Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ բժշկական միավորում . լաբորատոր հետազոտություններ գնացուցակ

 ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն   Ա Ն Վ Ա Ն ՈԻ Մ Ը ԳԻՆԸ(դրամ)
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Սպիտակուցային ֆրակցիաներ  
1.    Ընդհանուր սպիտակուցներ  1 000
2.    Սպիտակուցային ֆրակցիաներ`Ընդհանուր սպիտակուցներ, Ալբումին, Գլոբուլին, Հարաբ.         2 500
3.    Ալբումին 1 000
4.    Կոլոիդակայուն փորձ` Թիմոլային  փորձ  1 000
5.    Պիգմենտային փոխանակության նյութեր`  Բիլիռուբին և նրա ֆրակցիաները        1 700
Ֆերմենտներ  
6.    Ասպարտատամինոտրանսֆերազա (ԱՍՏ) 1 000
7.    Ալանինամինոտրանսֆերազա (ԱԼՏ )   1 000
8.    Հիմնային  ֆոսֆատազա 1 000
9.    Ալֆա- ամիլազա (արյան մեջ)  1 700
10.   Ալֆա- ամիլազա (մեզի մեջ) (Դիաստազա)  1 700
11.   Լիպազա 1 000
12.   Գամա-գլյուտամիլտրանսպեպտիդազա 1000
13.   Կրեատինֆոսֆոկինազա (ԿՖԿ)    1 700
14.   ԿՖԿ ֆրակցիաներ 1 700
15.   Լակտատդեհիդրոգենազա (ԼԴԳ)  1 700
     Ճարպային փոխանակության նյութեր  
16.   Խոլեստերին ընդհանուր 1 000
17.   Լիպոպրոտեիդներ բարձր խտության  (Ալֆա խոլեստերին )   1 700
18.   Լիպոպրոտեիդներ ցածր խտության 2 500
19.   Տրիգլիցերիդներ   1 700
20.   ß- լիպոպրոտեիդներ 1 000
  Ածխաջրատային փոխանակության նյութեր  
21.   Գլյուկոզա (արյան մեջ) 1 000
22.   Գլյուկոզայի հանդեպ տոլերանտության որոշումը 2 000
23.   Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին  5 500
   Ցածրամոլեկուլյար ազոտային նյութեր  
24.    Միզանյութ 1 000
25.    Կրեատինին  1 000
26.    Ռեբերգի փորձ 1 700
27.    Կծիկային ֆիլտրացիայի արագության որոշումը  (ըստ Ք.Գոլդի ) 1 700
28.    Միզաթթու (արյան մեջ)  1 700
29.    Միզաթթու (մեզի մեջ)     1 700
  Միկրոէլեմենտներ  
30.    Ընդհանուր երկաթ   ( Fe )     2 500
31.    Ընդհանուր երկաթ կապող հատկության և գաղտնի երկաթի որոշումը  ( TIRC )     3 000
32.    Մագնեզիումի որոշումը (արյան շիճուկի մեջ)  ( Mg )     1 700
33.    Կալիում  ( K )     1 000
34.    Նատրիում  ( Na )     1 000
35.    Ընդհանուր կալցիում  ( Ca )     1 700
36.    Անօրգանական ֆոսֆոր  ( P )     1 500
   Իմունոգլոբուլիններ  
37.    Իմունոգլոբուլին A   ( IgA )     4 000
38.    Իմունոգլոբուլին M  ( IgM )        4 000
39.    Իմունոգլոբուլին G   ( IgG )     4 000
ԿՈԱԳՈՒԼՈԳՐԱՄՄԱ  /ՄԱԿԱՐԴԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ /  
40.    Պրոթրոմբինային ինդեքս     1 000
41.    Ռեկալցիֆիկացիայի  ժամանակը     1 000
42.    Պլազմայի տոլերանտությունը  հեպարինի նկատմամբ     1 000
43.    Թրոմբոթեստ ԻՏԱ     1 000
44.    Ֆիբրինոգեն Ա     1 000
45.    Ֆիբրինոգեն Բ     1 000
46.    Ֆիբրինոլիտիկ  ակտիվություն     1 000
47.    Ակտիվացված մասնակի (պարցիալ) թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշ.     1 000
48.    Թրոմբոցիտների ագրեգացիա և դեզագրեգացիա     4 000
49.    Թրոմբինային ժամանակի որոշումը  ( TT )      800
50.    Պրոտամին սուլֆատային թեստ     1 000
51.    Ֆիբրինոգենի դեգրադացիայի ելանյութեր  (ՊՖԴ)     1 000
52.    Էուգլոբուլինային մակարդուկի լիզիս     1 700
53.    Արյան ֆերմենտատիվ և ոչ ֆերմենտատիվ ակտիվություն     1 700
54.    Էրիթրոցիտրի ագրեգացիայի, դեֆորմաց-ի և հարաբերական մածուցիկության որոշում     3 000
55.    Արյունատար անոթների պատերի հակաագրեգացիոն ակտիվության որոշումը     3 000
56.    Միջազգային նորմալացված հարաբերակցություն  ( МНО )     1 000
57.    Արյան  պլազմայի մածուցիկության որոշում     1 000
58.    Էթանոլային թեսթ      800
59.    Արյան մակարդելիության ժամանակը      1 000
60.    Արյունահոսության երկարատևությունը         1 000
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ  
      Արյան կլինիկական հետազոտություններ  
61.    Արյան ընդհանուր հետազոտություն   (լեյկոֆորմուլայով)        3 000
62.    Թրոմբոցիտներ         1 000
       Մեզի կլինիկական հետազոտություններ  
63.    Մեզի  ընդհանուր հետազոտություն     2 000
64.    Գլյուկոզայի որոշումը մեզի մեջ       1 000
65.    Կետոնային  մարմինների որոշումը մեզի  մեջ       1 000
66.    ՈՒրոբիլինի որոշումը մեզի մեջ       800
67.    Բիլիռուբինի որոշումը մեզի մեջ      800
68.    Երեք բաժակային փորձ      2 000
69.    Մեզի հետազոտություն ըստ Նեչիպորենկոյի     1 500
70.    Պալարախտի միկոբակտերիաների որոշումը մեզի մեջ     2 000
71.    Մեզի հետազոտություն ըստ Զիմնիցկու         1 500
72.    Բենս-Ջոնսի սպիտակուցային   մարմ.        2 000
73.    Սպիտակուցի որոշումը օրվա մեզի մեջ      800
   Խորխի  կլինիկական  հետազոտություններ     
74.    Խորխի  ընդհանուր  հետազոտություն        2 000
75.    Բրոնխալ ասթմայի տարերրը  խորխի մեջ      2 000
76.    Միկոբակտերիաների որոշումը խորխի մեջ      2 500
  Կղանքի  կլինիկական  հետազոտություններ   
77.    Կղանքի ընդհանուր հետազոտություն          3 000
78.    Թաքնված արյան որոշումը կղանքի մեջ      2 000
79.    Որդերի ձվերի և միաբջիջների որոշումը կղանքի մեջ      2 000
80.    Հելիկոբակտերի որոշումը կղանքի մեջ      6 000
   Այլ հետազոտություններ  
81.    Լեղու կլինիկական հետազոտություն      3 000
82.    Կարմիր գայլախտի բջիջների որոշումը արյան մեջ      3 000
83.    Արյան պարազիտների հետազոտություն` մալարիա      3 000
84.    Միզուկից քսուկի միկրոսկոպիա          3 000
85.    Մեզի միկրոսկոպիա տրիխոմոնադների հայտնաբերման համար      2 000
86.    Կանացի արտադրության հետազոտ-ն      3 000
87.    Շագանակագեղձի հեղուկի կլինիկական հետազոտություն      3 000
88.    Ծավալուն սերմնահեղուկագիր       4 000
89.    Մաշկի /և նրա ածանցյալների/ սնկի, դեմոդեկոզի միկրոսկոպիա        3 500
ԻՄՈՒՆՈԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ` ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ՍԵՌՈԼՈԳԻԱ  
   Ռևմատոլոգիա և իզոսեռոլոգիա  
90.    Սերոմուկոիդներ      2 000
91.    Ռևմատոիդ  գործոն ( RF )      2 000
92.    C-ռեակտիվ սպիտակուց ( CRP )      2 000
93.    Հակաստրեպտոլիզին  O  ( ASO )      2 000
94.    Սիֆիլիսի սեռոլոգիական ախտորոշ  ( MRP )      3 000
95.    Սիֆիլիսի սեռոլոգիական ախտորոշ  ( RW )      3 000
96.    Բրուցելյոզ  (Rose-B )      3 000
97.    Արյան խմբի որոշում      1 500
98.    Ռեզուս գործոն      1 500
     Հեպատիտներ  
99.    Հեպատիտ B - անտիգեն ( HBs Ag )              6 000
100.    Հեպատիտ B  ( Anti HBcor IgG )         6 000
101.    Հեպատիտ A   ( Anti  HAV  Ig M )          6 000
102.    Հեպատիտ  C  ( Anti   HCV )      6 000
    Ինֆեկցիոն հիվանդություններ  
103.    Տոքսոպլազմոզ Ig M  ( TOXO-IgM )      5 000
104.    Տոքսոպլազմոզ  Ig G AT ( TOXO-IgG )           5 000
105.    Ցիտոմեգալովիրուս  IgG ( CMV-IgG )      5 000
106.    Ցիտոմեգալովիրուս  Ig M  ( CMV-IgM )        5 000
107.    Հերպես -1 IgM  ( HSV-1 IgM )      5 000
108.    Հերպես 1 IgG   ( HSV-1 IgG )      5 000
109.    Հերպես 2 IgM   ( HSV-2 IgM )      5 000
110.    Հերպես -2  Ig G  ( HSV-2 IgG )      5 000
111.    Խլամիդիազ  IgG  ( Chl.-tr. IgG )      5 000
112.    ՈՒրեապլազմա   IgG   ( Ureaplasma ur. IgG )      5 000
113.    Միկոպլազմա   IgG    ( Mycor. hominis-IgG )      5 000
114.    Հելիկոբակտերի որոշումը  արյան մեջ   ( H.pylori-LgG )      5 000
115.    ՄԻԱՎ ( HIV-1/2 )      6 000
   Օնկոմարկերներ  
116.    ՈՒռուցքային էմբրիոնալ հակածինի որոշոշումը  ( CЕA )      6 000
117.    Ալֆա  ֆետոպրոտեին  ( AFP )      7 000
118.    Ձվարանների օնկոմարկեր  CA -125      7 000
119.    Պրոստատսպեցիֆիկ  անտիգեն    ( PSA )      6 000
120.    Պրոստատսպեցիֆիկ անտիգեն ազատ ( PSA  Free )      6 000
121.    Այլ հետազոտություններ `Տրոպոնին      6 000
ՀՈՐՄՈՆԱԼ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ  
Ենթաստամոքսային գեղձի հորմոններ  
122.    Ինսուլին ռեզիստենտության ինդեքս   ( NOMA- IR )      6500
123.    Ինսուլին   ( INSULIN )      5 500
124.    Պրոինսուլին  ( PROINSULIN )      6 000
125.    C պեպտիդ   ( C-Peptid  )      5 500
Վահանաձև գեղձի հորմոններ  
126.    Եռյոդթիրոնին    ( Т-3 )      5 000
127.    Եռյոդթիրոնին ազատ   ( F-T3 )      5 000
128.    Թիրոքսին   ( T-4 )       5 000
129.    Թիրոքսին ազատ  ( F-T4 )      5 000
130.    Թիրեոտրոպ հորմոն  ( TSH )         5 000
131.    Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ  ( Anti – TG )      5 000
132.    Հակամարմիններ թիրեոպեռօքսիդազայի նկատմամբ  ( Anti-TPO )      6 000
Վերարտադրողական ներզատաբանություն  
133.    Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոն   ( FSH )        5 500
134.    Լյուտեինացնող հորմոն   ( LH )       5 500
135.    Պրոլակտին  ( PRL )      5 500
136.    Պրոգեստերոն  ( PROG )      6 000
137.    Պրոգեստերոն  17-α OH      5 500
138.    Էստրադիոլ   ( E2 )      6 000
139.    Թեստոստերոն   ( TEST )      6 000
140.    Թեստոստերոն ազատ  ( Free TEST )      6 000
141.    Խորիոգոնինի որոշումը արյան մեջ (քանակական)       5 000
Այլ հորմոններ  
142.    Կորտիզոլի  որոշումը   (արյան մեջ)           5 500
143.    Դեհիդրոէպիանդոստերոնի որոշումը (արյան մեջ)  (DHEA)      5 000
144.    Դեհիդրոէպիանդոստերոնսուլֆատի որոշումը (արյան մեջ)  (DHEA-S)      6 000
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
145.    Արյան  մանրէաբանական  հետազոտություն      5 000
146.    Լեզվի քերուկի, բերանի խոռոչի սնկի մանրադիտում      4 000
147.    Կղանքի  մանրէաբանական  հետազոտություն և դիզբակտերիոզի  հայտնաբերում      5 000
148.    Լեղու արտադրության մանրէաբանական հետազոտություն      5 000
149.    Խորխի մանրէաբանական   հետազոտություն      5 000
150.    Մեզի մանրէաբանական  հետազոտություն      5 000
151.    Ողնուղեղային հեղուկի մանրէաբանական  հետազոտություն      5 000
152.    Վերքերի մանրէաբանական  հետազոտություն      5 000
153.    Մաշկի մանրէաբանական  հետազոտություն      5 000
154.    Աչքի  արտադրության  մանրէաբանական հետազոտություն      5 000
155.    Կրծքի  կաթի  մանէրաբանական  հետազոտություն      5 000
156.    Քիթ-ըմպանի, քթի խոռոչի, կոկորդի արտադրության մանրէաբանական հետազոտ.      5 000
157.    Լեզվի քերուկի,  բերանի խոռոչի   արտադրության մանրէաբանական հետազոտ-ն        5 000
158.    Ականջի մանրէաբանական հետազոտություն      5 000
159.    Էկսուդատների  և տրանսսուդատների մանրէաբանական հետազոտություն         5 000
160.    Սերմնահյութի մանրէաբանական  հետազոտություն      5 000
161.    Կանանցի սեռական օրգանների արտադրության մանրէաբանական հետազոտ-ն      5 000
162.    Միզուկի արտադրության մանրեաբանական հետազոտություն      5 000
163.    Շագանակագեղձի   արտադրուկի միկրոֆլորա      5 000
164.    Իերսինիոզ; մեզ      5 000
165.    Իերսինիոզ; կղանք         5 000
ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
166.    Բջջաբանական հետազոտություն մեկ կենսանյութի պատրաստմամբ      4 000
167.    Արգանդի վզիկի քերուկ` բջջաբանական հետազոտությամբ  (PAP-Smear)      4 000
168.    Մեկ պատրաստի կենսանյութի  բջջաբանական հետազոտություն       10 000
169.    Հիստոլոգիական հետազոտություն մեկ կենսանյութի պատրաստմամբ      7 000

 

 

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ