Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Գիտական բժշկություն

Ոսկյա ծանրոցի իմպլանտացիան պարալիտիկ լագոֆթալմով հիվանդներին` կերատոպաթիայի բուժման նպատակով

Դիմային ներվի պարիեզը ուղեկցվում է կոպերի ոչ լիարժեք փակումով և դա պատճառ է հանդիսանում կերատոպաթիայի: Աչքի կողմից առաջանում են հետևյալ փոփոխությունները` եղջերաթաղանթի չորա­ցում, ոչ լիարժեք թարթում, լագոֆթալմ, ստորին կոպի էկտրոպիոն, հոնքի պտոզ...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ինֆեկցիոն հսկողություն հակաբիոտիկների կիրառման նկատմամբ բազմապրոֆիլ ստացիոնարի պայմաններում

 Անտիբիոտիկակայունության զարգացման կանխ­ման նպատակով հակաբիոտիկների (ՀԲ) կիրառման նկատմամբ հսկողությունը շարունակում է մնալ համաշխարհային առողջապահության ամենակարևոր հարցերից մեկը: ՀԲ-կայունությունը համարվում է անխուսափելի կենսաբանական երևույթ և գործնա­կա­նում անհնար է այն կանխել: Այսօր` 3-րդ հազարամ­յա­կում, մանրէների...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Գանգուղեղային վնասվածքների սուր փուլի համակարգչային շերտագրման դինամիկ հսկողությունը և բուժման ռազմավարությունը` հետազոտության արդյունքներից ելնելով

Գանգուղեղային վնասվածքները ժամանակակից նյարդավիրաբուժության ամենաարդի հիմնահար­ցե­րից մեկն են: Հայտնի հետազոտական եղանակներն օգնում են ախտորոշումը ճշտելուն: Կատարված հե­տա­զոտությունն ամրագրում է հիվանդության ընթացքի միայն տվյալ պահը, չի ապահովագրում դինամիկ զարգացումից` ստեղծելով սխալ տեսակետ: Այդպիսի հետազոտություն է գլխուղեղի համա­կարգչային շերտագրումը (ՀՇ)...

Վիրաբուժություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների և աղետների արձագանքման համակարգի խնդիրների ուսումնասիրությունը

2008 թվականի ապրիլից Առողջապահության հա­մաշ­խարհային կազմակերպության հետ մեկտեղ ուսում­նասիրվել է Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստվածությունը այս կամ այն արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելու և դրանց հետևանքները արդյունավետ վերացնելու: Առանձնացվել են երկու ուղղություններ. առաջինը՝ տեսական, փաստա­թղթա­յին բնույթ ունեցող...

Առաջին բժշկական օգնություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Հիպերտենզիվ բնույթի ներուղեղային հեմատոմաների դիֆերենցված բուժման ցուցումների հարցի շուրջ

Արտերիալ հիպերտենզիայով պայմանավորված ներուղեղային արյունազեղումները համարվում են գլխուղեղի առավել տարածված և ծանր ախտա­հա­րումներից մեկը:

Հիվանդության վիրաբուժական բուժման համար անհրաժեշտ է լուծել երկու կարևորագույն հարցեր` վիրահատության ժամանակը...

Վիրաբուժություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Վիրահատական միջամտությունների ժամանակակից մոտեցումները պոլիտրավմաների ժամանակ

Պոլիտրավմաների բուժման սուր և վիճարկելի հար­ցերից է վիրահատական միջամտությունը։ Այն ներառում է հետևյալ խնդիրները՝ վիրահատական միջա­­մտության ցուցումները, դրանց ծավալը, իրա­կանացման ժամկետները և պայմանները։ Տրավ­մատիկ հիվանդության դրսևորման ծանրությունը կախ­ված է վնասվածքի շոկոգենության և ցուցա­բերվող օգնության որակի միջև անհամա­պատաս­խա­նությունից...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Գլխուղեղի սուր սուբդուրալ էմպիեմաների կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և շտապ բուժման ցուցումները

Գլխուղեղի էմպիեմաները համարվում են գլխուղեղի թարախաօջախային ախտահարումների համեմատաբար հազվադեպ հանդիպող ձևերից, սակայն նրանց բնորոշ է առավել սուր սկիզբը, առաջընթաց զարգացումը, բարձր մահացությունը, հաշ­մանդամության մեծ տոկոսը և ախտորոշման բար­դությունները: Մինչ հակաիբիոտիկների կիրառումը սուբդուրալ էմպիեմաներից մահացությունը կազմում էր...

Վիրաբուժություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Կարդիայի ախալազիայի բուժման մեր փորձը

Կարդիայի ախալազիան առանձնանում է ցածր հիվանդացությամբ, էթիոպաթոգենեզի չպարզաբան­ված հարցերով և տարբեր բուժման մոտեցումներով: Կարդիայի ախալազիայի բուժման հիմնական մեթոդն է համարվում կարդիոդիլատացիան պնևմատիկ կարդիոդիլատատրով: Մի շարք դեպքերում կիրառվում է վիրահատական բուժում: Վերջին տարիներին նվա­զինվազիվ վիրաբուժության...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Մեծ ճարպոնի կիրառումը` ստորին վերջույթների ծածկույթային հյուսվածքների տարածուն դեֆեկտների լրացման նպատակով

Ստորին վերջույթների հյուսվածքային դե­ֆեկտ­ների ծագումնաբանությունը խիստ բազմազան է, սակայն ամենից հաճախ հանդիպում են վնասված­քային բնույթի դեֆեկտներ: Բարձր էներգիայի վնասված­քները որպես կանոն բերում են վերջույթների խողովակավոր ոսկրերի բաց բազմաբեկորային ծանր կոտրվածքների, որոնք իրենց հերթին հիմնականում ուղեկցվում են փափուկ հյուսվածքների տարածուն...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
SF-8 համակարգով իրականացված կյանքի որակի գնահատման վերլուծությունը աորտոկորոնար շունտավորման ենթարկված անձանց մոտ

Բանալի բառեր. կյանքի որակի գնահատւմ, աորտոկորոնար շունտավորում

Աորտոկորոնար շունտավորման (ԱԿՇ) վիրա­հատության ենթարկված անձանց մոտ իրականացվել է կյանքի որակի գնահատում վիրահատությունից 3 ամիս անց ժամանա­կա­հատվածում: Հետազոտման նպատակն է եղել պարզել թե նշված ժամանակում որքա­նով են նրանք վերականգնվում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2008 (34)
Երեխաների ստամոքսի լորձաթաղանթի ախտաբանական կազմափոխությունները պարբերական հիվանդության ժամանակ

Բանալի բառեր: պարբերական հիվանդություն, երեխաներ, ստամոքսաբորբ, Helicobacter pylori

Պարբերական հիվանդությունը (ՊՀ), կամ միջերկրածովային դողերոցքը, բնորոշվում է օրգանիզմի շճաթաղանթների համակար­գա­յին ասեպտիկ բորբոքմամբ, որն ուղեկցվում է նոպայաձև ցավերով...

Համակարգային հիվանդություններ Մանկական հիվանդություններ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2008 (33) Ախտաբանական անատոմիա
Պարբերական հիվանդության ընթացքի առանձնահատկությունները տարածուն թարախային որովայնամզաբորբ վերապրած հիվանդների մոտ

Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, տարածուն թարախային որովայնամզաբորբ

Պարբերական հիվանդությունը (ՊՀ), լի­նե­լով ժառանգական հիվանդություն, շատ տա­րած­ված է հայերի մոտ, ախտահարելով Երևանի բնակչության մոտ 1-2%-ը [2,4]: ՊՀ որովայ­նային նոպաների կլինիկական պատ­կե­րը` այսպես կոչված սուր որովայնը, հա­ճախ պատճառ է դառնում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2008 (33)
Կարպալ թունելի համախտանիշը ներքին հիվանդությունների ոլորտում և նրա առաջացման կախվածությունը հեմոդինամիկ ցուցանիշներից

Բանալի բառեր. կարպալ թունելի համախտանիշ, կոմպրեսիոն նեյրոպաթիա, զարկերակային հիպերտենզիա, ինտերստիցիալ ճնշում Կարպալ թունելի համախտանիշը (ԿԹՀ) կլինիկական պրակտիկայում առավել հա­ճախ հանդիպող կոմպրեսիոն նեյրոպաթիան է, որը ծանր դեպքերում կարող է հանգեցնել...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2008 (33)
Կրիպտոսպորիդիոզ. ժամանակակից պատկերացումներ

Բանալի բառեր. Cryptosporidium parvum, կրիպտոսպորիդիոզ, դասակարգում, գենետիկա, համաճարակաբանություն, փոխանցման ուղի, կենսացիկլ, ախտածագում, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում...

Հայաստանի բժշկագիտություն 4.2007
Siemens modularis variostar-comfort version լիթոտրիպտորի օգտագործումը մեր կլինիկական պրակտիկայում

Բանալի բառեր. հեռահար քարափշրում, Siemens modularis variostar, կրունկոսկրի խիթ, բուժման էֆֆեկտիվություն 

Ներածություն: 1980 ականների սկզբից, երբ էքսրակորպորալ քարափշրումը ներդըրվեց կլինիկա այն շատ արագ համընդհանուր տարածում գտավ և ըստ էության հեղաշրջում իրականացրեց միզաքարային հիվանդության բուժման գործում...

Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2008 (36)
Հրազենային վնասվածքների ժամանակ շոկի որոշ առանձնահատկությունների մասին

Բանալի բառեր. շոկ, վնասվածքային շոկ, հեմոռագիկ շոկ, սեպտիկ շոկ, անաֆիլակտիկ շոկ, այրվածքային շոկ

Ծանր վնասվածքային շոկի պատճառները շատ հաճախ լինում են հրազենային վնասվածքները, երբ միանգամից վնասվում են մի քանի օրգաններ, ինչի հետևանքով ցավի գործոնը և ապա արյան կորուստը բերում են թոքերի և արյան շրջանառության անբավարարության...

Հայաստանի բժշկագիտություն 4.2007
Օժանդակ ճառագայթաբուժման դերը միզապարկի ինվազիվ քաղցկեղի օրգանապահպան բուժման գործում

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, տրանսուրեթրալ մասնահատում, ճառագայթաբուժում

Միզապարկի քաղցկեղը (ՄՔ) չարորակ ուռուցքների ընդհանուր կառուցվածքում կազմում է մոտ 4%, իսկ հանդիպման հաճախականությամբ զբաղեցնում է 5-րդ տեղը տղամարդկանց և 11-րդ տեղը` կանանց մոտ [1,2,6]...

Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2008 (36)
Նեյրոնային մշակված ազդանշաններով նեյրոպրոթեզների օպերատիվ ադապտացիան

Բանալի բառեր. երկրորդական ազդանշանային աղբյուր, օպերատիվ ադապտացիոն սխեմա, նեյրոպրոթեզ, Պուասոնյան պրոցես, Գամմա ֆունկցիա, Մոնտե-Կառլոյի  պրոցեդուրա, կառավարող ազդանշան, նեյրոֆիզիոլոգիական տվյալներ

Փորձերը նկարագրում են, թե ինչպես պրոթեզային սարքը  կարող է կառավարվել ուղեղի ազդանշանների կողմից: Այնուամենայնիվ, կայուն, շարունակական օգտագործման մեջ նեյրոպրոթեզները կարող են տուժել հիմնականում գրանցված ազդանշանի շարժունակությունից...

Հայաստանի բժշկագիտություն 4.2007
Շագանակագեղձի տրանսռեկտալ թիրախային պունկցիոն բիոպսիա գունավոր և էներգետիկ Դոպպլեր հսկողության ներքո

Բանալի բառեր. շագանակագեղձ, քաղցկեղ

Ներածություն

Գորշ սանդղակով տրանսռեկտալ ուլտրաձայնային հետազոտությամբ շագանակագեղձի քաղցկեղի ախտորոշման հնարավորությունները սահմանափակ են...

Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2008 (36)
Տրանսռեկտալ ուլտրաձայնային հետազոտության կիրառումը արմատական պրոստատէկտոմիայից հետո տեղային ռեցիդիվի հայտնաբերման համար

Բանալի բառեր. շագանակագեղձ, պրոստատէկտոմիա

Ներածություն. Հայտնի է, որ արմատական պրոստատէկտոմիայից հետո հիվանդներին անհրաժեշտ է կատարել PSA-ի ցուցանիշի դինամիկ հսկողություն և մատնային ռեկտալ քննություն...

Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2008 (36)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ