Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Բուժման մեթոդներ

Օզոնոթերապիայի կիրառման արդյունավետության գնահատումը լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ

Արդիականությունը.

Ներկայումս օզոնոթերապիան, որպես ոչ դեղո­րայ­քային թերապիա, լայն կիրառություն ունի բժշկության տարբեր ասպարեզներում: Այն ունի ազդեցության լայն սպեկտր. դրսևորում է բակտերացիդ, վիրիցիդ, ֆունգոցիդ, իմունամոդուլացնող, հակահիպօքսիկ, դեզինտոքսիկացիոն ազդեցություն, նկատելիորեն լա­վաց­նում է արյան միկրոշրջանառությունը, բա­րե­լա­վում արյան ռեոլոգիական հատկությունները, ապա­հովում է հյուսվածքների օպտիմալ օքսիգենացիան: Օզոնոթերապիան բնորոշվում է հիվանդների կողմից լավ տանելիությամբ, կողմնակի էֆեկտների գործնականում բացակայությամբ, բուժման ժամկետ­ների կրճատումով: Ներկայումս պարզաբանված է օզոնի ազդեցության մեխանիզմները. այն ուժեղաց­նում է թթվածնի անցումը հյուսվածքներին, նկատելի բա­րե­լավում է արյան միկրոշրջանառությունը, վերա­կան­գնում պերիֆերիկ արյան շրջանառությունը, նվազեցնում է արյան մածուցիկությունը` բարելավելով արյան ռեոլոգիական հատկությունները:

 

 Նպատակը.

 

Աշխատանքի նպատակն է գնահատել բժշկական օզոնի ազդեցությունը արյան ռեոլոգիական հատ­կու­թյուն­ների վրա լապարոսկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամա­նակ` թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների կանխար­գելման նպատակով:

 

Մեթոդները.

 

Հետազոտվել են 60 հիվանդներ, որոնց մոտ իրա­կանացվել է լապարոսկոպիկ խոլեցիստէկտոմիա: Այդ հիվանդների մոտ հետազոտվել են արյան ռեոլո­գի­ական հատկությունները պայմանավորող որոշ ցուցա­նիշներ` թրոմբոցիտների ադրենալինով, ագրիստինով, ԱԵՖ-ով հարուցված ագրեգացիան (ԹԱԱԿՖ, ԹԱադ., ԹԱագ.), էրիթրոցիտների ԱԿՖ-ով, պրոտամին սուլ­ֆա­տով հարուցված ագրեգացիան (ԷԱԱԿՖ, ԷԱպս.), ֆիբրինոգենը, պրոթրոմբինային ինդեքսը, պրո­թրոմ­բինային ժամանակը, ակտիվացված մասնակի թրոմ­բինային ժամանակը, ռեկալցիֆիկացիայի ժամա­նակը, պլազմայի տոլերանտությունը հեպարինի նկատ­մամբ (ՖԳ, ՊՏԻ ՊՏԺ, ԱՄԹԺ, ՌԿԺ, ՊՏՀՆ)` նախավիրահատական (ն/վ) և հետվիրահատական (հ/վ) շրջաններում: Հիվանդները հետվիրահատական շրջանում ստացել են մեդօզոն 2 կաթիլ յուրաքանչյուր քթանցքում, օրեկան 4 անգամ, 3 օր տևողությամբ:

 

Արդյունքները.

 

Հետազոտման արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում և 2-ում: Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակ 1-ում, այս հիվանդների մոտ առկա են արյան ձևավոր տարրերի ագրեգացման հատ­կութ­յունների (ԱՁՏԱՀ) հավաստի փոփոխություններ նորմայի համեմատ: Այսպիսով, ըստ հետազոտության տվյալների, հ/վ շրջանում նկատվել է ԱՁՏԱՀ-ի հա­վաս­տի լավացում. ԹԱԱԿՖ-ի ցուցանիշը ն/վ շրջանի հետ համեմատած նվազել է 45%-ով, ԹԱադ.` 28,54%-ով, ԹԱագ.` 36,726%-ով, ԷԱԱԿՖ` 32,15%-ով, ԷԱպս.` 38%-ով (p<0,05): ՖԳ-ը նվազել է 12,2%-ով, ՊՏԻ` 8,02%-ով, ԱՄԹԺ` 2,31%-ով (p<0,05), ՊՏԺ-ի ցուցանիշը աճել է 2,89%-ով (p<0,05):


Աղյուսակ 1. Արյան ձևավոր տարրերի ագրեգացման հատկությունների փոփոխությունները օզոնոթերապիայի ազդեցությամբ նախավիրահատական և հետվիրահատական շրջաններում

 

Խմբեր

n

ԹԱ ԱԿՖ

ԹԱ ադ.

ԹԱ ագ.

ԷԱ ԱԿՖ

ԷԱ պս.

Նորմա

30

7,01(0,41

20,88(0,38

16,8(0,75

13,2(0,33

18,23(0,78

Ն/վ

60

12,38(0,33

25,76(0,54

16,31(0,65٭

15,69(0,29

31,19(0,7

Հ/վ

60

6,82(0,13٭

18,41(0,4

10,32(0,23

10,65(0,26

19,36(0,32٭

* P>0,05

 

  Աղյուսակ 2. Կոագուլոգրամմայի ցուցանիշների փոփոխությունները օզոնոթերապիայի ազդեցությամբ նախավիրահատական և հետվիրահատական շրջաններում

 

Խմբեր

n

ՖԳ

ՊՏԻ

ՊՏԺ

ԱՄԹԺ

ՌԿԺ

ՊՏՀՆ

Նորմա

30

300(12

90(1,1

11(0,55

29,5(0,15

90(0,9

5(0,15

Ն/վ

60

395,8(4,68

89,80(0,6٭

11,06(0,04

28,17(0,11

117,50(0,6

4,28(0,12

Հ/վ

35

347,50(7,24

82,60(0,7

11,38(0,04٭

27,52(0,07

117,25(0,7

4,05(0,09

* P>0,05

 

Եզրակացություն.

 

Օզոնոթերապիայի կիրառումը լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ բերում է արյան ձևավոր տարրերի ագրեգացման և կոագուլոգրամմայի ցուցանիշների վերականգման, ինչը հաստատվում է կատարված հետազոտությամբ և հիմք է տալիս պնդելու, որ օզոնոթերապիան լավացնում է արյան ռեոլոգիական հատկությունները և կարող է հանդի­սանալ հնարավոր թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների կանխարգելման միջոց:

 

Հեղինակ. Յու.Ա. Հարությունյան, Ա.Հ. Մելիքյան, Դ.Յու. Հարությունյան Էրեբունի ԲԿ
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 18-19
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման առավելությունները միզապարկի քաղցկեղի դեպքում

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում

Առաջին հիշատակումները ներմիզուկային մասնահատման (ՆՄՄ) կիրառման վերաբերյալ հանդիպում են 16-րդ դարից: Հետագայում, գիտատեխնիկական առաջընթացին զուգընթաց...

Ուռուցքաբանություն Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով պայմանավորված ստորին միզուղիների ախտանիշների դեղորայքային բուժման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիա, էրեկտիլ դիսֆունկցիա, ֆոսֆո-դիէսթերազա 5-ի ինհիբիտորներ, ստորին միզուղիների ախտանիշներ

Տարեց տղամարդկանց շրջանակներում լայն տարածում ունեցող էրեկտիլ դիսֆունկցիան (ԷԴ) և շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի (ՇԲՀ) հետևանքով առաջացող ստորին միզուղիների ախտանիշները (ՍՄԱ) սովորաբար ի հայտ են գալիս կյանքի 5-րդ և 6-րդ տասնամյակներում [11,15,24]...

Ուռուցքաբանություն Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Լրիվ և բարդ մարջանաձև քարերի բուժման բաց վիրահատական մեթոդ` պիելոլիթոտոմիա զուգակցված կոնտակտային լիթոտրիպսիայի հետ

Բանալի բառեր. միզաքարային հիվանդություն, պիելոլիթոտոմիա

Միզաքարային հիվանդությունը` իր տարածվածության (մինչև 5%), բուժման համար պահանջվող ծախսերի շարունակական մեծացման պատճառով համարվում է ոչ միայն ժամանակակից ուրոլոգիայի այլ նաև առողջապահական լուրջ հիմնախնդիր...

Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Գերակտիվ միզապարկի և ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի զուգակցման դեպքում վիրահատական բուժման արդյունավետությունը շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով հիվանդների մոտ (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. միզապարկ, շագանակագեղձ, հիպերպլազիա

Մի շարք կլինիկական դիտարկումներ ցույց են տվել, որ շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով (ՇԲՀ) զգալի թվով հիվանդների մոտ ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի (ԻՎՕ) ախտանիշները զուգորդվում են գերակտիվ միզապարկի (ԳԱՄ) ախտանիշներով...

Ուռուցքաբանություն Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Քրոնիկական դակրիոցիստիտի բուժումը մոդիֆիկացված դակրիոցիստոռինոստոմիայի եղանակով (գրականության տեսություն)

Քրոնիկական դակրիոցիստիտը հանդիսանում է արցունքապարկի քրոնիկ բորբոքումը, որը զարգանում է արցունքաքթային խողովակի բլոկադայի հետևանքով: Այն հանդիսանում է բավականին տարածված պաթոլոգիա և կարող է հանդիպել բոլոր տարիքային խմբերում...

Ակնաբանություն Հ.Ս. Թամազյանի անվ. Հայաստանի վիրաբուժության լրաբեր 2.2012
Աճուկային ճողվածքների բուժումը «Ռեպերեն-2» սինթետիկ էնդոպրոթեզի կիրառմամբ

Բանալի բառեր. «Ռեպերեն-2», աճուկային ճողվածքներ, սինթետիկ էնդոպրոթեզ

Ճողվածքների վիրահատական բուժումն ինչպես բժշկական, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական նշանակություն ունի: Դա պայմանավորված է ճողվածքների լայն տարածվածությամբ, հատկապես աճուկային կրկնվող մեծ...

Վիրաբուժություն Առողջապահություն 4.2011
Համառոտ` ցողունային բջիջների մասին

Բանալի բառեր. ռեգեներատիվ բժշկություն, արյունաստեղծ, մեզենխիմային, սաղմնային ցողունայինբջիջներ

Դեռևս X դարի սկզբներին մեծն Ավիցեննան նշում էր, որ բժշկի գործիքներն են խոսքը, բույսը և դանակը...

Առողջապահություն 2.2011
Ֆիտոբեզոարի առաջացրած բարակաղիքային անանցանելիության բուժման մեր փորձը

Բանալի բառեր. ֆիտոբեզոար, բարակաղիքային անանցանելիություն

Ներածություն: Բարակաղիքային մեխանիկական անանցանելիությունը բարակ աղիքի վիրաբուժական միջամտություն պահանջող և առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանական վիճակ է...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Վիրաբուժություն Առողջապահություն 2.2011
Քրոնիկ հետտրավմատիկ ոսկրաբորբ, միոպլաստիկան` որպես բուժման տարբերակ

Ոսկրաբորբը վերջին տարիներին որպես բարդություն համեմատաբար ավելի քիչ է հանդիպում մեր պրակտիկայում` կապված քիչ հանդիպող հրազենային վնասվածքների, բաց և փակ կոտրվածքների բուժման...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Սուր պանկրեատիտի բուժման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Սուր դեստրուկտիվ պանկրեատիտի բուժման պատմությունն իրենից ներկայացնում է բազմամյա երկխոսությունների պատմություն` կոնսերվատիվ բուժման և ակտիվ վիրաբուժական մեթոդների կողմնակիցների միջև...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Վիրաբուժություն
Սուր պանկրեատիտի բուժման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Սուր դեստրուկտիվ պանկրեատիտի բուժման պատմությունն իրենից ներկայացնում է բազմամյա երկխոսությունների պատմություն` կոնսերվատիվ բուժման և ակտիվ վիրաբուժական մեթոդների կողմնակիցների միջև։ Դա պատմություն է մշտական անցումների...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 1.2010
ՍՈՒՊՐՈ-760 սննդային հավելումը որպես քրոնիկ երիկամային անբավարարության զարգացումը դանդաղեցնող միջոց

Վերջին տասնամյակներում ամբողջ աշխարհում դիտվում է երիկամների քրոնիկ հիվանդությամբ /ԵՔՀ/ տառապողների թվի կտրուկ աճ:ԵՔՀ աստիճանաբար բերում է երիկամների ֆունկցիայի նվազեցման, որը բնորոշվում է կծիկային ֆիլտրացիայի պրոգրեսիվացող անկմամբ...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2009 Նեֆրոլոգիա
Տիբանտինային մոնոթերապիան նեյրոպաթիկ ցավային համախտանիշի բուժման ժամանակ

Ժամանակակից բժշկության մեջ նեյրոպաթիկ ցա­վային համախտանիշի (ՆՑՀ) բուժումը համարվում է բարդ և մեծ արդիականություն վայելող խնդիր, ինչը պայմանավորված է ոչ միայն ՆՑՀ-ով տառապող հիվանդների մեծ թվով, այլ նաև մինչ օրս կիրառվող բուժման ավանդական մեթոդների խիստ ցածր արդյունավետությամբ, որի արդյունքում սուր ցավը վերածվում է քրոնիկականի...

Նյարդաբանություն Ինտենսիվ թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Կոնքազդրային հոդի հետվնասվածքային օստեոխոնդրալ ազատ մարմինների արթրոսկոպիկ բուժումը

Առօրյա կյանքում հաճախ են հանդիպում կոնքազդրային հոդի այնպիսի հիմնախնդիրներ, որոնք շատ դժվար է հայտնաբերել ռենտգենա­բա­նական հետազոտությամբ և պահանջում են լուրջ բուժական միջոցառումներ: Դրանց մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում հետվնասվածքային ազատ օստեո­խոնդրալ մարմինները, ասեպտիկ նեկրոզի օջախները...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ