Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մանկական հիվանդություններ

Ներգանգային թարախակույտերի բուժումը երեխաների մոտ

Ներգանգային թարախակույտերը դասվում են գանգուղեղի ծանր հիվանդությունների շարքում, աչքի են ընկնում բարձր մահացությամբ, վիրահատական տակտիկայի ընտրության դժվարությամբ, հաճախ` հաշմանդամության բերող մնացորդային երևույթ­նե­րով:

 

Աշխատանքի նպատակը ներգանգային թարախա­կույ­­տերով երեխաների բուժման արդյունքների վերլուծությունն է:


Նյութը և հետազոտման մեթոդները.


Ուսումնասիրվել են 1987-2007թթ ընթացքում ներ­գա­նգային թարախակույտերով 6ամս. - 14 տար. 34 երե­խաների բուժման արդյունքները, այդ թվում 15 աղջիկ, 19 տղա: Ըստ տարածման և զարգացման մեխանիզմի 12 հիվանդի մոտ թարախակույտերը ունեցել են օտոռինոգեն ծագում, 13 հիվանդի մոտ` մետաստատիկ, 4 հիվանդի մոտ` տրավմատիկ, 6 հիվանդի մոտ` պատճառը չի պարզվել: 7 հիվանդներ ունեցել են սրտի կապույտ  արատներ:


 3 հիվանդի մոտ եղել են սուբդուրալ էմպիեմաներ, 31 հիվանդի մոտ` ներուղեղային թարախակույտեր: Թարախակույտերի մեծ մասը` 19, տեղակայվել են ճակատգագաթային շրջանում: 6 հիվանդ ունեցել են ներգանգային բազմաթիվ` 2-6 թարախային կու­տա­կումներ:


Թարախակույտերի ախտորոշումը հիմնվել է անամ­նեզի, կլինիկոնևրոլոգիական և լրացուցիչ հետա­զոտությունների հիման վրա, որոնց մեջ վճռական դերը ունեցել է գանգուղեղի համակարգչային և մագնիսառեզոնանսային շերտագրումը (ՀՇ և ՄՌՇ): Մինչև վիրահատությունը նշված քննությունը կա­տարվել է 27 հիվանդի մոտ:


Արդյունքները և նրանց քննարկումը:


Բոլոր հիվանդները վիրահատվել են. 8 հիվանդ վիրա­հատվել են թարախակույտի ձևավորված պատ­յանի փուլում: Կատարվել է թարախակույտի հեռացում պատյանով: Այդ խմբում 4 երեխա առողջացել են, 4-ի մոտ` խորը տեղակայման թարախակույտի հեռացման ընթացքում տեղի է ունեցել պատյանի պատռում, ետվիրահատական շրջանում ծանր թարախային մենինգոէնցեֆալիտի զարգացում, 3-ի մոտ մահացու ելքով:


26 հիվանդի մոտ թարախակույտերը բուժել ենք նրանց պրոյեկցիայով ֆրեզային անցքեր տեղադրելու, պունկցիոն ասպիրացիայի մեթոդով: Սկզբնական շրջանում այդ մեթոդը մեր կողմից կիրառվում էր թարա­խա­կույտերի խորը և դժվարամատչելի տեղա­կայություն ունենալու, ինչպես նաև հիվանդների ծանր վիճակում լինելու պարագայում: Հետագայում այդ մեթոդի կիրառման ցուցումները լայնացվեցին և գրեթե բոլոր թարախակույտերը բուժվել են այդ եղանակով:


5 հիվանդի մոտ մակերեսային տեղակայությամբ և փոքր ծավալի (1.5-2 սմ տրամագծով/ թարա­խա­կույտերի դեպքում 1-2 անգամ պունկցիոն ար­տածծումը բավարար է եղել լավացման համար, ընդ որում այդպիսի արդյունք դիտվել է մինչև 4 տար. երեխաների մոտ: 21 հիվանդի մոտ թարախակույտի պունկցիոն արտածծում է կատարվել 2 ֆրեզային անցքերից, այնուհետև նրա խոռոչում լվացող-դրենավորող համակարգի տեղադրմամբ, որը պահվել է 3-5-7 օր` մինչև արտահոսող հեղուկի պարզումը: Լվա­ցումը կատարվել է լայն ազդեցության հակա­բիոտիկներով, ինչպես նաև դիօքսիդինի 0.5% լու­ծույ­թով: Լվացող համակարգի հեռացումից հետո 18 հիվանդների մոտ կատարվել է թարախակույտի դրենավորում ռետինե ժապավենով, որն աստիճա­նա­բար դուրս է քաշվել և հեռացվել: Այս ձևով բուժման շարու­նակման դեպքում 4 հիվանդի մոտ տեղի է ունեցել թարախակույտի կրկնում և կրկնակի վիրա­հա­տման անհրաժեշտություն:


Վերջին 2 տարում լվացող համակարգից հեղուկի պար­զեցումից հետո և թարախակույտի լիարժեք դա­տարկում ցույց տվող ստուգիչ ՀՇ քննությունից հետո 3 հիվանդի մոտ լվացող համակարգը հեռացվել է առանց թարախակույտի խոռոչի լրացուցիչ դրենավորման: Նրանցից 2-ի մոտ լավացում էր եղել, երրորդի մոտ նոր թարախակակույտ զարգացել էր գանգուղեղի այլ տեղամասում:


Վիրաբուժական միջամտությանը զուգահեռ բոլոր հիվանդները ստացել են ինտենսիվ հակաբակտերիալ պրեպարատներ, ներառյալ ներզարկերակային և սուբարախնոիդալ ճանապարհով, դեզինտոքսի­կա­ցիոն, օրգանիզմի իմունոբիոլոգիական ուժերը խթա­նող բուժում: ԼՕՌ պաթոլոգիայի առկայության դեպ­քում հիվանդները զուգահեռ բուժվել են այդ մասնագետների կողմից:


Թարախակույտերի կրկնման, ինչպես նաև նոր թարախակույտերի զարգացման դեպքում նրանց ժամանակին հայտնաբերումը և բուժական տակ­տի­կայի ճշտումը կատարվել է հիմնականում գանգուղեղի ՀՇ, իսկ էմպիեմաների դեպքում ՄՌՇ քննության միջո­ցով:


Եզրակացություններ. երեխաների մոտ ներգան­գա­յին թարախակույտերը մեծամասամբ մետաստատիկ և օտոռինոգեն ծագում ունեն, գերազանցապես տեղա­կայ­վում են սուպրատենտորիալ:


Ներգանգային թարախակույտերի բուժման պունկ­ցիոն եղանակը նվազ տրավմատիկ է, առավել արդյու­նա­վետ է խորը տեղակայված, ինչպես նաև բազմաթիվ թարախակույտերի պարագայում:


ՀՇ և ՄՌՇ քննությունների ստուգիչ կիրառումը մեծապես լավացնում է ներգանգային թարա­խա­կույ­տերի ախտորոշումը և բուժման արդյու­նա­վե­տու­թյունը:

Հեղինակ. Մ.Մ. Մարտիրոսյան, Լ.Լ. Հակոբյան, Մ.Տ. Հարությունյան, Մ.Ն. Խաչատրյան, Ա.Ա. Նազարեթյան
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 3. 2008 (35) 48-49
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Երևան քաղաքի դպրոցահասակ երեխաների շրջանում գիրության, ավելցուկային քաշի և թերսնվածության տարածվածությունը

Բանալի բառեր. դեռահասներ, մարմնի զանգվածի ցուցանիշ (ՄԶՑ), գիրություն, ավելցու-կային քաշ, թերսնվածություն, տարածվածություն, Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպություն (ԱՀԿ), ստանդարտ շեղում (ՍՇ)...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Դեռահասների վերարտադրողական առողջության բժշկա-սոցիալական և հոգեբանական ասպեկտները

Բանալի բառեր. վերարտադրողական առողջություն, դեռահաս, ռիսկային սեռական վար-քագիծ, դեռահասի ադապտացիա, սեռական դաստիարակություն

ՀՀ Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին օրենքում...

Երեխայի դաստիարակությունը և հոգեկան առողջությունը Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Կենտրոնական նյարդային համակարգի պերինատալ ախտահարմամբ նորածիների մոտ նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազայի մակարդակի կլինիկական նշանակությունը

ԿՆՀ (կենտրոնական նյարդային համակարգ)-ի պերինատալ ախտահարման իրական հաճախականությունը հնարավոր չէ ճշտել, քանի որ չկա նևրոլոգիական նորման ախտաբանությունից տարանջատող հստակ չափորոշիչներ [1,3,8]...

Նյարդաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 3.2011
Հեստացիայի ախտաբանությամբ մայրերից ծնված երեխաների մոտ նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազայի մակարդակի վերլուծությունը

ժամանակակից պերինատոլոգիայում գրանցված առաջընթացը հանգեցրեց նոր խնդիրների լուծման անհրաժեշտությանը, որոնք կապված են պտղի անտենատալ պաշտպանության և հեստացիոն պրոցեսի հետ [3,7,13,15]...

Նյարդաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 3.2011
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների էսենցիալ մակրոտարրերով ապահովվածության ուսումնասիրությունը

Բանալի բառեր. նախադպրոցական տարիք, երեխաներ, մազեր, մանկապարտեզ, կալցիում, նատրիում, կալիում, մագնեզիում, ֆոսֆոր...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2010 (42)
Էսենցիալ և պայմանական էսենցիալ միկրոէլեմենտային կարգավիճակը նախադպրոցական տարիքի երեխաների օրգանիզմում

Կենսամիկրոէլեմենտները սննդի անփոխարինելի այն բաղադրիչներից են, որոնց համապատասխան քանակությամբ ներմուծումն օրգանիզմ անհրաժեշտ է առողջության...

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մազերում ծանր մետաղների պարունակությունը

Բանալի բառեր. նախադպրոցական տարիք, ծանր մետաղներ, մազեր, կապար, սնդիկ, արսեն, կադմիում 

Շրջակա միջավայրի քիմիական կոնտամինանտների բազմազանության մեջ հատուկ տեղ են զբաղեցնում ծանր մետաղները (Pb, Hg, As, Cd  և այլն), ինչը բացատրվում  է դրանց բարձր թունոտությամբ...

Հայաստանի բժշկագիտություն 4.2009
Բրոնխային ասթմայի տարածվածությունը Երևան քաղաքի երեխաների շրջանում` ըստ ISAAC ստանդարտացված հարցաթերթերի տվյալների

Վերջին 30-40 տարիներին նկատվում է ալերգիկ հիվանդությունների, այդ թվում նաև բրոնխային ասթմայի (ԲԱ) տարածվածության զգալի աճ հատկապես երեխաների շրջանում [5,10,16]։ Որպես կանոն, ԲԱ-ն ի հայտ է գալիս մինչև 20 տ. հասակը...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 3.2009 Ալերգոլոգիա Շնչառական համակարգ
Վարքի խանգարման առանձնահատկությունները մտավոր և ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխաների մոտ

Դեռևս Դեմոկրիտը, Հիպոկրատն (մ.թ.ա.460-377 թթ.) իրենց աշխատություններում նշել են շրջակա միջավայրի, կլիմայի ազդեցությունը մարդու վարքի վրա: Դեմոկրիտն առանձնացրել է հատկապես ջրի ներգործությունը: Պլատոնը և Արիստոտելը կարևորել են նաև հողի դերը...

Հոգեկան և վարքի խանգարումներ Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2009
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մազերում սնդիկի, արծաթի և ոսկու պարունակությունը

Շրջակա միջավայրի անթրոպոգեն աղտոտվածության հետևանքներից է ծանր մետաղների վերաբաշխումը կենդանի օրգանիզմում, որոնք իրենց բացասական ազդեցության հետևանքներով լուրջ մտահոգություն են հանդիսանում բնակչության տարբեր խմբերի առողջության համար...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2009
Ավտո-ճանապարհային պատահարների հետևանքով առաջացած գանգուղեղային վնասվածքներ առանձնահատկությունները երեխաների մոտ

Տրանսպորտային պատահարների հետևանքով առաջացած վնասվածքների աճը, ցավոք, չի շրջանցել մաև մանկահասակ բնակչությանը, և առավել հաճախ կրում է պոլիտրավմայի (բազմավնասվածքների) բնույթ...

Առաջին բժշկական օգնություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով երեխաների հետազոտման ալգորիթմի մեր փորձը

Ծանր գանգուղեղային վնասվածքները (ԳՈւՎ) երեխաների մոտ ընդհանուր գանգուղեղային վնաս­ված­քների մեջ կազմում են 13-20% ընդհանրապես մանկական տրավմատիզմից մահացության 50%-ը, և հաշմանդամության 82%-ը, ինչը պայմանավորում է խնդրի բժշկական և սոցիալական կարևորությունը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Մանկական նեյրոտրավմայի կառուցվածքի դինամիկայի հարցի շուրջ

Բնակչության սոցիալ-տնտեսական կյանքի փոփո­խու­թյունները մշտապես ազդում են հիվանդացության, մասնավորապես տրավմատիզմի կառուցվածքի վրա: Նրանց արդյունավետ բուժումը և կանխարգելումը թելադրում է այդ փոփոխությունների ուսումնասիրում, համապատասխան կազմակերպչական, բուժ-ախտո­րոշիչ միջոցառումների հիմնավորված մշակումը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Նորածնային աուդիոլոգիական սկրինինգի անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում

Ծանրալսության ախտորոշումը և բուժումը շարունակում է հանդիսանալ արդիական խնդիր օտո­րինոլարինգոլոգիայում:

Չնայած, օտովիրաբուժության հաջողությունների, ժամանակակից դիագնոստիկ սարքավորումների, լսողական սարքերի ներդրումների, լսողության խա­նգա­րումներով հիվանդները հանդիպում են բավա­կանին մեծ քանակւթյամբ` հատկապես մանկական տարիքի երեխաներ և դեռահասներ...

Քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդություններ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ