Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Նյարդաբանություն

Եռորյակ նյարդի նևրալգիա

Եռորյակ նյարդի նևրալգիա

Եռորյակ նյարդի նևրալգիան ախտանշահամալիր է, որը արտահայտվում է տանջող ցավերի նոպաներով` տեղակայված եռորյակ նյարդի մեկ կամ մի քանի ճյուղերի նյարդավորման գոտում։

 

Եռորյակ նյարդի նևրալգիան առաջին անգամ նկարագրվել է մոտ 200 տարի առաջ, սակայն դեռևս կան շատ բաց հարցեր հիվանդության էթիոլոգիայի, պաթոգենեզի և բուժման վերաբերյալ։ Նևրալգիան բաժանվում է երկու հիմնական ձևերի` առաջնային (էսենցիալ, իդիոպաթիկ, տիպիկ), և երկրորդային (սիմպտոմատիկ)։Առաջնային նևրալգիան զարգանում է առանց նախորդող հիվանդագին պրոցեսի, երկրորդային նևրալգիան մի ախտանշահամալիր է, որը զարգանում է որպես առաջնային հիվանդության բարդություն։

 

Եռորյակ նյարդի նևրալգիա

Նևրալգիաների երկու ձևերի առկայության հարցը դեռևս քննարկվում է։ Հեղինակների մի մասը հարում է նևրալգիաների առաջային և երկրորդային ձևերի դասակարգմանը, մյուսները հակված չեն տարբերակելու դրանց` համարելով, որ բոլոր նևրալգիաներն ունեն նույն զարգացման մեխանիզմը։ Կառլովը գտնում էր, որ չկան իդիոպաթիկ և սիմպտոմատիկ նևրալգիաներ, այլ գոյություն ունի մեկ նևրալգիա, որը զարգանում է տարբեր էթիոլոգիկ գործոններից, բայց ունի մեկ պաթոգենեզ։ Համաձայնել այս տեսակետի հետ հնարավոր է միայն տեսականորեն։


Հնարավոր չէ պատկերացնել եռորյակ նյարդի ծայրամասային կոմպոնենտի ախտահարման ժամանակ ցավի զգացման առաջացումը, առանց եռորյակ նյարդի համակարգի կենտրոնական կառույցների մասնակցության։ Սակայն, գոյություն ունեն նաև նևրալգիաներ, որոնց զարգացման մեջ հիմնական դերը պատկանում է ծայրամասային կոմպոնենտին (օրինակ եռորյակ նյարդի շրջանում տեղակայված ուռուցքային պրոցեսների ժամանակ, տրավմատիկ, բորբոքային, պոստհերպետիկ նևրալգիաները)։ Անկասկած կան նաև հիվանդության ձևեր, որոնց զարգացման հիմքում ընկած է կենտրոնական կոմպոնենտը, օրինակ նևրալգիան եռորյակ նյարդի կորիզում արյան շրջանառության խանգարման ժամանակ, կամ ենթակեղևային հանգույցների ախտահարման ժամանակ։ Կենտրոնական կոմպոնենտի ախտահարմամբ պայմանավորված նևրալգիան (առաջնային), որի դեպքում որպես կանոն էթիոլոգիկ գործոնները չեն հայտնաբերվում, միավորել ծայրամասային կոմպոնենտի ախտահարմամբ պայմանավորված նևրալգիայի հետ (պոստհերպետիկ, պոստտրավմատիկ), որի ժամանակ սովորաբար էթիոլոգիկ գործոնները հայտնաբերվում են, այդքան էլ ճիշտ և նպատակահարմար չէ բժշկական պրակտիկայի տեսանկյունից։ Ինչպես ցույց են տալիս կլինիկական դիտարկումները, այս երկու ձևերն ունեն մի շարք կլինիկական առանձնահատկություններ և պահանջում են բուժման տարբեր մեթոդներ։


Միավորել եռորյակ նյարդի նևրալգիայի բոլոր ձևերը, նշանակում է հրաժարվել բուժման տարբերակված մեթոդներից, քանի որ այդ դեպքում ‚նևրալգիաե ախտորոշումը համարյա թե ոչնչով չի տարբերվի ‚դիմային ցավե ախտորոշումից։


Հնարավոր է, որ ‚առաջանյին կամ իդիոպաթիկե տերմինը հաջող չէ ընտրված, քանի որ լինելով պատճառով պայմանավորված, բոլոր նևրալգիաները ըստ էության երկրորդային են։ Այդ իսկ պատճառով ավելի հաջող տերմին առաջարկելու աշխատանքները դեռևս շարունակվում են։


Երոխինն առաջնային նևրալգիայի համար առաջարկել է տիպիկ տերմինը, որը սակայն նորից հաջողված չէ, քանի որ ‚տիպիկե նևրալգիան հաճախ կարող է ունենալ ատիպիկ ընթացք։


Տրիգեմինալ նևրալգիա ախտորոշումը, բացի ախտահարման մակարդակից, պետք է արտացոլի նաև հիվանդության աստիճանը և փուլը (ռեմիսիա, սրացում), օրինակ եռորյակ նյարդի երկրորդ ճյուղի նևրալգիա, I աստիճան, սրացման փուլ։


Էթիոլոգիան, պաթոգենեզը։ Եռորյակ նյարդի նևրալգիայի էթիոլոգիան հաճախ պայմանավորված է եռորյակ նյարդի կոմպրեսիայով։ Դեռ 1934 թ-ին Դանդին ելնելով 250 եռորյակ նյարդի նևրալգիայով վիրահատված հիվանդների հետազոտման արդյունքներից, ցույց է տվել, որ 60% դեպքերում հիվանդության պատճառը նյարդարմատի ախտաբանական գոյացություներով կոմպրեսիան է։ Ավելի ուշ այդ տվյալները հաստատեցին նաև այլ հեղինակները։ Ապացուցված է նաև, որ նյարդի կոմպրեսիայի հիմնական պատճառը վերին և առաջային ստորին ուղեղիկային զարկերակների լայնացումն ու օղակաձև տեղաշարժն է։ Տրիգեմինալ նևրալգիայով հիվանդների մոտ լ 74-90% դեպքերում կարող է դիտվել եռորյակ նյարդի նյարդարմատի կոմպրեսիա։ Կոմպրեսիայի տեղում որպես օրենք զարգանում է օջախային դեմիելինիզացիա։ Կոմպրեսիան տեղակայված է եռորյակ նյարդի նյարդարմատի շրջանում, որտեղ ավարտվում է միելինիզացիայի կենտրոնական տիպը և սկսվում է ծայրամասային տիպը։ Սավիցկայան հետազոտելով հիվանդներին և անցկացնելով ենթաակնակապճային խողովակի տոմոգրաֆիա, եզրակացրեց, որ եռորյակ նյարդի երկրորդ ճյուղի նևրալգիայով տառապող հիվանդներից մոտ 31%-ի մոտ հիվանդությունը զարգանում է ենթաակնակապճային խողովակի բնածին կամ ձեռքբերովի նեղացման արդյունքում։ Առանց պատերի հաստացման, բնածին նեղացման դեպքում եռորյակ նյարդի նևրալգիա մեծահասակների մոտ զարգանում է, երբ առկա են անոթային հիվանդություններ, որոնք բերում են արյան շրջանառության խանգարումների եռորյակ նյարդում, որը հաստատվել է եռորյակ նյարդի անոթների մորֆոլոգիկ հետազոտություններով վիրահատված հիվանդների մոտ։ Արդյունքում անհամապատասխանություն է զարգանում խողովակի տրամագծի և նյարդաանոթային խրձի միջև և բերում է հիվանդության առաջացման թունելային համախտանիշի ձևով։ Հիվանդների մեծամասնության մոտ եռորյակ նյարդի երկրորդ ճյուղի նևրալգիան պայմանավորված է խողովակի պատերի հաստացմամբ (օստեոգենեզ, որը բերում է հիպերօստոզի), տեղային խրոնիկ բորբոքային պրոցեսների արդյունքում, ավելի հաճախ օդոնտոգեն և ռինոգեն։ Եռորյակ նյարդի երկրորդ ճյուղի նևրալգիայով հիվանդներից մոտ 50%-ի մոտ բացակայում է ոսկրային միջնապատը ենթաակնակապճային խովովակի և վեծնոտային խոռոչի միջև, որը նպաստում է նյարդի կոմպրեսիային հայմորիտների ժամանակ։


Ստոմատոլոգները հաստատել են Սավիցկոյի տվյալները, կիրառելով առավել ժամանակակից ռենտգենոլոգիական մեթոդ` դիմային կմախքի օրթոպանտոմոգրաֆիան։ Հիվանդների մոտավորապես 25%-ի մոտ միաժամանակ հայտնաբերվել է ստորին ծնոտի խողովակի ստենոզ եռորյակ նյարդի երրորդ ճյուղի նևրալգիայի կողմում։


Այսպիսով, եռորյակ նյարդի նևրալգիան ունի թունելային, կոմպրեսիոն ծագում, և միայն հազվադեպ դեպքերում կարող է հարուցվել այլ պատճառներով, օրինակ եռորյակ նյարդի նյարդարմատի օջախային դեմիելինիզացիան ցրված սկլերոզի ժամանակ։ Հետևաբար եռորյակ նյարդի նևրալգիան կարելի է անվանել կոմպրեսիոն ռադիկուլոնեյրոպաթիա։ Եռորյակ նյարդի նևրալգիայի ժամանակակից պատկերացումներում շատ կարևոր են տվյալները հիվանդության առաջնային ծայրամասային ծագման վերաբերյալ։ Սրա օգտին են խոսում առաջին հերթին վերոհիշյալ տվյալները հիվանդության ծագման կոմպրեսիոն, թունելային գործոնների մասին և երկրորդ հերթին հիվանդության արդեն վաղ փուլերում նյարդի մեջ առաջացած կառուցվածքային փոփոխությունների առկյությունը։


Ժամանակին գոյություն ունեցող այն հարցը, թե տրիգեմինալ նևրալգիան ֆունկցիոնալ թե կառուցվածքային հիվանդություն է, վերջնականապես փակված է։ Հատուկ մեթոդների կիրառմամբ իրականացված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հիվանդության սկզբից 3-6 ամիս անց եռորյակ նյարդի ախտահարված ճյուղերի առանցքային բջիջներում հայտնաբերվում են կառուցվածքային փոփոխություններ ուռճեցման, ֆրագմենտացիայի և վակուոլիզացիայի ձևով։ Հիվանդության ավելի ուշ փուլերում սկսվում է հատիկավոր քայքայումը, որը ժամանակի ընթացքում հարաճում է (այս փաստը հաստատված է փորձարկումներով)։ Հիվանդության ծայրամասային ծագման մասին է վկայում նաև այն փաստը, որ տրիգեմինալ նևրալգիայի ժամանակ ցավը վերանում է նյարդի ախտահարված ճյուղի կամ նյարդարմատի ընդհատման արդյունքում և բացակայում է մինչև նյարդի ռեգեներացիան։ Ներկայացված փաստերի արդյունքում պարզ է դառնում, որ ցավային պարոքսիզմի կենտրոնական մեխանիզմները միանում են հետագայում (երկրորդային)` ծայրամասից ախտաբանական աֆերենտացիայի արդյունքում։


Եռորյակ նյարդի նևրալգիայով տառապող հիվանդների գլխուղեղի դրդված էլեկտրական ակտիվության ուսումնասիրությունը հայտնաբերել է կարևոր փաստ` հիվանդության սրացման փուլում զարգանում է գլխուղեղի դրդված պոտենցիալների վերափոխում պիկալիքային տիպի, ալֆա կամ բետտա դիապազոնում, այսինքն գրանցվում են ֆենոմեններ, որոնք պաթոգմոնիկ են էպիլեպսիա հիվանդությանը։ Այս ամենի արդյունքում կարելի է ասել, որ եռորյակ նյարդի նևրալգիայի ժամանակ երկարատև ախտաբանական իմպուլսացիայի ազդեցությամբ ծայրամասից դեպի կենտրոնական կառույցներ (կորիզ և այն), զարգանում է պարոքսիզմալ տիպի ալգոգեն համակարգ։


Կենդանիների վրա կատարված փորձարարական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ պարոքսիզմալ տիպի ալգոգեն համակարգի առաջացումը կապված է եռորյակ նյարդի գանգուղեղ-ողնուղեղային կորիզում արգելակող մեխանիզմների ինակտիվացիայի հետ։


Կարևոր նշանակություն ունի նաև հիվանդության սրացման մեխանիզմների հարցը։ Մի շարք հիվանդների մոտ, հատկապես դեմքի սառեցումից հետո, սրացման մեխանիզմում կարևոր դեր կարող է խաղալ ոչ դանդաղ տիպի հիպերերգիկ ռեակցիան, որը զարգանում է նյարդի ախտահարված ճյուղում։ Սա բերում է նյարդի կոմպրեսիայի համապատասխան խողովակում նույնիսկ դրանում ստենոզի բացակայության պայմաններում, առավել ևս դրա առկայությամբ։ Հավանական է, որ նման մեխանիզմը կապված է հիստամինի պարունակության բարձրացման հետ արյան և թքի մեջ, դիամինօքսիդազայի ակտիվության բարձրացմամբ և հիստամինոպեկտիկ էֆֆեկտի իջեցմամբ, ինչպես նաև գամմա գլոբուլինների պարունակության իջեցման հետ արյան մեջ։


Տրիգեմինալ ցավերի մեղմացման հետ նյարդային ցողուններում սկսվում է վերականգնողական, ռեգեներատիվ պրոցես, սակայն ամբողջությամբ վնասված նյարդային թելերը չեն վերականգնվում։ Ռեզորբցիայի ենթարկված նյարդային թելերի տեղում զարգանում է շարակցական հյոուսվածք։ Հիվանդության յուրաքանչյուր հետագա սրացումների ժամանակ եռորյակ նյարդի ծայրամասային ճյուղերում նկատվում է դիստրոֆիկ և ռեպարատիվ պրոցեսների գերակայում նույն հաջորդականությամբ։ Սրա հետ մեկտեղ, նյարդային ցողունների ռեգեներացիայի պայմաններում հիվանդության յուրաքանչյուր սրացման ժամանակ կոպտանում և ավելանում է շարակցահյուսվածքային տարրերի քանակը, որը բերում է եռորյակ նյարդի նյարդաանոթային խրձերում դիստրոֆիկ պրոցեսի հարաճմանը և խորացմանը։


Կլինիկական պատկերը։ Կլինիկական արտահայտությունները բնորոշ են պարոքսիզմալ նևրալգիային։ Հիվանդության սրացման փուլում հիվանդն ունի շատ բնորոշ տեսք և հաճախ առաջին հայացքից կարելի է տրիգեմինալ նևրալգիայի մասին։ Դեմքին դրոշմված է վախի, սարսափի, տառապանքի արտահայտություն, որը պայմանավորված է նոր նոպայի սկսման հետ կապված վախով։ Այդ հիվանդները հարցերին սովորաբար պատասխանում են հակիրճ, հազիվ բացելով բերանը, քանի որ դեմքի մկանների աննշան շարժումներն անգամ կարող են հարուցել ցավային պարոքսիզմ։ Երբեմն հիվանդները չեն խոսում ընդհանրապես և շրջապատի հետ շփվում են միայն գրավոր խոսքի միջոցով։ Նոպայի ժամանակ հիվանդները չեն տնքում, չեն շարժվում , այլ նվաղում են սարսափելի ցավից։ Այսպիսով, տրիգեմինալ նևրալգիան ‚լռակյաց էե։ Երբեմն հիվանդի դեմքը այլայլվում է դեմքի մկանների կծկումների արդյունքում (ցավային տիկ)։ Հիվանդները գերադասում են ձեռքով ամուր սեղմել ցավի շրջանը կամ կոպիտ շփում են այն (անտագոնիստ-ժեստ), այն դեպքում, երբ ցավի շրջանի թեթև, աննշան հպումը առաջացնում է ցավային պարոքսիզմ։ Տրիգեմինալ նևրալգիայի սրացման փուլում հիվանդները չեն լվացվում, համարյա չեն սնվում, ատամները չեն մաքրում, տղամարդիկ չեն սափրվում։


Օբյեկտիվ հետազոտման ժամանակ եռորյակ նյարդի ելքի կետերը ոչ միշտ են ցավոտ։ Ցավային գոտիները տեղակայված են հիմնականում դեմքի մեդիալ շրջաններում, առաջային ճյուղի նևրալգիայի ժամանակ աչքի ներքին անկյան, քթի հիմքի, հոնքերի շրջանում, երկրորդ ճյուղի նևրալգիայի ժամանակ` քթի թևերի, քիթ-շրթունքային ծալքի շրջանում, վերին շրթունքից վեր, վերին ծնոտի լորձաթաղանթին։ Ախտահարված ճյուղի շրջանում զարգանում է զգացողության խանգարում, հիմնականում` ցավային զգացողության` հիպերեսթեզիա, ալկոհոլիզացիայով բուժված հիվանդների մոտ` հիպեսթեզիա և նույնիսկ անեսթեզիա ախտահարված մասի կենտրոնական հատվածներում։ Հիպեսթեզիան կարող է նկատվել նաև նևրալգիայի երկարատև ընթացքի դեպքում։


Հիվանդության 1 փուլում զգացողության փոփոխությունները սրացումից դուրս բացակայում են։ 2 փուլում հաճախ առաջանում և պահպանվում են նաև սրացումից դուրս հիպերեսթեզիայի ձևով։ Եռորյակ նյարդի նևրալգիայի 3 փուլը բնութագրվում է մշտական, հարաբերական ոչ ինտենսիվ ցավերով։ Սովորաբար, դրանք ունեն սիմպատալգիկ բնույթ, նրանց ֆոնի վրա զարգանում են սուր ցավի պարոքսիզմներ, խանգարվում է զգացողությունը՝ հիպեր և հիպեսթեզիայի ձևով։ Առաջին և երկրորդ ճյուղերի նևրալգիայի ժամանակ կարող են բացակայել եղջերաթաղանթային և սպիտապատյանային ռեֆլեքսները, երրորդ ճյուղի նևրալգիայի ժամանակ սուր փուլում հաճախ նկատվում է տրիզմ։


Որպես օրենք, հիվանդության հարաճման հետ ցավը տարածվում է դեպի եռորյակ նյարդի հարևան ճյուղերը։ Եթե հիվանդությունն սկսվում է եռորյակ նյարդի մեկ ճյուղի ախտահարմամբ (երկրորդ, ավելի հազվադեպ` երրորդ, և միայն բացառիկ դեպքերում` առաջին), ապա հիվանդության 2 և 3 փուլերում ընդգրկվում են երկրորդ և երրորդ ճյուղերը, հազվադեպ` երկրորդը և առաջինը, երբեմն բոլոր երեքը։ Եռորյակ նյարդի նևրալգիայի հիմնական նշանները հիվանդության սրացման ժամանակ արտահայտվում են բավական հստակ` նկատվում է էլեկտրական հոսանքի հարվածի նման ցավի կարճատև պարոքսիզմներ և ցավային (տրիգերային) գոտիներ։ Ռեմիսիայի շրջանում ցավերի մեղմացման հետ տրիգերային գոտիներն անհետանում են։


Հիվանդության երկարատև ընթացքի դեպքում (սովորաբար երկու տարուց ավելի) նկատվում են տրոֆիկ խանգարումներ, հատկապես այն հիվանդների մոտ, որոնք բազմակի անգամներ ենթարկվել են բուժման դեստրուկտիվ մեթոդներով` ախտահարված ճյուղերի շրջանում։ Դրանք արտահայտվում են դեմքի մաշկի չորությամբ, թեփոտությամբ, վաղ ճերմակեցմամբ, գլխի առաջային մազածածկ մասի մազաթափությամբ, դեմքի մկանների ատրոֆիայով։


Եռորյակ նյարդի նևրալգիայով հիվանդների մեծամասնությունը տառապում են տարբեր նևրոտիկ խանգարումներով` նևրոտիկ ռեակցիաներից մինչև ասթենոնևրոտիկ համախտանիշ։ Հաճախ զարգանում է դեպրեսիվ համախտանիշ, հազվադեպ` տագնապային-ֆոբիկ և հիպոխոնդրիկ համախտանիշներ։

Հեղինակ. Հ.Մ. Մանվելյան
Սկզբնաղբյուր. Նեյրոֆարմակոլոգիա
Աղբյուր. med-practic.com
Լուսանկարը. neurologist.spine-healthcare.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Մեդ-Պրակտիկ

30.04.2015

Հարգելի Armenuhi, բարև Ձեզ, հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը հարցին ուշ պատասխանելու համար: Մենք խորհրդակցել ենք տարբեր մասնագետների հետ, և նախնական խորհրդատվության համար նախընտրել անոթային վիրաբույժի: Բժիշկ Շատախյանը կլսի և խորհուրդներ կտա Ձեզ, կարող եք զանգահարել: Ստորև բժշկի անհատական էջն է.

 

https://www.med-practic.com/arm/7754/profile.html

 

Armenuhi

22.04.2015

hargeli bjishk .hivandutyan sracman jamanak hivand@ shnchelis sur cakocner ezgum qtancqum,kokord@ cavum e av cav@ taracvum e glxi aj kisagndum.erbemn ayn nerarum e nayev zax kisagund@.chi karoganum fizikakan gorcer anel,qani vor cav@ dranic el esksum.MRT-ov gipoksia en haytnaberel.KT-ov atereskleroz.uzhegh caveri jamanak DIAZEPAM e xmum ,cavazrkog nerarkum,vor@mi qich hangstacnum e.mshtakan nshanakel en KARBAMAZEPIN,ALZEPIL.xndrum em ogneq,um dimem

Մեդ-Պրակտիկ

17.04.2015

Հարգելի Armenuhi, խնդրում եմ ավելի մանրամասն գրեք կոնկրետ եռորյակ նյարդի, ինչ խնդիր ի նկատի ունեք: Ինչ վերաբերում է "ՌԱՆՑ" մեթոդին, ապա այն բավականին արդյունավետ է, որի հիմքում ընկած է նյարդային կենտրոնների ակտիվության վերականգնումը: Կիրառվում է բազմաթիվ հիվանդությունների, այդ թվում նաև եռորյակ նյարդի հիվանդությունների ժամանակ: Ավելի մանրամասն կարող եք ինֆորմացիա ստանալ հետևյալ հղումով.

 

http://nevrologica.ru/ru/articles/trigeminal-nerve.html

Armenuhi

13.04.2015

hargeli bjishk xndrum asaceq RANCi metod@ ardyunavet e te voch

Armenuhi

13.04.2015

Hargeli bjishk hnaravor e eroryak nyardi bujum .Ete ka apa xndrum em asaceq vortex ev um dimem

Մեդ-Պրակտիկ

12.04.2014

Հարգելի Armenuhi, բարև Ձեզ, ծրագրային փոփոխությունների պատճառով հաղորդագրություններին հետևելը ժամանակավորապես անհնար էր դարձել, որի համար հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը: Եթե խնդիրը մնում է հրատապ, խնդրում ենք գրել մեզ և մենք կպատասխանենք այս պահից սկսած:

Armenuhi

19.03.2014

hargeli bjishk ardyoq hnaravor e eroryak nyardi verjnakan bujum erb hivand@ kazatvi ayd soskali caveric .ete ka apa vorteg ev um dimenq

Կարդացեք նաև

Ցավային համախտանիշը կրծքավանդակում նեյրոցիրկուլյատոր դիստոնիայի ժամանակ. armeniamedicalcenter.am
Ցավային համախտանիշը կրծքավանդակում նեյրոցիրկուլյատոր դիստոնիայի ժամանակ. armeniamedicalcenter.am

Ցավային համախտանիշը կրծքավանդակում նեյրոցիրկուլյատոր դիստոնիայի (ՆՑԴ) ժամանակ բավականին հաճախակի հանդիպող ախտանիշ է: Առանձնացնում են ցավային զգացողության 4 տեսակ...

Սրտանոթաբանություն Ցավ
Եռորյակ նյարդի նևրալգիա
Եռորյակ նյարդի նևրալգիա

Եռորյակ նյարդի նևրալգիան նոպայաձև ընթացքով քրոնիկական հիվանդություն է, բնորոշվում է եռվորյակ նյարդի մեկ կամ մի քանի ճյուղերի նյարդավորման շրջանում հանկարծակի առաջացող՝ կրակող, այրող, ծակող, էլեկտրական հոսանքի հարվածի...

Հարցրու բժշկին. գլխուղեղի ուռուցքը կարո՞ղ է տարածվել դեպի այլ օրգաններ. med.news.am
Հարցրու բժշկին. գլխուղեղի ուռուցքը կարո՞ղ է տարածվել դեպի այլ օրգաններ. med.news.am

Այսօրվա հաղորդման հյուրն է նեյրովիրաբույժ Լևոն Հարությունյանը ։ Նա պատասխանում է հետեւյալ հարցերին...

Ուռուցքաբանություն
Կոմա. armeniamedicalcenter.am
Կոմա. armeniamedicalcenter.am

Կոման կենտրոնական նյարդային համակարգի առավելագույն արտահայտված ախտաբանական արգելակումն է, որն արտահայտվում է գիտակցության խորը կորստով, արտաքին գրգռիչների նկատմամբ ռեֆլեքսների բացակայությամբ և օրգանիզմի կենսական կարևոր ֆունկցիաների խանգարմամբ...

Կակազում. armeniamedicalcenter.am
Կակազում. armeniamedicalcenter.am

Կակազումը խոսքի դեֆեկտներից է, որի ժամանակ մարդը դժվար է խոսում: Նա նույն վանկը կարող է կրկնել մի քանի անգամ, որը, բնականաբար, ստեղծում է շփման որոշակի դժվարություններ: Հուզվելիս կակազելու արտահայտվածությունը, որպես օրենք, ուժեղանում է...

Տարաբնույթ հիվանդությունների դեպքում ցավային համախտանիշի բուժումը Cosman RF-ի միջոցով. nairimed.com
Տարաբնույթ հիվանդությունների դեպքում ցավային համախտանիշի բուժումը Cosman RF-ի միջոցով. nairimed.com

Միջողային ճողվածքների աբլացիա

Փոքր չափի ճողվածքի դեպքում մենք առաջարկում ենք բուժում Cosman RF տեխնոլոգիայով` ոչ վիրահաատական եղանակով...

Վիրաբուժություն Ցավ
Ցավային համախտանիշ կրծքավանդակում՝ նյարդաբանական հիվանդությունների ժամանակ. armeniamedicalcenter.am
Ցավային համախտանիշ կրծքավանդակում՝ նյարդաբանական հիվանդությունների ժամանակ. armeniamedicalcenter.am

Ողնաշարի օստեոխոնդրոզ

Դա միջողային սկավառակի դեգեներատիվ-դեստրուկտիվ ախտահարում է, որի ժամանակ առավել հաճախ պուլպոզ կորիզում...

Ցավ
Նյարդային անոռեքսիա. armeniamedicalcenter.am
Նյարդային անոռեքսիա. armeniamedicalcenter.am

Նյարդային անոռեքսիան` կյանքին սպառնացող սննդային վարքագծի խանգարումն է, որի ընթացքում տեղի է ունենում մարմնի սխալ ընկալում, մարմնի զանգվածի զգալի կորուստ, սննդի ընդունման սահմանափակում: Վերջին տասնամյակներում սննդային...

Ուղեղի մաքրում. քուն և նարկոզ. armeniamedicalcenter.am
Ուղեղի մաքրում. քուն և նարկոզ. armeniamedicalcenter.am

Ինչ-որ ժամանակ գիտնականները չէին հասկանում, թե ինչպե՞ս է ուղեղը՝ պահպանելով իր փակ էկոհամակարգը, իրականացնում բջջային մնացորդների հեռացումը: Այդպես էր մինչև 2012 թ-ը, քանի դեռ Ռոչեստերյան համալսարանի հետազոտողները չէին...

Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիկ հետազոտություն. հարցազրույց «Արմենիա» ԲԿ նեյրոֆիզիոլոգ Աննա Չախոյանի հետ. armeniamedicalcenter.am
Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիկ հետազոտություն. հարցազրույց «Արմենիա» ԲԿ նեյրոֆիզիոլոգ Աննա Չախոյանի հետ. armeniamedicalcenter.am

Ի՞նչ է էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիկ (ԷԷԳ) հետազոտությունը:

Էլեկտրոէնցելոգրաֆիան գլխուղեղի ֆունկցիոնալ, ոչ ինվազիվ հետազոտություն է բիոէլեկտրական ակտիվության գրանցման միջոցով...

Ախտորոշում Բժշկի ընդունարանում
Ալցհեյմերի հիվանդություն. 10 ամենատարածված մոլորությունները. izmirlianmedicalcenter.com
Ալցհեյմերի հիվանդություն. 10 ամենատարածված մոլորությունները. izmirlianmedicalcenter.com

Ալցհեյմերի հիվանդությունը ամենատարածված նեյրոդեգեներատիվ հիվանդություններից մեկն է , որի կապակցությամբ բազմաթիվ մոլորություններ կան: Այս հոդվածում  Դուք կիմանաք Ալցհեյմերի հիվանդության մասին 10 ամենատարածված միֆերի մասին...

Նյարդաբանին հաճախ տրվող հարցերին պատասխանում է բժիշկ-նյարդաբան Վարդան Խաչիյանը. izmirlianmedicalcenter.com
Նյարդաբանին հաճախ տրվող հարցերին պատասխանում է բժիշկ-նյարդաբան Վարդան Խաչիյանը. izmirlianmedicalcenter.com

Ո՞վ է նյարդաբանը:
Նյարդաբանը բժիշկ է, ով զբաղվում է նյարդաբանական հիվանդությունների ախտորոշմամբ և բուժմամբ...

Ալցհեյմերի հիվանդություն. հաճախ տրվող հարցերին պատասխանում է բժիշկ-նյարդաբան Վարդան Խաչիյանը. izmirlianmedicalcenter.com
Ալցհեյմերի հիվանդություն. հաճախ տրվող հարցերին պատասխանում է բժիշկ-նյարդաբան Վարդան Խաչիյանը. izmirlianmedicalcenter.com

Ի՞նչ է Ալցհեյմերի հիվանդությունը:

Ալցհեյմերի հիվանդությունը դասվում է կենտրոնական նյարդային համակարգի նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների...

Գլխապտույտ
Գլխապտույտ

Գլխապտույտը տարածության մեջ իրանի կողմնորոշման զգացման խանգարումն է: Մարդուն սկսում է թվալ, թե իրեն շրջապատող իրերը պտտվում են, կամ ինքն է պտտվում, տպավորություն է ստեղծվում, ասես հողը ոտքերի տակից հեռանում է...

Դիմային նյարդի բորբոքում
Դիմային նյարդի բորբոքում

Գանգուղեղային 12 զույգ նյարդերից եռորյակը թվով 5-րդն է: Եռորյակ նյարդի հիմնական ֆունկցիան դեմքի հատվածում զգայունության ապահովումն է: Դրանք տեղակայված են երկու կողմից: Եռորյակ նյարդը 3 ճյուղ ունի...

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ