Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

Ներգանգային թարախակույտերի բուժումը երեխաների մոտ

Ներգանգային թարախակույտերը դասվում են գանգուղեղի ծանր հիվանդությունների շարքում, աչքի են ընկնում բարձր մահացությամբ, վիրահատական տակտիկայի ընտրության դժվարությամբ, հաճախ` հաշմանդամության բերող մնացորդային երևույթ­նե­րով:

 

Աշխատանքի նպատակը ներգանգային թարախա­կույ­­տերով երեխաների բուժման արդյունքների վերլուծությունն է:


Նյութը և հետազոտման մեթոդները.


Ուսումնասիրվել են 1987-2007թթ ընթացքում ներ­գա­նգային թարախակույտերով 6ամս. - 14 տար. 34 երե­խաների բուժման արդյունքները, այդ թվում 15 աղջիկ, 19 տղա: Ըստ տարածման և զարգացման մեխանիզմի 12 հիվանդի մոտ թարախակույտերը ունեցել են օտոռինոգեն ծագում, 13 հիվանդի մոտ` մետաստատիկ, 4 հիվանդի մոտ` տրավմատիկ, 6 հիվանդի մոտ` պատճառը չի պարզվել: 7 հիվանդներ ունեցել են սրտի կապույտ  արատներ:


 3 հիվանդի մոտ եղել են սուբդուրալ էմպիեմաներ, 31 հիվանդի մոտ` ներուղեղային թարախակույտեր: Թարախակույտերի մեծ մասը` 19, տեղակայվել են ճակատգագաթային շրջանում: 6 հիվանդ ունեցել են ներգանգային բազմաթիվ` 2-6 թարախային կու­տա­կումներ:


Թարախակույտերի ախտորոշումը հիմնվել է անամ­նեզի, կլինիկոնևրոլոգիական և լրացուցիչ հետա­զոտությունների հիման վրա, որոնց մեջ վճռական դերը ունեցել է գանգուղեղի համակարգչային և մագնիսառեզոնանսային շերտագրումը (ՀՇ և ՄՌՇ): Մինչև վիրահատությունը նշված քննությունը կա­տարվել է 27 հիվանդի մոտ:


Արդյունքները և նրանց քննարկումը:


Բոլոր հիվանդները վիրահատվել են. 8 հիվանդ վիրա­հատվել են թարախակույտի ձևավորված պատ­յանի փուլում: Կատարվել է թարախակույտի հեռացում պատյանով: Այդ խմբում 4 երեխա առողջացել են, 4-ի մոտ` խորը տեղակայման թարախակույտի հեռացման ընթացքում տեղի է ունեցել պատյանի պատռում, ետվիրահատական շրջանում ծանր թարախային մենինգոէնցեֆալիտի զարգացում, 3-ի մոտ մահացու ելքով:


26 հիվանդի մոտ թարախակույտերը բուժել ենք նրանց պրոյեկցիայով ֆրեզային անցքեր տեղադրելու, պունկցիոն ասպիրացիայի մեթոդով: Սկզբնական շրջանում այդ մեթոդը մեր կողմից կիրառվում էր թարա­խա­կույտերի խորը և դժվարամատչելի տեղա­կայություն ունենալու, ինչպես նաև հիվանդների ծանր վիճակում լինելու պարագայում: Հետագայում այդ մեթոդի կիրառման ցուցումները լայնացվեցին և գրեթե բոլոր թարախակույտերը բուժվել են այդ եղանակով:


5 հիվանդի մոտ մակերեսային տեղակայությամբ և փոքր ծավալի (1.5-2 սմ տրամագծով/ թարա­խա­կույտերի դեպքում 1-2 անգամ պունկցիոն ար­տածծումը բավարար է եղել լավացման համար, ընդ որում այդպիսի արդյունք դիտվել է մինչև 4 տար. երեխաների մոտ: 21 հիվանդի մոտ թարախակույտի պունկցիոն արտածծում է կատարվել 2 ֆրեզային անցքերից, այնուհետև նրա խոռոչում լվացող-դրենավորող համակարգի տեղադրմամբ, որը պահվել է 3-5-7 օր` մինչև արտահոսող հեղուկի պարզումը: Լվա­ցումը կատարվել է լայն ազդեցության հակա­բիոտիկներով, ինչպես նաև դիօքսիդինի 0.5% լու­ծույ­թով: Լվացող համակարգի հեռացումից հետո 18 հիվանդների մոտ կատարվել է թարախակույտի դրենավորում ռետինե ժապավենով, որն աստիճա­նա­բար դուրս է քաշվել և հեռացվել: Այս ձևով բուժման շարու­նակման դեպքում 4 հիվանդի մոտ տեղի է ունեցել թարախակույտի կրկնում և կրկնակի վիրա­հա­տման անհրաժեշտություն:


Վերջին 2 տարում լվացող համակարգից հեղուկի պար­զեցումից հետո և թարախակույտի լիարժեք դա­տարկում ցույց տվող ստուգիչ ՀՇ քննությունից հետո 3 հիվանդի մոտ լվացող համակարգը հեռացվել է առանց թարախակույտի խոռոչի լրացուցիչ դրենավորման: Նրանցից 2-ի մոտ լավացում էր եղել, երրորդի մոտ նոր թարախակակույտ զարգացել էր գանգուղեղի այլ տեղամասում:


Վիրաբուժական միջամտությանը զուգահեռ բոլոր հիվանդները ստացել են ինտենսիվ հակաբակտերիալ պրեպարատներ, ներառյալ ներզարկերակային և սուբարախնոիդալ ճանապարհով, դեզինտոքսի­կա­ցիոն, օրգանիզմի իմունոբիոլոգիական ուժերը խթա­նող բուժում: ԼՕՌ պաթոլոգիայի առկայության դեպ­քում հիվանդները զուգահեռ բուժվել են այդ մասնագետների կողմից:


Թարախակույտերի կրկնման, ինչպես նաև նոր թարախակույտերի զարգացման դեպքում նրանց ժամանակին հայտնաբերումը և բուժական տակ­տի­կայի ճշտումը կատարվել է հիմնականում գանգուղեղի ՀՇ, իսկ էմպիեմաների դեպքում ՄՌՇ քննության միջո­ցով:


Եզրակացություններ. երեխաների մոտ ներգան­գա­յին թարախակույտերը մեծամասամբ մետաստատիկ և օտոռինոգեն ծագում ունեն, գերազանցապես տեղա­կայ­վում են սուպրատենտորիալ:


Ներգանգային թարախակույտերի բուժման պունկ­ցիոն եղանակը նվազ տրավմատիկ է, առավել արդյու­նա­վետ է խորը տեղակայված, ինչպես նաև բազմաթիվ թարախակույտերի պարագայում:


ՀՇ և ՄՌՇ քննությունների ստուգիչ կիրառումը մեծապես լավացնում է ներգանգային թարա­խա­կույ­տերի ախտորոշումը և բուժման արդյու­նա­վե­տու­թյունը:

Հեղինակ. Մ.Մ. Մարտիրոսյան, Լ.Լ. Հակոբյան, Մ.Տ. Հարությունյան, Մ.Ն. Խաչատրյան, Ա.Ա. Նազարեթյան
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 48-49
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Լապարասկոպիկ ներվիրահատական ուլտրաձայնային հետազոտության արդյունավետությունը խոլեդոխոլիթիազների ախտորոշման ժամանակ

Ներածություն:

Խոլեդոխոլիթիազով բարդացած խոլեցիստիտների ախտորոշումը և բուժումը մնում է աբդոմինալ վիրա­բուժության արդիական խնդիրներից մեկը: Շատ հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում խոլեդո­խոլի­թիազը ախտորոշել ներվիրահատական մեթոդ­ներով, քանի որ ...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Վիրաբուժություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Գլյուկոկորտիկոիդների կիրառումը սուր արմատիկային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Կյանքի ժամանակակից պահանջները և աշխա­տան­քային պայմանները պարտադրում են արագ վերա­կանգնել հիվանդի առողջությունը և սեղմ ժամ­կետ­ներում նրան վերադարձնել ակտիվ գործու­նե­ության: Նորագույն տեխնոլոգիաների, դեղորայքի, սոցիալական միջոցների ներդրումը բժշկության մեջ հնարավորություն է տալիս...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկույթունները հետվիրահատական շրջանում

Ժամանակակից գրականության մեջ ինֆուզիոն թերապիայի խնդիրները վերանայվել են և ստացել հետևյալ ձևակերպումը. 1) համալրել ծավալը, 2) հա­մալրել հեղուկը և 3) համալրել էլեկտրոլիտները...

Վիրաբուժություն Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդություններով հիվանդների ուշ հոսպիտալացումը որպես սոցիալ-հիգենիկ պրոբլեմ

Հայտնի է, որ շտապ վիրաբուժական միջա­մտություն պահանջող որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդությունների վիրահա­տա­կան բուժման ուշացումը մեծացնում է հետվիրա­հա­տա­կան բարդությունների թիվը, բարձրացնում է մահվան վտանգը, զգալիորեն երկարացնում է բուժման ընթացքը...

Վիրաբուժություն
Սթրեսորային հիպերգլիկեմիայի շտկման նպատակահարմարությունն ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում

Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի (ԻԹԲ) հիվանդների շուրջ 50%-ի մոտ, որոնք չեն տառապում շաքարային դիաբետով, հայտնաբերվում է հիպեր­գլի­կե­միա: Բժշկական գրականության մեջ երկար ժամա­նակ այս հիպերգլիկեմիան, որը կոչվում է սթրե­սո­ր­ա­յին, դիտվում էր որպես օրգանիզմի ադապտացիոն ռեակցիա՝ ի պատասխան...

Ինտենսիվ թերապիա
Ուսուցման սիմուլյացիոն մեթոդներ ներդրման անհրաժեշտությունն անհետաձգելի բուժօգնության ուսուցման շրջանակներում

Բժշկական գործունեության մեջ անհետաձգելի հա­մարվում են այն ախտաբանական փոփո­խու­թյուն­ները, որոնց արդյունքում հիվանդի ընդհանուր վիճակը կտրուկ վատանում է և, համապատասխան անհետա­ձգելի բժշկական օգնություն չցուցաբերելու դեպքում, նրա կյանքին ուղղակի վտանգ է սպառնում...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Ավտո-ճանապարհային պատահարների հետևանքով առաջացած գանգուղեղային վնասվածքներ առանձնահատկությունները երեխաների մոտ

Տրանսպորտային պատահարների հետևանքով առաջացած վնասվածքների աճը, ցավոք, չի շրջանցել մաև մանկահասակ բնակչությանը, և առավել հաճախ կրում է պոլիտրավմայի (բազմավնասվածքների) բնույթ...

Մանկական հիվանդություններ Առաջին բժշկական օգնություն
Նատրիումի քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթի և մանիտոլի կիրառման արդյունավետությունն օսմոթերապիայի շրջանակներում

Գանգուղեղային վնասվածքների (ԳՈւՎ) և հեմո­ռագիկ ինսուլտների ինտենսիվ թերապիայի կարևորա­գույն խնդիրը է հանդիսանում  հիպովոլեմիայի արագ շտկումն ու հեմոդինամիկայի կայունացումը, հակա­ռակ դեպքում` ուղեղային անբավարար պերֆուզիայի պատճառով...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա
Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով երեխաների հետազոտման ալգորիթմի մեր փորձը

Ծանր գանգուղեղային վնասվածքները (ԳՈւՎ) երեխաների մոտ ընդհանուր գանգուղեղային վնաս­ված­քների մեջ կազմում են 13-20% ընդհանրապես մանկական տրավմատիզմից մահացության 50%-ը, և հաշմանդամության 82%-ը, ինչը պայմանավորում է խնդրի բժշկական և սոցիալական կարևորությունը...

Մանկական հիվանդություններ
Տիբանտինային մոնոթերապիան նեյրոպաթիկ ցավային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Ժամանակակից բժշկության մեջ նեյրոպաթիկ ցա­վային համախտանիշի (ՆՑՀ) բուժումը համարվում է բարդ և մեծ արդիականություն վայելող խնդիր, ինչը պայմանավորված է ոչ միայն ՆՑՀ-ով տառապող հիվանդների մեծ թվով, այլ նաև մինչ օրս կիրառվող բուժման ավանդական մեթոդների խիստ ցածր արդյունավետությամբ, որի արդյունքում սուր ցավը վերածվում է քրոնիկականի...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա Բուժման մեթոդներ
Մանկական նեյրոտրավմայի կառուցվածքի դինամիկայի հարցի շուրջ

Բնակչության սոցիալ-տնտեսական կյանքի փոփո­խու­թյունները մշտապես ազդում են հիվանդացության, մասնավորապես տրավմատիզմի կառուցվածքի վրա: Նրանց արդյունավետ բուժումը և կանխարգելումը թելադրում է այդ փոփոխությունների ուսումնասիրում, համապատասխան կազմակերպչական, բուժ-ախտո­րոշիչ միջոցառումների հիմնավորված մշակումը...

Մանկական հիվանդություններ
Արձանագրային բուժումը ծանր վնասվածքներով հիվանդների վարման նախահիվանդանոցային փուլում

Տեղափոխման խնդիրը հանդիսանում է նախա­հի­վան­դանոցային փուլում ծավալվող գործունեության հիմնահարցերից մեկը: Անվտանգ տեղափոխում ապա­հովելու համար հարկավոր են ոչ միայն անհրա­ժեշտ սարքավորումներով և դեղամիջոցներով հագեցած տրանսպորտային միջոցներ, այլև որոշակի տեսա­կան գիտելիքների և գործնական հմտություն­ների քաջ իմացություն: Այս տեսանկյունից...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն
Կոնքազդրային հոդի հետվնասվածքային օստեոխոնդրալ ազատ մարմինների արթրոսկոպիկ բուժումը

Առօրյա կյանքում հաճախ են հանդիպում կոնքազդրային հոդի այնպիսի հիմնախնդիրներ, որոնք շատ դժվար է հայտնաբերել ռենտգենա­բա­նական հետազոտությամբ և պահանջում են լուրջ բուժական միջոցառումներ: Դրանց մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում հետվնասվածքային ազատ օստեո­խոնդրալ մարմինները, ասեպտիկ նեկրոզի օջախները...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Բուժման մեթոդներ
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկությունները շտապ կարգով կատարվող վիրահատությունների ժամանակ

Հիպովոլեմիայի արագ և արդյունավետ շտկումը հանդիսանում է մեծ արդիականություն վայելող խնդիր՝ ցանկացած կրիտիկական վիճակում, այդ թվում նաև՝ շտապ կարգով կատարվող վիրա­հա­տությունների ժամանակ, երբ անհրաժեշտություն է ստեղծվում արագ համալրել ներանոթային ծավալը՝ անզգայացման ողջ ընթացքում կայուն հեմոդինամիկա ապա­հովելու, ինչպես նաև՝ հիպովոլեմիայով...

Վիրաբուժություն Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ