Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2004 (17-20)

Ներհիվանդանոցային շնչառական ինֆեկցիոն բարդությունները և նրանց կանխման ուղիները

Բանալի բառեր: շնչառական ուղիների ինֆեկցիոն բարդություններ, ներհիվանդանոցային ինֆեկցիա, վենտիլիացիոն թոքաբորբ

Ներհիվանդանոցային (ՆՀ) շնչառական ինֆեկցիոն բարդություններ են համարվում շնչառական ուղիների այն սուր ինֆեկցիոն հիվանդությունները, որոնք բացակայել են հիվանդի մոտ ստացիոնար ընդունման պահին և առաջացել են 48 ժամ հետո կամ ավելի ուշ՝ հաստատվելով կլինիկական, ռենտգենաբանական և լաբորատոր ցուցանիշներով [1]: Արտասայմանյան երկրների առողջապահական հիմնարկների ներկայացրած վիճակագրական տվյալների համաձայն ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների (ՆՀԻ) ընդհանուր կառուցվածքում նրանք գրանցվում են առավել հաճախ հանդիպող նոզոլոգիաների շարքում: Դրանց թվին են պատկանում բրոնխիտները, բրոնխիոլիտները, տրախեոբրոնխիտները, տրախեիտները, թոքաբորբերը, ինչպես նաև թոքերի թարախակույտը և էմպիեման [2]:

 

Հիվանդությունների այս խմբում առանձնացվում են հատկապես ՆՀ թոքաբորբերը (ՆՀԹ), որոնք ավելի հաճախ են հանդիպում, ունեն ծանր ընթացք և հանգեցնում են բարդ հետևանքների: ԱՄՆ ներկայացրած տվյալների համաձայն ՆՀԹ հետևանքով մահացության մակարդակը կազմում է 13,0 – 43,0% [2,3]: Ի տարբերություն այլ բնույթի ՆՀԻ ախտորոշման կլինիկալաբորատոր սկզբունքների, ՆՀԹ ախտորոշման չափանիշները ավելի բարդ են, երբեմն նաև հակասական: Հաճախ նույնիսկ ախտորոշման այնպիսի բարդ և ինվազիվ գործիքային մեթոդների շնորհիվ, ինչպիսիք են շնչափողային և հարթոքային ասպիրացիան բրոնխոալվեոլային լավաժը, չի հաջողվում ճշգրտությամբ ախտորոշել, հաստատել կամ ժխտել ՆՀԹ, որի հետևանքով ոչ հազվադեպ նրա ախտաբանա-անատոմիական, կլինիկական և համաճարակաբանական ախտորոշումները չեն համընկնում[4], քանի որ մանրէաբանական հետազոտությամբ հիվանդների խորխում կամ շնչափողային արտադրության մեջ հայտնաբերված մանրէները կարող են հանդիսանալ միայն կոնտամինացիայի կամ կոլոնիզացիայի արդյունք: Վերջինս սկսվում է գրամ-բացասական մանրէների նկատմամբ բերանի խոռոչի էպիթելային հյուսվածքի ցուցաբերած ադհեզիայով: Նրան հաջորդում է նշված մանրէներով ստամոքսի կամ/և շնչափողի կոլոնիզացիան, որը նպաստում է ՆՀԹ–ի զարգացմանը [5]: Ուստի, ՆՀԹ ախտորոշումը անհրաժեշտ է հաստատել կլինիկո-ռենտգենոլոգիական հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա:

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն հսկողության ծրագրում (ԻՀԾ ) 1997թ սկսած շնչառական ուղիների ինֆեկցիոն բարդությունները (ՇՈՒԻԲ) առանձնացվել և ուսումնասիրվել են յուրաքանչյուր բաժանմունքում առանձին՝ որպես ՆՀԻ յուրահատուկ խումբ: Դիտարկման տարիներին ՆՀԻ ընդհանուր կառուցվածքում հայտնաբերման հաճախականությամբ նրանք մշտապես գրանցվել են երրորդ տեղում՝ վիրաբուժական վերքային և միզուղիների ինֆեկցիաներից հետո՝ կազմելով 10,1% (2000 թ) - 7,0 % (2001թ):

 

ԻՀԽ կողմից ՇՈՒԻԲ ուսումնասիրման արդյունքում պարզվել է, որ Էրեբունի Բժշկական Կենտրոնում նրանք ավելի հաճախ գրանցվում են ԻԹԲ -ում, ինֆարկտային, սրտաբանական, վիրաբուժական և վնասվածքաբանական բաժանմունքներում: Դրանք հատկապես վտանգավոր են ապարատային շնչառությամբ և վիրահատված հիվանդների համար: Բուժման մեթոդների կատարելագործման և ժամանակակից տեխնիկայի ներդրման շնորհիվ ապարատային շնչառության տևողության երկարացմանը զուգընթաց ՇՈՒԻԲ-ի կանխարգելման խնդիրները ավելի բարդանում և ընդարձակվում են: Որովայնի և կրծքավանդակի խոռոչի օրգանների վիրահատությունների հետևանքով առաջիկա չորս-հինգ օրվա ընթացքում խիստ ընկճվում է թոքերի ֆունկցիան, որի արդյունքում առաջացած թոքային անբավարարությունը ավելի խորն է ընթանում այն դեպքերում, երբ շնչառական ուղու որևէ այլ ինֆեկցիոն կամ ոչ ինֆեկցիոն բնույթի հիվանդություն նախորդում է վիրահատությանը: Կրած վիրահատության արդյունքում վիրաբուժական կտրվածքի տեղում առաջացած ցավի, որովայնի մկանների թուլացման և հիվանդի հարկադրական պասիվ դիրքի հետևանքով սահմանափակվում է թոքերի էքսկուրսիան՝ հանգեցնելով նրա կենսական տարողության նվազեցման: Արդյունքում կարող է առաջանալ թոքային հյուսվածքի ատելեկտազ և շնչառական ուղիներում շնչափողային արտադրության կուտակում, որը լավագույն պայման է թոքաբորբի զարգացման համար [6]: Հետվիրահատական թոքաբորբերի վաղ ախտորոշման, նրա առաջացման և զարգացման պատճառների հայտնաբերման նպատակով ԻՀԽ կողմից մշակվել է համաճարականական հսկողության (ՀՀ) իրականացման ակտիվ մեթոդ: Այն իրականացվում է բժիշկ համաճարակաբանի կողմից յուրաքանչյուր հիվանդի համար գրանցվող քարտի միջոցով: Միաժամանակ վիրահատված հիվանդների մոտ ծագած ներհիվանդանոցային (ՆՀ) ՇՈՒԻԲ-ի հայտնաբերումը լիարժեք դարձընելու համար ԻՀԽ–ի աշխատանքներում ներգրավվել է նաև թերապևտը: Նրա կողմից ախտորոշված հետվիրահատական ՇՈՒԻԲ-ի յուրաքանչյուր դեպք գրանցվում է համապատասխան գրքում և անմիջապես տեղեկացվում է ԻՀԽ–ին: ՇՈՒԻԲ-ի նկատմամբ ՀՀ իրականացման այս մեթոդը արդյունավետ է, քանի որ հնարավորություն է տալիս անընդհատ տեսադաշտում պահել նրանց առկա մակարդակը գրեթե առանց բացթողումների՝ գրանցելով յուրաքանչյուր դեպք, հայտնաբերել նրա առաջացման պատճառները և ժամանակին ձեռնարկել անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջացառումներ: (Աղյուսակ)

 

Աղյուսակ: Ներհիվանդանոցային ՇՈՒԻԲ-ի զարգացման դինամիկան I, II վիրաբուժական, ՎՕՎ և միզաբանական բաժանմունքներում 1998 – 2001 թ.թ.

Տարեթիվ

I վիրաբուժական

II վիրաբուժական

ՎՕՎ

Միզաբանական

Վիրահ.
թիվ

ՇՈՒԻԲ

Վիրահ.
թիվ
թիվ

ՇՈՒԻԲ

Վիրահ.
թիվ

ՇՈՒԻԲ

Վիրահ
թիվ

ՇՈՒԻԲ

Բաց. թիվ

%

Բաց. թիվ

%

Բաց. թիվ

%

Բաց. թիվ

%

1998

467

17

3,6

359

19

5,2

142

6

4,2

288

16

5,5

1999

512

16

3,1

379

13

3,4

166

7

4,2

343

6

1,7

2000

721

11

1,5

386

18

4,6

341

7

2,0

293

5

1,7

2001

914

8

0,9

416

19

4,6

648

12

1,8

418

7

1,7

 

Աղյուսակում ներկայացված են 1998 – 2001 թ.թ. վիրաբուժական I և II, ՎՕՎ և միզաբանական բաժանմունքներից յուրաքանչյուրում վիրահատված հիվանդների մոտ զարգացած ՇՈՒԻԲ-ի մակարդակը:

Դիտարկման արդյունքները ցույց են տվել (նկար), որ 1998թ. վերը նշված բաժանմունքներում վիրահատված 1256 հիվանդների մոտ ՇՈՒԻԲ զարգացել են 58–ի մոտ (4,6%): 1999թ. 1400 վիրահատված հիվանդներից՝ 42-ի մոտ (3,0 %) : 2000թ. ուսումնասիրված 1741 վիրահատված հիվանդներից՝ 41-ի մոտ (2,4 %) և 2001թ. ուսումնասիրված 2396 վիրահատված հիվանդներից ՇՈՒԻԲ գրանցվել են 46 –ի մոտ ( 1,9 %):

 

Հիվանդանոցի յուրաքանչյուր բաժանմունքում ԻՀԽ-ի կողմից հետվիրահատական ՇՈՒԻԲ-ի ուսումնասիրվել են հաշվի առնելով այդ բաժանմունքին բնորոշ տեղային և ընդհանուր բնույթի համաճարակաբանական առանձնահատկությունները: Արդյունքում հայտնաբերվել են նրանց առաջացմանը նպաստող առավել հաճախ հանդիպող հետևյալ գործոնները.

 

 • ներշնչափողային ինտուբացիա,

 • թոքերի ապարատային շնչառություն,

 • 65 –ից բարձր տարիք,

 • իմունային համակարգի խիստ ընկճված վիճակ,

 • մեծ ծավալի և երկարատև վիրաբուժական միջամտություն՝ 4 ժամից ավել,

 • հիմնական հիվանդության ծանրության աստիճանը,

 • երկարատև սահմանափակ, հարկադրական կամ անշարժ դիրք անկողնում,

 • թոքերի ուղեկցող խրոնիկական հիվանդությունների առկայություն,

 • գիտակցության բացակայություն, երկարատև կոմատոզ վիճակ,

 • շնչական ուղիների և կենտրոնական նյարդային համակարգի վիրուսային ախտահարում,

 • սթրեսային խոցերի կանխարգելման նպատակով դեղորայքի օգտագործում (H2 բլոկատորներ և անտացիդներ):

 

Հարկ է նշել, որ վերը թվարկած գործոնները հաճախ ի հայտ են եկել զուգորդված:

 

ՆՀԹ առաջացման մեջ կարևոր դեր են խաղում նաև այն գործոնները, որոնք խոչընդոտում են խորխի նորմալ ֆիզիոլոգիական հեռացմանը և նպաստում բերան-ըմպանի, ստամոքսի կոլոնիզացիային և ասպիրացիային: Սրանց դերը մեծ է հատկապես ԻԹԲ-ում, ուստի հիվանդը այս բաժանմունքում միաժամանակ ենթարկվում է ՆՀԹ առաջացմանը նպաստող բարձր ռիսկի մի քանի խումբ գործոնների ազդեցությանը միաժամանակ:

 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը, ԻՀԽ կողմից առանձնացվել են հիվանդների այն խմբերը, որոնք առավել նախատրամադրված են ՇՈՒԻ բարդությունների զարգացման նկատմամբ: Մշակվել է կանխարգելիչ միջոցառումների հատուկ աշխատակարգ, որն ուղղված է այդպիսի հիվանդների խնամքին, բուժման կազմակերպմանը և հատկապես մանրէների փոխանցման արտաքին գործոնների վերացմանը:

 

Ուսումնասիրությունները պարզել են, որ ամենից հաճախ անջատվել են գրամբացասական էնտերոբակտերների ընտանիքի և կապտաթարախային մանրէները: Հարկ ենք համարել առանձնացնել վենտիլիացիոն թոքաբորբերը (ՎԹ), որոնց ծագումն ու զարգացումը ուղղակիորեն պայմանավորված են ապարատային շնչառության կիրառումով և տևողությամբ:

 

Նկատելի էր, որ առաջին չորս օրվա ընթացքում զարգացող ՎԹ–ի դեպքում ( վաղ ՎԹ) հաճախ անջատվել են բերանի խոռոչի նորմալ միկրոֆլորայի ներկայացուցիչներ և գրամդրական մանրէներ: ՈՒշացած ՎԹ–ի (որոնք զարգացել են ապարատային շնչառությամբ հիվանդների մոտ չորս օր անց) դեպքերում ավելի հաճախ անջատվել են կապտաթարախային, ացինետոբակտեր և էնտերոբակտեր ընտանիքի մանրէները:

 

Պրոբլեմային կենսաբանական նյութ է համարվել հիվանդների խորխը և շնչափողային արտադրությունը: Զգայուն Էմպիրիկ հակաբիոտիկներ են եղել Amoxacilin clavunat, Ampicillin sulbactam և երկրորդ սերնդի ցեֆալոսպորինները: Արդյունավետ ազդող ախտահանիչ նյութերն են՝ ջրածնի պերօքսիդը, պրեսեպտը, քլորամինը, լիզոֆորմինը և սայդեքսը:

 

Ինֆեկցիայի փոխանցման գործոններ են համարվել բուժաշխատողների ձեռքերը (ձեռնոցները), բերանի և շնչափողային արտադրության արտածծման ծայրադիրները, քիթ-ստամոքսային զոնդերը, նրանց լվացման հականեխիչ լուծույթների բաժակները, աղիների սելեկտիվ դեկոնտամինացիայի և բերանի հիգիենիկ մշակման նպատակով կիրառվող բժշկական գործիքները և այլն:

 

Համաճարակաբանական հսկողության յուրահատուկ ձև է սահմանվել ապարատային շնչառությամբ հիվանդների նկատմամբ: ԻՀԽ կողմից մշակվել է յուրաքանչյուր հիվանդից հետո հիվանդասրահի և արհեստական շնչառության ապարատների, նրանց առանձին բաղկացուցիչ մասերի մշակման համապատասխան մեթոդ:

 

Շնչափողային և ստամոքսային արտադրության արտածծման ծայրադիրները մեկ հիվանդի համար բազմանվագ կիրառման դեպքում յուրաքանչյուր արտածծումից հետո մաքրվում են ստերիլ ջրով և պահվում չոր և փակ պայմաններում: Արգելված է այդ նպատակով կալիում պերմանգանատի և ֆուրացիլինի լուծույթների կիրառումը, որոնք հաճախ կոնտամինացվում են գրամ-բացասական մանրէներով և հնարավորություն են ստեղծում ռեինֆեկցիայի առաջացման:

 

Արտածծման ծայրադիրների դեկոնտամինացիայի նպատակով հատկացված են կիրառվող լուծույթների միայն մեկանգամյա օգտագործման փոքր տարողություններ, որոնք կրկնակի օգտագործվում են մանրէազերծումից հետո (ընտրված է մանրէազերծման շոգեգոլորշային մեթոդը):

 

Թթվածնի խոնավացման նպատակով օգտագործվում է միայն թորած ստերիլ ջուր, որը փոխվում է 24 ժամը մեկ, իսկ արհեստական շնչառության ապարատի խոնավացուցիչները մանրէազերծվում են յուրաքանչյուր հիվանդից հետո` ըստ ապարատի համապատասխան մեթոդական ցուցման: ԻՀԽ կողմից մշակվել է ՆՀԹ առաջացման նկատմամբ բարձր ռիսկի խումբ հանդիսացող հիվանդների և նրանց հարող արտաքին միջավայրի և ապարատների հետ շփման ընթացքում բուժաշխատողների ձեռքերի հիգիենիկ դեկոնտամինացիայի համապատասխան աշխատակարգ:

 

Մշակվել է ԻԹԲ-ում կիսակրիտիկական բուժգործիքների (էնդոսկոպներ, բրոնխոսկոպ, լարինգոսկոպ) հիվանդների զննումների միջև մանրէազերծման և բարձր աստիճանի վարակազերծման մեթոդ:

 

Յուրաքանչյուր հիվանդի տեղափոխումից հետո շրջագայող մանրէների առավելագույն ոչնչացման նպատակով հիվանդի մահճակալը, կից անշարժ բուժսարքավորումները և հիվանդասրահը ենթարկվում են վերջնական ախտահանման:

 

Հետվիրահատական սահմանափակ և անշարժ անկողնային դիրք ունեցող հիվանդների նկատմամբ ակտիվորեն կիրառվում են կրծքավանդակի մերսման, 300 թեքված դիրքի, խորը շնչառական վարժանքների, 12 անգամից ոչ պակաս հիվանդին շրջելու մեթոդները:

 

Դիտարկման տարիներին ԻՀԾ–ում ՇՈՒԻԲ-ի առաջացման և զարգացման կանխարգելման նպատակով իրականացվել են նպատակաուղղված յուրահատուկ մեթոդներով, որոնք մինչև օրս գտնվում են շարունակական փոփոխությունների և զարգացման մեջ:

 

Եզրակացություն


Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ԻՀԾ–ում ՇՈՒԻԲ-ի հայտնաբերման նպատակով ԻՀԽ–ի կողմից մշակված և կիրառվող ՀՀ իրականացման ակտիվ մեթոդը՝ քարտային համակարգը, արդյունավետ է: Այն հնարավորություն է տալիս.

 

 • հայտնաբերել և ուսումնասիրել ՇՈՒԻԲ-ի յուրաքանչյուր դեպք,

 • պարզել նրա բնույթը (ներհիվանդանոցային կամ արտահիվանդանոցային՝ բերովի),

 • անընդմեջ հսկողություն սահմանել ՇՈՒԻԲ-ի նկատմամբ՝ տեսադաշտում պահելով նրա առկա փաստացի մակարդակը, մանրէային կառուցվածքը և հայտնաբերել շեղումները,

 • գտնել ՆՀ ՇՈՒԻԲ -ի առաջացման բարձր ռիսկի գոտին և նրա զարգացմանը նպաստող էնդոգեն և էկզոգեն գործոնները,

 • մշակել հակահամաճարակային միջոցառումներ և ժամանակին միջամտել` նրանց զարգացումն ու տարածումը կանխելու նպատակով:

 

Գրականություն


 1. Яковлев С. В. Госпитальная пновмония: вопросы диагностики и антибактериальной терапии. Consilium – Modicum – т. 2, 10, 2000. Пновмонии. Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова.

 2. Leu H.S., Kaiser D.l., Mori M., Woolson RF, Wenzel RP. Hospital – acquired pneumonia: attributable mortality and morbididity, Am. J. Epidemiol., 1989, 129: 1258 – 1267.

 3. Fagon J.Y., Chaster J., Hance A.J. et al. Nosocomial pneumonia in ventialted patients: a cohort study evaluating attributable mortality and hospital stay, Am. J. Med., 1993: 94: 281-288.

 4. Бурганская Е. А. Основы инфекционного контроля. Практическое руководство. Инфекции нижних дыхательных путей, VIII, 111: 112 34 – 39.

 5. Bergogne - Berezin E., Decre D., Saly Gnillou M-L. Opportunistic nosocomial multiply resistant bacterial infections their treatment and prevention, J. Antimicrob. Chemother., 1993; 32 Suppl. A: 39-47.

 6. Белобородов В. Б. Проблема нозокомиальной инфекции в отделениях реанимации и интенсивной терапии и роль кабапенелов. Влияние хирургического вмешательства на функции легких. Ж. Клиническая фармакология. М., 1998, т. 7, 2, 5: 25 – 41.

Հեղինակ. Ա.Ս. Սարգսյան Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 1.2004 (17)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Հիպերնատրեմիայի շտկման արդյունավետությունն ինֆուզիոն թերապիայի շրջանակներում

Բանալի բառեր: հիպերնատրեմիա, ինֆուզիոն թերապիա

Հիպերնատրեմիայի (երբ նատրիումի խտությունը պլազմայում գերազանցում է 145 մմոլ/լ-ին) շտկումը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի (ԻԹԲ) հիվանդների համար: Ընդհանրապես մահացությունը հիպերնատրեմիայից կազմում է 40–50%, այն հիմնականում դիտվում է ծերերի մոտ և սովորաբար պայմանավորված է հիմնական հիվանդությամբ [20]: Սակայն, քանի որ հիպերնատրեմիան կարգավորվում է կամ նատրիումի քչացման կամ ջրի ավելացման ճանապարհով [12,14], ապա ավելի հաճախ խանգարված է լինում ջրի ներմուծման կամ ստացման պրոցեսը [15]...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Անհետաձգելի բուժօգնության մասնագիտացված անձնակազմի գործունեության վերլուծությունը

Բանալի բառեր. անհետաձգելի բուժօգնություն, նախահոսպիտալային փուլ, վնասվածք, 7.5% NaCl

Անհետաձգելի բուժօգնությունը հանդիսանում է կրիտիկական վիճակների բժշկության չորս ճյուղերից (անեսթեզիոլոգիա, ինտենսիվ թերապիա` վերակենդանացում, անհետաձգելի բուժօգնություն, աղետների բժշկություն) մեկը և կատարում է սահմանային վիճակներում գտնվող հիվանդների վարումը մինչհոսպիտալացման փուլում...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
DOTS ռազմավարության ազդեցությունը համաճարակային իրավիճակի վրա ք. Երևանում

Բանալի բառեր. պալարախտի հիվանդացություն, DOTS, էպի-ինֆո ծրագիր

Տուբերկուլոզը (պալարախտ) վարակիչ հիվանդություն է, որով մարդիկ վարակվում են օդակաթիլային ճանապարհով և որոշակի պայմաններում զարգանում է հիվանդություն...

Պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ նոպաներից առաջ դիտվող դեղնուկի երևույթը: Երկու դեպքի նկարագրություն

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, դեղնուկ, լյարդ

Մեծահասակների մոտ դեղնուկը կարող է առաջանալ բազմաթիվ ինչպես բարորակ, այնպես էլ կյանքին սպառնացող հիվանդությունների ժամանակ: Դեղնուկը կարող է լինել նախալյարդային, ներլյարդային և արտալյարդային: Դեղնուկի նախալյարդային պատճառներն են արնալուծը (hemolysis), մեծ հեմատոմայի ներծծումը, որոնք բերում են արյան մեջ չկոնյուգացված (անուղղակի) բիլիրուբինի մակարդակի բարձրացմանը: Ներլյարդային հիվանդությունները բերում են արյան մեջ ինչպես չկոնյուգացված, այնպես էլ կոնյուգացված բիլիրուբինի մակարդակների բարձրացմանը...

Համակարգային հիվանդություններ
Տարբեր հիվանդությունների կամ համախտանիշների ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ ամիլոիդոզի զարգացման հավանականության վրա:

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, ամիլոիդոզ, կանխատեսում, ուղեկցող հիվանդություններ

Տարբեր հիվանդությունների և/կամ համախտանիշների ազդեցության ուսումնասիրությունները պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ կյանքի առանձին տասնամյակների ընթացքում ամիլոիդոզի հրովարտակման (մանիֆեստացիայի) հավանականության վրա ցույց տվեցին, որ ՊՀ հիմնական շճաթաղանթաբորբային նոպաների հետ համատեղ մեկուսացած պարբերական տենդային նոպաներ ունեցող հիվանդների մոտ նկատվում է ամիլոիդոզի հրովարտակման համեմատաբար ցածր հավանականություն...

Համակարգային հիվանդություններ
Արտարգանդային հղիության արտասովոր դեպք

Բանալի բառեր. հետերոտոպիկ հղիություն, հին չզարգացող հղիություն, սուր որովայն

Արտարգանդային հղիությունը հանդիպում է բոլոր հղիությունների 1,4% դեպքերում [1,2] և հանդիսանում է հղիության I-ին եռամսյակում կանանց մահացության հիմնական պատճառներից մեկը: Արտարգանդային հղիությունների 95-98,5% դեպքերում ձվա-բջիջը պատվաստվում է արգանդափողում, հազվադեպ` արգանդի վզիկում (0,1%), ձվարանում (0,1-0,7%), որովայնի խոռոչում (0,003%), արգանդի ռուդիմենտար եղջյուրում (0,002%) [3,4]...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Լաբորատոր ցուցանիշների օգտագործումը ինֆուզիոն թերապիայի ծավալի ծրագրավորման ժամանակ

Բանալի բառեր. ինֆուզիոն թերապիա, լաբորատոր քննություններ

Ինֆուզիոն թերապիան ծրագրավորելիս՝ ներարկվող հեղուկների ծավալը ճիշտ որոշելու համար, հարկավոր է առաջին հերթին գնահատել օրգանիզմի ջրային տարածքների վիճակը, վոլեմիկ ստատուսը, հաշվի առնել հեղուկի օրական պահանջները, ապա ավելացնել զգայուն և ոչ զգայուն կորուստներն ու գոյություն ունեցող հեղուկի դեֆիցիտի ծավալը [5,9,16]: Սակայն, ցավոք այս հաշվարկները գործնականում ոչ միշտ են հաջողվում կամ պահանջում են զգալի ժամանակ և միջոցներ......

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Բազմապրոֆիլ մանկական ստացիոնարի մահճակալային ֆոնդի օգտագործման ցուցանիշները ժամանակակից պայմաններում

Բանալի բառեր: մանկական ստացիոնար, մահճակալային ֆոնդ, օգտագործում, ցուցանիշներ, միջոցառումներ

Առողջապահության համակարգում վերջին տարիներին իրականացվող ռեֆորմները, շուկայական հարաբերությունների ներդրումը ճյուղում ստացիոնար բժշկական օգնության (ԲՕ) կազմակերպմանը առաջադրում են սկզբունքային նոր մոտեցումներ, ուղղված մասնավորապես մահճակալային ֆոնդի օգտագործման ինտենսիֆիկացմանը և հիվանդների ավելի արդյունավետ ստացիոնար բուժմանը [1,4,5,8]...

Մանկական հիվանդություններ
ՄՌՏ հետազոտությունը քունքային բլթի էպիլեպսիայի ժամանակ

Բանալի բառեր. հիպոկամպի սկլերոզ, քունքային բլթի էպիլեպսիա, ՄՌՏ, քանակական անալիզ

Պարցիալ էպիլեպսիայով հիվանդների ամենատարածված կառուցվածքային պաթոլոգիան մեզիալ քունքային սկլերոզն է (ՄՔՍ): Ախտաբանական տեսանկյունից ՄՔՍ իրենից ներկայացնում է նեյրոնալ կորուստ և աստրոցիտոզ հիպոկամպում, նշաձև մարմնում և հարհիպոկամպալ շրջանում: Հիպոկամպալ սկլեռոզում ընդգրկվում են CA1-CA4 դաշտերը, ատամնավոր գալարը և սանձիկը, իսկ ամոնյան եղջյուրի սկլերոզի ժամանակ ախտահարվում են միայն CA1-CA4 դաշտերրը [1]...

Նյարդաբանություն
Նոպաների հաճախականությունը Հայաստանում պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ. տարբեր գործոնների ազդեցությունը

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, նոպաների հաճախականություն, կլինիկական ձև, սեռ, տարիք, ծագում, գենոտիպ

Պարբերական հիվանդությունը (ՊՀ)՝ լինելով ժառանգական հիվանդություն, զարմանալիորեն տարածված է հայերի մոտ, ախտահարելով Երևանի բնակչության մոտ 1%-ը [5]: Հատկանշական է, որ դեռ 20 տարի առաջ կատարված ժառանգաբանական հետազոտություններում հիվանդության տարածվածությունը գնահատվում էր 0.5 %-ի սահմաններում [4], այսինքն, մոտ 2 անգամ ավելի ցածր...

Համակարգային հիվանդություններ
Կարիեսի տարածվածությունը և ինտենսիվության աճը ՀՀ զորակոչ տարիքի պատանիների մոտ

Բանալի բառեր: զորակոչիկ, կարիես, պլոմբա, հեռացում

Վերջին տարիների գրականության մեջ, ինչպես նաև զանգվածային լրատվական միջոցների կողմից, շատ է քննարկվում այսօրվա զորակոչիկների սոմատիկ և ֆիզիկական առողջության ցածր մակարդակը...

Ստոմատոլոգիա
Սուր լեյկոզով հիվանդների կյանքի որակի գնահատման վերլուծությունը

Բանալի բառեր: սուր լեյկոզ, կյանքի որակ

Վերջին տարիներին շատ են այնպիսի հետազոտությունները, որոնցում հիմնավորվում է հակաուռուցքային բուժման արդյունավետությունը որոշելիս, վերապրելու ցուցանիշից հետո, կյանքի որակի (ԿՈ) գնահատման կարևորությունը: Բացահայտված են ԿՈ-ի և հիվանդության ելքի կանխորոշիչ ցուցանիշների, բուժմանը ենթարկվելու, կողմնակի ազդեցությունների առաջացման փոխկապակցվածությունը [4,7]: Պետք է նշել, որ ԿՈ-ը և հիվանդությունը փոխկապակցված ու փոխներգործող համակարգեր են. լավ կամ վատ ԿՈ-ը ներազդեցություն է ունենում հիվանդության և բուժման ընթացքի վրա...

Արյունաբանություն
Վերարտադրողական դիսֆունկցիան էպիլեպսիայով կանանց շրջանում

Բանալի բառեր. էպիլեպսիա, էնդոկրին արատներ, հակաէպիլեպտիկ դեղեր

Էպիլեպսիայով հիվանդների բուժման հիմնական օրենքն է կլինիկական արդյունավետության և անցանկալի կողմնակի ազդեցությունների գիտակից հավասարակշռությունը [1]: Սակայն, էպիլեպսիայով հիվանդների բուժման ճանապարհին հանդիպում են բազմաթիվ պաթոլոգիական վիճակներ և հիվանդություններ, որոնք հետազոտություն և բուժում են պահանջում: Այս փոփոխությունների մի մասը որպես կոմորբիդություն է գնահատվում, մյուսները՝ բուն էպիլեպսիայի կամ հակաէպիլեպտիկ դեղերի (ՀԷԴ) օգտագործման բարդություն:...

Նյարդաբանություն Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Ինտենսիվ թերապիայում 7.5 տոկոս NaCl-ի կիրառումը

Բանալի բառեր: ինֆուզիոն թերապիա, 7.5% NaCl

Ժամանակակից ինֆուզիոն թերապիայում այսօր մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում 7.5% NaCl-ի կիրառումը, հատկապես հիպովոլեմիան շտկելու, հեմոդինամիկան արագ կայունացնելու [6,10,25], ինչպես նաև օսմոթերապիայի նպատակով [2,6,12,18,19,25]...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Տարբեր հիվանդությունների կամ համախտանիշների ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ ամիլոիդոզի զարգացման հավանականության վրա:

Հաղորդում Ա: Առանձին ընդհանուր համախտանիշների, հենաշարժական, շնչական և սիրտ-անոթային համակարգերի և համակարգային բնույթի տարբեր պաթոլոգիաների ազդեցությունը

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, ամիլոիդոզ, կանխատեսում, ուղեկցող հիվանդություններ...

Համակարգային հիվանդություններ Ուրոլոգիա

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ