Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2005 (21-24)

Արյան ձևավոր տարրերի ագրեգացիոն հատկությունների փոփոխությունը լապարոսկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ

Բանալի բառեր. լապարոսկոպիկ խոլեցիստէկտոմիա, արյան ռեոլոգիական հատկություններ, արյան ձևավոր տարրերի ագրեգացիա

Խոլեցիստիտը պատկանում է առավել տարածված վիրաբուժական հիվան­դություն­ների թվին: Վերջին տասնամյակների ընթաց­քում այս պաթոլոգիայով հիվանդների թիվն աննկուն աճել է և այժմ կազմում է վիրաբու­ժա­կան բաժանմունքի որովայնային պրոֆիլի հիվանդների 20%-ից ավելին [1,3]: Շատ հե­ղի­­նակների տվյալներով, լեղաքարային հի­վան­դությամբ տառապում են յուրաքանչյուր 5-րդ կինը և յուրաքչյուր 10-րդ տղամարդը [1–3];

 

Պետք է նշել, որ վերջին 10 տարվա ընթաց­քում հիվանդության այսպիսի վիճակագրա­կան բաժանումը փոխվել է, հատկապես մե­ծա­հասակների մոտ: Շատ հեղինակներ հակ­ված են այն կարծիքին, որ երկրագնդի 60 տա­րե­կանից բարձր անձանց քառորդ մասը և 70 տարեկանից բարձր անձանց մեկ երրորդը տա­ռա­պում են լեղաքարային հի­վան­դու­թյամբ: Միաժամանակ նկատվում է հի­վան­դության աճի միտում երիտասարդ և միջին տարիքի անձանց մոտ [5,6,8]:

 

Չնայած առաջին կատարված խոլե­ցիստ­էկ­տոմիայից (Landenbuch, 1882) անցել է ավելի քան 100 տարի, բայց խոլելիթիազի բուժ­ման վիրահատական մեթոդը պահ­պանում է իր առաջնային դիրքը` կոնսեր­վատիվ բուժման նկատմամբ, ընդ որում, ոչ միայն հիվանդացության քանակի ավելաց­ման հետ կապված, այլև լապարոսկոպիկ վի­րա­հա­տական տեխնոլոգիայի լայն ներ­դրմամբ [1,5,9]: Գոյություն ունեն շուրջ 20 մոտե­ցումներ դասական խոլեցիստէկտո­միա­ների համար, որոնցից յուաքանչյուրն էլ ունի իր առավելությունները` վիրահատական դաշ­տի լայն տեսանելիություն, վիրաբույժի հա­մար ազատ աշխատելու հնարավորություն և այլն: Սակայն դասական խոլեցիստէկտո­միան ունի նաև իր թերությունները` հյուս­վածք­ների մեծածավալ վնասում, վաղ հետ­վի­րա­հատական շրջանի արտահայտված ցա­վային համախտանիշ, մեծ հետվիրա­հատա­կան սպի, երկարատև անկողնային ռեժիմ: Քիչ չեն հետվիրահատական շրջանի բարդու­թյուն­ները, որոնցից վերքի թարախակալում լինում է 2.7-3.1%, հետվիրահատական ճող­վածք 1.3-1.7% դեպքերում [7-9]:

 

Սուր խոլեցիստիտով հիվանդների մոտ 70%-ը կազմում են միջին և բարձր տարիքի ան­ձիք, որոնք ունեն ուղեկցող հիվան­դու­թյուն­ներ, այդ իսկ պատճառով բուժման ար­դյունք­ներն այս խմբի մոտ մնում են ոչ լի­ար­ժեք, մահացու ելքի տոկոսը` բարձր (մոտ 26%) և չունի կայուն նվազման հակում [1,4,5]:

 

Վերջին 10 տարվա ընթացքում լա­պա­րոս­կո­պիկ խոլեցիստէկտոմիան ստացել է լայն կիրառություն ամբողջ աշխարհում և դարձել է լեղաքարային հիվանդության բուժման գլխա­վոր եղանակը: Վեջինիս առա­վելու­թյունն ակնհայտ է ավանդական խոլեցիստ­էկտո­միայի նկատմամբ` նվազ ինվազի­վու­թյուն, պրակտիկորեն բացակայում է որովայ­նի առաջային պատի վնասումը և նրա բար­դություն­ները, հետվիրահատական կարճա­տև, բարվոք ընթացքը և այլն:

 

Սակայն, վերջինիս բնորոշ են բար­դու­թյուն­­ները, մանավանդ միջին տարիքից բարձր այն անձանց մոտ, որոնք ունեն հա­րա­­կից հիվանդություններ` սրտի իշեմիկ հի­վան­դություն, սրտի ռիթմի խանգարում, հի­պեր­տոնիկ հիվանդություն, շաքարային դիա­բետ, ճարպակալում և այլն: Այսօր արդիա­կան է համարվում ներ- և հետվիրահա­տա­կան բարդությունների նվազեցման հարցը, նոր, ավելի արդյունավետ միջոցառումների կիրա­ռումը վիրահատական ռիսկի նվազեց­ման նպատակով, ընդհանուր առմամբ բուժ­ման արդյունքների բարելավումը:

 

Այս հարցերի պատասխանը պետք է փնտրել պաթոլոգիական պրոցեսի առաջաց­ման նախնական մակարդակում [9,11]:

 

Վերջին տարիների ընթացքում կլինիկա­կան պրակտիկայում մեծ նշանակություն է ձեռք բերել միկրոշրջանառության ուսումնա­սի­րումը: Չկա կլինիկական բժշկության մի աս­պարեզ, որի համար պրակտիկ նշանա­կություն չունենա հիվանդի միկրոշրջանա­ռության մասին ինֆորմացիան, քանի որ հենց ար­յան շրջանառության համակարգի այս օ­ղա­կում են ամենից առաջ տեղի ունենում փո­փո­խություններ, որոնք հետագայում ախ­տո­րոշ­­վում են որպես հիմնական պաթոլոգի­ա­կան փոփոխությունների բարդություն, բայց ըն­թանում են արդեն կարևոր օրգանների ֆունկ­ցիաների ախտահարումների ֆոնի վրա:

 

Միկրոշրջանառության հունի պաթոլո­գիա­կան փոփոխությունների վաղ ախտորոշումը կարող է ապահովել հիվադության վաղ ախ­տո­րոշումը, նպատակաուղղված բուժումը և հե­տա­գա բարդությունների կանխումը [10,13,14]:

 

Ներկա աշխատանքի նպատակն է հետա­զո­տել արյան ռեոլոգիական հատկություն­ների (էրիթրոցիտների և թրոմբոցիտների ագրե­գացիոն հատկություններ) փոփո­խու­թյուն­ները լապարոսկոպիկ խոլեցիստէկտո­մի­այի վաղ հետվիրահատական շրջանում:


Նյութը և մեթոդները

 

Հետազոտմանը մասնակցել են 40-65 տա­րե­կան, արական և իգական սեռի 48 հիվանդ­ներ, որոնք ենթարկվել են լապարոսկոպիկ խո­լեցիստ­էկտոմիայի լեղաքարային հիվան­դու­թյան կապակցությամբ: Հիվանդների մոտ կատարվել է արյան ձևավոր տարրերի (էրի­թրո­ցիտների և թրոմբոցիտների) ագրեգա­ցիոն հատկությունների հետազոտում նախա­վիրա­հատական և վաղ հետվիրահատական (վիրահատման առաջին օրը) շրջանում: Հե­տա­զոտման արդյունքները ներկայացված են աղ. 1-ում:

 

Աղյուսակ 1

 

Ցուցանիշներ

Նորմա

Նախավիրահ.

Հետվիրահ.

Թրոմբոցիտների ագրեգացիա

ԱԴՖ

7.01(0.41

13.02(0.8

30.12(2.1

Ադրենալին

20.88(0.38

31.8( 1.2

44.22(3.2

Ագրիստին

16.8(0.75

36.2(5.2

50.75(2.1

Էրիթրոցիտների ագրեգացիա

 

18.23(0.78

29.1(2.6

36.11(1.5

 

Արդյունքները և դրանց քննարկումը

 

Հետազոտության արդյունքում պարզվեց, որ վաղ հետվիահատական շրջանում տեղի է ունենում արյան ձևավոր տարրերի (էրիթրո­ցիտ­ներ և թրոմբոցիտներ) ագրեգացիոն հատ­կությունների կտրուկ բարձրացում, ընդ որում թրոմբոցիտների ագրեգացիոն հատ­կու­թյուններն առավել արտահայտված են որ­պես ինդուկտոր ԱԴՖ–ի կիրառման դեպքում, էրիթրոցիտների ագրեգացիան բարձրացնում է մոտ 80-85%-ով:

 

Հետազոտման արդյունքները հավաստի են և կարող են կիրառվել հետվիրահա­տա­կան թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների կան­խար­­գելման համար:

 

Արյան ռեոլոգիական հատկությունների կարգավորումը հնարավորություն կտա խու­սա­փել հետվիրահատական թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների հնարավոր զարգացումից` լավացնելով հիվանդների կյանքի որակը:

 

Գրականություն

 

 1. Гришин И.Н. Холецистэктомия. 1996, М., с. 18.
 2. Золлингер Р. Атлас хирургических операций, 1991, М., с. 105.
 3. Гельфанд Б.Р., Гологорский В.А., Буревич С.З., Гельфанд Е.Б., Топазова Е.Н., Алексеева Е.А. Антибактериальная терапия абдоминальной хирургической инфекции. Пособие для врачей./Под ред. Савельева В.С. М.: Зеркало, 2000.
 4. Дадвани С.А., Ветшев П.С., Шулудко А.М., Прудков М.И. Желчнокаменная болезнь. М.: Видар-М, 2000.
 5. Королев Б.А., Пиковский Д.Л. Экстренная хирургия желчных путей. М.: Медицина, 1990.
 6. Родионов В.В., Филимонов М.И., Могучев В.М. Калькулезный холецистит. М.: Меди­ци­на, 1997. Руководство по неотложной хирур­гии органов брюшной полости. /Под ред. Савельева B.C.. M.: Медицина, 1986.
 7. Малков И.С., Шаймарданов Р.Ш. Ким И.А., Эндохирургические вмешательства при острых заболеваниях органов брюшной полости (практическое руководство). Казань: Эндо­хирур­гия Татарстана, 1996.
 8. Частная хирургия (учебник) /Под ред. проф. М.И. Лыткина. Л., 1990.
 9. Джозеф М. Хендерсон. Патофизиология ор­га­нов пищеварения. Бином паблишерс, 1997.
 10. Барбара Бэйтс, Линн Бикли, Роберт Хекельман и др. Энциклопедия клинического обследования больного (пер. с англ.) М.: Геотар медицина, 1997.
 11. Баркаган З.С., Момот А.П. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемос­та­за. М.: Ньюдиамед,2001.
 12. Баркаган З.С., Момот А.П. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемос­та­за. М.: Ньюдиамед, 1999.
 13. Балуда В.П., Деянов И.И., Балуда М.В. и др. Профилактика тромбозов. Изд. Саратовского университета, 1992.
 14. Ройтман Е.В., Фирсов Н.Н., Дементьева М.Г. и др. Термины, понятия и подходы к исследованиям реологии в клинике. Тромбоз, гемостаз и реология, 2001, 3, с. 5–12.

Հեղինակ. Յու.Ա. Հարությունյան, Ա.Հ. Մելիքյան Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 2.2005 (23) 12-14
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Ցանցենու հետազոտման գունակոնտրաստային ախտորոշիչ եղանակ

Բանալի բառեր.ախտորոշիչ թեստ, ներակնային ճնշում (ՆԱՃ), տեսաներվի սկավառակի էքսկավացիա (ՏՍԷ)­

Նկարագրվող ակնաբուժական ախտորոշիչ թեստը իրենից ներկայացնում է թղթի վրա համապատասխան կոնտրաստ և գունային տառեր, թվեր, նշաններ, որոնցով էլ հենց հետազոտվում է հիվանդի աչքը: Թեստը բաղկացած է 2 բաղադրիչներից` կոնտրաստի զգացողությունից և գունային կոմպոնենտից: Այն այնպես է կազմված, որ կապույտ գույնը ըստ իր պայծառության հավասար է ֆոնի պայծառությանը...

Ակնաբանություն
Ցերվիցիտի (էնդոցերվիցիտի) կլնիկաձևաբանական բնութագիրը (գրական ակնարկ)

Բանալի բառեր. ցերվիցիտ, էնդոցերվիցիտ, բորբոքային հիվանդություն

Մանկաբարձ-գինեկոլոգների պրակտիկայում ինֆեկցիոն պաթոլոգիան շարունակում է արդիական խնդիր մնալ: Հեղինակների տվյալներով, կանացի սեռական օրգանների բորբոքային հիվանդությունները վերջին տարիներին առանձնահատուկ հրատապ նշանակություն ունեն` կապված դրանց բարձր հաճախականության (գինեկոլոգիական հիվանդների 60-65%), պտղին ինֆեկցիայի փոխանցման հնարավորության և երիտասարդացման հետ...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդների ֆիզիկական ռեաբիլիտացիան

Բանալի բառեր. սրտամկանի սուր ինֆարկտ, ֆիզիկական ռեաբիլիտացիա, վարժություններ

Երկար ժամանակ սրտամկանի ինֆարկտի բուժման պարտադիր պայման էր համարվում տևական անկողնային ռեժիմը: Այդպիսի ռեժիմիև հատկապես առաջին մոտ 3-շաբաթյա լիակատար հանգստի բացասական կողմերը ակնհայտ էին. նվազում էր կմախքային մկաններիզանգվածը (հիվանդների մի մասը առանց հատուկ վերականգնողական վարժությունների բառացիորեն չէր կարողանում կանգնել ոտքիվրա)...

Սրտանոթաբանություն
Պատերազմական գործողությունների ժամանակ ռազմաբժշկական ստորաբաժանումների կազմակերպչական կառուցվածքի կատարելագործման մասին

Բանալի բառեր. բժշկական ապահովում, բժշկական հատուկ ուժեղացված ջոկատ

Աղետների և պատերազմական գործողությունների ժամանակ առաջացած մասսայական վնասվածքների դեպքում հատկապես կարևոր է ճիշտ կազմակերպել բնակչությանը ցուցաբերվող առաջին բուժօգնությունը, վերականգնել նրանց աշխատունակությունը, նվազեցնել սանիտարական կորուստների թիվը: Այս խնդիրը այսօր էլ բոլոր երկրների համար չի կորցրել իր արդիականությունը, նշանակությունը և գտնվում է պետության ուշադրության կենտրոնում...

Այլ հոդվածներ
Երևանի շտապ օգնության կայանի աշխատանքի կազմակերպման որոշ հիմնահարցեր ըստ ամիսների և սեզոնների 2001-2004թթ. ժամանակահատվածում

Բանալի բառեր. շտապ օգնության կայան, հիմնահարցեր, հիվանդացություն

Ժամանակակից բժշկագիտության և գործ­նա­­կան առողջապահության արդիական պրոբ­­լեմների շարքում խիստ կարևորվում են բնակ­չությանը ժամանակին և որակյալ շտապ բժշկական օգնության ցուցաբերման հար­ցերը: Նախկին ԽՍՀՄ-ում ստեղծված նախա­հոս­պիտալային շտապ բժշկական օգնության համակարգը համարվում է խորհրդային ա­ռող­­ջապահության կարևոր նվաճումներից մեկը [1-5]...

Զինված ուժերում ինֆեկցիոն հիվանդացության կառուցվածքի մասին

Բանալի բառեր. զինված ուժեր, ինֆեկցիոն հիվանդություն

Ինֆեկցիոն հիվանդացության կառուցվածքը տարբեր երկրների բանակներում եղել է տարբեր: Ընդ որում հրատարակված գիտական աշխատանքներում ինֆեկցիոն հիվանդությունների պրոբլեմը հիմնականում արծարծվում...

Վարակաբանություն
Կոնքազդրային հոդի հրազենային կոտրվածքի կապակցությամբ կատարված էնդոպրոթեզի կրկնակի ռևիզիա (կլինիկական դեպք)

 

Բանալի բառեր. կոնքազդրային հոդ, տոտալ էնդոպրոթեզավորում, ռևիզիոն արթրոպլաստիկա

Հիվանդ` Շանդիձե Ալեկսանդր, 1974թ. ծնված, 23.03.05-ին ընդունվել է Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն հետևյալ ախտորոշմամբ. վիճակաջ կոնքազդրային հոդի տոտալ էնդոպրոթեզավորումից հետո, քացախափոսային կոմպոնենտի տեղաշարժումով, փափուկ հյուսվածքներումբազմաթիվ մետաղական օտար մարմինների առկայությամբ...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Կլինիկական դեպքեր
Խրոնիկական դիսցիրկուլյատոր էնցեֆալոպաթիաների կոգնիտիվ խանգարումների կլինիկանեյրոֆիզիոլոգիական վերլուծությունը

Բանալի բառեր. էնցեֆալոպաթիա, կոգնիտիվ խանգարումներ, բուժում, կոգնիտիվ դրդված պոտենցիալներ` P–300, Վեքսլերի թեստ, ռիվաստիգմին (պրոմետաքս)

Ցերեբրովասկուլյար հիվանդությունների մեծ տարածվածությունը, հիվանդների հաշմանդամության բարձր տոկոսը, սոցիալ-տնտեսականպրոբլեմները, որոնք ծագում են գլխուղեղի անոթային հիվանդությունների դեկոմպենսացիայի ժամանակ, բացատրում են այդնոզոլոգիաների բուժման բժշկա-սոցիալական մեծ նշանակությունը...

Նյարդաբանություն
Ձախ նախասրտի միքսոմայի հեռացման դեպք

Բանալի բառեր. սրտի ուռուցքներ, միքսոմա, ձախ նախասրտային միքսոմա

2005 օգոստոսի 24-ին Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն դիմեց 44 տարեկան տղամարդ, որը գանգատվում էր հևոցից, սրտխփոցից, թուլությունից:

Կատարվեցին հետևյալ հետազոտությունները.­­­­­­

ԷՍԳ` նախասրտերի շողացում, 94 զ/ր միջին փորոքային ռիթմով, ԷխոՍԳ` ձախնախասրտում 7,2x3,9սմ չափի գնդաձև նորագոյացություն, որը ոտիկի միջոցովամրանում էր միջնախասրտային միջնապատին...

Սրտանոթաբանություն Կլինիկական դեպքեր
Պետական պատվերի շրջանակներում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների ցուցանիշային ֆինանսավորում

Բանալի բառեր: ցուցանիշային (ռեյտինգային) ֆինանսավորում, ռեյտինգի մակարդակ, պետական պատվեր

Սպասարկման ոլորտում, ինչպիսին է նաև առողջապահությունը, ցանկացած գնում կատարելիս ենթադրվում է, որ գնորդը կբավարարվի իր պահանջմունքներին համապատասխան որոշակի մակարդակով: Այդ մակարդակի չափին, ցուցանիշային (ռեյտինգային) ֆինանսավորման մեջ, համապատասխանում է այսպես կոչված միջին (նոմինալ) ռեյտինգի մակարդակը...

Ինֆեկցիոն հսկողության ծրագրի ֆինանսական արդյունավետության հետազոտություն

Բանալի բառեր. ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների ֆինանսական ծախսեր, ինֆեկցիոն հսկողության ծրագիր, նպատակային և պլանային սանիտարամանրէաբանական հետազոտություն, կանխարգելիչ միջոցառումներ ­­­

Ժամանակակից առողջապահության մեջ ֆինանսների խնայողության արդյունավետ միջոցներից մեկը հանդիսանում է ներհիվանդանոցայինին ֆեկցիաների (ՆՀԻ) կանխարգելումը: Վերջիններս առաջացնում են լրացուցիչ ծախսեր ի հաշիվ լաբորատոր, գործիքային (կրկնակի ևնույնիսկ բազմակի) հետազոտությունների, դեղորայքի և բուժման տևողության երկարացման...

Վարակաբանություն
Զորքերում համաճարակային իրավիճակի օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. համաճարակային իրավիճակ, զորքեր, ինֆեկցիոն հիվանդություններ, վիրուսային հեպատիտ

Ըստ գրականության տվյալների [1,2], համաճարակային իրավիճակը զորքերի անձնակազմում բնութագրվում է հարաբերական ինքնավարությամբ: Ինքնավարություն տերմինով ընգծվում է, որ անձնակազմի ինֆեկցիոն հիվանդացությունը պայմանավորված է զինվորական կոլեկտիվներին բնորոշ ներքին գործոններով...

Վարակաբանություն
Երևանի շտապ օգնության կայանի գործունեության հետագա կատարելագործման մարտավարության որոշ հարցեր

Բանալի բառեր. շտապ օգնություն, մարտավարություն, կատարելագործում

Շտապ բժշկական օգնության ցուցաբերման խնդիրն աշխարհի գրեթե բոլոր պետություններում գոյություն ունի [1,2]: Այն պայմանավորված է ինչպես տվյալ երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով, այնպես էլ ազգաբնակչության հիվանդացությամբ և առողջապահության հնարավորություններով [3-5]...

Հրատապ թեմա Հայաստանում
Կրծքագեղձի ֆիլոիդ ուռուցքների և ֆիբրոադենոմաների տարբերակիչ ախտորոշման չափորոշիչները

Բանալի բառեր. կրծքագեղձի ֆիլոիդ ուռուցք, ֆիբրոադենոմա

Կրծքագեղձի ախտահարումների շարքում ֆիբրոադենոմաները գրավում են երրորդ տեղը՝ մաստոպաթիայից և քաղցկեղից հետո: Տերևանման ֆիբրոադենոմաները, այլ կերպ ֆիլոիդ ուռուցքները (ՖՈՒ), ֆիբրոադենոմաների շարքում կազմում են 11.9% [1–3]: Եվ՛ ֆիբրոադենոմաները, և՛ ֆիլոիդ ուռուցքները դասվում են ֆիբրոէպիթելային ախտահարումների շարքին, սակայն ՖՈՒ-ը ունի չարորականացման միտում և կարող է վերափոխվել սարկոմայի, կարցինոսարկոմայի և քաղցկեղի [4–6]...

Ուռուցքաբանություն
Դիսլիպոպրոտեիդեմիայի նշանակությունը էնդոթելի վնասման մեջ թոքային հիպերթենզիայի ժամանակ

Բանալի բառեր. թոքային հիպերթենզիա, էնդոթելային դիսֆունկցիա, դիսլիպոպրոտեիդեմիա

Թոքային հիպերթենզիան վիճակ է, որը կարող է հանդիսանալ մի շարք հիվան­դու­թյուն­ների բարդություն, կամ ունենալ իդեո­պա­թիկ ծագում: Այն բնութագրվում է թո­քա­յին անոթների դիմադրողականության և թո­քա­յին զարկերակում ճնշման աստիճա­նա­կան բարձրացմամբ, որը բերում է աջ փորո­քային անբավարարության զարգացման: Թո­քային հիպերթենզիա ախտորոշվում է, երբ թո­քային զարկերակում միջին ճնշումը գերա­զանցում է 25 մմ.սնդ.ս. հանգստի ժամանակ և 30 մմ.սնդ.ս. ֆիզիկական ծանրաբեռնվա­ծու­թյան ժամանակ [2,9,10]...

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ