Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Առողջապահություն 4.2009

Նեյրոբլաստոմային բջիջների մետաբոլիկ փոփոխությունները ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ

Տարբեր ախտաբանական պրոցեսների ժամանակ նեյրոբլաստոմային ծագման բջիջների տրանսկրիպցիոնալ ակտիվության փոփոխությունները վաղուց հայտնի են: Ողնաշարավորների նյարդային համակարգի նորմալ վիճակը բնութագրվում է կայուն քիմիական պրոցեսներով և մետաբոլիկ վիճակով: Բջջի ընդհանուր վիճակի բնութագրման առավել զգայուն ցուցանիշներից է ընդհանուր ՌՆԹ-ի պարունակությունը [1]: Այսպիսով, նեյրոբլաստոմային ծագման բջիջների տրանսկրիպցիոնալ ակտիվության փոփոխությունների ուսումնասիրումը դրանց ֆիզիոլոգիական վիճակի օբյեկտիվ պատկերը ստանալու հարմար մեթոդ է: Մեր աշխատանքի նպատակն էր հետազոտել հայտնի նեյրոտոքսինի` ալյումինիումի իոնների [2] ազդեցությունը մարդու նեյրոբլաստոմային կուլտուրայի SHSY5Y բջիջների ՌՆԹ-ի պարունակության վրա: 

 

Նյութը և մեթոդները


Օգտագործվել են SHSY5Y - մարդու նեյրոբլաստոմայի շարունակական գծի բջիջներ, որոնք աճեցվել են Eagle DMEM և F12 1:1 հարաբերությամբ սննդային միջավայրում` ավելացրած 10% շիճուկ: Ցանքսային դոզան է 2x105 բջիջ/մլ: Ցանքսից 48 ժամ հետո ստացվում է նեյրոբլաստոմային բջիջների միաշերտ աճ: Նուկլեինաթթուների պարունակության ուսումնասիրման համար բջիջները աճեցվել են վեց փոսիկավոր ծածկապակիների հարթակներում: Նեյրոբլաստոմայի հյուսվածքային բջիջների միաշերտ աճի ձևավորվելուց 48 ժամ հետո ալյումինիումի իոններ են ներմուծվել միջավայր: Օգտագործվել է ալյումինիումի քլորիդի 7,5 մմոլ դոզայով ստանդարտ պատրաստուկ [3]: 48 ժամ անց բջջային կուլտուրայով ծածկապակիները ֆիքսվել են ստանդարտ մեթոդով:

 

Նուկլեինաթթուների ցիտոֆոտոմետրիա. ԴՆԹ-ի քանակությունը որոշվել է ցիտոֆոտոմետրով, Ֆյոլգենի եղանակով ներկումից հետո` ալիքի երկարությունը` 575 նմ, ՌՆԹ-ի քանակությունը որոշվել է ցիտոֆոտոմետրով Զանդրիտերի [4] եղանակով ներկումից հետո` ալիքի երկարությունը` 634 նմ:

 

Ցիտոմորֆոմետրիան անցկացվել է սկաներացնող մանրադիտակ-ֆոտոմետրի SMP-05 (Opton-Feintechnic) օգնությամբ (խոշորացումը օբ. 100/1,30, օկ. 100x): Բոլոր դեպքերում հաշվարկվել են 100-ից ավելի բջիջներ: Որպես դիպլոիդ համարժեք, օգտագործվել է մարդու լիմֆոցիտների կորիզների ԴՆԹ` ընդհանուր քանակը` 76 պայմանական միավոր:

 

Արդյունքները


Նկատի է առնվել, որ բոլոր բջջային գծերի բջիջները իրենց կազմով այս կամ այն չափով հետերոգեն են: SHSY5Y բջիջների հետերոգենությունը առավել լավ արտահայտվում է նրանց պլոիդության դասերի ուսումնասիրության միջոցով, որի տվյալները բերված են նկար 1-ում:

 

Ինչպես երևում է նկարից, ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ դիտվում է բջիջների քանակի աճ 4c գոտում` 2c գոտում բջիջների քանակի միաժամանակյա նվազման պայմաններում: Դա հանդիսանում է բջիջների արգելափակման արտահայտում G2 փուլում: 

Ուսումնասիրվել են նաև բջջային կուլտուրաների բջջաչափական ցուցանիշները: Ստացված տվյալները բերված են աղյուսակ 1-ում:  

 

Նկար 1. ԴՆԹ-ի բաշխումն ըստ պլոիդության դասերի ստուգիչ խմբում, և ալյումինիումի իոնների ազդեցության տակ` SHSY5Y բջիջներում

 

 

Նկար 2. SHSY5Y բջիջների տրանսկրիպցիոնալ ակտիվությունը ստուգիչ խմբում և ալյումինիումի իոնների ազդեցության տակ

 

Աղյուսակ 1

Բջիջների տարբեր կառուցվածքների ցիտոմետրիա

 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ նեյրոբլաստոմային բջիջներում հավաստի նվազում են ինչպես ողջ բջջի (ցիտոպլազմա), այնպես էլ և կորիզի, և կորիզակի ծավալն ու մակերեսը: Բջջի և բջջային կառուցվածքների բացարձակ չափերի նման նվազումը բջիջների մետաբոլիկ պրոցեսների վրա ալյումինիումի իոնների բացասական ազդեցության մասին է վկայում:

 

Հաջորդ փուլում ուսումնասիրվել է SHSY5Y բջիջների կորիզներում ԴՆԹ-ի պարունակությունը: Ալյումինիումի քլորիդի ազդեցության ներքո հայտնաբերել ենք բջիջներում ԴՆԹ-ի քանակի հավաստի (p<0.05) ավելացում (4.1±0.2 ստուգիչ խումբ, 4.9±0.3 ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ):

 

Աշխատանքի հաջորդ փուլը բջիջների տրանսկրիպցիոնալ ակտիվության ուսումնասիրումն էր: Տվյալները ներկայացված են նկար 2-ում: 

 

Ինչպես երևում է նկար 2-ից, ալյումինիումի իոնների ազդեցության ներքո ՌՆԹ-ի պարունակությունը բջջի բոլոր բաղադրիչներում (կորիզ, կորիզակ, ցիտոպլազմա) նվազել է: Հարկ է նշել, որ եթե կորիզակում ստացված տվյալները հավաստի չեն, ապա կորիզի և ցիտոպլազմայի ցուցանիշներում դիտվում է նվազման տենդենց (p<0.1): Միաժամանակ տեղի է ունեցել նաև մեկ կորիզին ընկնող կորիզակների քանակի նվազում (1.9±0.3 ստուգիչ խումբ, 1.5±0.1 ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ):

 

Քննարկում


Այսպիսով, մեր կողմից ցույց է տրվել, որ ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ բջիջներն ունակ են արգելափակվելու G2 փուլում: Արգելափակման պատճառ կարող են լինել ԴՆԹ-ի տարբեր վնասումները, որոնք ինքնըստինքյան ունակ են առաջացնելու կանգ ոչ միայն բջջային ցիկլի G1 և S, այլ նաև G2 փուլում: Բացի այդ, G2 փուլում հայտնաբերվում է ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիայի խտությունը, և այն բջիջները, որտեղ ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիան չի ավարտվել, չեն մտնում միտոզի մեջ: Մեր տվյալները հաստատվում են հաղորդագրություններով [5], որոնք վկայում են այն մասին, որ ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ արագանում է ԴՆԹ-ի սինթեզը, սակայն արգելափակվում է բջիջների պրոլիֆերացիան: Ալյումինիումի իոնների վնասող ազդեցության մասին կան բազմաթիվ տվյալներ, սակայն նշվում է, որ G2 փուլում արգելափակված բջիջներում ԴՆԹ-ի վնասում չի դիտվում [6]: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ մեր կողմից ցույց է տրվել ալյումինիումի իոնների արգելակող ազդեցությունը ընդհանրապես մետաբոլիկ պրոցեսների վրա, որն արտահայտվում է տրանսկրիպցիոն գործընթացի ընկճումով և բջջի ու կառուցվածքի բացարձակ չափերի նվազմամբ [7]: Հայտնի է, որ ՌՆԹ-ի անբավարար սինթեզն ունակ է նվազեցնելու պրոլիֆերատիվ ակտիվությունը և արգելափակելու բջիջները միտոտիկ ցիկլի տարբեր փուլերում` որպես հետևանք սպիտակուցի անբավարար քանակի, որն անհրաժեշտ է բջջի բաժանման համար:

 

Գրականության ցանկ


  1. Giacobini E. Chemical studies on individual neurons. Part 1. Vertebrate nerves. In S. Ehrenpreis and O. C. Solnitzky (eds). Neuroscience Research New York-London Academic press, 1968, 1, 1-71p.
  2. Zatta P., Lain E., Cagnolini C. Effects of aluminum on activity of Krebs cycle enzymes and glutamate dehydrogenase in rat brain homogenate. Eur. J. Biochem. 267: 3049-3055. 2000.
  3. Каралян Н. Ю. Сравнительный анализ токсического действия алюминия на культуры клеток человека. Медицинская наука Армении. 2006, 1; 111-114.
  4. Зандриттер В., Кифер Г., Рик В. Галлоцианин-хромовые квасцы. В кн.; Введение в количественную цитохимию. М.; Мир. 240-264., 1969.
  5. Dominguez C.; Moreno A.; Llovera M. Aluminum Ions Induce DNA Synthesis But Not Cell Proliferation in Human Fibroblasts In Vitro. Biological Trace Element Research, Vol 86, 1, 2002 , pp. 1-10(10).
  6. Anisimov A.G, Bolotnikov I.A. Treatment of synchronized K562 cells by tetrafluoroaluminate does not modulate the fluorescence of ethidium bromide and 4'6-diamidine-2-phenylindole in case of the binding with nucleoid DNA. Tsitologiia. 1999;41(8):680-4.
  7. Kruger S., Muller H. Correlation of morphometry, nucleolar organizer regions, proliferating cell nuclear antigen and Ki67 antigen expression with grading and staging in urinary bladder carcinomas. Br J Urol. 1995;75(4):480-4

 

Հեղինակ. Լևոն Մկրտչյան, Նաիրա Կարալյան ՀՀ ԱՆ ՀՎՎԿԿ պրիոնային հիվանդությունների ախտորոշման լաբորատորիայից, Լիանա Աբրոյան ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի բջջային կենսաբանության լաբորատորիայից
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 4.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Դեղերի գրանցման դերը դեղաշրջանառության կարգավորման համակարգում

Դեղն այն առանձնահատուկ արտադրանքն է, որն, ի տարբերություն սոցիալական նշանակության այլ ապրանքների, բոլոր երկրներում ենթարկվում է պարտադիր փորձաքննության և գրանցման, քանի որ...

ԼՈՒՐԵՐ: Դեղագործական շուկան Հայաստանում
Որոշումները մտորելու առիթ են տալիս

2009թ. հունիսին Մոսկվայում տեղի ունեցավ «Տուբերկուլոզի կանխարգելման, ախտորոշման և բուժման արդիական հարցեր» համառուսաստանյան գիտագործնական կոնֆերանսը...

ԼՈՒՐԵՐ: Ինֆեկցիաներ Հրատապ թեմա Աշխարհում
IN SITU հիբրիդացման մեթոդի նշանակությունը ուռուցքների ախտորոշման գործում

Բանալի բառեր` in situ հիբրիդացում, FISH, CISH, HER2

Ուռուցքներում առաջացող գենային փոփոխությունները հայտնաբերելու նպատակով ժամանակակից բժշկության մեջ կիրառվում են մի քանի եղանակներ...

Ուռուցքաբանություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Արդի ժամանակաշրջանում տուբերկուլոզային մենինգիտի կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և բուժման արդյունքները. I մաս

Վերջին մեկուկես տասնամյակում տուբերկուլոզով ընդհանուր հիվանդացության աճի հետ մեկտեղ դիտվում է արտաթոքային ձևերի, այդ թվում` գլխուղեղի թաղանթների (տուբերկուլոզային մենինգիտ` ՏՄ)...

Վարակաբանություն Նյարդաբանություն
ՀՀ-ում առավել հաճախ հանդիպող չարորակ նորագոյացություններով հիվանդացության և բարձիթողի դեպքերի դինամիկան

 

Վերջին տարիներին չարորակ նորագոյացությունների բուժման արդյունավետության բարձրացումը ուռուցքաբանության արդի հիմնախնդիրներից է, քանի որ հասարակության շրջանում քաղցկեղով հիվանդացության...

Ուռուցքաբանություն
Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում

Սկիզբը` 2009, N3-ում

Մեր հոդվածի առաջին մասում («Առողջապահություն», 2009, N2, 20-22 էջ) նշեցինք, որ Գյումրիում աղիքային վարակների (ԱՎՇ) սեզոնային օրինաչափությունը բացահայտելու նպատակով կատարել ենք 30-ամյա հետահայաց...

Թվեր և փաստեր Վարակաբանություն
Բժշկության և ֆիզիոլոգիայի բնագավառում 2009թ. Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր են ճանաչվել ԱՄՆ-Ի երեք գիտնականներ
Բժշկության և ֆիզիոլոգիայի բնագավառում 2009թ. Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր են ճանաչվել ԱՄՆ-Ի երեք գիտնականներ

Էլիզաբեթ Բլեքբերնը, Քերոլ Գրեյդերը և Ջեք Շոստակը տելոմերների ու տելոմերազա ֆերմենտի միջոցով քրոմոսոմների պաշտպանության մեխանիզմի բացահայտման համար արժանացան 2009թ. Նոբելյան մրցանակի...

Իրադարձություններ աշխարհում
Հոբելյանական տարեթվեր

1924թ., 85 տարի առաջ, Մոսկվայում ծնվել է բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԽՍՀՄ ԲԳԱ ակադեմիկոս, ԽՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր Դոնատ Սեմյոնի Սարկիսովը: 1947թ. ավարտել է Լենինգրադի ռազմածովային բժշկական ակադեմիան...

Հայ բժիշկերի կյանքից
«ԲԻ ԲԻ ՋԻ» բժշկական կենտրոն
«ԲԻ ԲԻ ՋԻ» բժշկական կենտրոն

«ԲԻ ԲԻ ՋԻ» բժշկական կենտրոնը միջազգային չափանիշներին համապատասխանող` բազմաֆունկցիոնալ ստացիոնար ունեցող կլինիկական բուժական հիմնարկ է, որտեղ գործում են ընդհանուր և...

Իրադարձություններ Հայաստանում
Հավերժացող հիշատակ. Գրիգորի Օկոև
Հավերժացող  հիշատակ. Գրիգորի Օկոև

 ... Այլ կերպ չես կոչի ՀՀ առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման ԳՀ կենտրոնում 2009թ. նոյեմբերի 13-ին կայացած հուզիչ միջոցառումը, որը կազմակերպված էր...

Հայ բժիշկերի կյանքից
Կերակրափող և ստամոքս
Կերակրափող և ստամոքս

Կերակրափողը կամ որկորը (նկար Ա) փափուկ հյուսվածքներից կազմված նեղ, երկար (մոտ 25 սմ) խողովակ է, որով անցնում է կերակուրը ըմպանից մինչև ստամոքս: Այն սկսվելով ըմպանից պարանոցային ողների առջևով...

Գաստրոէնտերոլոգիա և լյարդաբանություն
Սննդակարգը կերակրափողի և ստամոքսի հիվանդությունների ժամանակ
Սննդակարգը կերակրափողի և ստամոքսի հիվանդությունների ժամանակ

Կերակրափողի հիվանդություններից ավելի հաճախ հանդիպում է նրա բորբոքումը` էզոֆագիտը, որն ունի սուր և խրոնիկական ընթացք: Դրանց բնորոշ են կլման ակտի ժամանակ կրծքավանդակի հետին հատվածի ցավերը...

Գաստրոէնտերոլոգիա և լյարդաբանություն Սննդակարգեր
Ինչ պետք է գիտենալ ճողվածքների մասին
Ինչ պետք է գիտենալ ճողվածքների մասին

Ճողվածքը (грыжа) որևէ օրգանի ամբողջական կամ մասնակի դուրս մղվածքն է` նրան շրջապատող մաշկի տակ, մկանների միջև գոյացած անցքերում, գրպաններում ու խոռոչներում...

Վիրաբուժություն
Պզուկներ
Պզուկներ

Պզուկները` կորյակները, մաշկի տարածված հիվանդություններից են: Դրանք հանդիպում են 12-25 տարեկանների 85%-ի, իսկ ավելի մեծահասակների 10%-ի մոտ: Հիվանդությունն ունենում է տարբեր չափի...

Մաշկաբանություն Դեմքի խնամք

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ