Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Գիտական բժշկություն

Սուր ապենդիցիտի ընթացքի առանձնահատկությունները ներկա փուլում

Սուր ապենդիցիտը հաճախակի հանդիպող սուր վիրաբուժական պաթոլոգիաներից է, որի բաժնեմասը վիրաբուժական պրոֆիլի ստացիոնարներում կազմում է 20-25%, հետվիրահատական բարդությունները կազմում են 4,2-16,2%, որն ունի ավելացման միտում տարեց հիվանդների մոտ: Մահացությունը զգալի է՝ 0,14-0,5%՝ տարեցների և ուշացած դեպքերի ժամանակ անցնելով 1%-ոց շեմքը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Նորածնային աուդիոլոգիական սկրինինգի անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում

Ծանրալսության ախտորոշումը և բուժումը շարունակում է հանդիսանալ արդիական խնդիր օտո­րինոլարինգոլոգիայում:

Չնայած, օտովիրաբուժության հաջողությունների, ժամանակակից դիագնոստիկ սարքավորումների, լսողական սարքերի ներդրումների, լսողության խա­նգա­րումներով հիվանդները հանդիպում են բավա­կանին մեծ քանակւթյամբ` հատկապես մանկական տարիքի երեխաներ և դեռահասներ...

Մանկական հիվանդություններ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Աճուկային ճողվածքների պլաստիկայի ժամանակ կարերի և սինթետիկ տրանսպլանտատների դնելու նոր եղանակ: Վիրահատվածների հեռավոր արդյունքների վերլուծություն

Ճողվածքների բուժումը այսօր էլ համարվում է վիրաբուժության հրատապ խնդիրներից մեկը, քանի որ դեռևս բարձր է ռեցիդիվների քանակը:

Ամենատարբեր հեղինակների տվյալներով ռեցի­դիվը կազմում է 8-10%, նույնիսկ նշվում է 25%: Սա մեծ թիվ է, եթե հաշվի առնենք, որ աշխարհում տարեկան կատարվում է հարյուր հազարավոր ճողվածքա­հա­տում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Լսողական խանգարումների վաղ ախտորոշում

Մանկական հասակում լսողական խանգարումների վաղ և ճշգրիտ հայտնաբերումը անհրաժեշտ նախա­պայման է հանդիսանում համապատասխան թերա­պևտիկ բուժման և վերականգնողական միջոցա­ռումներ իրականացնելու համար: Երեխայի լսողու­թյան և խոսքի զարգացման համար անհրա­ժեշտու­թյուն է առաջանում լսողական ուղու ձևավորման զգացողական փուլում ախտորոշել լսողական խանգարումները և համապատասղան բուժում իրականացնել...

Մանկական հիվանդություններ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Օզոնոթերապիայի կիրառման արդյունավետության գնահատումը լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ

Արդիականությունը.

Ներկայումս օզոնոթերապիան, որպես ոչ դեղո­րայ­քային թերապիա, լայն կիրառություն ունի բժշկության տարբեր ասպարեզներում: Այն ունի ազդեցության լայն սպեկտր. դրսևորում է բակտերացիդ, վիրիցիդ, ֆունգոցիդ, իմունամոդուլացնող, հակահիպօքսիկ, դեզինտոքսիկացիոն ազդեցություն, նկատելիորեն լա­վաց­նում է...

Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Կոկորդի տարբեր պաթոլոգիաների բուժումը էնդոլարինգեալ միկրովիրաբուժության միջոցով

Օտոլարինգոլոգների պրակտիկ աշխատանք­նե­րում կոկորդի տարբեր պաթոլոգիաների ախտորոշման և բուժման մեթոդների կատարելագործման անհրա­ժեշտությունը կարևոր տեղ է գրավում: Հաճախ են հանդիպում հիվանդներ, որոնց մոտ խախտված է կենսական կարևոր ֆունկցիաները` շնչառական և ֆոնատորային: Բացի այդ, անատոմիական կառուց­վածքից ելնելով...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ցիստոտոնոմետրիկ ցուցանիշների համադրումը տարբեր սեռերի մոտ միզապարկի գերակտիվության դեպքում

Միզապարկի գերակտիվությունը (ՄԳԱ) բավականին տարածված կլինիկական համախտանիշ է համարվում: Անմիզապահության դեմ պայքարի միջազ­գային ընկերության (ICS) տվյալներով ողջ աշխարհում այս պրոբլեմով տառապում են 50-100 մլն. մարդ: ԱՄՆ-ում ՄԳԱ-ն իր հաճախականությամբ գերա­զանցում է այնպիսի հիվանդություններին ինչպիսիք են շաքարային դիաբետը, ստամոքսի և 12-մատնյա աղու խոցային հիվանդությունը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի հնարավոր թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների վաղ ախտորոշման չափանիշների գնահատումը

Արդիականությունը.

Վերջին տարիները բնորոշվում են էնդոսկոպիկ վիրաբուժության արագ զարգացմամբ: Լապարա­սկո­պիկ տեխնիկան կիրառություն է գտել պրակտիկորեն բոլոր վիրաբուժական մասնաբաժիններում, իսկ լեղա­քա­րային հիվանդության բուժման գործում այն գրավում է առաջնակարգ դիրք...

Վիրաբուժություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Սուր միզակապությունը շագանակագեղձի քաղցկեղի ժամանակ

Ներածություն

Հաճախ սուր միզակապությունով հիվանդների մոտ առաջնակի ախտորոշվում է շագանակագեղձի քաղցկեղ (ՇՔ): Մեր ստացված տվյալներով մոտա­վորապես 30% հիվանդների մոտ ախտորոշվում է այդ թվում տեղային տարածված քաղցկեղ կամ նույնիսկ մետաստատիկ հիվանդություն: Տվյալ դեպքերում խնդիր է առաջանում դիֆերենցված մոտեցումներ չափարոշիչների վերաբերյալ...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Բարակ աղու ինվագինացիայի ռեցիդիվի դեպք

Աղիների ինվագինացիան կազմում է մեխա­նի­կական աղիքային անանցանելիության դեպքերի մոտ 15%-ը։ Բարակ աղիների ինվագինացիան կազմում է ինվագինացիաների բոլոր դեպքերի մոտ 10-16%-ը։ Առավել հաճախ ինվագինացիայի պատճառ են հանդ­իս­անում պոլիպները, Մեկկելի դիվերտիկուլը, մե­տաստատիկ ուռուցքները։ Հազվադեպ է հանդիպում ինվա­գինացիայի ռեցիդիվը...

Վիրաբուժություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Շտապ միջոցառումները հեմոտամպոնադայով ուղեկցվող միզապարկի քաղցկեղի ժամանակ

Ինչպես հայտնի է միզապարկի ուռուցքների դեպքում շտապ բուժական միջամտություն պահանջող հիմնական ախտանշաններից է տարբեր արտա­հայտվածության արյունամիզությունը: Հիմնականում հիվանդների ուշ դիմելիության հետ կապված, հազվա­դեպ չեն պրոֆուզ արյունամիզության արդյունքում զարգացած միզապարկի հեմոտամպոնադաները...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Մեգակոլոնի դեպք` բարդացած խթաղու նեկրոզով և պերիտոնիտով

Մեգակոլոնը խթաղու լայնացմամբ բնութագրվող հիվանդությունների խումբ է: Տարբերում են բնածին և ձեռքբերովի մեգակոլոն: Բնածին մեգակոլոնի դեպքերի 80-85%-ը բաժին է ընկնում Հիրշպրունգի հիվանդությանը, 15-20%-ը` իդիոպաթիկ մեգակոլոնին, որի դեպքում չի հաջողվում ճշգրտորեն որոշել ֆունկ­ցիոնալ անանցանելիություն առաջացրած հատվածը...

Վիրաբուժություն Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ակնաբուժական օգնության իրականացման հեռանկարները մարզային առողջապահության զարգացման տեսակետից

Հանրապետությունում իրականացվող առողջապա­հության ոլորտի բարեփոխումների նպատակն է բազմակողմանիորեն բարձրացնել բուժօգնության որակը և հասանելիությունը: Ներոլորտային մակար­դա­կում առաջնությունը տրվելու է առողջության առաջ­նային պահպանման օղակին` կարևորելով ընտանեկան բժշկության համակարգի զարգացումը: Այս ծրագրային խնդիրներից է թեթևացնել...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Պիելոնեֆրիտը որպես հղիության կրելախախտի պատճառ

Հղիության ընթացքում հաճախակի հանդիպող էքստրագենիտալ պաթոլոգիաներից է պիելոնեֆրիտը, որի հաճախականությունը տատանվում է 6-12% սահմաններում: Տվյալ հետազոտության նպատակն է պարզել պիելոնեֆրիտի ազդեցությունը հղիության ընթացքի վրա և հնարավոր բարդությունների վերհանումը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35) Նեֆրոլոգիա
Պտերիգիումի տարածվածության վերաբերյալ

Հանդիսանալով տաք աշխարհագրական գոտ­ի­նե­րի հիվանդություն, պտերիգիումը ամբուլատոր կարգով հետազոտված կամ բուժված ակնաբուժական հիվան­դությունների շարքում կազմում է 2–6,8%, իսկ աչքի հիվանդություններով հոսպիտալացված հիվանդ­ների շրջանում հանդիպում է 3,24% դեպքերում: Միաժամանակ կան ընդհանրական տվյալներ, որ 35–400 զուգահեռների հատվածում ապրող...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ներվիրահատական վնասումները լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ

Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության զարգացումը բերել է մեթոդի լայն տարածմանը, որի արդյունքում մեծացել է վերջինիս գործունեության շրջանակները։ Լապարա­սկո­պիկ վիրահատությունների ցանկում զգալի առա­վե­լությամբ առաջին տեղում է գտնվում լապա­րա­սկոպիկ խոլեցիստէկտոմիան։ Լապարասկոպիկ վիրա­հատությունների թվի մեծացմանը զուգահեռ մեծա­նում են նաև ներ և հետվիրահատական...

Վիրաբուժություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Պտերիգիումի էթիոպաթոգենեզի հարցի շուրջ

Չնայած պտերիգիումի վերաբերյալ գոյություն ունեցող բազմաթիվ հետազոտությունների, մինչ այժմ չկա միակարծություն վերջինիս առաջացման և զարգացման վերաբերյալ, հայտնի չէ ինչպե՞ս է սկսում աճը կամ հանկարծակի կանգ է առնում, պարզ չէ թե ինչու՞ է աճը լինում դեպի կենտրոնաձիգ այլ ոչ թե ամբողջ ուղղությամբ, աճը կանգնում է երբ վերջինիս գլխիկը հասնում է եղջրենու կենտրոն...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ռելապարոսկոպիայի կիրառումը հետվիրահատական բարդությունների ժամանակ

Գիտատեխնիկական բուռն զարգացման արդի դարաշրջանում էապես փոխվել, բարելավվել են հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման մեթոդները։ Դեղորայքային հզոր զինանոցը թույլ է տալիս զգալի բարձրացնել բուժման արդյունա­վետու­թյունը՝ դրանով իսկ իջեցնելով հետվիրահատական բարդությունների քանակը։ Սակայն, դրանով իսկ հանդերձ, դժվարանում է հետվիրահատական...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Որոշ մոտեցումներ պտերիգիումի բուժման վիրահատական եղանակների վերաբերյալ

Պտերիգիումը կոնյունկտիվաի դեգեներատիվ, հիպերպլաստիկ ախտահարում է, սովորաբար եռանկյունաձև գագաթով կամ գլխիկով, աճում է դեպի եղջերաթաղանթի կենտրոնական հատված և հատակով նայում է դեպի միջային ակնաճեղք...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Լապարասկոպիկ վիրաբուժության կիրառումը սուր պանկրեատիտների բուժման ժամանակ

Ներկայումս սուր պանկրեատիտը հանդիսանում է անհետաձգելի վիրաբուժության ամենակարևոր և ոչ լիարժեք ուսումնասիրված խնդիրներից մեկը: Այն գնալով ավելի ու ավելի արդիական է դառնում, քանի որ, սուր պանկրեատիտով հիվանդների թիվը, զգալի աճելով, գրավել է 3-րդ կայուն տեղը որովայնային պաթոլոգիաների շարքում՝ զիջելով միայն սուր ապենդիցիտին և սուր խոլեցիստիտին...

Վիրաբուժություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ