Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2004 (17-20)

Բազմապրոֆիլ մանկական ստացիոնարի մահճակալային ֆոնդի օգտագործման ցուցանիշները ժամանակակից պայմաններում

Բանալի բառեր: մանկական ստացիոնար, մահճակալային ֆոնդ, օգտագործում, ցուցանիշներ, միջոցառումներ

Առողջապահության համակարգում վերջին տարիներին իրականացվող ռեֆորմները, շուկայական հարաբերությունների ներդրումը ճյուղում ստացիոնար բժշկական օգնության (ԲՕ) կազմակերպմանը առաջադրում են սկզբունքային նոր մոտեցումներ, ուղղված մասնավորապես մահճակալային ֆոնդի օգտագործման ինտենսիֆիկացմանը և հիվանդների ավելի արդյունավետ ստացիոնար բուժմանը [1,4,5,8]:

 

Ստացիոնարի աշխատանքի կազմակերպման կատարելագործման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ հիվանդանոցային՝ հատկապես մասնագիտացված և նեղ մասնագիտացված բուժումը, ներկայացնում է ԲՕ առավել թանկ տեսակը և մահճակալային ֆոնդի արդյունավետ օգտագործումը հատկապես բարդ սոցիալ-տնտեսական պայմաններում ունի առաջնահերթ նշանակություն:

 

Մեր կողմից կատարված բազմապրոֆիլ մանկական ստացիոնարի (ԲՄՍ) մահճակալային ֆոնդի օգտագործման ուսումնասիրությունը ներառում է հետևյալ ցուցանիշների վերլուծությունը և գնահատականը. մահճակալի միջին տարեկան ծանրաբեռնվածությունը, ստացիոնարում հիվանդ երեխայի գտնվելու միջին տևողությունը և մահճակալի պտույտը:

 

Թվարկված ցուցանիշները վերլուծվել են հիմնականում եռամյա կտրվածքով 2000– 2002 տարիների համար:

 

Աղյուսակ 1 - ում ներկայացված են նշված ցուցանիշները և նրանց աճի գործակիցները:

 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, ԲՄՍ դիտվում է մահճակալի չափազանց ցածր ծանրաբեռնվածություն ուսումնասիրության մեջ ընդգրկված բոլոր տարիների ընթացքում. 91,4; 75,8 և 108,0 օր 2000; 2001 և 2002 թվականներին համապատասխանաբար, միջինում կազմելով ընդամենը 91,7 օր: Չնայած 2002 թ. նկատվել է ցուցանիշի որոշ աճ՝ վերջինիս գործակիցը կազմում է 1,4, այնուամենայնիվ, մահճակալային ֆոնդի զբաղվածության տոկոսը կազմել է ընդամենը 29,6%:

 

Աղյուսակ 1. ԲՄՍ մահճակալային ֆոնդի օգտագործման որոշ ցուցանիշների դինամիկան
2000 – 2002թ.թ.

հ/հ

Ցուցանիշի անվանումը

2000

2001

2002

2000-2002

1.

Մահճակալ միջին տարեկան
ծանրաբեռնվածությունը
օր
%
Աճի գործակիցը1,4
25,0
-5,8
20,8
0,808,0
29,6
1,491,7
25.1
1,2

2.

Ստացիոնարում հիվանդ երեխայի գտնվելու միջին տևողությունը
Աճի գործակիցը


11,3
-


10,1
0,9


8,8
0,8


10,0
0,8

3.

Մահճակալի
պտույտը
Աճի գործակիցը


8,1
-


7,5
0,9


12,3
1,6


9,3
1,5

 

ԲՄՍ մահճակալային ֆոնդի տարեկան միջին ծանրաբեռնվածությունը ըստ տարբեր բաժանմունքների վկայում է այն մասին, որ աճի գործակցի մեծացում դիտվել է գրեթե բոլոր բաժանմունքներում: Մասնավորապես, մահճակալի օգտագործման ցուցանիշի զգալի մեծացում է դիտվել նեֆրոլոգիական և նորածնային պաթոլոգիայի բաժանմունքներում, որոնցում աճի գործակիցը 2002 թ-ին 2000թ. հետ համեմատած կազմել է 1,7 և 2,1 համապատասխանաբար:

 

Սակայն, այնուամենայնիվ չափազանց մտահոգիչ են ԲՄՍ մահճակալային ֆոնդի օգտագործման ցածր ցուցանիշները գրեթե բոլոր բաժանմունքներում, հատկապես տրավմատոլոգիական և սոմատիկ բաժանմունքներում (28,7 և 24,1%):

 

Նկարագրված հանգամանքը հրատապ է դարձնում ԲՄՍ մահճակալային ֆոնդի ռացիոնալ օգտագործման խնդիրը, հատկապես ժամանակակից ծանր ֆինանսա-տնտեսական պայմաններում:

 

Հայտնի է, որ ԲՄՍ հիվանդ երեխայի գտնվելու միջին տևողության ցուցանիշի մեծության վրա ազդեցություն են գործում բազմաթիվ գործոններ, ինչպես, օրինակ՝ հոսպիտալացված հիվանդների վիճակի ծանրության աստիճանը, հիվանդների քանակը, ստացիոնար ընդունվելու ժամկետները, մինչհոսպիտալային բուժման որակը և այլն: Կարևոր և առաջնային նշանակություն ունե ցող գործոնների շարքում է նաև ստացիոնար բժշկական օգնությամբ մանկական ազգաբնակչության ապահովվածությունը տվյալ տարածաշրջանում:

 

ԲՄՍ հիվանդ երեխաների գտնվելու միջին տևողության գնահատականը ըստ հիվանդությունների դասերի (ԾԽը – 10) ցույց է տալիս, որ դիտվում է այդ ցուցանիշի որոշակի իջեցում որոշ դասերի հիվանդությունների համար, օրինակ՝ շնչառական (11.2 օր 1998-ին մինչև 5,6 – 2002թ.-ին), մարսողական (14,77-ից 7,2-ի), միզասեռական (17,79-ից 11,5-ի) օրգանների, ինչպես նաև հետևյալ հիվանդությունների համար 2002թ.-ին՝ թիրեոտոքսիկոզի (4,71 օր), անեմիաների (4 օր), սուր շնչական ինֆեկցիայի (4.1), երիկամների ինֆեկցիաների (12,21), մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի հիվանդությունների (6,08 օր): Միաժամանակ, որոշ հիվանդությունների համար, ընդհակառակը, նկատելի է բուժման միջին տևողության աճ, ինչպես օրինակ՝ թոքաբորբերի, թունավորումների, սեպսիսի կապակցությամբ:

 

Ստացիոնարի գործունեության վերլուծության և գնահատման ցուցանիշներից մյուսը դա մահճակալի պտույտն է, որը բնորոշում է ինչպես ամբողջ ստացիոնարի, այնպես էլ նրա առանձին կառուցվածքային բաժանմունքների աշխատանքի ինտենսիվությունը:


Այս ցուցանիշը 3 տարվա կտրվածքով ԲՄՍ բոլոր բաժանմունքների համար ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

 

Աղյուսակ 2. ԲՄՍ մահճակալի պտույտը ըստ բաժանմունքների 2000-2002 թ.թ.

հ/հ

Բաժանմունքի
անվանումը

Մահճակալների թիվը

2000

2001

2002

2000-2002

2000

2001

2002

1.

էնդոկրինոլոգիական

30

30

30

7,9
-

7,5
0,9

76
1,01

7.7
0.96

2.

Տրավմատոլոգիական

30

15

11

5,5

6,8
1,2

12,3
18

8,2
2.2

3.

Նեֆրոլոգիական

30

30

15

4,8
-

4,4
0,9

11,7
2,7

7.7
2.4

4.

Կրծքի տարիքի

30

30

22

12,3
-

8,57
0,7

16,65
1,9

11.6
1.4

5.

Սոմատիկ

30

30

22

8,35
-

6,3
0,7

12,0
1,9

11.8
1.2

6.

Նորածնային պաթոլոգիայի

30

20

12

4,65

-

6,9
1,5

17,5

2,5

9.7
3.8

7.

Իմունոլոգիայի

-

10

10

-
-

1,3
-

6,85
5,3

4.1
5.3

8.

Ռեանիմացիայի

6

6

6

32,2
-

38,1
1,2

34,6
0,9

34.6
1.0

 

Աղյուսակ 2–ում ներկայացված տվյալները վկայում են 2000-ի համեմատությամբ 2002-ին ԲՄՍ գրեթե բոլոր բաժանմունքներում մահճակալի պտույտի աճի մասին (բացառությամբ էնդոկրինոլոգիական բաժանմունքից, որում, ընդհակառակը, դիտվում է տեմպի հետաճ): Եվ 2001, և 2002 թ.թ. մահճակալի պտույտի աճ դիտվել է տրավմատոլոգիայի (աճի գործակիցը կազմում է 1.2 – 2001-ին և 1,8 – 2002-ին) և նորածնային պա-թոլոգիայի (1,5 – 2000-ին և 2,5 – 2002-ին) բաժանմունքներում: 2002-ին դիտվում է մահճակալի պտույտի աճ նեֆրոլոգիական (2,7), սոմատիկ (1,9), իմունոլոգիայի (5,3) և կրծքի տարիքի երեխաների (1,7) բաժանմունքներում:

 

Նույն աղյուսակի տվյալները վկայում են նաև այն փաստը, որ ավելի մեծ մահճակալի պտույտ արձանագրվել է հիմնականում այն բաժանմունքներում, որոնցում ցածր է հիվանդ երեխայի մահճակալի վրա գտնվելու միջին տևողությունը:

 

Այսպես, բուժման միջին տևողության հետազոտման մեջ ընդգրկված բոլոր տարիների կտրվածքով միջինացված ցուցանիշները կազմել են ռեանիմացիայի բաժանմունքում 3.4 օր, սոմատիկ բաժանմունքում – 8.5, կրծքի տարիքի երեխաների բաժանմունքում – 8.8, մինչդեռ էնդոկրինոլոգիական բաժանմունքում – 16.7, նեֆրոլոգիական բաժանմունքում – 13.6 և այլն:

 

Այսպիսով, ակնհայտ է, որ ԲՄՍ մահճակալային ֆոնդի ռացիոնալ օգտագործումը, բուժախտորոշիչ գործընթացի օպտիմալացումը ներկա սոցիալ-տնտեսական պայմաններում չափազանց հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներ են:

 

Ստացիոնար բժշկական օգնության ժամանակակից կազմակերպչական ձևերի շարքում աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, այդ թվում նաև նախկին ՍՍՀՄ հանրապետություններում, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունում, մեծ կիրառություն են ստացել ստացիոնարափոխարինող տեխնոլոգիաների մշակումը և ներդրումը [2,3,6,7]:

 

Վերջիններիս շարքում են օրային ստացիոնարների ստեղծումը, հիմքում ունենալով տարբերակված բժշկական սպասարկման սկզբունքը՝ կախված բուժախտորոշիչ գործընթացի ինտենսիվության մակարդակից և հաշվի առնելով տվյալ բաժանմունքի նյութատեխնիկական հագեցվածությունը և բարձր որակավորում ունեցող մարդկային ռեսուրսների առկայությունը:

 

Ներկայացված հետազոտության արդյունքները` Երևան քաղաքի բազմապրոֆիլ մանկական ստացիոնարներից մեկի բազայի վրա, հիմք են հանդիսացել մշակելու և ներդնելու մանկական ազգաբնակչությանը ստացիոնար բժշկական օգնության բարելավման, ինչպես նաև մահճակալային ֆոնդի ռացիոնալ օգտագործման ուղղությամբ որոշ միջոցառումներ:Գրականություն

  1. Бояринова Е.А. и соавт. Здравоохранение РФ, 1988, 6, с. 37.
  2. Брилева А.А. и соавт. Педиатрия, 1987, 8, с. 92.
  3. Зыятдинов К.Ш., Рыбкин Л.И. Дневные стационары. М.: МЕДпресс. 2000.
  4. Морозов О.Н. Здравоохранение, 2001, 8, с. 39.
  5. Петрова Н.Г. и соавт. Экономика здравоохранения, 2003, 4, с. 52.
  6. Рожко В.А., Слободской А.Ю. Здравоохранение Белоруссии, 1991, 9, с. 48.
  7. Стародубов В.И. и соавт. Здравоохранение, 2001, 1, с. 31.
  8. Donald A. Barr & Mark G.Field Am. J. of Public Health, 1996, 86, 3, p. 307–312.

Հեղինակ. Հ.Հ. Պետրոսյան ԵՊԲՀ համալսարանական թիվ 2 կլինիկական հիվանդանոց
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 3.2004 (19), УДК 614.2
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Հիպերնատրեմիայի շտկման արդյունավետությունն ինֆուզիոն թերապիայի շրջանակներում

Բանալի բառեր: հիպերնատրեմիա, ինֆուզիոն թերապիա

Հիպերնատրեմիայի (երբ նատրիումի խտությունը պլազմայում գերազանցում է 145 մմոլ/լ-ին) շտկումը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի (ԻԹԲ) հիվանդների համար: Ընդհանրապես մահացությունը հիպերնատրեմիայից կազմում է 40–50%, այն հիմնականում դիտվում է ծերերի մոտ և սովորաբար պայմանավորված է հիմնական հիվանդությամբ [20]: Սակայն, քանի որ հիպերնատրեմիան կարգավորվում է կամ նատրիումի քչացման կամ ջրի ավելացման ճանապարհով [12,14], ապա ավելի հաճախ խանգարված է լինում ջրի ներմուծման կամ ստացման պրոցեսը [15]...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Անհետաձգելի բուժօգնության մասնագիտացված անձնակազմի գործունեության վերլուծությունը

Բանալի բառեր. անհետաձգելի բուժօգնություն, նախահոսպիտալային փուլ, վնասվածք, 7.5% NaCl

Անհետաձգելի բուժօգնությունը հանդիսանում է կրիտիկական վիճակների բժշկության չորս ճյուղերից (անեսթեզիոլոգիա, ինտենսիվ թերապիա` վերակենդանացում, անհետաձգելի բուժօգնություն, աղետների բժշկություն) մեկը և կատարում է սահմանային վիճակներում գտնվող հիվանդների վարումը մինչհոսպիտալացման փուլում...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
DOTS ռազմավարության ազդեցությունը համաճարակային իրավիճակի վրա ք. Երևանում

Բանալի բառեր. պալարախտի հիվանդացություն, DOTS, էպի-ինֆո ծրագիր

Տուբերկուլոզը (պալարախտ) վարակիչ հիվանդություն է, որով մարդիկ վարակվում են օդակաթիլային ճանապարհով և որոշակի պայմաններում զարգանում է հիվանդություն...

Պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ նոպաներից առաջ դիտվող դեղնուկի երևույթը: Երկու դեպքի նկարագրություն

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, դեղնուկ, լյարդ

Մեծահասակների մոտ դեղնուկը կարող է առաջանալ բազմաթիվ ինչպես բարորակ, այնպես էլ կյանքին սպառնացող հիվանդությունների ժամանակ: Դեղնուկը կարող է լինել նախալյարդային, ներլյարդային և արտալյարդային: Դեղնուկի նախալյարդային պատճառներն են արնալուծը (hemolysis), մեծ հեմատոմայի ներծծումը, որոնք բերում են արյան մեջ չկոնյուգացված (անուղղակի) բիլիրուբինի մակարդակի բարձրացմանը: Ներլյարդային հիվանդությունները բերում են արյան մեջ ինչպես չկոնյուգացված, այնպես էլ կոնյուգացված բիլիրուբինի մակարդակների բարձրացմանը...

Համակարգային հիվանդություններ
Տարբեր հիվանդությունների կամ համախտանիշների ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ ամիլոիդոզի զարգացման հավանականության վրա:

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, ամիլոիդոզ, կանխատեսում, ուղեկցող հիվանդություններ

Տարբեր հիվանդությունների և/կամ համախտանիշների ազդեցության ուսումնասիրությունները պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ կյանքի առանձին տասնամյակների ընթացքում ամիլոիդոզի հրովարտակման (մանիֆեստացիայի) հավանականության վրա ցույց տվեցին, որ ՊՀ հիմնական շճաթաղանթաբորբային նոպաների հետ համատեղ մեկուսացած պարբերական տենդային նոպաներ ունեցող հիվանդների մոտ նկատվում է ամիլոիդոզի հրովարտակման համեմատաբար ցածր հավանականություն...

Համակարգային հիվանդություններ
Արտարգանդային հղիության արտասովոր դեպք

Բանալի բառեր. հետերոտոպիկ հղիություն, հին չզարգացող հղիություն, սուր որովայն

Արտարգանդային հղիությունը հանդիպում է բոլոր հղիությունների 1,4% դեպքերում [1,2] և հանդիսանում է հղիության I-ին եռամսյակում կանանց մահացության հիմնական պատճառներից մեկը: Արտարգանդային հղիությունների 95-98,5% դեպքերում ձվա-բջիջը պատվաստվում է արգանդափողում, հազվադեպ` արգանդի վզիկում (0,1%), ձվարանում (0,1-0,7%), որովայնի խոռոչում (0,003%), արգանդի ռուդիմենտար եղջյուրում (0,002%) [3,4]...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Լաբորատոր ցուցանիշների օգտագործումը ինֆուզիոն թերապիայի ծավալի ծրագրավորման ժամանակ

Բանալի բառեր. ինֆուզիոն թերապիա, լաբորատոր քննություններ

Ինֆուզիոն թերապիան ծրագրավորելիս՝ ներարկվող հեղուկների ծավալը ճիշտ որոշելու համար, հարկավոր է առաջին հերթին գնահատել օրգանիզմի ջրային տարածքների վիճակը, վոլեմիկ ստատուսը, հաշվի առնել հեղուկի օրական պահանջները, ապա ավելացնել զգայուն և ոչ զգայուն կորուստներն ու գոյություն ունեցող հեղուկի դեֆիցիտի ծավալը [5,9,16]: Սակայն, ցավոք այս հաշվարկները գործնականում ոչ միշտ են հաջողվում կամ պահանջում են զգալի ժամանակ և միջոցներ......

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
ՄՌՏ հետազոտությունը քունքային բլթի էպիլեպսիայի ժամանակ

Բանալի բառեր. հիպոկամպի սկլերոզ, քունքային բլթի էպիլեպսիա, ՄՌՏ, քանակական անալիզ

Պարցիալ էպիլեպսիայով հիվանդների ամենատարածված կառուցվածքային պաթոլոգիան մեզիալ քունքային սկլերոզն է (ՄՔՍ): Ախտաբանական տեսանկյունից ՄՔՍ իրենից ներկայացնում է նեյրոնալ կորուստ և աստրոցիտոզ հիպոկամպում, նշաձև մարմնում և հարհիպոկամպալ շրջանում: Հիպոկամպալ սկլեռոզում ընդգրկվում են CA1-CA4 դաշտերը, ատամնավոր գալարը և սանձիկը, իսկ ամոնյան եղջյուրի սկլերոզի ժամանակ ախտահարվում են միայն CA1-CA4 դաշտերրը [1]...

Նյարդաբանություն
Նոպաների հաճախականությունը Հայաստանում պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ. տարբեր գործոնների ազդեցությունը

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, նոպաների հաճախականություն, կլինիկական ձև, սեռ, տարիք, ծագում, գենոտիպ

Պարբերական հիվանդությունը (ՊՀ)՝ լինելով ժառանգական հիվանդություն, զարմանալիորեն տարածված է հայերի մոտ, ախտահարելով Երևանի բնակչության մոտ 1%-ը [5]: Հատկանշական է, որ դեռ 20 տարի առաջ կատարված ժառանգաբանական հետազոտություններում հիվանդության տարածվածությունը գնահատվում էր 0.5 %-ի սահմաններում [4], այսինքն, մոտ 2 անգամ ավելի ցածր...

Համակարգային հիվանդություններ
Կարիեսի տարածվածությունը և ինտենսիվության աճը ՀՀ զորակոչ տարիքի պատանիների մոտ

Բանալի բառեր: զորակոչիկ, կարիես, պլոմբա, հեռացում

Վերջին տարիների գրականության մեջ, ինչպես նաև զանգվածային լրատվական միջոցների կողմից, շատ է քննարկվում այսօրվա զորակոչիկների սոմատիկ և ֆիզիկական առողջության ցածր մակարդակը...

Ստոմատոլոգիա
Սուր լեյկոզով հիվանդների կյանքի որակի գնահատման վերլուծությունը

Բանալի բառեր: սուր լեյկոզ, կյանքի որակ

Վերջին տարիներին շատ են այնպիսի հետազոտությունները, որոնցում հիմնավորվում է հակաուռուցքային բուժման արդյունավետությունը որոշելիս, վերապրելու ցուցանիշից հետո, կյանքի որակի (ԿՈ) գնահատման կարևորությունը: Բացահայտված են ԿՈ-ի և հիվանդության ելքի կանխորոշիչ ցուցանիշների, բուժմանը ենթարկվելու, կողմնակի ազդեցությունների առաջացման փոխկապակցվածությունը [4,7]: Պետք է նշել, որ ԿՈ-ը և հիվանդությունը փոխկապակցված ու փոխներգործող համակարգեր են. լավ կամ վատ ԿՈ-ը ներազդեցություն է ունենում հիվանդության և բուժման ընթացքի վրա...

Արյունաբանություն
Վերարտադրողական դիսֆունկցիան էպիլեպսիայով կանանց շրջանում

Բանալի բառեր. էպիլեպսիա, էնդոկրին արատներ, հակաէպիլեպտիկ դեղեր

Էպիլեպսիայով հիվանդների բուժման հիմնական օրենքն է կլինիկական արդյունավետության և անցանկալի կողմնակի ազդեցությունների գիտակից հավասարակշռությունը [1]: Սակայն, էպիլեպսիայով հիվանդների բուժման ճանապարհին հանդիպում են բազմաթիվ պաթոլոգիական վիճակներ և հիվանդություններ, որոնք հետազոտություն և բուժում են պահանջում: Այս փոփոխությունների մի մասը որպես կոմորբիդություն է գնահատվում, մյուսները՝ բուն էպիլեպսիայի կամ հակաէպիլեպտիկ դեղերի (ՀԷԴ) օգտագործման բարդություն:...

Նյարդաբանություն Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Ինտենսիվ թերապիայում 7.5 տոկոս NaCl-ի կիրառումը

Բանալի բառեր: ինֆուզիոն թերապիա, 7.5% NaCl

Ժամանակակից ինֆուզիոն թերապիայում այսօր մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում 7.5% NaCl-ի կիրառումը, հատկապես հիպովոլեմիան շտկելու, հեմոդինամիկան արագ կայունացնելու [6,10,25], ինչպես նաև օսմոթերապիայի նպատակով [2,6,12,18,19,25]...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Տարբեր հիվանդությունների կամ համախտանիշների ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ ամիլոիդոզի զարգացման հավանականության վրա:

Հաղորդում Ա: Առանձին ընդհանուր համախտանիշների, հենաշարժական, շնչական և սիրտ-անոթային համակարգերի և համակարգային բնույթի տարբեր պաթոլոգիաների ազդեցությունը

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, ամիլոիդոզ, կանխատեսում, ուղեկցող հիվանդություններ...

Համակարգային հիվանդություններ Ուրոլոգիա

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ