Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2004 (17-20)

ՄՌՏ հետազոտությունը քունքային բլթի էպիլեպսիայի ժամանակ

Բանալի բառեր. հիպոկամպի սկլերոզ, քունքային բլթի էպիլեպսիա, ՄՌՏ, քանակական անալիզ

Պարցիալ էպիլեպսիայով հիվանդների ամենատարածված կառուցվածքային պաթոլոգիան մեզիալ քունքային սկլերոզն է (ՄՔՍ): Ախտաբանական տեսանկյունից ՄՔՍ իրենից ներկայացնում է նեյրոնալ կորուստ և աստրոցիտոզ հիպոկամպում, նշաձև մարմնում և հարհիպոկամպալ շրջանում: Հիպոկամպալ սկլեռոզում ընդգրկվում են CA1-CA4 դաշտերը, ատամնավոր գալարը և սանձիկը, իսկ ամոնյան եղջյուրի սկլերոզի ժամանակ ախտահարվում են միայն CA1-CA4 դաշտերրը [1]: Այսպիսի դետալները կարող են իրապես ապացուցվել հյուսվածքաբանական մեթոդով, բայց 3D բարձր հնարավորություն ունեցող ՄՌՏ-ի միջոցով կարելի է որոշել հիպոկամպի, ամոնյան եղջյուրի և հարհիպոկամպալ շրջանի չափսը և մորֆոլոգիկ տվյալները [2]: Հայտնագործումները կարող են լինել երկկողմանի, բայց ծավալի կորուստը և ազդանշանային շեղումները հաճախ ասիմետրիկ են լինում: Քանակական ծավալաչափումը օգտագործվում է հիպոկամպի ասիմետրիան հայտանաբերելու համար:

 

Մագնիսական ռեզոնանսային պատկերումը օգտագործվում է սիմպտոմատիկ, պարցիալ և գեներալիզացված էպիլեպսիայով հիվանդների մոտ էպիլեպտոգեն կառուցվածքային փոփոխությունները հայտնաբերելու համար: ՄՌՏ միջոցով հիանալի արտացոլվում են անատոմիական դետալները, որոնք նախկինում հնարավոր էր հայտնաբերել միայն աուտոպսիայի միջոցով:

 

ՄՌՏ-ի վրա հայտնաբերվում է հիպոկամպալ ատրոֆիա, բարձր T2 ազդանշան, հիպոդենսություն T1 թուլացման ժամկետում: Ներկայումս տեսողական հսկումով հնարավոր է ախտորոշել հիպոկամպալ սկլերոզը (ՀՍ) [3]:

 

Տեխնիկան. ՄՌՏ ոչ ինվազիվ տեխնիկա է՝ կենսաբանորեն ոչ տոքսիկ, որը կարող է հայտնաբերել նոպայի էթիոլոգիան, էպիլեպտոգեն զոնայի տեղակայումը, կողմնայնությունը: Այն ունի կանխորոշիչ նշանակություն վիրահատության թեկնածու հիվանդների համար: ՄՌՏ միջոցով առավել մեծ ճշտությամբ հայտնաբերվում է միկրոսկոպիկ դեստրուկտիվ պաթոլոգիաները՝ մասնավորապես ՀՍ-ը և կատարվում քանակական ծավալաչափում [4]:

 

Կորոնալ և սագիտալ պատկերումը առաջին անգամ կատարվել է Մայոյի կլինիկայում` մեզիալ քունքային պաթոլոգիայի հայտնաբերման համար: Հյուսվածքի բնութագիրը հիմնված է T1 և T2 խտությունների տարբերության վրա: Էպիլեպտոգեն օջախները արտահայտվում են T1 և T2 խտության մեջ ազդանշանի աճով: Քունքային բլթի կառուցվածքային ախտահարումը ավելի լավ արտահայտվում է կորոնալ հարթության T2 խտության մեջ: T1 խտության մեջ ուղեղի գորշ նյութը անջատվում է սպիտակ նյութից: Այսպիսով, կարճ TR/TE սկանը կորոնալ հարթության մեջ համարվում է օպտիմալ ՄՔԲԷ-ով հիվանդների հիպոկամպի և նշաձև մարմնի չափման համար: Պրոտոնային խտությունը TR երկար/TE կարճ ժամկետում տարբերակում է ուղեղի պաթոլոգիան ուղեղողնուղեղային հեղուկից [5]:

 

ՄՌՏ հետազոտությունը անց կացվել է 0.5-T գերհաղորդակցվող մագնիսական դիսփլեյով՝ մատրիքսի հիման վրա: Բոլոր դեպքերը հետազոտվել են SE և 3D արձանագրության համաձայն:

 

SE արձանագրությունը ունի հետևյալ ցուցանիշները. կորոնալ T1 խտություն 500/20 TR մ/վրկ էխո/ժ TE/մվրկ, ազդանշանների քանակը՝ 2, իսկ կտրվածքի հաստությունը՝ 3.5-5մմ, աքսիալ T2 խտություն` 2500/20-80, ազդանշանների նիջին քանակը՝ 2, կտրվածքի հաստությունը՝ 3.5-5մմ:

 

T2 խտության մեջ արված նկարները հաջորդել են 0.2 մմոլ գադոլինիումի դիէթիլեն տրիամինպենտացետային թթվի ն/ե ներարկմանը՝ կգ քաշին հաշված / բարձր T2 խտության SE հաջորդականության մեջ/: SE հաջորդականության մեջ կտրվածքների ճեղքը կազմում է 17-20, T1 խտության մեջ ստացվում է 200/15՝ առանց ճեղքվածքի:

 

Հիպոկամպի և նշաձև մարմնի քանակական ՄՌՏ. Վերջերս նեյրոիմիջինգի զարգացումը` հիպոկամպալ ծավալաչափության վրա հիմնված ՄՌՏ-ն ներկայացնում է որպես հիպոկամպի ծավալի կորստի քանակական անալիզի միջոց: Վաղ ուսմունքներում նշվել է, որ ծավալաչափական անալիզը կարող է վստահաբար ապացուցել ոչ տրավմատիկ պարցիալ էպիլեպսիայով հիվանդների մոտ քունքային բնույթը [6]: Ապացուցված է, որ էպիլեպտիկ նոպաները հիպոկամպում համադրվում են հիպոկամպի ենթադաշտերում նեյրոնալ կորստի հետ: Քանակական ՄՌՏ վերլուծությունը օգտագործվում է միակողմանի և երկկողմանի հիպոկամպալ ատրոֆիայի ժամանակ [7]:

 

T2-քարտավորումը իրականացվում է ըստ Փըրսեր-Մեբիում-Ջիլի սանդղակի և հաշվվում է 16 համանման պատկերներով, որոնց էխո-ժամկետը տատանվում է 22-262մվ-ի միջև:

 

Հիպոկամպի և նշաձև մարմնի քարտավորումը թույլ է տալիս չափել դրանք T2 թուլացման ժամկետում: Հիպոկամպի չափումը ավելի լավ է կատարել ուղղահայաց հարթության մեջ՝ ողնուղեղային հեղուկի ծավալային էֆեկտը քչացնելու համար: Հիպոկամպի չափումը իրականացվում է 3D ծավալային համակարգում: T2 ազդանշանի ֆոկալ իջեցումը խոսում է ողնուղեղային հեղուկի պարցիալ ծավալային էֆեկտների մասին [8]:

 

Հիպոկամպալ ծավալի նշանակալի տարբերությունը ցույց է տալիս ՀՍ-ի առկայությունը փոքր կողմում: Որոշ աշխատանքներ ցույց են տալիս, որ այս հիվանդների մոտ դրական էֆեկտ կա վիրահատությունից հետո և միակողմանի ՀՍ-ի հայտնաբերումը հանդի-սանում է ցուցում ինվազիվ ԷԷ-ի համար: Ներկա փուլում հիպոկամպի ծավալա-չափումը զարգանում է և հանդիսանում է օպ-տիմալ մեթոդ:

 

ՀՍ-ի զուգակցումը ՔԲԷ-ի ժամանակ այլ պաթոլոգիաների հետ լավ հայտնի է: Մեր դիտարկումներում 100 հիվանդից 10%-ի մոտ հայտնաբերվել է արտահիպոկամպալ քունքային օտար հյասվածքային ախտահարում ՀՍ-ի հետ միասին:

 

Այլ պաթոլոգիա ունեցող հիվանդների մոտ (մեր դիտարկումներում գրանցվել է 4 անոթային անոմալիա) հիմնական հիվանդությունը հայտնաբերվում է, եթե ախտահարումը գտնվում է հիպոկամպի հարևանությամբ: Այս հայտնագործումները շեշտում են բարձր հնարավորություն ունեցող ՄՌՏ-ի անհրաժեշտությունը:

 

ՄՌՏ-ի արագ զարգացումը թույլ տվեց 100%-ով հայտնաբերել կառուցվածքային փոփոխությունները ֆ‎ոկալ էպիլեպսիայի դեպքում: ՀՍ-ը պարցիալ էպիլեպսիայի ամենահաճախ հանդիպող պատճառն է և 95% դեպքերում հայտնաբերվում է բարձր հնարավորություն ունեցող ՄՌՏ-ով T2 խտության մեջ: ՄՌՏ բարձր զգայունություն ունի նաև բարորակ ուռուցքների և բնածին ուղեղային անոմալիաների (կեղևային դիսպլիազիաներ (ԿԴ), միգրացիայի և գիրացիայի անոմալիաներ) հայտնաբերման համար: ՄՌՏ-ի դերը ԿՏ և այլ բարորակ ուռուցքների դիֆ‎երենցման մեջ ցածր է, սակայն՝ իմանալով որոշակի հյաուսվածքաբանական առանձնահատկություններ, հաճախ կարելի է ախտորոշել միայն ՄՌՏ-ով [9]:

 

ՄՌՏ-ն հայտնաբերում է ոչ նորմալ ուղեղային կառուցվածքային փոփոխությունները էպիլեպսիայի շատ դեպքերում: Այնուամենայնիվ, ՀՍ-ով, հարփորոքային հետերոտոպիայով և այլ տեսանելի ‎ֆ‎ոկալ դիսկինեզիայով (ՖԴ) որոշ հիվանդներ չեն լավանում նույնիսկ ֆոկալ ռեզեկցիայից հետո: Կրկնվող էպիլեպտոգենեզը շատ դեպքերում կարող է ունենալ կառուցվածքային հիմք, որը չի հայտնաբերվում ՄՌՏ-ով:

 

ՄՌՏ-ի տվյալները իդեալական են քանակական վերլուծության համար: ՄՌՏ-ի և այլ տեխնիկաների միջոցով հետազոտվել են ուղեղի կառուցվածքային տարրերը, ծավալային հատկությունները, կապերը և հյուսվածքային կառուցվածքը, և ենթադրվել է, որ ՖԴ և ՀՍ շատ հիվանդներ, որոնք ռեզեկ-ցիայից հետո շարունակում են ունենալ նո-պաներ, ունեն օջախային կառուցվածքային փոփոխություններ, որոնք կարող են լինել էպիլեպտոգեն օջախ [10]:

 

ՄՌՏ նեգատիվ էպիլեպսիա. Ռեֆրակտեր ՔԲԷ-ի ախտորոշումը նեգատիվ ՄՌՏ-ի դեպքում հանդիսանում է մեծ խնդիր: Մենք հայտնաբերել ենք, որ ռեֆրակտեր ՔԲԷ հիվանդների 25%-ը ունեն նորմալ, ստանդարտ ՄՌՏ, նորմալ հիպոկամպի չափսեր, քանի որ երբեմն մակերեսային ՄՌՏ չի հայտնաբերում փոքր ախտահարումները:

 

Եթե ՄՌՏ նեգատիվ է, ապա կիրառվում է ԷԷ-վիդեո-մոնիտոր՝ գրգռի օջախը հայտնաբերելու համար: Տվյալ վարկածով` այս շրջանում կատարվում է ավելի բարակ կտրվածքով ՄՌՏ հետազոտություն:

 

Ներկայումս ՄՌՏ համարվում է կարևորագույն ախտորոշիչ մեթոդ էպիլեպսիայի էթիոլոգիայի հայտնաբերման համար: ՄՌՏ-ի վրա կառուցվածքային ախտահարման հայտնաբերումը դարձավ ռեֆրակտեր ՔԲԷ-ի նախավիրահատական կարևորագույն փուլ: Բարձր հնարավորություն ունեցող T2 և T1 խտությունները, բարակ կտրվածքը հիպո-կամպի երկայնաձիգ առանցքով բերում է ՀՍ-ի հայտնաբերմանը: ՀՍ-ի որոշ տարբերակներ (երկկողմանի ՀՍ, միակողմանի առաջային ՀՍ, ‎‎ֆիզիոլոգիական ասիմետրիա) հայտնաբերվում են հիպոկամպի ծավալաչափման միջոցով: Այսպիսով քանակական ՄՌՏ հանդիսանում է լավագույն տեխնիկական միջոց հիպոկամպում և նշաձև մարմնում շեղումների հայտնագործման համար:

 

Գրականություն


  1. Jenseni, Klinken L. Temporal lobe epilepsy and neuropathology: histological findings in resected temporal lobes correlated to surgical results and clinical aspects, Acta Neurol. Scand., 1976: 54: 391-414.
  2. Falconer M.A. Etiology and pathogenesis of temporal lobe epilepsy, Arch. Neurol., 1964, 10:233-48.
  3. Kuzniecky R. Magnetic resonance imaging in temporal lobe epilepsy: pathological correlations, Ann. Neurol., 1987, 22:341-63.
  4. Berkovic S.F., Andermann F. Hippocampal sclerosis in temporal lobe epilepsy demonstrated by magnetic resonance imaging, Ann. Neurol., 1991, 29:175-82 .
  5. Jackson G.D., Connelly A. Detection of hippocampal pathology in intractable partial epilepsy: increased sensitivity with quantitative magnetic resonance T2 relaxometry, Neurology, 1993, 43:1793-7.
  6. Jackson G.D., Berkovic S.F. Optimizing the diagnosis of hippocampal sclerosis using MR imaging, AJNR, 1993, 14:753-62.
  7. Van Paesschen, Jackson G.D., Connelly A. The spectrum of hippocampal sclerosis. A quantitative MRI study, Ann. Neurol., 1997, 41:41-51.
  8. Cook M.J., Fish D.R. Hippocampal volumometris and morphometric studies in frontal and temporal lobe epilepsy, Brain, 1992;115:1001-15.
  9. Van Paesschen, Connelly A. The amygdala and intractable temporal lobe epilepsy: Quantitative MRI Study, Neurology, 1996; 47:1021-31.
  10. Fish D.R. MRI in focal lesions, Acta Neurol. Scand., suppl., 1994, 152:101-4.

Հեղինակ. Գ.Ռ. Մելիքյան ԵրՊԲՀ նյարդային հիվանդությունների ամբիոն, Էրեբունի Բժշկական Կենտրոնի Հանրապետական էպիլեպտոլոգիական կենտրոն: Դիագնոստիկա ՓԲԸ
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 3.2004 (19), УДК 616.831-009.24
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Աշոտ

07.11.2010

Խնդրում եմ ասեք ՄՌՏ հետազոտությունը ինֆորմատիվ է Միելոմային հիվանդության ժամանակ, թե ոչ: ՄՌՏ հետազոտությունը հայտնաբերում է չարորակ նորագոյացություն, ոսկրածուծի քաղցկեղ, և մետաստազներ ոսկրերում, թե ոչ: Կանխավ շնորհակալ եմ:

Կարդացեք նաև

Հիպերնատրեմիայի շտկման արդյունավետությունն ինֆուզիոն թերապիայի շրջանակներում

Բանալի բառեր: հիպերնատրեմիա, ինֆուզիոն թերապիա

Հիպերնատրեմիայի (երբ նատրիումի խտությունը պլազմայում գերազանցում է 145 մմոլ/լ-ին) շտկումը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի (ԻԹԲ) հիվանդների համար: Ընդհանրապես մահացությունը հիպերնատրեմիայից կազմում է 40–50%, այն հիմնականում դիտվում է ծերերի մոտ և սովորաբար պայմանավորված է հիմնական հիվանդությամբ [20]: Սակայն, քանի որ հիպերնատրեմիան կարգավորվում է կամ նատրիումի քչացման կամ ջրի ավելացման ճանապարհով [12,14], ապա ավելի հաճախ խանգարված է լինում ջրի ներմուծման կամ ստացման պրոցեսը [15]...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Անհետաձգելի բուժօգնության մասնագիտացված անձնակազմի գործունեության վերլուծությունը

Բանալի բառեր. անհետաձգելի բուժօգնություն, նախահոսպիտալային փուլ, վնասվածք, 7.5% NaCl

Անհետաձգելի բուժօգնությունը հանդիսանում է կրիտիկական վիճակների բժշկության չորս ճյուղերից (անեսթեզիոլոգիա, ինտենսիվ թերապիա` վերակենդանացում, անհետաձգելի բուժօգնություն, աղետների բժշկություն) մեկը և կատարում է սահմանային վիճակներում գտնվող հիվանդների վարումը մինչհոսպիտալացման փուլում...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
DOTS ռազմավարության ազդեցությունը համաճարակային իրավիճակի վրա ք. Երևանում

Բանալի բառեր. պալարախտի հիվանդացություն, DOTS, էպի-ինֆո ծրագիր

Տուբերկուլոզը (պալարախտ) վարակիչ հիվանդություն է, որով մարդիկ վարակվում են օդակաթիլային ճանապարհով և որոշակի պայմաններում զարգանում է հիվանդություն...

Պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ նոպաներից առաջ դիտվող դեղնուկի երևույթը: Երկու դեպքի նկարագրություն

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, դեղնուկ, լյարդ

Մեծահասակների մոտ դեղնուկը կարող է առաջանալ բազմաթիվ ինչպես բարորակ, այնպես էլ կյանքին սպառնացող հիվանդությունների ժամանակ: Դեղնուկը կարող է լինել նախալյարդային, ներլյարդային և արտալյարդային: Դեղնուկի նախալյարդային պատճառներն են արնալուծը (hemolysis), մեծ հեմատոմայի ներծծումը, որոնք բերում են արյան մեջ չկոնյուգացված (անուղղակի) բիլիրուբինի մակարդակի բարձրացմանը: Ներլյարդային հիվանդությունները բերում են արյան մեջ ինչպես չկոնյուգացված, այնպես էլ կոնյուգացված բիլիրուբինի մակարդակների բարձրացմանը...

Համակարգային հիվանդություններ
Տարբեր հիվանդությունների կամ համախտանիշների ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ ամիլոիդոզի զարգացման հավանականության վրա:

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, ամիլոիդոզ, կանխատեսում, ուղեկցող հիվանդություններ

Տարբեր հիվանդությունների և/կամ համախտանիշների ազդեցության ուսումնասիրությունները պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ կյանքի առանձին տասնամյակների ընթացքում ամիլոիդոզի հրովարտակման (մանիֆեստացիայի) հավանականության վրա ցույց տվեցին, որ ՊՀ հիմնական շճաթաղանթաբորբային նոպաների հետ համատեղ մեկուսացած պարբերական տենդային նոպաներ ունեցող հիվանդների մոտ նկատվում է ամիլոիդոզի հրովարտակման համեմատաբար ցածր հավանականություն...

Համակարգային հիվանդություններ
Արտարգանդային հղիության արտասովոր դեպք

Բանալի բառեր. հետերոտոպիկ հղիություն, հին չզարգացող հղիություն, սուր որովայն

Արտարգանդային հղիությունը հանդիպում է բոլոր հղիությունների 1,4% դեպքերում [1,2] և հանդիսանում է հղիության I-ին եռամսյակում կանանց մահացության հիմնական պատճառներից մեկը: Արտարգանդային հղիությունների 95-98,5% դեպքերում ձվա-բջիջը պատվաստվում է արգանդափողում, հազվադեպ` արգանդի վզիկում (0,1%), ձվարանում (0,1-0,7%), որովայնի խոռոչում (0,003%), արգանդի ռուդիմենտար եղջյուրում (0,002%) [3,4]...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Լաբորատոր ցուցանիշների օգտագործումը ինֆուզիոն թերապիայի ծավալի ծրագրավորման ժամանակ

Բանալի բառեր. ինֆուզիոն թերապիա, լաբորատոր քննություններ

Ինֆուզիոն թերապիան ծրագրավորելիս՝ ներարկվող հեղուկների ծավալը ճիշտ որոշելու համար, հարկավոր է առաջին հերթին գնահատել օրգանիզմի ջրային տարածքների վիճակը, վոլեմիկ ստատուսը, հաշվի առնել հեղուկի օրական պահանջները, ապա ավելացնել զգայուն և ոչ զգայուն կորուստներն ու գոյություն ունեցող հեղուկի դեֆիցիտի ծավալը [5,9,16]: Սակայն, ցավոք այս հաշվարկները գործնականում ոչ միշտ են հաջողվում կամ պահանջում են զգալի ժամանակ և միջոցներ......

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Բազմապրոֆիլ մանկական ստացիոնարի մահճակալային ֆոնդի օգտագործման ցուցանիշները ժամանակակից պայմաններում

Բանալի բառեր: մանկական ստացիոնար, մահճակալային ֆոնդ, օգտագործում, ցուցանիշներ, միջոցառումներ

Առողջապահության համակարգում վերջին տարիներին իրականացվող ռեֆորմները, շուկայական հարաբերությունների ներդրումը ճյուղում ստացիոնար բժշկական օգնության (ԲՕ) կազմակերպմանը առաջադրում են սկզբունքային նոր մոտեցումներ, ուղղված մասնավորապես մահճակալային ֆոնդի օգտագործման ինտենսիֆիկացմանը և հիվանդների ավելի արդյունավետ ստացիոնար բուժմանը [1,4,5,8]...

Մանկական հիվանդություններ
Նոպաների հաճախականությունը Հայաստանում պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ. տարբեր գործոնների ազդեցությունը

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, նոպաների հաճախականություն, կլինիկական ձև, սեռ, տարիք, ծագում, գենոտիպ

Պարբերական հիվանդությունը (ՊՀ)՝ լինելով ժառանգական հիվանդություն, զարմանալիորեն տարածված է հայերի մոտ, ախտահարելով Երևանի բնակչության մոտ 1%-ը [5]: Հատկանշական է, որ դեռ 20 տարի առաջ կատարված ժառանգաբանական հետազոտություններում հիվանդության տարածվածությունը գնահատվում էր 0.5 %-ի սահմաններում [4], այսինքն, մոտ 2 անգամ ավելի ցածր...

Համակարգային հիվանդություններ
Կարիեսի տարածվածությունը և ինտենսիվության աճը ՀՀ զորակոչ տարիքի պատանիների մոտ

Բանալի բառեր: զորակոչիկ, կարիես, պլոմբա, հեռացում

Վերջին տարիների գրականության մեջ, ինչպես նաև զանգվածային լրատվական միջոցների կողմից, շատ է քննարկվում այսօրվա զորակոչիկների սոմատիկ և ֆիզիկական առողջության ցածր մակարդակը...

Ստոմատոլոգիա
Սուր լեյկոզով հիվանդների կյանքի որակի գնահատման վերլուծությունը

Բանալի բառեր: սուր լեյկոզ, կյանքի որակ

Վերջին տարիներին շատ են այնպիսի հետազոտությունները, որոնցում հիմնավորվում է հակաուռուցքային բուժման արդյունավետությունը որոշելիս, վերապրելու ցուցանիշից հետո, կյանքի որակի (ԿՈ) գնահատման կարևորությունը: Բացահայտված են ԿՈ-ի և հիվանդության ելքի կանխորոշիչ ցուցանիշների, բուժմանը ենթարկվելու, կողմնակի ազդեցությունների առաջացման փոխկապակցվածությունը [4,7]: Պետք է նշել, որ ԿՈ-ը և հիվանդությունը փոխկապակցված ու փոխներգործող համակարգեր են. լավ կամ վատ ԿՈ-ը ներազդեցություն է ունենում հիվանդության և բուժման ընթացքի վրա...

Արյունաբանություն
Վերարտադրողական դիսֆունկցիան էպիլեպսիայով կանանց շրջանում

Բանալի բառեր. էպիլեպսիա, էնդոկրին արատներ, հակաէպիլեպտիկ դեղեր

Էպիլեպսիայով հիվանդների բուժման հիմնական օրենքն է կլինիկական արդյունավետության և անցանկալի կողմնակի ազդեցությունների գիտակից հավասարակշռությունը [1]: Սակայն, էպիլեպսիայով հիվանդների բուժման ճանապարհին հանդիպում են բազմաթիվ պաթոլոգիական վիճակներ և հիվանդություններ, որոնք հետազոտություն և բուժում են պահանջում: Այս փոփոխությունների մի մասը որպես կոմորբիդություն է գնահատվում, մյուսները՝ բուն էպիլեպսիայի կամ հակաէպիլեպտիկ դեղերի (ՀԷԴ) օգտագործման բարդություն:...

Նյարդաբանություն Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Ինտենսիվ թերապիայում 7.5 տոկոս NaCl-ի կիրառումը

Բանալի բառեր: ինֆուզիոն թերապիա, 7.5% NaCl

Ժամանակակից ինֆուզիոն թերապիայում այսօր մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում 7.5% NaCl-ի կիրառումը, հատկապես հիպովոլեմիան շտկելու, հեմոդինամիկան արագ կայունացնելու [6,10,25], ինչպես նաև օսմոթերապիայի նպատակով [2,6,12,18,19,25]...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Տարբեր հիվանդությունների կամ համախտանիշների ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ ամիլոիդոզի զարգացման հավանականության վրա:

Հաղորդում Ա: Առանձին ընդհանուր համախտանիշների, հենաշարժական, շնչական և սիրտ-անոթային համակարգերի և համակարգային բնույթի տարբեր պաթոլոգիաների ազդեցությունը

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, ամիլոիդոզ, կանխատեսում, ուղեկցող հիվանդություններ...

Համակարգային հիվանդություններ Ուրոլոգիա

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ