Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2010 (41)

Գենիտալ պրոլապսի բուժման ժամանակակից մեթոդների (Prolift &TVT) արդյունավետության գնահատումը

Բանալի բառեր. Prolift and TVT, սթրեսային անմիզապահություն, գենիտալ պրոլապս

Կոնքի հատակի արտանկման և սթրեսա­յին անմիզապահության դեպքում կոնքի հա­տակի ռեկոնստրուկցիայի նպատակով մեր կողմից կիրառվել են PROLIFT™ համա­կար­գը` TVT տեխնոլոգիայով: Համեմատական գնա­հատում իրականացնելով կոնքի հա­տակի արտանկման և սթրեսային անմի­զա­պա­հության բուժման այլ մեթոդների հետ, մեր կողմից առանձնացվել են PROLIFT™ համակարգի TVT տեխնոլոգիայի կիրառ­ման առավելությունները, որոնցից հիմնա­կան­ներ են` բարձր արդյունավետությունը, փոքր տրամվատիզմը, կոսմետիկ նշանա­կությունը, վիրահատության իրականացումը սպինալ կամ էպիդուրալ անզգայացման պայմաններում: Այսպիսով, հետվիրա­բու­ժական շրջանում հիվանդների մոտակա և հեռա­վոր դիտարկումների արդյունքները ցույց տվեցին կոնքի հատակի արտանկման դեպքում ախտածնական բուժման բարձր արդյունավետությունը, ռեցիդիվների բացա­կա­յությունը:

 

Հետազոտության նպատակը

 

Աշխատանքի նպատակը հեշտոցային էքստրապերիտոնեալ կոլպոպեքսիա (Prolift & TVT) մեթոդի արդյունավետության գնա­հա­տումն է, գենիտալ պրոլապսի վիրա­բու­ժական բուժման դեպքում:

 

Կանանց մոտ սթրեսային անմիզա­պա­հությունը համարվում է ժամանակակից բժշկության մեջ ամենատարածված ու բարդ խնդիրներից մեկը: Սթրեսային անմիզա­պա­հությունը բերում է ծանր ֆիզիկական և հոգե­բա­նական տառապանքի

 

Գենիտալ պրոլապսով և սթրեսային անմի­զա­պահությամբ տառապող կանանց բու­ժումը և ռեաբիլիտացիան ունի ոչ միայն բժշկա­կան, այլ նաև սոցիալական նշա­նա­կություն:

 

Յուրաքանչյուր երրորդ կինը, որը դիմում է գինեկոլոգին, նշում է ֆիզիկական ծանրա­բեռնվա­ծության դեպքում ակամա միզար­ձա­կություն: Ավելի հաճախ սթրեսային անմի­զա­պա­հությունը հանդիպում է 40-50տ. կանանց մոտ [1,4]:

 

Սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս, որ սթրեսային անմիզապահության բնորոշ ախտանիշներ էպիզոդիկ դիտվում է կանանց մինչև 40%-ի մոտ [3]:

 

Ավաղ, բժշկի դիմում է այդ կանանցից յուրաքանչյուր տասներորդը: Պատճառ է համար­վում կեղծ ամոթխածությունը և վիրա­հա­տական բուժման հանդեպ ոչ լիարժեք վստա­հությունը:

 

Կանանց մոտ սթրեսային անմիզապա­հու­թյան առաջացման պատճառ կարող են հան­դի­սանալ հորմոնալ փոփոխությունները: Դաշտանադադարում էստրոգենների մա­կար­դակի իջեցումը բերում է միզապարկի պարանոցի և միզուկի ենթալորձային շերտի ատրոֆիայի, այնուհետև ֆիբրոզ հյուսվածքի առաջացման [5]:

 

Հետազոտման նյութերը և մեթոդները

 

Մեր կողմից հետազոտվել են գենիտալ պրոլապսով և սթրեսային անմիզա­պա­հու­թյամբ տառապող 61 կին:

 

Հետազոտվող կանայք բաժանվել են հետևյալ տարիքային խմբերի`

 

45-49 տ. 8 կին (13.1%), 50-54 տ. 7 կին (11.5%), 55-59 տ. 8 կին (13.1%), 60-64 տ. 20 կին (32 .8%), 65-69 տ.15 կին (24.5%), 70-74 տ. 3 կին (4.9%). Հիվանդների տարիքը տատանվում է 45-ից -76տ. (միջին հասակ 59,3(4,7 տ.).

 

Մեր կողմից ուսումնասիրվել է նաև գե­նի­տալ պրոլապսով և սթրեսային անմի­զա­պա­հությամբ տառապող 61 կանանց մոտ նպաս­տող գործոնների հաճախականությունը`

 

 

Գենիտալ պրոլապսի առաջացման մե­խանիզմում, որն ուղեկցվում է սթրեսային ան­միզապահությամբ, կարևոր դեր ունի նորմալ միզարձակման մեխանիզմը: Այն կատարվում է հետևյալ կերպ` կրճատվում է միզա­պարկի պատը` դետրուզոր, բացվում է միզա­պարկի պարանոցը և թուլանում են մկանային սֆինկտորները, որոնք փակվում են միզա­պարկի դատարկվելուց հետո և հենց այդ ժամանակ թուլանում է դետրուզորը: Մկա­նային ակտիվությունը հասնում է մաքսի­մումի մինչ միզարձակումը և աստի­ճա­նաբար թուլանում` միզարձակումից հետո:

 

Այսպիսով, գենիտալ պրոլապսի ժամանակ սթրեսային անմիզապահության պատճառը միզապարկի սֆինկտորների ֆունկցիայի խանգարումն է, որի ժամանակ տեղի են ունենում անատոմիական և հորմոնալ փո­փո­խություններ [1,2[:

 

Անմիզապահություն չառաջանալու գոր­ծում մեծ նշանակություն ունի միզուկ - միզա­պար­կային հետին անկյունը: Այդ անկյան մեծությունը տատանվում է 1300 մինչև 1600, իսկ լարվածության դեպքում՝ 1450ից-1800:

Հետազոտվող բոլոր կանայք գանգատվում էին ակամա միզարձակությունից ֆիզիկա­կան ծանրաբեռնվածության ժամանակ (ծի­ծաղ, հազ, փռշտոց, ծանրության բար­ձրա­ցում): Այս դեպքում միշտ չէ, որ ակամա մի­զար­ձակման ծավալը համապատասխանում է հիվանդության ծանրության աստիճանին: Հետազոտվողների ճնշող մեծամասնությունը նշում է շեքի շրջանում օտար մարմնի զգացողություն 43(79.6%), քայլքի դժվա­րա­ցում 3(5.5%), դիսպարենունիա 20(37.0%): Ձգող բնույթի ցավեր որովայնի ստորին հատ­ված­ներում նշում են համարյա բոլոր հետա­զոտվող կանայք::

 

Գինեկոլոգիական զննման ժամանակ գե­նի­տալ պրոլապսով տառապող կանաց բոլորի մոտ դիտվում է հեշտոցի առաջային պատի իջեցում (ցիստոցելե), արգանդի իջե­ցում կամ արտանկում տարբեր աստիճանի (գենիտալ պրոլապս) ամեն հետազոտվող երկրորդ կնոջ մոտ, արգանդի միոմա տարբեր չափերի` 25-ի մոտ (40.9%):

 

Գենիտալ պրոլապսի բուժումը

 

Որոշ դեպքերում հիվանդներից 7-ի (12.9%) մոտ, սթրեսային անմիզապահությունը, որը պայմանավորված էր էստրոգենների քանակի պակասի հետ, մեր կողմից նշանակվեց հորմոնալ փոխարինող թերապիա, ֆե­մաս­տոն 1/10:

 

Մնացած 54 (88.5%) դեպքերում գենիտալ պրոլապսը, որն ուղեկցվում էր սթրեսային անմիզապահությամբ, չէր ենթարկվում դե­ղորայքային բուժմանը և մեր կողմից առա­ջարկ­վում էր վիրահատական բուժում:

 

Մեր կողմից 2007թ. հունիս ամսից գե­նի­տալ պրոլապսի և սթրեսային ան­մի­զա­պահության լիարժեք բուժման համար օգտա­գործվում են ժամանակակից պոլի­պրո­պիլենային ցանցերը (նկ. 1):

 

Նկար 1

Վիրահատության համար հակացու­ցում­ներ են համարվում`

 

 • օրգանական ինֆրավեզիկալ օբստրուկ­ցիա,
 • հեշտոցի առաջային պատի սպիական փո­փո­խություններ,
 • միզապարկի և միզատար ուղիների սուր բորբոքային հիվանդություններ,
 • կոլպիտ, սեռական ճանապարհով փո­խանց­վող հիվանդություններ,
 • ուղեկցող ծանր էքստրագենիտալ հիվան­դու­թյուններ:


Հետազոտության արդյունքներ և քննար­կում

 

2007թ-ի հունիս ամսից առ այսօր մեր կողմից կատարվել է 54 վիրահատություն, որոնց ժամանակ գենիտալ պրոլապսի և սթրե­սային անմիզապահության կորեկցիայի նպա­տակով տեղադրվել է Prolift™ և TVT հա­մակարգը:

 

Prolift™ Total տեղադրվել է 5 (9.2%) դեպքում: Առանձին առաջային տրանս­պլան­տանտ Prolift™ anterior տեղադրվել է 45(83.3%) դեպքում: Առանձին հետին տրանս­պլան­տանտ Prolift™ posterior մեր կողմից չի օգտա­գործվել:

 

Մեր կողմից կատարվել է արգանդի հեշտո­ցային էքստրիպացիա` 25 կնոջ (46.2%), լա­պա­րասկոպիկ ասիստենցիայով հեշտոցային հիստերեկտոմիա (LAVH) 2 կնոջ (3.7%), աբդոմինալ հիստերեկտոմիա 3 կնոջ (5.5%), և հետին կոլպոպերինեոլեվա­տորո­պլաս­տի­կա 5 կնոջ (9.2%):

 

Արգանդի հեռացման պատճառ է հանդի­սացել արգանդի բազմահանգույց միոման 11 դեպքում (20.3%), արգանդի բազմահանգույց միոման զուգակցված ձվարանի կիստայով նախա- և հետդաշտանադադարում, հան­դի­պել է 2 դեպքում (3.7%), լրիվ 9 (16.6%) և ոչ լրիվ արգանդի արտանկումը, որն ուղեկցվում է արգանդի պարանոցի հիվանդություններով և արգանդի միոմայով 12 դեպքում (22.2%):

 

Վեց կին (11.1%) վիրահատվել են նախ­կի­նում կատարված վիրահատություն­ների ռե­ցի­դիվի հետևանքով, ցիստոցելե, ռեկտո և էնտերոցելե:

 

Վիրահատությունները կատարվել են սպինալ-էպիդուրալ անզգայացման պայման­ներում 50 դեպքում (92.5%), կոմբինացված անզգայացմամբ 4դեպքում (7.5%):

 

Վիրահատական միջամտության տևողու­թյու­նը տատանվում էր 45-ից 180 րոպե՝ կախ­ված վիրահատական միջամտության ծավա­լից (արգանդի էքստրիպացիա կամ առանց դրա): Ինտրաօպերացիոն բարդություններ չեն եղել: Վիրահատության ժամանակ արյան կորուստը կազմել է 20-350 մլ. միջինը 150մլ: Ստացիոնարում հիվանդների գտնվելու ժամ­կետը տատանվում է 3-5 օր, միջինը՝ 4 օր: Վաղ հետօպերացիոն շրջանը բոլոր հիվանդ­ների մոտ ընթանում էր առանց բար­դու­թյուն­ների: Ամբողջ հսկողության ընթացքում 1-ից 18 ամիս, մեր կողմից դիտվել է 1 ռեցիդիվ 53 տարեկան կնոջ մոտ: Մեր կողմից տեղադրվել է Prolift™ anterior & posterior 2009թ. հուլիսին: Ռեցիդիվը պայմանավորված է պրոտեզի տեղաշարժմամբ դեպի ձախ և առաջ: Ներկա ժամանակում մշակվում է հիվանդի վարման հետագա տակտիկան: Մեկ այլ դեպքում 52 տարեկան կնոջ մոտ նկատվեց պրոտեզի մասնակի ինֆեկցում, ձախակողմյան ոտիկի շրջանում: Վերջին 3 տարիների ընթացքում մեր կողմից կատարվել է 54 նմանատիպ վիրահատություններ և շարունակվում է դիս­պան­սեր հսկողությունը բոլոր հիվանդների նկատ­մամբ: Վիրահատության արդյունա­վե­տու­թյունը կախված է հիվանդների ճիշտ ըն­տրու­թյունից: Բազմաթիվ կլինիկական հե­տա­զոտությունները ցույց տվեցին, որ վիրա­հա­տության արդյունավետությունը կազմում է 95-97%, և հիվանդների մեծ մասը նշում է վիճակի անմիջապես լավացում:

 

Այսպիսով, ուշ հետվիրահատական բար­դու­թյունների ընդհանուր քանակը կազմել է 2 (7.5%), մնացած բարդությունները, որոնք կախված են տրանսպլանտանտի հետ (հյուս­վածք­ների սիմպտոմատիկ կնճռոտում, հեշ­տո­ցի լորձաթաղանթի էրոզիա, ոչ բավարար անատոմիական արդյունքներ, ինֆեկցում և այլն) մեր կողմից չի արձանագրվել:

 

Այսպիսով, ամփոփելով ստացված ար­դյունք­ները` կարելի է կատարել հետևյալ եզրա­հանգումները՝

 

 • ցածր վնասաբերություն (տարավմատի­կու­թյուն);
 • կոսմետիկ բարձր արդյունք;
 • սպինալ-էպիդուրալ անզգայացման պայ­ման­­ներում վիրահատելու հնարա­վո­րու­թյունը համարյա բոլոր դեպքերում;
 • բուժման բարձր արդյունավետություն:

 

Վիրահատության ախտաբանորեն հիմնա­վոր­­ված կոնցեպցիան թույլ է տալիս զգա­լիորեն լավացնել գենիտալ պրոլապսի վիրա­հա­տական բուժման հեռակա արդյունքները:

 

Գրականություն

 

 1. Буянова С.Н., Попов А.А., Петрова В.Д., Че­чнева М.А. Операция TVT в гинекологи­чес­кой практике. Метод. рекомендации. 2007, М., 21с.
 2. Краснопольский В.И., Попов А.А. Вагиналь­ная экстраперитонеальная кольпопексия (ме­тод Prolift) – новый метод лечения гениталь­ного пролапса. Женские болезни, 2005, 3, с.18-21.
 3. Нечипоренко А.Н., Нечипоренко Н.А., Юце­вич Г.В. Стрессовое недержание мочи и генитальный пролапс: хирургическое лечение с использованием импортзамещающих техно­ло­гий протезирования дефектов тазового дна синтетическими материалами. Мат. Гродненс­кая клиническая больница скорой меди­цинской помощи; Республика Беларусь. 2007, с. 17-192.
 4. Blewniewski Mariusz, Markowski Michał, Jeromin Marek, Rуżański Waldemar Prolift Anterior – transvaginal method of pelvic floor reconstruction. Urologia Polska, 1, 2008, 61,Supl., p.15-18.
 5. Solа Dalenz V., Pardo Schanz J., Ricci Arriola P., Guiloff Fische E. Unidad de Uroginecologнa y Cirugнa Vaginal de Clнnica Las Condes, Las Condes, Santiago, Chile.223P.

 


Հեղինակ. Ա.Պ. Պողոսյան, Մ.Վ. Մանուկյան, Ն.Ն. Ղուկասյան, Առողջապահության Ազգային ինստիտուտ, Մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի ամբիոն, Էրեբունի բժշկական կենտրոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 1. 2010 (41) 34-38
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Արմինե

24.01.2015

Բարև Ձեզ: Դուք նշեցիք որ որոշ դեպքերում սթրեային անմիզապահությունը բուժվում է դեղորայքով , այդ դեղերը ամբողջ կյանքի ընթացքում են ընդունւոմ թե 2-3 շաբաթ: Շհնորակալություն

Կարդացեք նաև

Էնդոթելային ֆունկցիայի, թաքնված աթերոսկլերոզի, լիպիդային պրոֆիլի, բորբոքման, թրոմբոցիտների ֆունկցիոնալ վիճակի և մակարդելիության որոշ ցուցանիշների գնահատումը անկանոն կոլխիցինոթերապիա ստացող ՊՀ հիվանդների մոտ

Բանալի բառեր. էնդոթելաին դիսֆունկցիա, բորբոքում, աթերոսկլերոզ, պարբերական հիվան­դու­թյուն

Սրտի իշեմիկ հիվանդության (ՍԻՀ) տա­րած­վածությունը և դրանից մահացությունը այլ հիվանդությունների համեմատ ամենա­բարձրն է ողջ երկրագնդում: Այն հան­դի­սանում է մահացության թիվ մեկ պատճառը...

Սրտանոթաբանություն Համակարգային հիվանդություններ
Գոտկա-սրբանային ցավեր. հիվանդության պատմության և նյարդաբանական քննության դերը ճշգրիտ ախտորոշման կայացման մեջ (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. գոտկա-սրբանային շրջանի ցավեր, պատճառաբանություն, նյար­դա­բա­նա­կան քննություն, հիվանդության պատմություն

Վերին շնչուղիների հիվանդություններից հետո գոտկա-սրբանային ցավերը (ԳՍՑ) հան­դիսանում են բժիշկներին դիմելու եր­կրորդ պատճառը [1]: Մեծահասակ մարդ­կանց մոտավորապես 70%-ն ունենում է...

Նյարդաբանություն
Տարբեր գենեզի դիսցիրկուլյատոր էնցեֆալոպաթիաների կոգնիտիվ խանգարումների դինամիկ գնահատումը Վեքսլերի մոդիֆիկացված թեստի միջոցով

Բանալի բառեր. դիսցիրկուլյատոր էնցեֆալոպաթիա, կոգնիտիվ խանգարումներ, անոթային դեմենցիա, Վեքսլերի թեստ

Գլխուղեղի անոթային հիվանդությունների քանակն ու հաճախականությունը, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաս­տա­նում գնալով ավելանում են` բերելով...

Նյարդաբանություն
Պարբերական հիվանդության և ամիլոիդոզի ախտածագումը, ձևաբանությունը, ախտորոշումը

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, շիճուկային ամիլոիդ A սպիտակուց (SAA), պիրին, ամիլոիդոգենեզ, ամիլոիդոզ, հյուսվածաբանական ախտորոշում

Պարբերական հիվանդությունը (ՊՀ) կամ ընտանեկան միջերկրածովյան տենդը (ԸՄՏ), որը աուտոսոմ-ռեցեսիվ ժառանգվող հիվանդություն է, կլինիկորեն արտահայտվում է...

Համակարգային հիվանդություններ Ախտաբանական անատոմիա Նեֆրոլոգիա

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ