Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և ուրո-գինեկոլոգիա

Հիպերպլազիաներ. հարցազրույց մանկաբարձ-գինեկոլոգ Գայանե Գոմցյանի հետ. morevmankan.am

Հիպերպլազիաներ. հարցազրույց մանկաբարձ-գինեկոլոգ Գայանե Գոմցյանի հետ. morevmankan.am

Ի՞նչ է հիպերպլազիան:

Էնդոմետրիումի հիպերպլազիան էնդոմետրիումի (արգանդի խոռոչը պատող լորձաթաղանթը) հյուսվածքի ախտաբանական տարածումն ու խտացումն է: Այս գործընթացն իր բնույթով բարորակ է և տեղի է ունենում էնդոմետրիումի բջիջների չափազանց ակտիվ բաժանման պատճառով:

Հիպերպլազիայի ի՞նչ տեսակներ կան:

Էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ գործընթացները դասակարգվում են երեք հիմնական տարբերակների՝ գեղձային հիպերպլազիա, գեղձակիստոզ, ատիպիկ հիպերպլազիա (ադենոմատոզ և ադենամատոզային հիպերպլազիա) և էնդոմետրիումի պոլիպներ:

Գեղձային և գեղձակիստոզ հիպերպլազիան և էնդոմետրիումի պոլիպները դասվում են բարորակ գործընթացների շարքին, իսկ ատիպիկ հիպերպլազիան համարվում է էնդոմետրիումի նախաքաղցկեղային վիճակ:

Ի՞նչ է գեղձային հիպերպլազիան։

Գեղձային հիպերպլազիան բնութագրվում է գեղձերի և էնդոմետրիումի հենքի հավելյալ պրոլիֆերացիայով, լորձաթաղանթի հիմնական և ֆունկցիոնալ շերտերի բաժանման բացակայությամբ, գեղձերի թվի մեծացումով, որոնք տեղակայվում են անհամաչափ: Գեղձերի մի մասը լինում է կիստոզ լայնացած, կորիզները՝ ձգված, պարունակում են մեծ քանակությամբ քրոմատին, հենքում ավելանում է արգիրոֆիլ թելերի քանակը:

Գեղձային հիպերպլազիայի պոլիպանման ձևը գոյանում է հիմնային հիպերպլազիայի առաջընթացի հետևանքով, երբ լորձաթաղանթը պոլիպանման արտափքումների հաշվին հաստանում է:

Ի՞նչ է Էնդոմետրիալ պոլիպը։

Դրանք էնդրիոմետրիումից ծագած էկզոֆիտ գոյացություններ են՝ հստակ սահմաններով, տոտիկի կամ լայն հիմքի վրա։ Ավելի հաճախ դրանք տեղակայվում են արգանդի հատակում, անկյուններում, հազվադեպ՝ վզիկում: Կախված գեղձային և ֆիբրոզ հյուսվածքի գերակշռությունից, տարբերում են գեղձային և գեղձաֆիբրոզ պոլիպներ։

Ի՞նչ է ադենոմատոզային պոլիպը։

Ադենոմատոզային պոլիպները դասվում են էնդոմետրիումի նախաքաղցկեղային հիվանդությունների շարքին: Այդ հիվանդությունները բնորոշվում են գեղձերի էպիթելի արտահայտված պրոլիֆերացիայով և հաճախ վերածվում են քաղցկեղի:

Ըստ վերջին տվյալների՝ էնդոմետրիումի նախաքաղցկեղային վիճակ է համարվում նույնիսկ գեղձային հիպերպլազիան, որը կրկնվում է (ռեցիդիվ) արգանդի խոռոչի քերումից հետո, ինչպես նաև այն բոլոր հիպերպլաստիկ գործընթացները, որոնք հորմոնալ բուժման չեն ենթարկվում:

Որո՞նք են հիպերպլազիայի պատճառները:

Էնդրիոմետրիումի հիպերպլաստիկ գործընթացների առաջացման հիմքում հորմոնային հոմեոստազի խանգարումներն են, որոնք հիպոթալամո-հիպոֆիզար համակարգի դիսֆունկցիայի հետևանք են և ուղեկցվում են ածխաջրային, ճարպային և նյութափոխանակության մյուս ձևերի ախտաբանությամբ: Ի հայտ են գալիս հորմոնալ խանգարումներ, խանգարվում են ֆոլիկուլոխթանող և լյուտեինացնող հորմոնների բնականոն փոխհարաբերությունը, որը նպաստում է անձվազատության կամ լյուտեինային փուլի անբավարարության, և ընթանում է հարաբերական կամ բացարձակ հիպերէստրոգենեմիայի ֆոնի վրա:

Առավել հաճախ հիպերպլաստիկ գործընթացներով տառապող կանանց շրջանում հայտնաբերվում են ներարգանդային անբարենպաստ զարգացում, սեռական հասունացման շրջանում զանազան վարակիչ հիվանդություններ, բարդացած գինեկոլոգիական անամնեզի առկայություն, որոնցից ավելի հաճախ հանդիպում են արգանդի միոման, սկլերոկիստոզ ձվարանների համախտանիշը, մաստոպաթիան, էնդոմոտրիոզը, չբերությունը, հաճախակի արհեստական վիժումները, արգանդային դիսֆունկցիոնալ արյունահոսությունները և այլն:

Կլինիկորեն ինպե՞ս է դրսևորում:

Էնդրիոմետրիումի հիպերպլաստիկ գործընթացի հիմնական դրսևորումը դաշտանային ֆունկցիայի խանգարումն է, որն արտահայտվում է միջդաշտանային արյունահոսությունների, դիսֆունկցիոնալ՝ անօվուլյատոր արգանդային արյունահոսությունների ձևով, որոնք լինում են երկարատև, չափավոր արյունային արտադրությամբ կամ շատ առատ պրոֆուզ բնույթի: Որոշ դեպքերում էնդրիոմետրիումի հիպերպլաստիկ գործընթացներն ընթանում են անախտանիշ, կարող են ուղեկցվել էնդոկրին չբերությամբ:

Ինչպե՞ս ախտորոշել:

Ախտորոշման կարևորագույն մեթոդներից է արգանդի խոռոչի քերումը՝ հյուսվածքաբանական հետազոտության համար, որը ցանկալի է կատարել սպասվող դաշտանի նախօրեին: Ախտաբանական օջախների ճիշտ հայտնաբերման և հեռացման նպատակով արգանդի խոռոչի քերումը նպատակահարմար է կատարել հիստերոսկոպի հսկողությամբ:

Հորմոնալ բուժման արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով, դաշտանային պարբերաշրջանի երկրորդ փուլում կատարվում է արգանդի խոռոչի ասպիրացիա՝ բջջաբանական հետազոտության համար:

Կարևոր մեթոդներից է նաև էխոսկոպիկ հետազոտությունը. հիպերպլազիայի դեպքում էնդոմետրիումի հաստությունը հասնւմ է 2-3 սմ, մինչդեռ բնականոն արտազատման ուշ փուլում այն ունի մինչև 1.5 սմ հաստություն.

Ախտորոշիչ նշանակությունն ունի նաև հիստերոգրաֆիան: Հիստերոգրի վրա հայտնաբերվում են ժանյակավորում, պոլիպ։ Հեռանկարային և ամենաժամանակակից մեթոդներից է ռադիոիզոտոպային հետազոտման մեթոդը 32p իզոտոպով, որը հիմնված է պրոլիֆերացիայի աստիճանին համապատասխան չափով բջիջների կողմից ռադիոակտիվ ֆոսֆորի իզոտոպի կլանման հատկության վրա։

Ինչպե՞ս է կազմակերպվում հիպերպլազիաների բուժումը:

Բուժումը պետք է լինի անհատական. հաշվի են առնվում հիվանդի տարիքը, հիպերպլազիայի ձևաբանական տարբերակը, կլինկական դրսևորումները և ուղեկցող արտասեռական ախտաբանության առկայությունը:

Հորմոնաբուժման նպատակը էնդոմետրիումի պրոլիֆերատիվ գործընթացների առաջընթացի կասեցումն է, ինչը նպաստում է նրանում ատրոֆիկ փոփոխությունների զարգացմանը: Այն հիմնականում ուղղված է նաև գոնադոտրոպ հորմոնների ցիկլիկ արտադրությունը և ստերոիդոգենեզը ձվարաններում ընկճելուն: Կնոջ օրգանիզմում այդ բոլոր փոփոխությունները վերադարձելի են:

Ինչպե՞ս է կազմակերպվում ատիպիկ հիպերպլազիայի բուժումը։

Հորմոնաբուժումը ցուցված է գեստագենային պատրաստուկներով։ Բուժման արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով էնդոմետրիումի հիպերպլազիաների ժամանակ բուժման վեցամյա կուրսից հետո, իսկ ատիպիկ հիպերպլազիայի դեպքում՝ երեք ամիս անց, կատարվում է արգանդի խոռոչի ախտորոշիչ քերում՝ հետագա հյուսվածքաբանական հետազոտության համար:  Էնդոմետրիումի գեղձակիստոզ հիպերպլազիայի և ատիպիկ հիպերպլաստիկ գործընթացների ժամանակ ներկայում կիրառվում են նաև կրիոդեստրուկցիայի մեթոդը և լազերային բուժման արդյունավետությունը:

Ինչպե՞ս կանխարգելել հիպերպլազիայի զարգացումը:

Որպես կանխարգելիչ միջոց օգտագործվում է էնդոկրին խանգարումների բուժումը, հորմոնալ դեղերի վերացումը, ներառյալ` հորմոնալ հակաբեղմնավորիչները: Ատիպիկ գործընթացների և չարորակ բնույթի հատկությունների ձեռքբերման նվազագույն կասկածի դեպքում կատարվում է արգանդի վզիկի ընդլայնված ախտորոշում, նպատակային բիոփսիա (ախտորոշիչ նպատակներով` օրգանի հյուսվածքների նմուշառում): Այն դեպքում, երբ արգանդի վզիկի վնասվածքը նշանակալի է, և թիրախային բիոփսիայի համար տեղանքի ընտրությունը դժվար է, կիրառվում է կոնաձև կտրվածք։

Սկզբնաղբյուր. morevmankan.am
med-practic.com կայքի ադմինիստրացիան տեղեկատվության բովանդակության համար

պատասխանատվություն չի կրում
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Հակացուցումներ` հղիության երրորդ եռամսյակում. morevmankan.am
Հակացուցումներ` հղիության երրորդ եռամսյակում. morevmankan.am

Հղիության երրորդ եռամսյակը հղի կնոջ համար բավականին բարդ շրջան է: Երեխան չափերով արդեն մեծ է և որովայնի չափն էլ անհարմարությունների պատճառ է դառնում...

Առողջ կին
Հակացուցումներ` հղիության երկրորդ եռամսյակում. morevmankan.am
Հակացուցումներ` հղիության երկրորդ եռամսյակում. morevmankan.am

Հղիության երկրորդ եռամսյակում հակացուցումները՝ առաջին եռամսյակի հետ համեմատած, ավելի քիչ են, կամ առանձնապես խիստ չեն: Այնուամենայնիվ դրանք իմանալը և դրանց հետևելը դարձյալ կարևոր է պտղի ճիշտ...

Հղիություն, ծննդաբերություն
Հակացուցումներ` հղիության առաջին եռամսյակում. morevmankan.am
Հակացուցումներ` հղիության առաջին եռամսյակում. morevmankan.am

Հղիության ընթացքում կյանքի բնույթն, իհարկե, փոխվում է:

Հղիության առաջին եռամսյակը ամենապատասխանատու շրջանն է, քանի որ այդ շրջանում են...

Հղիություն, ծննդաբերություն
Առաջին հղիություն. հարցազրույց մանկաբարձ-գինեկոլոգ Մարիամ Հակոբյանի հետ. morevmankan.am
Առաջին հղիություն. հարցազրույց մանկաբարձ-գինեկոլոգ Մարիամ Հակոբյանի հետ. morevmankan.am

Ինչո՞վ է առանձնահատուկ առաջին հղիությունը:

Մայրությունը կնոջ կյանքի ամենաերջանիկ շրջանն է, ինչից, սակայն, երբեմն վախենում են երիտասարդ ապագա մայրերը...

Հղիություն, ծննդաբերություն
Տոքսոպլազմոզը և հղիությունը. morevmankan.am
Տոքսոպլազմոզը և հղիությունը. morevmankan.am

Տոքսոպլազմոզն առաջացնում է Toxoplasma gondii մակաբույծը, որը հանդիպում է տարբեր թռչուններիև կաթնասունների մոտ, սակայն կարող է բազմանալ միայն կատուների օրգանիզմում, որոնք այդ մակաբույծների միակ տերերն են...

Հղիություն, ծննդաբերություն
Հղիության սքրինինգ. ե՞րբ պետք է հղին անցնի սքրինինգային հետազոտություն. erebunimed.com
Հղիության սքրինինգ. ե՞րբ պետք է հղին անցնի սքրինինգային հետազոտություն. erebunimed.com

Հղիության սքրինինգ. ե՞րբ պետք է հղին անցնի սքրինինգային հետազոտություն: Հղիության ընթացքում կատարվող սքրինինգները ներկայացնում է «Էրեբունի» ԲԿ ծննդատան կանանց առողջության կենտրոնի ղեկավար Անահիտ Ստեփանյանը...

Հղիություն, ծննդաբերություն
Միգրենը հղիության ժամանակ. morevmankan.am
Միգրենը հղիության ժամանակ. morevmankan.am

Միգրենը բարորակ հիվանդություն է, որը չի ազդում հղիության ընթացքի և պտղի զարգացման վրա: Բայց նաև հղիության ու միգրենի համակցումը պահանջում է պատասխանատու վերաբերմունք, հատկապես հաճախակի...

Հղիություն, ծննդաբերություն
Արգանդի իջեցում. erebunimed.com
Արգանդի իջեցում. erebunimed.com

Արգանդի իջեցում. որոնք են ախտանշանները և ինչպես բուժել այն. թեմայի մասին խոսում է «Էրեբունի» ԲԿ ծննդատան մանկաբարձ-գինեկոլոգ Լիլիթ Մեղրյանը: Արգանդի իջեցումը հիմնականում նկատվում է կլիմակտերիկ և հետկլիմակտերիկ տարիքում...

ԿԻՆ: Հիվանդություններ
Դաշտանային ցիկլի խանգարումները. հարցազրույց մանկաբարձ-գինեկոլոգ Մարիամ Հակոբյանի հետ. morevmankan.am
Դաշտանային ցիկլի խանգարումները. հարցազրույց մանկաբարձ-գինեկոլոգ Մարիամ Հակոբյանի հետ. morevmankan.am

Դաշտանային ցիկլի խանգարումը վիճակ է, որի դեպքում փոփոխվում է վերարտադրողական համակարգի օրգանների աշխատանքը: Նման խանգարումներ տեղի են ունենում գրեթե բոլոր կանանց մոտ...

Առողջ կին
Էնդոմետրիոզը` անպտղության պատճառ. morevmankan.am
Էնդոմետրիոզը` անպտղության պատճառ. morevmankan.am

Էնդոմետրիոզը հորմոնակախյալ և շատ տարածված հիվանդություն է, որի ժամանակ արգանդի խոռոչում ի հայտ են գալիս արգանդի լորձաթաղանթին (էնդոմետրիա) շատ նման հյուսվածքների օջախներ: Այս ախտաբանությունը զարգանում է...

ԿԻՆ: Հիվանդություններ Անպտղություն ԿԻՆ: Անպտղություն
Ծննդաբերություն` արտամարմնային բեղմնավորումից հետո. morevmankan.am
Ծննդաբերություն` արտամարմնային բեղմնավորումից հետո. morevmankan.am

Արտամարմնային բեղմնավորումից (ԱՄԲ) հետո բնական ճանապարհով ծննդաբերությունն այժմ արդեն իրականություն է, քանի որ վերարտադրողականության օգնող մեթոդները աստիճանաբար կատարելագործվում են, դառնում ավելի հասանելի...

Հղիություն, ծննդաբերություն
Ի՞նչ է սպերմատոզոիդի ներցիտոպլազմիկ ներարկումը. morevmankan.am
Ի՞նչ է սպերմատոզոիդի ներցիտոպլազմիկ ներարկումը. morevmankan.am

Սպերմատոզոիդի ներցիտոպլազմիկ ներարկում (ՍՆՑՆ, ICSI - IntraCytoplasmic Sperm Injection, ИКСИ - интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида) առաջին անգամ փորձարկվել է 1992 թ., և այդ ժամանակից հաջողությամբ...

Անպտղություն ԿԻՆ: Անպտղություն
Կնոջ վերականգնումը ծննդաբերությունից հետո. հարցազրույց Դավիթ Ղուկասյանի հետ. morevmankan.am
Կնոջ վերականգնումը ծննդաբերությունից հետո. հարցազրույց Դավիթ Ղուկասյանի հետ. morevmankan.am

Ի՞նչ է ներառում կնոջ վերականգնումը հետծննդյան շրջանում:

Սովորաբար, այն կանայք, որոնց մոտ հղիությունը նորմալ է ընթացել, և՛ նորմալ ծննդաբերությունից...

Հղիություն, ծննդաբերություն
ԱՄԲ` առանց ամուսնու. ինչպե՞ս ընտրել դոնոր. morevmankan.am
ԱՄԲ` առանց ամուսնու. ինչպե՞ս ընտրել դոնոր. morevmankan.am

Արտամարմնայի բեղմնավորում (ԱՄԲ) առանց ամուսնու իրականացվում է երեք հիմնական դեպքերում...

Անպտղություն ԿԻՆ: Անպտղություն
Հղիության թեստեր. morevmankan.am
Հղիության թեստեր. morevmankan.am

Գոյություն ունեն հղիության թեստերի երկու տեսակ.

  • մեզի հետազոտություն` տան պայմաններում...

Հղիություն, ծննդաբերություն

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ