Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ախտորոշիչ մեթոդներ

Նեյրոբլաստոմային բջիջների մետաբոլիկ փոփոխությունները ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ

Տարբեր ախտաբանական պրոցեսների ժամանակ նեյրոբլաստոմային ծագման բջիջների տրանսկրիպցիոնալ ակտիվության փոփոխությունները վաղուց հայտնի են: Ողնաշարավորների նյարդային համակարգի նորմալ վիճակը բնութագրվում է կայուն քիմիական պրոցեսներով և մետաբոլիկ վիճակով: Բջջի ընդհանուր վիճակի բնութագրման առավել զգայուն ցուցանիշներից է ընդհանուր ՌՆԹ-ի պարունակությունը [1]: Այսպիսով, նեյրոբլաստոմային ծագման բջիջների տրանսկրիպցիոնալ ակտիվության փոփոխությունների ուսումնասիրումը դրանց ֆիզիոլոգիական վիճակի օբյեկտիվ պատկերը ստանալու հարմար մեթոդ է: Մեր աշխատանքի նպատակն էր հետազոտել հայտնի նեյրոտոքսինի` ալյումինիումի իոնների [2] ազդեցությունը մարդու նեյրոբլաստոմային կուլտուրայի SHSY5Y բջիջների ՌՆԹ-ի պարունակության վրա: 

 

Նյութը և մեթոդները


Օգտագործվել են SHSY5Y - մարդու նեյրոբլաստոմայի շարունակական գծի բջիջներ, որոնք աճեցվել են Eagle DMEM և F12 1:1 հարաբերությամբ սննդային միջավայրում` ավելացրած 10% շիճուկ: Ցանքսային դոզան է 2x105 բջիջ/մլ: Ցանքսից 48 ժամ հետո ստացվում է նեյրոբլաստոմային բջիջների միաշերտ աճ: Նուկլեինաթթուների պարունակության ուսումնասիրման համար բջիջները աճեցվել են վեց փոսիկավոր ծածկապակիների հարթակներում: Նեյրոբլաստոմայի հյուսվածքային բջիջների միաշերտ աճի ձևավորվելուց 48 ժամ հետո ալյումինիումի իոններ են ներմուծվել միջավայր: Օգտագործվել է ալյումինիումի քլորիդի 7,5 մմոլ դոզայով ստանդարտ պատրաստուկ [3]: 48 ժամ անց բջջային կուլտուրայով ծածկապակիները ֆիքսվել են ստանդարտ մեթոդով:

 

Նուկլեինաթթուների ցիտոֆոտոմետրիա. ԴՆԹ-ի քանակությունը որոշվել է ցիտոֆոտոմետրով, Ֆյոլգենի եղանակով ներկումից հետո` ալիքի երկարությունը` 575 նմ, ՌՆԹ-ի քանակությունը որոշվել է ցիտոֆոտոմետրով Զանդրիտերի [4] եղանակով ներկումից հետո` ալիքի երկարությունը` 634 նմ:

 

Ցիտոմորֆոմետրիան անցկացվել է սկաներացնող մանրադիտակ-ֆոտոմետրի SMP-05 (Opton-Feintechnic) օգնությամբ (խոշորացումը օբ. 100/1,30, օկ. 100x): Բոլոր դեպքերում հաշվարկվել են 100-ից ավելի բջիջներ: Որպես դիպլոիդ համարժեք, օգտագործվել է մարդու լիմֆոցիտների կորիզների ԴՆԹ` ընդհանուր քանակը` 76 պայմանական միավոր:

 

Արդյունքները


Նկատի է առնվել, որ բոլոր բջջային գծերի բջիջները իրենց կազմով այս կամ այն չափով հետերոգեն են: SHSY5Y բջիջների հետերոգենությունը առավել լավ արտահայտվում է նրանց պլոիդության դասերի ուսումնասիրության միջոցով, որի տվյալները բերված են նկար 1-ում:

 

Ինչպես երևում է նկարից, ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ դիտվում է բջիջների քանակի աճ 4c գոտում` 2c գոտում բջիջների քանակի միաժամանակյա նվազման պայմաններում: Դա հանդիսանում է բջիջների արգելափակման արտահայտում G2 փուլում: 

Ուսումնասիրվել են նաև բջջային կուլտուրաների բջջաչափական ցուցանիշները: Ստացված տվյալները բերված են աղյուսակ 1-ում:  

 

Նկար 1. ԴՆԹ-ի բաշխումն ըստ պլոիդության դասերի ստուգիչ խմբում, և ալյումինիումի իոնների ազդեցության տակ` SHSY5Y բջիջներում

 

 

Նկար 2. SHSY5Y բջիջների տրանսկրիպցիոնալ ակտիվությունը ստուգիչ խմբում և ալյումինիումի իոնների ազդեցության տակ

 

Աղյուսակ 1

Բջիջների տարբեր կառուցվածքների ցիտոմետրիա

 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ նեյրոբլաստոմային բջիջներում հավաստի նվազում են ինչպես ողջ բջջի (ցիտոպլազմա), այնպես էլ և կորիզի, և կորիզակի ծավալն ու մակերեսը: Բջջի և բջջային կառուցվածքների բացարձակ չափերի նման նվազումը բջիջների մետաբոլիկ պրոցեսների վրա ալյումինիումի իոնների բացասական ազդեցության մասին է վկայում:

 

Հաջորդ փուլում ուսումնասիրվել է SHSY5Y բջիջների կորիզներում ԴՆԹ-ի պարունակությունը: Ալյումինիումի քլորիդի ազդեցության ներքո հայտնաբերել ենք բջիջներում ԴՆԹ-ի քանակի հավաստի (p<0.05) ավելացում (4.1±0.2 ստուգիչ խումբ, 4.9±0.3 ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ):

 

Աշխատանքի հաջորդ փուլը բջիջների տրանսկրիպցիոնալ ակտիվության ուսումնասիրումն էր: Տվյալները ներկայացված են նկար 2-ում: 

 

Ինչպես երևում է նկար 2-ից, ալյումինիումի իոնների ազդեցության ներքո ՌՆԹ-ի պարունակությունը բջջի բոլոր բաղադրիչներում (կորիզ, կորիզակ, ցիտոպլազմա) նվազել է: Հարկ է նշել, որ եթե կորիզակում ստացված տվյալները հավաստի չեն, ապա կորիզի և ցիտոպլազմայի ցուցանիշներում դիտվում է նվազման տենդենց (p<0.1): Միաժամանակ տեղի է ունեցել նաև մեկ կորիզին ընկնող կորիզակների քանակի նվազում (1.9±0.3 ստուգիչ խումբ, 1.5±0.1 ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ):

 

Քննարկում


Այսպիսով, մեր կողմից ցույց է տրվել, որ ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ բջիջներն ունակ են արգելափակվելու G2 փուլում: Արգելափակման պատճառ կարող են լինել ԴՆԹ-ի տարբեր վնասումները, որոնք ինքնըստինքյան ունակ են առաջացնելու կանգ ոչ միայն բջջային ցիկլի G1 և S, այլ նաև G2 փուլում: Բացի այդ, G2 փուլում հայտնաբերվում է ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիայի խտությունը, և այն բջիջները, որտեղ ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիան չի ավարտվել, չեն մտնում միտոզի մեջ: Մեր տվյալները հաստատվում են հաղորդագրություններով [5], որոնք վկայում են այն մասին, որ ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ արագանում է ԴՆԹ-ի սինթեզը, սակայն արգելափակվում է բջիջների պրոլիֆերացիան: Ալյումինիումի իոնների վնասող ազդեցության մասին կան բազմաթիվ տվյալներ, սակայն նշվում է, որ G2 փուլում արգելափակված բջիջներում ԴՆԹ-ի վնասում չի դիտվում [6]: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ մեր կողմից ցույց է տրվել ալյումինիումի իոնների արգելակող ազդեցությունը ընդհանրապես մետաբոլիկ պրոցեսների վրա, որն արտահայտվում է տրանսկրիպցիոն գործընթացի ընկճումով և բջջի ու կառուցվածքի բացարձակ չափերի նվազմամբ [7]: Հայտնի է, որ ՌՆԹ-ի անբավարար սինթեզն ունակ է նվազեցնելու պրոլիֆերատիվ ակտիվությունը և արգելափակելու բջիջները միտոտիկ ցիկլի տարբեր փուլերում` որպես հետևանք սպիտակուցի անբավարար քանակի, որն անհրաժեշտ է բջջի բաժանման համար:

 

Գրականության ցանկ


  1. Giacobini E. Chemical studies on individual neurons. Part 1. Vertebrate nerves. In S. Ehrenpreis and O. C. Solnitzky (eds). Neuroscience Research New York-London Academic press, 1968, 1, 1-71p.
  2. Zatta P., Lain E., Cagnolini C. Effects of aluminum on activity of Krebs cycle enzymes and glutamate dehydrogenase in rat brain homogenate. Eur. J. Biochem. 267: 3049-3055. 2000.
  3. Каралян Н. Ю. Сравнительный анализ токсического действия алюминия на культуры клеток человека. Медицинская наука Армении. 2006, 1; 111-114.
  4. Зандриттер В., Кифер Г., Рик В. Галлоцианин-хромовые квасцы. В кн.; Введение в количественную цитохимию. М.; Мир. 240-264., 1969.
  5. Dominguez C.; Moreno A.; Llovera M. Aluminum Ions Induce DNA Synthesis But Not Cell Proliferation in Human Fibroblasts In Vitro. Biological Trace Element Research, Vol 86, 1, 2002 , pp. 1-10(10).
  6. Anisimov A.G, Bolotnikov I.A. Treatment of synchronized K562 cells by tetrafluoroaluminate does not modulate the fluorescence of ethidium bromide and 4'6-diamidine-2-phenylindole in case of the binding with nucleoid DNA. Tsitologiia. 1999;41(8):680-4.
  7. Kruger S., Muller H. Correlation of morphometry, nucleolar organizer regions, proliferating cell nuclear antigen and Ki67 antigen expression with grading and staging in urinary bladder carcinomas. Br J Urol. 1995;75(4):480-4

 

Հեղինակ. Լևոն Մկրտչյան, Նաիրա Կարալյան ՀՀ ԱՆ ՀՎՎԿԿ պրիոնային հիվանդությունների ախտորոշման լաբորատորիայից, Լիանա Աբրոյան ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի բջջային կենսաբանության լաբորատորիայից
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 4.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Շագանակագեղձի քաղցկեղի հայտնաբերման նպատակով մինիմալ բիոպտատների քանակով բիոպսիայի ընտրության սխեմա

Սկսած այն ժամանակներից, ինչ Հոջը ներդրել է շագանակագեղձի սեկստանտ բիոպսիան, բազմաթիվ հետազոտողներ ցույց են տվել, որ այն զգալի թերագնահատում է քաղցկեղը և առաջարկել են ավելի լայնածավալ`...

Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2010 (44)
Ծնկահոդի մահիկների վնասման ժամանակ էխոսոնոգրաֆիկ և արթրոսկոպիկ տվյալների համեմատական բնութագիրը

Հոդերի փափուկ հյուսվածքների վնասվածքների ախտորոշման մեջ մեծ նշանակություն ունեն գործիքային հետազոտության տվյալները: Վերջին ժամանակներս մեր պրակտիկայում ներդրվել է խոշոր հոդերի...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների ախտահարված մակերեսային ավշային հանգույցների գերձայնային և պաթոմորֆոլոգիական հետազոտությունների զուգահեռները

Բանալի բառեր. կրծքագեղձի քաղցկեղ, կոկորդի քաղցկեղ, քիթ-ըմպանի քաղցկեղ, ավշային հանգույց, մետաստաթիկ ախտահարում, հիպերպլազիա, ճարպային կազմափոխում, բորբոքում, գերձայնային հետազոտություն...

Ուռուցքաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2010 (42) Ախտաբանական անատոմիա
Էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ պրոցեսների ուլտրաձայնային հետազոտությունը որպես արգանդի մարմնի քաղցկեղի կանխարգելման մեթոդ

Բանալի բառեր: արգանդի մարմնի քաղցկեղ, գերձայնային հետազոտություն, արգանդի խոռոչ, կանխարգելում, էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ փոփոխություններ...

Ուռուցքաբանություն Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2010 (42)
Սուր պանկրեատիտի ախտորոշման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Ներկայում սուր պանկրեատիտը անհետաձգելի վիրաբուժության ամենակարևոր և հետագա ուսումնասիրություններ պահանջող խնդիրներից մեկն է : Վերջին տարիներին նկատվում է պանկրեատիտով...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Վիրաբուժություն
Ստամոքսի եվ 12 մատնյա աղու խոցային հիվանդության վաղաժամ և ակտիվ հայտնաբերումը

Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ միայն կլինիկական հետազոտությունների վրա հիմնված պրոֆիլակտիկ քննությունների մակարդակը չի կարող համապատասխանել առողջապահության արդի պահանջներին...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Վիրաբուժություն
Սուր պանկրեատիտի ախտորոշման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Ներկայում սուր պանկրեատիտը անհետաձգելի վիրաբուժության ամենակարևոր և հետագա ուսումնասիրություններ պահանջող խնդիրներից մեկն է : Վերջին տարիներին նկատվում է պանկրեատիտով հիվանդների քանակի աճի միտում ամբողջ աշխարհում...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 1.2010
IN SITU հիբրիդացման մեթոդի նշանակությունը ուռուցքների ախտորոշման գործում

Բանալի բառեր` in situ հիբրիդացում, FISH, CISH, HER2

Ուռուցքներում առաջացող գենային փոփոխությունները հայտնաբերելու նպատակով ժամանակակից բժշկության մեջ կիրառվում են մի քանի եղանակներ...

Ուռուցքաբանություն Առողջապահություն 4.2009
C- ռեակտիվ սպիտակուցը և սիրտ անոթային համակարգի հիվանդությունների հավանականությունը

Բանալի բառեր. C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP), սրտի իշեմիկ հիվանդություն (ՍԻՀ), սրտամկանի ինֆարկտ

C-ռեակտիվ սպիտակուցը (CRP) հյուսվածքների վնասման, բորբոքման, նեկրոզի, վնասվածքների և ուռուցքների, ինչպես նաև մակաբուծային ինֆեկցիաների ժամանակ հանդիպող ամենազգայուն և ամենաարագ...

Սրտանոթաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2009 (40)
Կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների ախտահարված ռեգիոնար ավշային հանգույցների գերձայնային հետազոտության հնարավորությունները

Բանալի բառեր. կրծքագեղձի քաղցկեղ, ավշային հանգույց, մետաստաթիկ ախտահարում, հիվանդացության ցուցանիշ, մահացության ցուցանիշ, գերձայնային հետազոտություն, մորֆոլոգիական հետազոտութուն, ավշային հանգույցների կառուցվածքային առանձնահատկություններ...

Ուռուցքաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2009 (38)
Լապարասկոպիկ ներվիրահատական ուլտրաձայնային հետազոտության արդյունավետությունը խոլեդոխոլիթիազների ախտորոշման ժամանակ

Ներածություն:

Խոլեդոխոլիթիազով բարդացած խոլեցիստիտների ախտորոշումը և բուժումը մնում է աբդոմինալ վիրա­բուժության արդիական խնդիրներից մեկը: Շատ հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում խոլեդո­խոլի­թիազը ախտորոշել ներվիրահատական մեթոդ­ներով, քանի որ ...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Վիրաբուժություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ