Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2006 (25-28)

Գայլախտանման համախտանիշը պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ Հայաստանում

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, համակարգային կարմիր գայլախտ

Համաձայն Իսրայելի մեր գործընկերների հետազոտությունների, պարբերական հիվանդության (ՊՀ) ժամանակ դիտվել է համակարգային կարմիր գայլախտի (ՀԿԳ) ցածր հաճախություն և թեթև ընթացք: P. Langevitz-ը և համահեղինակները մոտ 6000 ՊՀ հիվանդներից ՀԿԳ-ը նկատել են միայն երեքի մոտ: Նրանցից երկուսի մոտ հղիության ֆոնի վրա ՀԿԳ-ն ընթանում էր բավականին թեթև (ցան, հոդաբորբ, հականեյտրոֆիլային հակամարմինների առկայություն, թրոմբոցիտոպենիա): Ծննդաբերությունից հետո բավականին արագ այդ ապտանիշներն անհայտացել են: Նշված հեղինակների կողմից նկարագրված երրորդ հիվանդի մոտ ՀԿԳ-ի կլինիկական պատկեր զարգացել էր 52 տարեկանում, արտահայտվելով բերանի խոցերով, բազմահոդաբորբով, լեյկոպենիայով, թրոմբոցիտոպենիայով և դրական հակակորիզային գործոնով: Նկարագրված երեք հիվանդից ոչ մեկի մոտ չեն դիտվել երիկամային կամ նյարդային ախտահարումներ: Նույն հոդվածում հեղինակները նկարագրել են նաև հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշի երկու դեպք: Նկարագրված կանանցից մեկի մոտ համախտանիշը կլինիկորեն արտահայտվել էր խորանիստ երակների թրոմբոզով և կրկնվող վիժումներով, մյուսի մոտ` ուղեղի անոթների թրոմբոզներով: Երկուսի մոտ էլ հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմինները դրական էին: Հեղինակները շեշտում են, որ չնայած ՊՀ տառապողների քանակակազմում ՀԿԳ-ն ընթանում է թեթև, սակայն նույնը չի կարելի ասել հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշի համար [16]:

 

Թուրքիայում կատարված հետազոտություններում [20] ՊՀ տառապող 1000 երեխաներից ավել քանակակազմում ոչ մեկի մոտ ՀԿԳ չէր ախտորոշված: Միևնույն ժամանակ, իրենց կողմից դիտված ՀԿԳ-ով տառապողների մոտ կապ ՊՀ հետ չի հայտնաբերված, ինչը հեղինակները բացատրում են ՊՀ ժամանակ C-հակազդային սպիտակուցի բարձր մակարդակի առկայությամբ, որը պաշտպանիչ դեր է խաղում, որպեսզի բարձր բորբոքային վտանգ ունեցող հիվանդության դեպքում, ինչպիսին հանդիսանում է ՊՀ-ը, ՀԿԳ չզարգանա [20]:

 

Նույն թուրքական ավելի մեծ քանակակազմի մոտ, որն ընդգրկում էր և երեխաների, և մեծահասակների [25], մոտ 3000 հիվանդներից ոչ մեկի մոտ ՀԿԳ չի հայտնաբերվել չնայած, դեռ 1989 թվականին ազգությամբ թուրք հիվանդի մոտ F.Bakir-ը և B.Saaed-ը նկարագրել էին ՊՀ և ՀԿԳ-ի համատեղ ընթացքի մեկ դեպք [6]: A.Bakkaloglu-ն և համահեղինակները 2838 թուրք հիվանդների քանակակազմի մոտ հայտնաբերել են ինքնաիմուն հիվանդությունների հետևյալ հաճախություններ. Հենոխ-Շյոնլայնի ծիրանեցան (Henoch Schonlein purpura)` 2.6%, հանգուցավոր բազմանոթաբորբ (polyarteritis nodosa)` 0.8%, Բեխչետի հիվանդություն` 0.5%, ռևմատոիդ արթրիտ և պատանեկան իդիոպատիկ արթրիտ` 1.3%, ՀԿ` 0.1%, ռևմատիզմ` 4.9%, հետստրեպտոկոկային սուր գլոմերուլոնեֆրիտ` 0.4%, ուվեիտ` 0.2%, բորբոքային աղիքային հիվանդություններ` 0.2%: Ընդ որում` այդ հիվանդությունները չէին ազդում ՊՀ ընթացքի և ամիլոիդոզով բարդանալու վրա [7]:

 

ՊՀ հիմնական բարդությունը` AA ամիլոիդոզը ՀԿԳ-ով տառապողների մոտ նույնպես հազվադեպ է դիտվում [21,22]:

 

Սակայն, ՊՀ-ը և ՀԿԳ-ը ունեն բազմաթիվ ախտածագումնային ընդհանրություններ:

 

Ինչպես հայտնի է, ՊՀ ներկայումս դասում են համակարգային ինքնաբորբոքային հիվանդությունների շարքին [23]: Այդ հիվանդությունների համար պատասխանատու մուտացիաները հայտնաբերվել են նաև Բեխչետի հիվանդության և ՀԿԳ-ի ժամանակ [24]:

 

Երկու հիվանդությունների դեպքում էլ նկատվում է արտահայտված համակարգային անոթաբորբ [9,17]:

 

Եվ ՊՀ և ՀԿԳ-ին բնորոշ են լեյկոցիտների ապոպտոզի խանգարումները [19]: Երկու հիվանդություններին էլ բնորոշ են մանրաշրջանառության խանգարումները [10]: ՊՀ տառապողների արյան մեջ հաճախ հայտնաբերվում են հականեյտրոֆիլային հակամարմիններ, որոնք, ինչպես հայտնի է բնորոշ են ՀԿԳ-ին, ճիշտ է, վերջինի ժամանակ նրանք հայտնաբերվում են ավելի բարձր տիտրերով [12]: ՊՀ ժամանակ, ինչպես ՀԿԳ-ի դեպքում, արյան մեջ նույնպես կարելի է հայտնաբերել հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ [11], դիտվում են մեծ քանակությամբ իմուն համալիրներ [26,18], բարձրանում է շիճուկային ամիլոիդային սպիտակուցի մակարդակը [17]: ՊՀ և ՀԿԳ-ի ժամանակ նկատվում են զգալի իմունաբանական նմանություններ նաև բջջային իմունիտետի պարագայում [3,2]: Գլոմերուլյար ոչ ամիլոիդային ախտահարումները հանդիպում են ոչ միայն ՀԿ-ի, այլ նաև ՊՀ ժամանակ [14]: ՀԿԳ-ի ժամանակ հակամարմինների թիրախ հանդիսացող Ro52 սպիտակուցը պատկանում է սպիտակուցների նույն խմբին, որին պատկանում է նաև ՊՀ համար պատասխանատու գենի արգասիք հանդիսացող պիրինը [8,13]:

 

Հաշվի առնելով վերը շարադրվածը, մենք նպատակ դրեցինք կատարել առաջին հետազոտությունը և պարզել, թե Հայաստանում, հայերի մոտ ինչ հաճախությամբ է հանդիպում ՀԿԳ-ը ՊՀ տառապողների շրջանում, բացի այդ նպատակ էինք դրել ուսումնասիրել ՀԿԳ-ի ընթացքը ՊՀ տառապողների մոտ: Մենք հետազոտել ենք նաև ամիլոիդոզի հաճախությունը ՊՀ տառապողների մոտ ՀԿԳ-ի որոշակի ախտորոշման համար չափանիշների անբավարարությամբ գայլախտանման համախտանիշի առկայության պարագայում:

 

Նյութը և մեթոդները


Ըստ ՊՀ հանրապետական գիտագործնական կենտրոնի կոլխիցինի բախշման մատյանների, Երևան քաղաքի մի շարք հիվանդանոցների ստացիոնար մատյանների, Երևան քաղաքի պոլիկլինիկաների տեղամասային թերապևտների և այլ տեղեկատվական աղբյուրներից ստացված տվյալների հիման վրա կազմվել է ՊՀ և համանման հիվանդություններով տառապողների ռեգիստր, որը 25.12.2000-ի դրությամբ ընդգրկում էր 10079 հիվանդ: 1977-2000թթ. ընթացքում ստացված են 4488 հիվանդների հուշաքննային (անամնեստիկ) և հետհուշաքննային (կատամնեստիկ) տվյալներ: ՊՀ դասական (շճաթաղանթաբորբային) ձևերով տառապում էին 4167 հոգի: Նրանցից 2490-ը արական սեռի էին (59,8%), 1677-ը՝ իգական (40,3%): Խառը ձևով տառապում էին 2358 հոգի (56,6%), որովայնային՝ 1455-ը (34,9%), կրծքային՝ 354-ը (8,5%): Ամիլոիդոզի դեպքերը այդ քանակակազմում կազմեցին 1046 հոգի (25,1(0,67%):

 

ՀԿԳ-ի ախտորոշումը նշված հիվանդների քանակակազմում կատարվել է ըստ այդ տարիներին ընդունված չափանիշների [4], և այն կատարվել է ստացիոնար պայմաններում, հիմնականում Երևանի քաղաքային առաջին կլինիկական հիվանդանոցի ռևմատաբանական բաժանմունքում:

 

Այն դեպքերը, երբ ՊՀ հիվանդների մոտ բժիշկները հայտնաբերել են ՀԿԳ-ի ախտորոշման միայն 1 կամ 2 մեծ չափանիշներ (ըստ հիվանդության պատմությունների տըվյալների), իսկ փոքր չափանիշների թիվը չէր գերազանցում երեքը, մենք դիտել ենք որպես գայլախտանման համախտանիշ (78 դեպք):

 

Վիճակագրական վերլուծությունը կատարվել է հանրահայտ փորձված մեթոդներով [1,5]: Ստացված տոկոսային թվերի միջին սխալը որոշում էինք ըստ հետևյալ բանաձևի. mp=([(pxq)/n)], որտեղ p-ն տոկոսն է, q-ն` 100–p:

 

Արդյունքները և դրանց քննարկումը


Հակառակ Իսրայելի և Թուրքիայի մեր գործընկերների տվյալների Հայաստանում մենք դիտել ենք ՀԿԳի սպասվածից ավելի մեծ հաճախություն` 14 դեպք 4167 հիվանդների մոտ (0,36(0,090%): Ըստ գրականության տվյալների ՀԿԳ-ը դիտվում է բնակչության մոտ միջինը 0,05% հաճախությամբ [15]: Հայաստանի պայմաններում նման վիճակագրական վերլուծություն չի կատարված, սակայն երևի բոլոր ռևմատաբանները կհամաձայնվեն մեր հետ, որ ՀԿԳ-ը Հայաստանի պայմաններում հանդիպում է շատ ավելի պակաս հաճախությամբ: Ամեն դեպքում, ՊՀ տառապողների մեր քանակակազմում ՀԿԳ-ը հանդիպում է շատ ավելի հաճախ, քան ընդհանուր քանակակազմում:

 

Հետագա հետևելու միջին ժամանակը կազմել է 12(2,11 տարի: Հետևելու ընթացքում եղել է երեք մահ և բոլոր երեքի մոտ մահվան պատճառը խրոնիկական երիկամային անբավարարությունն էր: Դիահերձման ժամանակ բոլոր երեք դեպքերում էլ երիկամային ախտահարման հիմքն ամիլոիդոզն էր և նրանցից ոչ մեկը կանոնավոր երկարատև կոլխիցինաբուժություն չէր ստացել: Մնացած հիվանդները մեկ տարուց ավել ստերոիդային բուժում չեն ստացել: Միայն երկու հիվանդ է ստացել կանոնավոր կոլխիցինային բուժում մոտ 5 տարի տևողությամբ: Նրանցից մեկը կոլխիցինային բուժումը սկսել էր ՀԿԳ-ի ախտորոշումից 13 տարի անց:

 

Նշված հիվանդների համառոտ կլինիկական նկարագրությունները տրված են աղյուսակի տեսքով (աղյ. 1):

 

Հաշվի առնելով ՀԿԳ-ի և ՊՀ համատեղ ընթացքի խիստ հազվադեպությունը, կարծում ենք, որ որոշակի գիտական հետաքրքրություն են ներկայացնում մեր այդ դեպքերի ավելի ընդառձակ կլինիկական նկարագրությունները: Սակայն դա մենք կանենք մեկ այլ հաղորդագրության մեջ:

 

Մեր հիվանդների քանակակազմում բավականին շատ են կազմում ՀԿԳ-ի դառնալի դեպքերը: Ընդ որում, ի տարբերություն P. Langevitz-ի և համահեղինակների բերված ՀԿԳ-ի դառնալի ընթացքի երկու դեպքի [16], մեր հիվանդներից ոչ մեկի մոտ ՀԿԳ-ը չի ախտորոշվել հղիության ընթացքում:

 

Մենք ուսումնասիրել ենք նաև ամիլոիդոզի հրովարտակման հաճախությունը ՊՀ հիվանդների կյանքի առանձին տասնամյակների ընթացքում գայլախտանման համախտանիշի առկայության պարագայում (տեսեք Հետազոտման նյութը և մեթոդները): Հավաստելի ՀԿԳ-ի առկայության պարագայում դա չի կատարված դեպքերի սակավության պատճառով (աղյ. 2):

 

Ինչպես երևում է բերված տվյալներից, գայլախտանման համախտանիշ ունեցողների մոտ կյանքի երրորդ տասնամյակի ընթացքում ՊՀ հավաստելիորեն ավելի հազվադեպ է բարդանում ամիլոիդոզով, ինչը չի նկատվում կյանքի այլ տասնամյակների ընթացքում:

 

Եզրակացություն


Այսպիսով, ՀԿԳ-ը Հայաստանում բնակվող ազգությամբ հայ ՊՀ տառապողների մոտ հանդիպում է ավելի բարձր հաճախականությամբ, քան ընդհանուր քանակակազմի մոտ: Սակայն ՀԿԳ-ի ընթացքը Հայաստանի ՊՀ տառապողների մոտ դեպքերի մեծամասնությունում շատ թեթև է և, ի տարբերություն այս հիվանդության դասական պատկերի, շատ դեպքերում նույնիսկ դառնալի: Դա չի համապատասխանում ՀԿԳ-ի դասական հարաճող ընթացքին: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը մենք առաջարկում ենք ՊՀ այն դեեպքերը, որոնք լիովին համապատասխանում են ՀԿԳ-ի որոշակի ախտորոշման չափանիշներին, չանվանել ՀԿԳ-ի և ՊՀ համընթաց դեպքեր, այլ դրանք նույնպես դիտել որպես գայլախտանման համախտանիշ: Ըստ մեր կարծիքի, այդպիսի հիվանդների բուժումը չպետք է անհապաղ սկսել ստերոիդներից, և` միայն ՀԿԳ-ի հարաճման հստակ տվյալների դեպքում սկսել ստերոիդային և այլ պաթոգենետիկ բուժում:

 

Աղյուսակ 1. ՊՀ տառապող և կյանքի ընթացքում ՀԿԳ հավաստելի ախտորոշում ունեցած հիվանդների համառոտ կլինիկական նկարագրությունները

Հիվանդ-
ների
կոդը
մեր գրան-
ցամատ-յանում

Ծնըն-
դյան թիվը

Սեռը

ՊՀ կլինի-
կական ձևը

ՊՀ նոպա-
ների հրովար-
տակման տարիքը

ՀԿԳ-ի ախտո-
րոշման տարիքը

Վերջին դիտման կամ մահվան տարիքը

Ձևա-
խախ-
տող
հոդա-
բորբի առկա-
յություն

Հեպատո-
լիենալ համախ-
տանիշ

Ուշա-

ցած մենար-
խե

Անպըտ-ղություն

Հաճա-
խակի ինքնա-
բուխ վիժում-
ներ

ash001

1954

իգ.

խառը

7

22

39

-

-

-

-

-

asn004

1953

իգ.

խառը

3

24

47

+

-

-

-

-

awa012

1961

ար.

կրծք.

17

18

37

-

+

 

 

 

gaw003

1960

իգ.

խառը

10

19

35

-

-

-

-

-

gug001

1956

ար.

որով.

20

27

30

-

-

 

 

 

gvg001

1954

իգ.

խառը

5

33

43

-

-

-

-

-

maa020

1972

իգ.

կրծք.

22

22

25

-

-

-

-

-

mez001

1956

իգ.

որով.

3

22

24

-

-

-

-

-

mrr002

1964

իգ.

խառը

17

19

17

-

-

-

-

-

oes001

1937

իգ.

որով.

24

47

55

-

-

-

-

-

psa008

1956

ար.

խառը

2

18

38

-

-

 

 

 

sas001

1964

իգ.

խառը

2

26

31

-

-

+

+

 

saw007

1963

իգ.

կրծք.

11

16

23

-

-

-

-

-

sga007

1959

իգ.

խառը

2

18

41

-

-

-

-

-

 

Աղյուսակ 2. Ամիլոիդոզի հրովարտակման հաճախությունը ՊՀ հիվանդների կյանքի առանձին տասնամյակների ընթացքում ՀԿԳ-ի առկայության պարագայում

Քանակակազմ

Կյանքի տասնամյակները

II

III

IV

V

VI

ՀԿԳ

4
5,7(2,77%
n=70

1 **
2,2(2,20%
n=45

3
13,6(7,32%
n=22

2
20,0(12,7%
n=10

1
-
n=1

Ընդհանուր

6,67(0,42

9,93(0,59

10,8(0,79

13,4(1,17

14,1(1,73** - p < 0.01

 

Գրականություն


 1. Бессмертный Б.С., Ткачева М.Т. Статистические методы в эпидемиологии. М.: Медгиз, 1961, 204 с.

 2. Завгородняя А.М., Абрамян М.К., Айвазян Ал.А. Проведение некоторых иммунологических параллелей между периодической болезнью, системной красной волчанкой и ревматоидным артритом. Иммунология, 1991, 1, 43–44.

 3. Мамиконян Р.С., Назаретян Э.Е., Завгородняя А.М., Абрамян М.К. Сравнительная характеристика некоторых иммунологических показателей периодической болезни, системной красной волчанки и ревматоидного артрита. Журнал экспер. и клин. мед. АН Арм. ССР, 1990, 30, 4, с. 516–520.

 4. Насонова В.А. Системная красная волчанка. М., 1972.

 5. Санитарная статистика, часть 1. Методика статистического исследования. /Ред. Случанко И.С., М., 1981.

 6. Bakir F., Saaed B. Systemic lupus erythematosus and periodic peritonitis (FMF) [letter]. British Journal of Rheumatology 1989; 28(1): 81-82.

 7. Bakkaloglu A., Ozen S., Topaloglu R., Dusunsel R., Simsek H., On behalf of the Turkish FMF study group. Associated diseases in Turkish FMF patients: are FMF patients predisposed to develop certain vasculitides? Clin. Exp. Rheumatol., 2002; 20 (Suppl. 26): S90, abstract C25.

 8. Centola M., Wood G., Frucht D.M., Galon J., Aringer M., Farrell Ch., Kingma H., Kastner D. The gene causing familial Mediterranean fever, MEFV, is expressed during hematopoesis and is regulated in response to inflammatory mediators, Blood, 2000, 95(10): 3223-3231.

 9. Dillon M.J. Childhood vasculitis, Lupus, 1998; 7(4): 259-265.,

 10. Dinz A., Melikoglu M., Korkmaz C., Fresko I., Ozdogan H., Yazici H. Nailfold capillary abnormalities in patients with familial Mediterranean fever, Clin. Exp. Rheumatol., 2001; 19 (5 Suppl 24): 42-44.

 11. Disdier P., Swiader L., Aillaud M.F., Harle J.R., Weiller P.J. Familial Mediterranean fever crisis and lupus anticoagulant [letter], Lancet, 1996; 348(9037): 1321-1322.

 12. Flatau E., Shneyour A., Hadad N., Shimoni Z. Determination by ELISA of anti-DNA antibodies in patients with familial Mediterranean fever, Israel Journal of Medical Sciences, 1989; 25(10): 553-556.

 13. The French FMF Consortium. A candidate gene for familial Mediterranean fever, Nature Genetics, 1997; 17(1): 25-31.

 14. Habib R. [Proceedings: Classification and anatomo-clinical correlations of glomerular nephropathies], [French] Schweiz Med. Wochenschr., 1975; 105(51): 1749-1758.

 15. Hahn B.H. Systemic lupus erythematosus and accelerated atherosclerosis, N. Engl. J. Med., 2003; 349(25): 2379-2380.

 16. Langevitz P., Livneh A., Padeh S., Dolitzky M., Pras E., Pras M. Systemic lupus erythematosus (SLE) and antiphospholipid syndrome (APS) in FMF patients. Familial Mediterranean fever II. International conference, 3-7 May, 2000, Antalya-Turkey, 90.

 17. Langevitz P., Zandman-Goddard G., Blank M., Pras M., Livneh A., Shoenfeld Y. SLE in FMF. The possible role of serum amyloid protein (SAP), Clin. Exp. Rheumatol., 2002; 20 (Suppl. 26): S82, abstract B24.

 18. Mkrtchyan G.M., Boyajyan A.S., Karageuzyan K.G., Aivazyan A.A., Pashinyan S.A., Nazaretyan E.Ye. Protein composition of circulating immune complexes in patients with periodic disease complicated or not complicated by renal amyloidosis, Doklady Biological Sciences, 2002; 385: 329-330.

 19. Ozen S., Uckan D., Baskin E., Besbas N., Okur H., Saatci U., Bakkaloglu A. Increased neutrophil apoptosis during attacks of familial Mediterranean fever, Clin. Exp. Rheumatol., 2001; 19 (5 Suppl 24): 68-71.

 20. Ozen S., Bakkaloglu A. C reactive protein: protecting from lupus in familial Mediterranean fever, Ann. Rheum. Dis., 2005; 64(5): 786-787.

 21. Queffeulou G., Berentbaum F., Michel C., Mougenot B., Mignon F. AA amyloidosis in systemic lupus erythematosus: an unusual complication, Nephrol. Dial. Transplant., 1998; 13(7): 1846-1848.

 22. Ridley M.G., Maddison P.J., Tribe C.R. Amyloidosis and systemic lupus erythematosus, Ann. Rheum. Dis., 1984; 43(4): 649-650.

 23. Stojanov S., Kastner D.L. Familial autoinflammatory diseases: genetics, pathogenesis and treatment, Curr. Opin. Rheumatol., 2005; 17(5): 586-599.

 24. Stojanov S., McDermott M.F. The tumour necrosis factor receptor-associated periodic syndrome: current concepts, Expert. Rev. Mol. Med., 2005; 7(22): 1-18.

 25. Tunca M., Akar S., Onen F., Ozdogan H., Kasapcopur O., Yalcinkaya F. et al. Familial Mediterranean fever (FMF) in Turkey: results of a nationwide multicenter study, Medicine (Baltimore), 2005; 84: 1–11.

 26. Zlotnick A., Levo Y., Fishel R., Ehrenfeld M., Levy M., Shouval D., Eliakin M. [Circulating immune complexes in familial Mediterranean fever, systemic lupus erythematosus and HBsAg carriers], [Hebrew] Harefuah, 1979; 97(3-4): 55-57.

 

Հեղինակ. Ն.Ռ. Մամիկոնյան, Ալ.Ա. Այվազյան ԵրՊԲՀ, ներքին հիվանդությունների թ.1 ամբիոն, Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն, սիրտ-անոթային ախտորոշման ծառայություն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 2.2006 (26), УДК 616-056
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Օբստրուկտիվ ազոոսպերմիա. վարման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության տեսություն)

Բանալի բառեր. օբստուկտիվ ազոոսպերմիա (ՕԱ), անպտղություն, վարիկոցելե, օգնող ռեպրոդուկտիվ տեխնոլոգիաներ (ՕՌՏ)
Ներածություն: Օբստրուկտիվ ազոոսպերմիան (ՕԱ) դա էակուլյատում և հետէակուլյացիոն մեզում սպերմատոզոիդների և սպերմատոգենեզի բջիջների բացակայությունն է` պայմանավորված սերմնատար ուղիների երկկողմանի օբստրուկցիայով: Անպտղության բոլոր պատճառների մեջ` այդ թվում նաև կանացի և չպարզաբանված բնույթի, ՕԱ-ն կազմում է մոտ 1,5% [16]: Իր պատճառագիտությամբ և բուժման առանձնահատկություններով ՕԱ-ն արական անպտղության մյուս պատճառների մեջ ունի առանձնահատուկ տեղ...

Ուրոլոգիա
Կարծրամաշկության դասակարգումը, տարածվածությունը և ախտածագումնային ընդհանուր մեխանիզմները

Բանալի բառեր. կարծրամաշկություն, համախտանիշ, դասակարգում
Համաձայն ժամանակակակից պատկերացումների կարծրամաշկություն տերմինը միավորում է կարծրամաշկային խմբի հիվանդությունների լայն շրջանակ` համակարգային և օջախային կարծրամաշկությունից մինչև մակածված (ինդուցված) ձևերը և կեղծ կարծրամաշկությունը [6,10,13,17]: Պետք է նշել, որ 20-րդ դարի երկրորդ կեսում կարծրամաշկության մասին զարգացման տեսությունը մեծ էվոլյուցիա վերապրեց...

Գրգռված աղու համախտանիշի բուժումը

Բանալի բառեր. աղի, համախտանիշ, ախտորոշում, բուժում
Գրգռված աղու համախտանիշը (ԳԱՀ) սահմանվում է որպես որովայնային ցավ, կամ ապաբարեհարմարություն (discomfort)` աղու սովորությունների խանգարումով, որևէ մեխանիկական, կենսաքիմիական կամ բորբոքային պատճառի բացակայության պայմաններում: ԱՄՆ-ում բնակչության մոտ 10-15% տառապում է ԳԱՀ-ից, և կանայք ավելի հաճախ են ունենում այդ ախտանիշները, քան տղամարդիք: Ախտորոշումը հիմնվում է կլինիկական ախտանիշների վրա [1,74]...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն
Լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ օզոնաթերապիայի կիրառումն արյան ռեոլոգիական հատկությունների կարգավորման նպատակով

Բանալի բառեր. արյան ռեոլոգիական հատկություններ, օզոնաթերապիա, լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիա
Լեղաքարային հիվանդությունը պատկանում է ստամոքս-աղիքային համակարգի առավել տարածված հիվանդությունների թվին: Ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ աշխարհի տարբեր երկրներում լեղաքարային հիվանդությունը հանդիպում է բնակչության տարբեր տարիքային խմբերում (10-50%) և առկա է հիվանդության աճի արտահայտված միտում [1,3]: Այն գերազանցապես հանդիպում է 50 տարեկանից բարձր անձանց մոտ, ընդ որում տարեց (60-74 տարեկան) և ծերունական (75-89 տարեկան) տարիքի անձիք կազմում են հիվանդների 50%-ը...

Վիրաբուժություն Ներզատաբանություն
Սրտամկանի հիբերնացիայի և ստանինգի զարգացման մեխանիզմները

Բանալի բառեր. սրտամկան, հիբերնացիա, ստանինգ, իշեմիա, ռեպերֆուզիա
Համաձայն ժամանակակից պատկերացումների` նեկրոզից բացի իշեմիային ի պատասխան սրտամկանում կարող են զարգանալ 3 ախտաֆիզիոլոգիական ֆենոմեններ` իշեմիկ նախապայմանավորում, հիբերնացիա և ստանինգ: Իշեմիկ նախապայմանավորումը (անգլ.` ischemic preconditioning) (ԻՆ) սրտամկանի` նախորդող կարճատև իշեմիայի միջադեպերից հետո նոր գրոհին առավել հաջող դիմակայելու ունակությունն է...

Սրտանոթաբանություն
Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների էթիոլոգիական կազմը բազմապրոֆիլ ստացիոնարի վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում

Բանալի բառեր. պրոբլեմային մանրէներ, ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների բազմաէթիոլոգիական բնույթը, համաճարակաբանական դինամիկ հսկողություն, մանրէաբանական հետազոտություն
Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների (ՆՀԻ) զարգացման ժամանակակից փուլը բնութագրվում է նրանց լայն տարածվածությամբ աշխարհի բոլոր երկրներում, հիվանդության նոզոլոգիական ձևերի բազմաէթիոլոգիական բնույթով և հարուցիչների պոլիօրգանային տեղակայմամբ, բուժական և հակահամաճարակային միջոցառումների ցածր արդյունավետությամբ, բարձր սոցիալ-տնտեսական կորուստներով [1]...

Վարակաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ծնկան հոդի դեֆորմացնող արթրոզի բուժման մեջ արթրոսկոպիկ վիրահատության և հիալուրոնաթթվի պրեպարատների համակցված օգտագործումը

Բանալի բառեր. արթրոսկոպիա, ծնկան հոդի դեֆարթրոզ, հիալուրինաթթու

Դեֆորմացնող արթրոզը հոդի դեգեներատիվ-դիստրոֆիկ պոլիէթիոլոգիկ հիվանդություն է, կապված հոդաճառում հոմեոստազի առաջնային խանգարման հետ, որն էլ բերում է հոդաճառի լրիվ կամ մասնակի քայքայմանը՝ հոդը կազմող հյուսվածքների ոչ սպեցեֆիկ բորբոքային – պրոլիֆերատիվ - դեգեներատիվ փոփոխություններով և դրսևորվում է ցավերով ու հոդի ֆունկցիայի խանգարմամբ: Հոդաճառի դեգեներատիվ փոփոխություններին զուգընթաց դիտվում են նաև փոփոխություններ ոսկրերի, հոդաշապիկի, կապանների, սինովյալ թաղանթի և մենիսկների կողմից...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Կարպալ թունելի համախտանիշ. հեռանկարները և իրականությունը Հայաստանում

Բանալի բառեր. կարպալ թունելի սինդրոմ, կարպալ թունելի ճնշում, պարբերական հիվանդություն

Կլինիկական պրակտիկայում ամենահաճախ հանդիպող կոմպրեսիոն նեյրոպաթիան միջնակ նյարդի կոմպրեսիան է կարպալ խողովակում:

Առաջին անգամ այս վիճակը նկարագրվել է 1854թ. Ջեյմս Պեջետի կողմից մի հիվանդի մոտ, ով ունեցել է ճաճանչոսկրի դիստալ կոտրվածք [7]: Այնուհետև` 1913թ. ֆրանսիացի նյարդաբաններ Պիեռ Մարին և Չարլզ Ֆոքսը նկարագրել են միջնակ նյարդում տեղի ունեցող փոփոխությունները՝ թենարի երկկողմանի ապաճում (ատրոֆիա) ունեցող հիվանդի դիահերձման հիման վրա...

Նյարդաբանություն Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Վիրաբուժություն
Կոնքազդրային հոդի հրազենային կոտրվածքի կապակցությամբ կատարված է նդոպրոթեզի քառակի ռևիզիոն արթրոպլաստիկա (կլինիկական դեպքի նկարագրություն)

Բանալի բառեր. կոնքազդրային հոդ, ռևիզիոն արթրոպլաստիկա

Հիվանդը, ծնված 1974թ., ընդունվել է Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն 23.03.05-ին հետևյալ ախտորոշմամբ. վիճակ աջ կոնքազդրային հոդի տոտալ էնդոպրոթեզավորումից հետո, քացախափոսային կոմպոնենտի տեղաշարժումով, փափուկ հյուսվածքներում բազմաթիվ մետաղական օտար մարմինների առկայությամբ...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Ճաճանչոսկրի պրոքսիմալ հատվածի կոտրվածքների բուժումը

Բանալի բառեր. ճաճանչոսկր, արմնկային հոդ, կոտրվածք, կայուն օստեոսինթեզ

Արմնկային հոդը կազմող ոսկրերի կոտրվածքների մեջ ճաճանչոսկրի վզիկի և գլխիկի կոտրվածքները կազմում են 33,5-35% [1-3]:
Ճաճանջոսկրի պրոքսիմալ հատվածի կոտրվածքների բուժումը համարվում է արդի վնասվածքաբանության լուրջ խնդիրներից մեկը: Առաջարկված կոնսերվատիվ և վիրահատական եղանակները միշտ չէ, որ երաշխավորում են ցանկալի արդյունքներ: Առավել հաճախ օգտագործվում են բուժման վիրահատական եղանակները` գլխիկի հեռացում, մետաղական օստեոսինթեզ կամ վնասված գլխիկի առաջնային փոխարինում տարբեր էնդոպրոթեզներով[13,14,16]...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Ինքնավնասում

Բանալի բառեր. սեկրետանի համախտանիշ, ռեֆլեկտոր սիմպաթիկ դիստրոֆիա, դաստակի այտուց, ինքնավնասում

Հանդիպում են ինքնավնասման բազմաթիվ դեպքեր, զանազան առարկաների, միջոցների օգտագործմամբ: Նկարագրված են դեպքեր` երբ եղնգային թիթեղի շուրջը մտցնում են զանազան առարկաներ՝ առաջացնելով խրոնիկական պարոնիխիա մշտական թարախահոսությամբ, մեկ այլ դեպքում մաշկին դնելով քիմիական գրգռիչ նյութով վիրակապ, առաջացնում են չլավացող խոցեր կամ վերքեր...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Վիրաբուժական օգնության մարտավարության կատարելագործումը տեղային բնույթ կրող և լեռնային պայմաններում ընթացող մարտական գործողությունների ժամանակ

Բանալի բառեր. բուժտարահանում, որակավորված վիրաբուժական օգնություն

Արցախյան տեղային բնույթ կրող հակամարտության ժամանակ անձնակազմի բժշկական ապահովման վերլուծությունը անհրաժեշտություն է առաջացնում տեղային պատերազմներում, հաշվի առնելով հիվանդներին և վիրավորներին ցույց տրվող փուլային բուժօգնության մարտավարությունը, մշակել ավելի ժամանակակից ռազմաբժշկական մեթոդներ եւ եղանակներ...

Վիրաբուժություն
Երիտասարդ անձանց շրջանում ռեակտիվ հոդաբորբերի որոշ ասպեկտներ

Բանալի բառեր. ռեակտիվ հոդաբորբեր, հիվանդության պատմագիր, սակրոիելիտ, սպոնդիլիտ

Ռեակտիվ հոդաբորբերը ստերիլ, ոչ թարախային բորբոքումներով հոդաբորբեր են, որոնք զարգանում են ի պատասխան արտահոդային վարակի: Ռեակտիվ հոդաբորբ տերմինը առաջարկվել է Էնհովենի և համահեղինակների կողմից 1969թ.: Ներկայումս ռեակտիվ հոդաբորբ ասելով հասկանում ենք միայն այն հոդաբորբերը, որոնք կապված են տարած աղիքային (էնտերոգեն) կամ միզասեռական (ուռոգենիտալ) վարակի հետ և ասոցացվում են HLA B27 հակածնի հետ, ընդ որում ռևմաթոիդ գործոնը արյան շիճուկում բացակայում է...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Սուր ծանր շնչական համախտանիշ: Մաս Բ. Կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառերը. սուր ծանր շնչական համախտանիշ, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում, կանխարգելում

Այս հոդվածի առաջին մասում բերված են գրականության տվյալներ 2002-2003թթ. մոլեգնած, 8422 մարդկանց ախտահարած և 916 հոգու մահվան պատճառ դարձած վարակային հիվանդության` սուր ծանր շնչական համախտանիշի (ՍԾՇՀ) պատմական հարցերի, հարուցչի աղբյուրների, տարածման մեխանիզմների և վիրուսաբանական ախտորոշման մասին [1]...

Շնչառական համակարգ
Հաշմանդամության անվանակարգման ու դասակարգման որոշ հիմնահարցերի մասին

Բանալի բառեր. հաշմանդամություն, անվանակարգում, դասակարգում, չափորոշիչներ

Գրականության աղբյուրների բազմակողմանի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ աշխարհի բոլոր երկրներում հաշմանդամությունը աճի միտում ունի և հաշմանդամության...

ԼՈՒՐԵՐ: Բժշկական իրավունք

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ