Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մանկական հիվանդություններ

Բազմապրոֆիլ մանկական ստացիոնարի մահճակալային ֆոնդի օգտագործման ցուցանիշները ժամանակակից պայմաններում

Բանալի բառեր: մանկական ստացիոնար, մահճակալային ֆոնդ, օգտագործում, ցուցանիշներ, միջոցառումներ

Առողջապահության համակարգում վերջին տարիներին իրականացվող ռեֆորմները, շուկայական հարաբերությունների ներդրումը ճյուղում ստացիոնար բժշկական օգնության (ԲՕ) կազմակերպմանը առաջադրում են սկզբունքային նոր մոտեցումներ, ուղղված մասնավորապես մահճակալային ֆոնդի օգտագործման ինտենսիֆիկացմանը և հիվանդների ավելի արդյունավետ ստացիոնար բուժմանը [1,4,5,8]:

 

Ստացիոնարի աշխատանքի կազմակերպման կատարելագործման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ հիվանդանոցային՝ հատկապես մասնագիտացված և նեղ մասնագիտացված բուժումը, ներկայացնում է ԲՕ առավել թանկ տեսակը և մահճակալային ֆոնդի արդյունավետ օգտագործումը հատկապես բարդ սոցիալ-տնտեսական պայմաններում ունի առաջնահերթ նշանակություն:

 

Մեր կողմից կատարված բազմապրոֆիլ մանկական ստացիոնարի (ԲՄՍ) մահճակալային ֆոնդի օգտագործման ուսումնասիրությունը ներառում է հետևյալ ցուցանիշների վերլուծությունը և գնահատականը. մահճակալի միջին տարեկան ծանրաբեռնվածությունը, ստացիոնարում հիվանդ երեխայի գտնվելու միջին տևողությունը և մահճակալի պտույտը:

 

Թվարկված ցուցանիշները վերլուծվել են հիմնականում եռամյա կտրվածքով 2000– 2002 տարիների համար:

 

Աղյուսակ 1 - ում ներկայացված են նշված ցուցանիշները և նրանց աճի գործակիցները:

 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, ԲՄՍ դիտվում է մահճակալի չափազանց ցածր ծանրաբեռնվածություն ուսումնասիրության մեջ ընդգրկված բոլոր տարիների ընթացքում. 91,4; 75,8 և 108,0 օր 2000; 2001 և 2002 թվականներին համապատասխանաբար, միջինում կազմելով ընդամենը 91,7 օր: Չնայած 2002 թ. նկատվել է ցուցանիշի որոշ աճ՝ վերջինիս գործակիցը կազմում է 1,4, այնուամենայնիվ, մահճակալային ֆոնդի զբաղվածության տոկոսը կազմել է ընդամենը 29,6%:

 

Աղյուսակ 1. ԲՄՍ մահճակալային ֆոնդի օգտագործման որոշ ցուցանիշների դինամիկան
2000 – 2002թ.թ.

հ/հ

Ցուցանիշի անվանումը

2000

2001

2002

2000-2002

1.

Մահճակալ միջին տարեկան
ծանրաբեռնվածությունը
օր
%
Աճի գործակիցը1,4
25,0
-5,8
20,8
0,808,0
29,6
1,491,7
25.1
1,2

2.

Ստացիոնարում հիվանդ երեխայի գտնվելու միջին տևողությունը
Աճի գործակիցը


11,3
-


10,1
0,9


8,8
0,8


10,0
0,8

3.

Մահճակալի
պտույտը
Աճի գործակիցը


8,1
-


7,5
0,9


12,3
1,6


9,3
1,5

 

ԲՄՍ մահճակալային ֆոնդի տարեկան միջին ծանրաբեռնվածությունը ըստ տարբեր բաժանմունքների վկայում է այն մասին, որ աճի գործակցի մեծացում դիտվել է գրեթե բոլոր բաժանմունքներում: Մասնավորապես, մահճակալի օգտագործման ցուցանիշի զգալի մեծացում է դիտվել նեֆրոլոգիական և նորածնային պաթոլոգիայի բաժանմունքներում, որոնցում աճի գործակիցը 2002 թ-ին 2000թ. հետ համեմատած կազմել է 1,7 և 2,1 համապատասխանաբար:

 

Սակայն, այնուամենայնիվ չափազանց մտահոգիչ են ԲՄՍ մահճակալային ֆոնդի օգտագործման ցածր ցուցանիշները գրեթե բոլոր բաժանմունքներում, հատկապես տրավմատոլոգիական և սոմատիկ բաժանմունքներում (28,7 և 24,1%):

 

Նկարագրված հանգամանքը հրատապ է դարձնում ԲՄՍ մահճակալային ֆոնդի ռացիոնալ օգտագործման խնդիրը, հատկապես ժամանակակից ծանր ֆինանսա-տնտեսական պայմաններում:

 

Հայտնի է, որ ԲՄՍ հիվանդ երեխայի գտնվելու միջին տևողության ցուցանիշի մեծության վրա ազդեցություն են գործում բազմաթիվ գործոններ, ինչպես, օրինակ՝ հոսպիտալացված հիվանդների վիճակի ծանրության աստիճանը, հիվանդների քանակը, ստացիոնար ընդունվելու ժամկետները, մինչհոսպիտալային բուժման որակը և այլն: Կարևոր և առաջնային նշանակություն ունե ցող գործոնների շարքում է նաև ստացիոնար բժշկական օգնությամբ մանկական ազգաբնակչության ապահովվածությունը տվյալ տարածաշրջանում:

 

ԲՄՍ հիվանդ երեխաների գտնվելու միջին տևողության գնահատականը ըստ հիվանդությունների դասերի (ԾԽը – 10) ցույց է տալիս, որ դիտվում է այդ ցուցանիշի որոշակի իջեցում որոշ դասերի հիվանդությունների համար, օրինակ՝ շնչառական (11.2 օր 1998-ին մինչև 5,6 – 2002թ.-ին), մարսողական (14,77-ից 7,2-ի), միզասեռական (17,79-ից 11,5-ի) օրգանների, ինչպես նաև հետևյալ հիվանդությունների համար 2002թ.-ին՝ թիրեոտոքսիկոզի (4,71 օր), անեմիաների (4 օր), սուր շնչական ինֆեկցիայի (4.1), երիկամների ինֆեկցիաների (12,21), մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի հիվանդությունների (6,08 օր): Միաժամանակ, որոշ հիվանդությունների համար, ընդհակառակը, նկատելի է բուժման միջին տևողության աճ, ինչպես օրինակ՝ թոքաբորբերի, թունավորումների, սեպսիսի կապակցությամբ:

 

Ստացիոնարի գործունեության վերլուծության և գնահատման ցուցանիշներից մյուսը դա մահճակալի պտույտն է, որը բնորոշում է ինչպես ամբողջ ստացիոնարի, այնպես էլ նրա առանձին կառուցվածքային բաժանմունքների աշխատանքի ինտենսիվությունը:


Այս ցուցանիշը 3 տարվա կտրվածքով ԲՄՍ բոլոր բաժանմունքների համար ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

 

Աղյուսակ 2. ԲՄՍ մահճակալի պտույտը ըստ բաժանմունքների 2000-2002 թ.թ.

հ/հ

Բաժանմունքի
անվանումը

Մահճակալների թիվը

2000

2001

2002

2000-2002

2000

2001

2002

1.

էնդոկրինոլոգիական

30

30

30

7,9
-

7,5
0,9

76
1,01

7.7
0.96

2.

Տրավմատոլոգիական

30

15

11

5,5

6,8
1,2

12,3
18

8,2
2.2

3.

Նեֆրոլոգիական

30

30

15

4,8
-

4,4
0,9

11,7
2,7

7.7
2.4

4.

Կրծքի տարիքի

30

30

22

12,3
-

8,57
0,7

16,65
1,9

11.6
1.4

5.

Սոմատիկ

30

30

22

8,35
-

6,3
0,7

12,0
1,9

11.8
1.2

6.

Նորածնային պաթոլոգիայի

30

20

12

4,65

-

6,9
1,5

17,5

2,5

9.7
3.8

7.

Իմունոլոգիայի

-

10

10

-
-

1,3
-

6,85
5,3

4.1
5.3

8.

Ռեանիմացիայի

6

6

6

32,2
-

38,1
1,2

34,6
0,9

34.6
1.0

 

Աղյուսակ 2–ում ներկայացված տվյալները վկայում են 2000-ի համեմատությամբ 2002-ին ԲՄՍ գրեթե բոլոր բաժանմունքներում մահճակալի պտույտի աճի մասին (բացառությամբ էնդոկրինոլոգիական բաժանմունքից, որում, ընդհակառակը, դիտվում է տեմպի հետաճ): Եվ 2001, և 2002 թ.թ. մահճակալի պտույտի աճ դիտվել է տրավմատոլոգիայի (աճի գործակիցը կազմում է 1.2 – 2001-ին և 1,8 – 2002-ին) և նորածնային պա-թոլոգիայի (1,5 – 2000-ին և 2,5 – 2002-ին) բաժանմունքներում: 2002-ին դիտվում է մահճակալի պտույտի աճ նեֆրոլոգիական (2,7), սոմատիկ (1,9), իմունոլոգիայի (5,3) և կրծքի տարիքի երեխաների (1,7) բաժանմունքներում:

 

Նույն աղյուսակի տվյալները վկայում են նաև այն փաստը, որ ավելի մեծ մահճակալի պտույտ արձանագրվել է հիմնականում այն բաժանմունքներում, որոնցում ցածր է հիվանդ երեխայի մահճակալի վրա գտնվելու միջին տևողությունը:

 

Այսպես, բուժման միջին տևողության հետազոտման մեջ ընդգրկված բոլոր տարիների կտրվածքով միջինացված ցուցանիշները կազմել են ռեանիմացիայի բաժանմունքում 3.4 օր, սոմատիկ բաժանմունքում – 8.5, կրծքի տարիքի երեխաների բաժանմունքում – 8.8, մինչդեռ էնդոկրինոլոգիական բաժանմունքում – 16.7, նեֆրոլոգիական բաժանմունքում – 13.6 և այլն:

 

Այսպիսով, ակնհայտ է, որ ԲՄՍ մահճակալային ֆոնդի ռացիոնալ օգտագործումը, բուժախտորոշիչ գործընթացի օպտիմալացումը ներկա սոցիալ-տնտեսական պայմաններում չափազանց հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներ են:

 

Ստացիոնար բժշկական օգնության ժամանակակից կազմակերպչական ձևերի շարքում աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, այդ թվում նաև նախկին ՍՍՀՄ հանրապետություններում, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունում, մեծ կիրառություն են ստացել ստացիոնարափոխարինող տեխնոլոգիաների մշակումը և ներդրումը [2,3,6,7]:

 

Վերջիններիս շարքում են օրային ստացիոնարների ստեղծումը, հիմքում ունենալով տարբերակված բժշկական սպասարկման սկզբունքը՝ կախված բուժախտորոշիչ գործընթացի ինտենսիվության մակարդակից և հաշվի առնելով տվյալ բաժանմունքի նյութատեխնիկական հագեցվածությունը և բարձր որակավորում ունեցող մարդկային ռեսուրսների առկայությունը:

 

Ներկայացված հետազոտության արդյունքները` Երևան քաղաքի բազմապրոֆիլ մանկական ստացիոնարներից մեկի բազայի վրա, հիմք են հանդիսացել մշակելու և ներդնելու մանկական ազգաբնակչությանը ստացիոնար բժշկական օգնության բարելավման, ինչպես նաև մահճակալային ֆոնդի ռացիոնալ օգտագործման ուղղությամբ որոշ միջոցառումներ:Գրականություն

  1. Бояринова Е.А. и соавт. Здравоохранение РФ, 1988, 6, с. 37.
  2. Брилева А.А. и соавт. Педиатрия, 1987, 8, с. 92.
  3. Зыятдинов К.Ш., Рыбкин Л.И. Дневные стационары. М.: МЕДпресс. 2000.
  4. Морозов О.Н. Здравоохранение, 2001, 8, с. 39.
  5. Петрова Н.Г. и соавт. Экономика здравоохранения, 2003, 4, с. 52.
  6. Рожко В.А., Слободской А.Ю. Здравоохранение Белоруссии, 1991, 9, с. 48.
  7. Стародубов В.И. и соавт. Здравоохранение, 2001, 1, с. 31.
  8. Donald A. Barr & Mark G.Field Am. J. of Public Health, 1996, 86, 3, p. 307–312.

Հեղինակ. Հ.Հ. Պետրոսյան ԵՊԲՀ համալսարանական թիվ 2 կլինիկական հիվանդանոց
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 3.2004 (19), УДК 614.2
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Երևան քաղաքի դպրոցահասակ երեխաների շրջանում գիրության, ավելցուկային քաշի և թերսնվածության տարածվածությունը

Բանալի բառեր. դեռահասներ, մարմնի զանգվածի ցուցանիշ (ՄԶՑ), գիրություն, ավելցու-կային քաշ, թերսնվածություն, տարածվածություն, Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպություն (ԱՀԿ), ստանդարտ շեղում (ՍՇ)...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Դեռահասների վերարտադրողական առողջության բժշկա-սոցիալական և հոգեբանական ասպեկտները

Բանալի բառեր. վերարտադրողական առողջություն, դեռահաս, ռիսկային սեռական վար-քագիծ, դեռահասի ադապտացիա, սեռական դաստիարակություն

ՀՀ Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին օրենքում...

Երեխայի դաստիարակությունը և հոգեկան առողջությունը Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Կենտրոնական նյարդային համակարգի պերինատալ ախտահարմամբ նորածիների մոտ նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազայի մակարդակի կլինիկական նշանակությունը

ԿՆՀ (կենտրոնական նյարդային համակարգ)-ի պերինատալ ախտահարման իրական հաճախականությունը հնարավոր չէ ճշտել, քանի որ չկա նևրոլոգիական նորման ախտաբանությունից տարանջատող հստակ չափորոշիչներ [1,3,8]...

Նյարդաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 3.2011
Հեստացիայի ախտաբանությամբ մայրերից ծնված երեխաների մոտ նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազայի մակարդակի վերլուծությունը

ժամանակակից պերինատոլոգիայում գրանցված առաջընթացը հանգեցրեց նոր խնդիրների լուծման անհրաժեշտությանը, որոնք կապված են պտղի անտենատալ պաշտպանության և հեստացիոն պրոցեսի հետ [3,7,13,15]...

Նյարդաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 3.2011
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների էսենցիալ մակրոտարրերով ապահովվածության ուսումնասիրությունը

Բանալի բառեր. նախադպրոցական տարիք, երեխաներ, մազեր, մանկապարտեզ, կալցիում, նատրիում, կալիում, մագնեզիում, ֆոսֆոր...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2010 (42)
Էսենցիալ և պայմանական էսենցիալ միկրոէլեմենտային կարգավիճակը նախադպրոցական տարիքի երեխաների օրգանիզմում

Կենսամիկրոէլեմենտները սննդի անփոխարինելի այն բաղադրիչներից են, որոնց համապատասխան քանակությամբ ներմուծումն օրգանիզմ անհրաժեշտ է առողջության...

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մազերում ծանր մետաղների պարունակությունը

Բանալի բառեր. նախադպրոցական տարիք, ծանր մետաղներ, մազեր, կապար, սնդիկ, արսեն, կադմիում 

Շրջակա միջավայրի քիմիական կոնտամինանտների բազմազանության մեջ հատուկ տեղ են զբաղեցնում ծանր մետաղները (Pb, Hg, As, Cd  և այլն), ինչը բացատրվում  է դրանց բարձր թունոտությամբ...

Հայաստանի բժշկագիտություն 4.2009
Բրոնխային ասթմայի տարածվածությունը Երևան քաղաքի երեխաների շրջանում` ըստ ISAAC ստանդարտացված հարցաթերթերի տվյալների

Վերջին 30-40 տարիներին նկատվում է ալերգիկ հիվանդությունների, այդ թվում նաև բրոնխային ասթմայի (ԲԱ) տարածվածության զգալի աճ հատկապես երեխաների շրջանում [5,10,16]։ Որպես կանոն, ԲԱ-ն ի հայտ է գալիս մինչև 20 տ. հասակը...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 3.2009 Ալերգոլոգիա Շնչառական համակարգ
Վարքի խանգարման առանձնահատկությունները մտավոր և ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխաների մոտ

Դեռևս Դեմոկրիտը, Հիպոկրատն (մ.թ.ա.460-377 թթ.) իրենց աշխատություններում նշել են շրջակա միջավայրի, կլիմայի ազդեցությունը մարդու վարքի վրա: Դեմոկրիտն առանձնացրել է հատկապես ջրի ներգործությունը: Պլատոնը և Արիստոտելը կարևորել են նաև հողի դերը...

Հոգեկան և վարքի խանգարումներ Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2009
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մազերում սնդիկի, արծաթի և ոսկու պարունակությունը

Շրջակա միջավայրի անթրոպոգեն աղտոտվածության հետևանքներից է ծանր մետաղների վերաբաշխումը կենդանի օրգանիզմում, որոնք իրենց բացասական ազդեցության հետևանքներով լուրջ մտահոգություն են հանդիսանում բնակչության տարբեր խմբերի առողջության համար...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2009
Ներգանգային թարախակույտերի բուժումը երեխաների մոտ

Ներգանգային թարախակույտերը դասվում են գանգուղեղի ծանր հիվանդությունների շարքում, աչքի են ընկնում բարձր մահացությամբ, վիրահատական տակտիկայի ընտրության դժվարությամբ, հաճախ` հաշմանդամության բերող մնացորդային երևույթ­նե­րով...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ավտո-ճանապարհային պատահարների հետևանքով առաջացած գանգուղեղային վնասվածքներ առանձնահատկությունները երեխաների մոտ

Տրանսպորտային պատահարների հետևանքով առաջացած վնասվածքների աճը, ցավոք, չի շրջանցել մաև մանկահասակ բնակչությանը, և առավել հաճախ կրում է պոլիտրավմայի (բազմավնասվածքների) բնույթ...

Առաջին բժշկական օգնություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով երեխաների հետազոտման ալգորիթմի մեր փորձը

Ծանր գանգուղեղային վնասվածքները (ԳՈւՎ) երեխաների մոտ ընդհանուր գանգուղեղային վնաս­ված­քների մեջ կազմում են 13-20% ընդհանրապես մանկական տրավմատիզմից մահացության 50%-ը, և հաշմանդամության 82%-ը, ինչը պայմանավորում է խնդրի բժշկական և սոցիալական կարևորությունը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Մանկական նեյրոտրավմայի կառուցվածքի դինամիկայի հարցի շուրջ

Բնակչության սոցիալ-տնտեսական կյանքի փոփո­խու­թյունները մշտապես ազդում են հիվանդացության, մասնավորապես տրավմատիզմի կառուցվածքի վրա: Նրանց արդյունավետ բուժումը և կանխարգելումը թելադրում է այդ փոփոխությունների ուսումնասիրում, համապատասխան կազմակերպչական, բուժ-ախտո­րոշիչ միջոցառումների հիմնավորված մշակումը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Նորածնային աուդիոլոգիական սկրինինգի անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում

Ծանրալսության ախտորոշումը և բուժումը շարունակում է հանդիսանալ արդիական խնդիր օտո­րինոլարինգոլոգիայում:

Չնայած, օտովիրաբուժության հաջողությունների, ժամանակակից դիագնոստիկ սարքավորումների, լսողական սարքերի ներդրումների, լսողության խա­նգա­րումներով հիվանդները հանդիպում են բավա­կանին մեծ քանակւթյամբ` հատկապես մանկական տարիքի երեխաներ և դեռահասներ...

Քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդություններ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ