

 

n

x lg

x lg

n

1 i

i

g

∑=

= .

 

Միջին հարմոնիկ ( ներդաշնակ) ( h x ): Այս չափն օգտագործվում է խմբերի (շարքերի) հարաբերությունների միջայնացման համար:

 

∑=

=

⎟ ⎟⎠

⎜ ⎜⎝

+ + +

= n

1 i i n 2 1

h

x

1

n

n

x

1 ...

x

1

x

1

1 x

29


3.3. Փոփոխականության (կամ ցրման) միջոցները Կենտրոնական միտումների չափերը փոփոխական հատկանիշների ունիվերսալ բնութագրում չեն հանդիսանում:

 

Միևնույն միջինների դեպքում հատկանիշները կարող են տարբերվել փոփոխության մեծությամբ: Այդ պատճառով, բացի միջիններից օգտագործվում են փոփոխականությունների (կամ ցրման) ցուցանիշները [2, 4, 7]:

 

Թափ: Սա շարքի մաքսիմալ և մինիմալ տարբերակների միջև տարբերությունն է.

 

R=xmax - xmin

 

Որքան ուժեղ է փոփոխվող հատկանիշը, այդքան մեծ է R փոփոխման չափը:

 

Ինտերդեցիալ չափ:

 

RD = D9 - D1 = P90 - P10

RD իր մեջ ներառում է 80% տարբերակ:

 

Կիսա-միջքվարտիլային թափ

 

2

Q Q

R 1 3

Q

= ,

RD և RQ – համեմատաբար կայուն են քան R, բայց դժվար է հաշվել:

 

Եթե երկու շարք ունեն միանման RQ, ապա ավելի հավանական է, որ նրանք ունեն միանման կառուցվածքով անհամասեռություններ, քան միանման R թափով երկու շարքերի դեպքում:

 

Դիսպերսիա: R, RD և RQ հաշվելիս նկատի չեն առնում հատկանիշի առանձին նշանակումները: Դիսպերսիան հաշվելիս, ինչպես նաև միջին թվաբանականը հաշվելիս օգտագործվում է հատկանիշի յուրաքանչյուր նշանակումը.

 

( )

1 n

n

x

x

1 n

x x

S

2 n

1 i

i n

1 i

2

i

n

1 i

2

i

2

⎟⎠

⎜⎝

=

=

∑ ∑ =

= = .

30

 

(n-1) տարբերությունը կոչվում է ազատության աստիճանների թիվ: Նշենք դիսպերսիաների երկու կարևոր հատկանիշներ.

 

1. Եթե ամբողջականության յուրաքանչյուր տարբերակը պակասեցնենք կամ ավելացնենք А- ի որևէ դրական թվով,

ապա դիսպերսիան չի փոխվի:

 

Օրինակ 1. ասենք ունենք 6 տարբերակ. 6, 7, 8, 9, 10, 14: Այս շարքի համար որոշենք միջին թվաբանականը և դիսպերսիան

 

9

6

54 x = = .

8

5

40

5

25 1 0 1 4 9

1 6

5 1 0 ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( S

2 2 2 2 2 2

2 = =

+ + + + +

=

+ + + − + − + −

= .

 

Փոքրացնենք տարբերակի յուրաքանչյուր շարքը А=6 և կստանանք.

 

(xi-6): 0, 1, 2, 3, 4, 8.

 

Այժմ նոր շարքի համար հաշվենք միջին թվաբանականը ( * x ) և դիսպերսիան ( 2 * S ).

 

3

6

18 x* = = ,

8

5

40

5

25 1 0 1 4 9

1 6

5 1 0 ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( S

2 2 2 2 2 2

2 * = =

+ + + + +

=

+ + + − + − + −

= .

 

Ինչպես տեսնում ենք դիսպերսիան նոր շարքում չփոխվեց:

 

2. Եթե ամբողջականության յուրաքանչյուր տարբերակը բաժանենք կամ բազմապատկենք А-ի նույն դրական թվով, ապա դիսպերսիան կփոքրանա կամ կմեծանա А2 անգամ:

 

Օրինակ 2. Շարքի յուրաքանչյուր տարբերակը 6, 7, 8, 9, 10, 14 բաժանենք А=2 վրա և կստանանք 31 3; 3,5; 4,0; 4,5; 5; 7

 

Այժմ նոր շարքի համար հաշվենք միջին թվաբանականը ( * x ) և դիսպերսիան ( 2 * S ).

 

5 , 4

6

27 x* = = ,

=

+ + + − + − + −

=

1 6

5 , 2 5 , 0 0 ) 5 , 0 ( ) 1 ( ) 5 , 1 ( S

2 2 2 2 2 2

2

2

5

10

5

25 , 6 25 , 0 0 25 , 0 1 25 , 2 = =

+ + + + +

= .

 

Նոր շարքի դիսպերսիան փոքրացավ А2 անգամ ի համեմատ սկզբնական շարքի դիսպերսիայի

 

2

2

8

A

S S 2 2

2

2 * = = = .

 

Այսպիսով, եթե ունենք բազմանիշ տարբերակներ, ապա հաշվարկումը կարելի է հեշտացնել օգտագործելով դիսպերսիա 1 և 2 հատկանիշները:

 

Միջին քառակուսային շեղումներ:

 

1 n

n

x

x

1 n

) x x (

S

2 n

1 i

i n

1 i

2

i

n

1 i

2

i

⎟⎠

⎜⎝

=

=

∑ ∑ =

= = .

 

Միջին քառակուսային շեղումը (կամ ստանդարտ շեղումը) սերտորեն կապված է դիսպերսիայի հետ: Շատ տեղաբաշխումների համար մոտավորապես հայտնի է, թե տարբերակների քանի տոկոսն է ընկած միջին x մեկ, երկու, երեք և ավելի շեղումներում: Օրինակ, մենք կարող ենք իմանալ, որ 68% տարբերակ է ընկած x -S և x +S միջև:

 

Ընտրողական միջինի սխալը կամ քաղվածքի սխալը (m) հանդիսանում է միջին x -ի միջին բոլոր (գլխավոր)

ամբողջականության բ շեղման չափը: Քաղվածքի սխալները ծագում են ընտրողական ամբողջականության ոչ լրիվ ներկայացման արդյունքում և հատկանշական են միայն ընտրողական հետազոտման մեթոդին: Նրանք կապված են քաղվածքի ուսումնասիրման ժամանակ, ողջ գլխավոր ամբողջականության վրա արդյունքների տեղափոխման հետ: Ընտրողական միջինի սխալը որոշվում է այս բանաձևով.

 

n

S m = :

Երբ n→ ∞, m→ 0, այսինքն ընտրողական միջինի սխալը

փոքրանում է քաղվածքի սխալը մեծացնելիս:

Ընտրողական միջինի հարաբերական սխալը

m%= % 100

x

m ⋅ :

 

Միջինի հարաբերական սխալը ցուցանիշ է ծառայում գնահատման ճշգրտությանը, այսպես m%<5%-ի դեպքում միջին x –ի ճշգրտությունը համարվում է բավարար:

 

Փոփոխականության գործակից: Գործնականում հաճախ անհրաժեշտ է համեմատել հատկանիշների փոփոխականությունները` արտահայտված տարբեր միավորներով: Այս դեպքերում օգտագործում են ոչ բացարձակ, այլ հարաբերական փոփոխության ցուցանիշներ: Դիսպերսիան և միջին քառակուսային շեղումը պետքական չեն տարանուն մեծությունների փոփոխականության գնահատման համար, քանի որ նրանք արտահայտվում են նույն միավորներում ինչ և իրենց կողմից բնութագրվող հատկանիշը:

 

Փոփոխության գործակիցը հանդիսանում է փոփոխականության հարաբերության ցուցանիշ` անկախ հատկանիշի փոփոխման չափից.

 

% 100

x

S V ⋅ = .

 

Փոփոխականության գործակցի կիրառումն իմաստ ունի հատկանիշի փոփոխականության ուսումնասիրման ժամանակ, որն ընդունում է միայն դրական ցուցանիշներ: Փոփոխությունն ընդունված է համարել չնչին, եթե փոփոխականության գործակիցը չի գերազանցում 10%-ից: Փոփոխությունը համարվում է միջին, եթե 10%20%: Հավասարման գործակից: Տվյալների հավասարման բնութագրման համար երբեմն նպատակահարմար է կիրառել մեծությունը, որը լրացնում է փոփոխականության գործակցի ցուցանիշը մինչև 100: Այս ցուցանիշը կոչվում է հավասարման գործակից և որոշվում է այսպես

 

B=100-V:

 

Նորմային շեղում: Այս ցուցանիշը տրվում է հետևյալ արտահայտմամբ.

 

t=

S

x xi −

:

 

Նորմայացված շեղումը թույլ է տալիս “չափել” առանձին տարբերակների շեղումը միջին մակարդակից և համեմատել նրանց տարբեր հատկանիշների համար: Այսպիսով, ցուցանիշը նկարագրում է ամբողջականությունում որոշ տարբերակների տեղը` չափելով ստանդարտ շեղման միավորներում միջինից նրանց շեղումը:

 

Գրականության ցանկ

 

 1. Այվազյան Ս.Ա., Ենյուկով Ի.Ս., Մեշալկին Լ.Դ., - Կիրառական վիճակագրություն: Մոդելավորման հիմքերը և տվյալների առաջնային մշակում: Մոսկվա, Ֆինանսներ և վիճակագրություն, 1983, էջ 471
 2. Շմայլովա Ռ.Ա., Մինաշկին Վ.Գ., Սադովնիկով Ն.Ա., Շուվալով Ե.Բ. - Վիճակագրության տեսություն: Մոսկվա, Ֆինանսներ և վիճակագրություն, 2005, էջ 656:
 3. Գերչուկ Յ.Պ. Գրաֆիկները մաթեմատիկա-վիճակագրական վերլուծությունում: Մոսկվա, Վիճակագրություն, 1972, էջ 80:
 4. Վենեցկի Ի.Գ., Կիլդիշեվ Գ.Ս. - Հավանականության տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն: Մոսկվա, Վիճակագրություն, 1975, էջ 264:
 5. Գուբլեր Ե.Վ. - Վերլուծության հաշվիչ մեթոդներ պաթոլոգիկ պրոցեսների ճանաչում: Լենինգրադ, Բժշկություն, 1978, էջ 296:
 6. Գուբլեր Ե.Վ. - Ինֆորմատիկան պաթոլոգիայում, կլինիկական բժշկությունում և մանկաբուժությունում: Լենինգրադ, Բժշկություն, 1990, էջ 170:
 7. Եդրոնավա Վ.Ն., Եդրոնավա Մ.Վ. - Ընդհանուր վիճակագրական տեսություն: Մոսկվա, 2001, էջ 511: Սույն մեթոդական ձեռնարկը հաստատված է ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից (1996թ.)

 

Համաճարակաբանական տեսություն

 

2006թ. հունվար-փետրվար ամիսների ընթացքում գրանցված բոտուլիզմի դեպքերը

 

Ս.թ. հունվար-փետրվար ամիսների ընթացքում «բոտուլինային թունավորում» ախտորոշումով հոսպիտալացվել է 15 հիվանդ, որոնցից 13-ը դուրս են գրվել ապաքինված, իսկ 2-ի մոտ գրանցվել է մահացու ելք: Բռնկումների գրանցվել են Արմավիրի (5 տուժած), Վայոց Ձորի (5 տուժած), Արարատի (2 տուժած), Տավուշի (2 տուժած) և Կոտայքի (1 տուժած) մարզերում: Բռնկումների պատճառ է հանդիսացել տնային պայմաններում պահածոյացված բանաջարեղենը. 11 տուժած կարմիր բիբարից, 2 տուժած կանաչ լոբու աղցանից, 1 տուժած բադրիջանի խավիարից և 1 տուժած վարունգի մարինադից:

 

Բոլոր հիվանդների հիվանդության պատմությունների ուսումնասիրման և տվյալների վերլուծության արդյունքում պարզվեց, որ տուժածների հիմնական կլինիկական ախտանշանները հոսպիտալացման պահին հետևյալն էին. շնչահեղձություն (79%), ձայնի փոփոխություն (71%), կլման ակտի դժվարացում (71%), թուլություն (64%), դիպլոպիա`տեսողության երկվացում, (50%), բերանի չորություն (50%):

 

Թունավորմանը բնորոշ այլ ախտանշանները (սրտխառնոց, փսխում, ցավեր որովայնի շրջանում, փորլուծություն), սովորաբար, ի հայտ են գալիս որպես առաջին ախտանշաններ մինչ հասպիտալացումը (տնային պայմաններում): Այդ իսկ պատճառով հիվանդության պատմության մեջ այս ախտանշանները ներառված չեն:

 

Բուժքննության պահին բժշկի կողմից հայտնաբերված հիմնական ախտանշաններն էին` պտոզ (64%), քիմքի թուլություն (43%), օֆթալմոպլեգիա (36%):

 

Համաձայն տվյալների վերլուծության`

 

 • տուժածների միջին տարիքը կազմել է 35,5 (9-ից 72 տարեկան տատանումով), կասկածելի (բոտուլինային տոքսին պարունակող) սննդի օգտագործման պահից մինչև առաջին ախտանշի ի հայտ գալը (գաղտնի շրջան) միջինում կազմել է 1,4 օր:

 

Հարկ է նշել, որ բոտուլիզմի ժամանակ գրանցված ամենակարճատև գաղտնի շրջանը կազմում է 6 ժամ, իսկ ամենաերկարատևը`10 օր,

 

 • ախտանշանների ի հայտ գալուց մինչև բժշկին առաջնակի դիմելը` 1,7 օր,
 • բժշկին առաջնակի դիմելու պահից մինչև հոսպիտալացումը` 0,3 օր,
 • հոսպիտալացման պահից մինչև հակաբոտուլինային շիճուկի ներարկումը` 0,2 օր:

 

Լեպտոսպիրոզի բռնկում Տաջիկստանում

 

Ս.թ. ապրիլի վերջին Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեից 50 կմ հեռավորության վրա գտնվող տարածաշրջանում արձանագրվել է լեպտոսպիրոզի բռնկում: Հոսպիտալացվել է 15 հիվանդ:

 

Տաջիկստանի առողջապահության փոխնախարար Ն.Շարոֆովայի տեղեկատվությամբ բռնկման պատճառ է հանդիսացել խմելու ջուրը, քանի որ այդ տարածաշրջանում Աղա Խան հիմնադրամը ջրի խողովակների նորացման աշխատանքներ էր իրականացնում, և նոր խողովակները միացվել էին հներին, ուր բազմաթիվ սատկած կրծողներ էին հայտբարվել: Բռնկումը տեղի է ունեցել նոր և հին խողովակների միացման տարածքում: Թռչնագրիպի դեպք Ինդոնեզիայում Ինդոնեզիայի առողջապահության նախարարությունը հաղորդեց հանրապետությունում թռչնագրիպի H5N1 վիրուսով մարդու ախտահարման 33-րդ լաբորատոր հաստատված դեպքի մասին: Հիվանդը 30-ամյա երիտասարդ էր, որի մոտ հիվանդության ախտանշանները զարգացել են ապրիլի 17-ին, վերջինս հոսպիտասլացվել է ապրիլի 21-ին և մահացել ապրիլի 26-ին: Վարակի հավանական աղբյուր է հանդիսացել ախտահարված թռչունը, որի հետ հնարավոր էր հիվանդի շփումը, քանի որ նա բնակվում էր թռչնաբուծական ֆերմայի մոտակայյքում:

 

Ինդոնեզիայում լաբորատոր հաստատված 33 դեպքից 25-ի մոտ գրանցվել է մահացու ելք: Աղբյուր` ԱՀԿ, մայիսի 8 2006թ.

 

Հարց ու պատասխան

 

- Ինչպե՞ս է բնորոշվում սննդային բոտուլիզմը:

 

- Սննդային բոտուլիզմը նյարդամկանային համակարգի ախտահարմամբ ընթացող տոքսիկական վարակիչ հիվանդություն է, որն առաջանում է Cl. botulinum հարուցչի (գրամ-դրական, սպորառաջացնող և օբլիգատ անաերոբ ցուպիկ, որի սպորների աճի և զարգացման համար անհրաժեշտ է, որ միջավայրի pH-ը լինի 4.6-ից բարձր, բացարձակ անաերոբ պայմաններ, +12-ից բարձր ջերմաստիճան) տոքսին պարունակող սննդամթերքի օգտագործումից:

 

*****

- Որո՞նք են բոտուլինային ինտոքսիկացիայի պատճառ հանդիսացող սննդամթերքները:

 

- Պահածոյացված սունկ, բանջարեղեն, ձուկ, միս:

 

*****

- Որո՞նք են բոտուլիզմով հիվանդների մոտ առավել հաճախ հանդիպող ախտանշանները:

 

 

*****

- Որքա՞ն է կազմում գաղտնի շրջանի տևողությունը բոտուլինային թունավորման դեպքում:

 

- Գաղտնի շրջանը կարող է լինել 6 ժամից մինչև 10 օր, բայց առավել հաճախ ախտանշանները ի հայտ են գալիս սնունդը ընդունելուց 18-ից 36 ժամվա ընթացքում:

 

 

Հեղինակ. Պրոֆ.Վ.Դավիդյանց Գ.Դումանյան, Մ.Մեյմարյան, Լ.Նիազյան, Ա.Թադևոսյան Կ. Փամբուխչյան Հ. Վարդումյան Տ. Գ. Օհանյան
Սկզբնաղբյուր. Հայաստանի հանրային առողջության ամսական զեկույց 1-12.2006 No. 5, 2006
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Վարակիչ եվ մակաբուծային հիվանդություններով հիվանդացության ուսումնասիրությունը քաշաթաղի տարածաշրջանում

Մինչև այժմ բերված նյութերը հնարավորություն են տալիս գաղափար կազմել Քաշաթաղի տարածաշրջանում բնակչության առողջության, ինֆեկցիոն հիվանդությունների առաջացման...

Հիգիենիկ և հակահամաճարակային հսկողության համակարգի գործադրման ժամանակակից առանձնահատկությունները և հիգիենիկ բնագավառի կադրային ներուժի զարգացման նախադրյալները

Վերջին 10-ամյակում եվրոպական տարածաշրջանի մի շարք երկրներում տեղի են ունեցել քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական ակնառու փոփոխություններ: Մի շարք երկրներում անկայուն տնտեսական իրավիճակը շարունակում է խորանալ շրջակա միջավայրի տասնամյակներ ձգվող բնափոխումներով...

Կլինիկական պրակտիկայում սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների համալրված կանխարգելում

Այս մեթոդական ձեռնարկը ներկայացնում է սրտաբանների, շաքարային դիաբետի,  աթերոսկլերոզի, հիպերթենզիայի Եվրոպական միությունների, շաքարային դիաբետի, ընտանեկան բժշկության...

Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման կարևորագույն խնդիրները

Բովանդակություն

Ներածություն  Ոչ վարակիչ հիվանդությունների պատճառները:4

Գլուխ 1

 Կանխարգելում: 7...

Քաղցկեղի համաճարակաբանությունը և հակաուռուցքային պայքարի օպտիմալացումը Հայաստանում

Բժշկագիտության զարգացումը և նվաճումները պայմանավորված են ոչ միայն հիվանդությունների պատճառագիտության և ախտածագման մասին գիտելիքների կուտակմամբ, վերջիններիս ախտորոշման...

Ծխախոտի գովազդի առկա խնդիրները հայաստանում

Այս աշխատությունը մշակվել է «Հանրային առողջության հայկական միավորում» հասարակական կազմակերպության հետազոտական խմբի կողմից` «Հասարակական առողջապահության հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ...

2005թ-ին իրականացված կենսաբանական և վարքագծային հետազոտությունների որոշ արդյունքների համեմատականը 2002թ-ի նմանատիպ հետազոտությունների արդյունքների հետ

Բնակչության տարբեր խմբերի շրջանում 2002թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին անցկացվել են ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություններ: Նմանատիպ հետազոտություններ անցկացվել են նաև 2005թ.-ին...

Հայաստանի բնակչության շրաջունում ալկոհոլի տարածվածության համահանրապետական ուսումնասիրություն

Նախաբան

2005թ-ի ապրիլի 1-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը Հայաստանում իրականացվեց «Չափահասների շրջանում տարածված թմրամիջոցները» վերնագրով սոցիոլոգիական հարցումը...

Մալարիայի հետ մղման ծրագիրը հայաստանում. Առաջընթաց եվ գերակա խնդիրներ

Նախաբան

Մալարիան շարունակում է խոչընդոտել աշխարհի զարգացող շատ երկրների առողջապահության զարգացմանը: Մոլորակի բնակչության ավելի քան 2 միլիարդը...

Հայաստանի բնակչության շրջունում թմրամիջոցների տարածվածության համահանրապետական ուսումնասիրություն

Նախաբան

2005թ-ի ապրիլի 1-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը Հայաստանում իրականացվեց «Չափահասների շրջանում տարածված թմրամիջոցները» վերնագրով սոցիոլոգիական հարցումը...

Նարկոլոգիա և տոքսիկոլոգիա
Հայաստանի Հանրապետությունում միավ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտությունների արդյունքները (հոկտեմբեր-նոյեմբեր 2005թ.)

 Բովանդակություն

Հապավումներ ……………………………………………………........... 3  

Ներածություն ………………………………………………………........ 4 

1 Կենսաբանական հետազոտություններ ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ … 5 

1.1 Ընտրանքային խմբերը …………………………………………........... 5 ...

Մեծահասակ բնակչության առողջության կարգավիճակ

Բնակչության ծերացումը մեր ժամանակի առավել երկարատև հեղափոխական գործընթաց է։ Նախկինում երբևէ այդքան շատ մարդ այսքան երկար չի ապրել (United Nations Center for Development and Humanitarian Affairs, 1991)։ Արդեն 1992թ. Շվեցիայի բնակչության 18% և Ճապոնիայի և ԱՄՆ-ի բնակչության 13% կազմում էին 65 տարեկան և բարձր տարիքի մարդիկ։ Ֆրանսիայում մեծահասակները կազմում են 14%։ Բնակչության ծերացումը, որը նախկինում դիտվում էր որպես արդյունաբերական զարգացած երկրներին բնորոշ պատահական միտում, ներկայումս ընդունում են որպես գլոբալ երևույթ...

Երևան քաղաքում բնակչության շտապ բժշկական օգնության (ՇԲՕ) դիմելիության բնութագիրն ըստ նոզոլոգիական խմբերի 2004թ. ընթացքում և կանչի ելքի վերլուծությունր 2001-2004թթ. ժամանակահատվածում

Վերջին տարիներին Երևան քաղաքում դիտվում է բնակչության ՇԲՕ դիմելիության աճ: Բնակչության բարձր պահանջարկի պատճառներից մեկը հանդիսանում է առաջնային բժշկասանիտարական օգնության օղակներում կանխարգելիչ ուղղության թուլացումը, ինչպես նաև հիվանդությունների քրոնիզացումը...

Թռչնի գրիպի համաճարակաբանություն

Թռչնի գրիպը (avian influenza) – սուր, բարձր վարակելիությամբ օժտված վիրուսային վարակ է` մարսողության և շնչական համակարգերի ախտահարմամբ, որին բնորոշ է բարձր մահացությունը...

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ