Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Վիրաբուժություն

Լապարասկոպիկ ներվիրահատական ուլտրաձայնային հետազոտության արդյունավետությունը խոլեդոխոլիթիազների ախտորոշման ժամանակ

Ներածություն:

Խոլեդոխոլիթիազով բարդացած խոլեցիստիտների ախտորոշումը և բուժումը մնում է աբդոմինալ վիրա­բուժության արդիական խնդիրներից մեկը: Շատ հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում խոլեդո­խոլի­թիազը ախտորոշել ներվիրահատական մեթոդ­ներով, քանի որ ...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Ախտորոշիչ մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկույթունները հետվիրահատական շրջանում

Ժամանակակից գրականության մեջ ինֆուզիոն թերապիայի խնդիրները վերանայվել են և ստացել հետևյալ ձևակերպումը. 1) համալրել ծավալը, 2) հա­մալրել հեղուկը և 3) համալրել էլեկտրոլիտները...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդություններով հիվանդների ուշ հոսպիտալացումը որպես սոցիալ-հիգենիկ պրոբլեմ

Հայտնի է, որ շտապ վիրաբուժական միջա­մտություն պահանջող որովայնի խոռոչի օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդությունների վիրահա­տա­կան բուժման ուշացումը մեծացնում է հետվիրա­հա­տա­կան բարդությունների թիվը, բարձրացնում է մահվան վտանգը, զգալիորեն երկարացնում է բուժման ընթացքը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ինֆուզիոն թերապիայի առանձնահատկությունները շտապ կարգով կատարվող վիրահատությունների ժամանակ

Հիպովոլեմիայի արագ և արդյունավետ շտկումը հանդիսանում է մեծ արդիականություն վայելող խնդիր՝ ցանկացած կրիտիկական վիճակում, այդ թվում նաև՝ շտապ կարգով կատարվող վիրա­հա­տությունների ժամանակ, երբ անհրաժեշտություն է ստեղծվում արագ համալրել ներանոթային ծավալը՝ անզգայացման ողջ ընթացքում կայուն հեմոդինամիկա ապա­հովելու, ինչպես նաև՝ հիպովոլեմիայով...

Ինտենսիվ թերապիա Առաջին բժշկական օգնություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Աբդոմինալ վիրաբուժություն. Պլաստիկայի ընտրությունը հետվիրահատական վենտրալ ճողվածքների ժամանակ

Որովայնային հետվիրահատական ճողվածքները տարածված վիրաբուժական հիվանդություններից են, որոնք դրսևորում են բացարձակ և հարաբերական քանա­կական աճի մշտական հակում` պայմա­նա­վոր­ված որովայնի օրգանների վրա կատարվող վիրահա­տու­թյունների քանակի տարեցտարի մեծացումով...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Գաստրոդուոդենալ թափածակված խոցի ժամանակ մեր տակտիկան

Ներկայիս հզոր հակախոցային միջոցների հայտ­նա­բերումը կտրուկ պակասեցրել է խոցային հիվան­դության ժամանակ պլանային վիրահատությունների քանակը, սակայն բարդությունները նվազելու հակում չունեն, դրանցից է թափածակումը...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Մեզէնտերալ անոթների թրոմբոզ. վարման տակտիկան

Մեզէնտերալ անոթների թրոմբոզը (ՄԱԹ) ան­հետա­ձգելի վիրաբուժության ցավոտ կողմերից է՝ պայմանավվորված կլինիկական պատկերի ոչ արտա­հայտվածությամբ, ախտորոշիչ միջոցների սահմա­նա­փակվածությամբ և մահացության բարձր տոկոսով...

Սրտանոթաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Սուր ապենդիցիտի ընթացքի առանձնահատկությունները ներկա փուլում

Սուր ապենդիցիտը հաճախակի հանդիպող սուր վիրաբուժական պաթոլոգիաներից է, որի բաժնեմասը վիրաբուժական պրոֆիլի ստացիոնարներում կազմում է 20-25%, հետվիրահատական բարդությունները կազմում են 4,2-16,2%, որն ունի ավելացման միտում տարեց հիվանդների մոտ: Մահացությունը զգալի է՝ 0,14-0,5%՝ տարեցների և ուշացած դեպքերի ժամանակ անցնելով 1%-ոց շեմքը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Աճուկային ճողվածքների պլաստիկայի ժամանակ կարերի և սինթետիկ տրանսպլանտատների դնելու նոր եղանակ: Վիրահատվածների հեռավոր արդյունքների վերլուծություն

Ճողվածքների բուժումը այսօր էլ համարվում է վիրաբուժության հրատապ խնդիրներից մեկը, քանի որ դեռևս բարձր է ռեցիդիվների քանակը:

Ամենատարբեր հեղինակների տվյալներով ռեցի­դիվը կազմում է 8-10%, նույնիսկ նշվում է 25%: Սա մեծ թիվ է, եթե հաշվի առնենք, որ աշխարհում տարեկան կատարվում է հարյուր հազարավոր ճողվածքա­հա­տում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Օզոնոթերապիայի կիրառման արդյունավետության գնահատումը լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ

Արդիականությունը.

Ներկայումս օզոնոթերապիան, որպես ոչ դեղո­րայ­քային թերապիա, լայն կիրառություն ունի բժշկության տարբեր ասպարեզներում: Այն ունի ազդեցության լայն սպեկտր. դրսևորում է բակտերացիդ, վիրիցիդ, ֆունգոցիդ, իմունամոդուլացնող, հակահիպօքսիկ, դեզինտոքսիկացիոն ազդեցություն, նկատելիորեն լա­վաց­նում է...

Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի հնարավոր թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների վաղ ախտորոշման չափանիշների գնահատումը

Արդիականությունը.

Վերջին տարիները բնորոշվում են էնդոսկոպիկ վիրաբուժության արագ զարգացմամբ: Լապարա­սկո­պիկ տեխնիկան կիրառություն է գտել պրակտիկորեն բոլոր վիրաբուժական մասնաբաժիններում, իսկ լեղա­քա­րային հիվանդության բուժման գործում այն գրավում է առաջնակարգ դիրք...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Բարակ աղու ինվագինացիայի ռեցիդիվի դեպք

Աղիների ինվագինացիան կազմում է մեխա­նի­կական աղիքային անանցանելիության դեպքերի մոտ 15%-ը։ Բարակ աղիների ինվագինացիան կազմում է ինվագինացիաների բոլոր դեպքերի մոտ 10-16%-ը։ Առավել հաճախ ինվագինացիայի պատճառ են հանդ­իս­անում պոլիպները, Մեկկելի դիվերտիկուլը, մե­տաստատիկ ուռուցքները։ Հազվադեպ է հանդիպում ինվա­գինացիայի ռեցիդիվը...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Մեգակոլոնի դեպք` բարդացած խթաղու նեկրոզով և պերիտոնիտով

Մեգակոլոնը խթաղու լայնացմամբ բնութագրվող հիվանդությունների խումբ է: Տարբերում են բնածին և ձեռքբերովի մեգակոլոն: Բնածին մեգակոլոնի դեպքերի 80-85%-ը բաժին է ընկնում Հիրշպրունգի հիվանդությանը, 15-20%-ը` իդիոպաթիկ մեգակոլոնին, որի դեպքում չի հաջողվում ճշգրտորեն որոշել ֆունկ­ցիոնալ անանցանելիություն առաջացրած հատվածը...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ներվիրահատական վնասումները լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ

Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության զարգացումը բերել է մեթոդի լայն տարածմանը, որի արդյունքում մեծացել է վերջինիս գործունեության շրջանակները։ Լապարա­սկո­պիկ վիրահատությունների ցանկում զգալի առա­վե­լությամբ առաջին տեղում է գտնվում լապա­րա­սկոպիկ խոլեցիստէկտոմիան։ Լապարասկոպիկ վիրա­հատությունների թվի մեծացմանը զուգահեռ մեծա­նում են նաև ներ և հետվիրահատական...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Ռելապարոսկոպիայի կիրառումը հետվիրահատական բարդությունների ժամանակ

Գիտատեխնիկական բուռն զարգացման արդի դարաշրջանում էապես փոխվել, բարելավվել են հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման մեթոդները։ Դեղորայքային հզոր զինանոցը թույլ է տալիս զգալի բարձրացնել բուժման արդյունա­վետու­թյունը՝ դրանով իսկ իջեցնելով հետվիրահատական բարդությունների քանակը։ Սակայն, դրանով իսկ հանդերձ, դժվարանում է հետվիրահատական...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Լապարասկոպիկ վիրաբուժության կիրառումը սուր պանկրեատիտների բուժման ժամանակ

Ներկայումս սուր պանկրեատիտը հանդիսանում է անհետաձգելի վիրաբուժության ամենակարևոր և ոչ լիարժեք ուսումնասիրված խնդիրներից մեկը: Այն գնալով ավելի ու ավելի արդիական է դառնում, քանի որ, սուր պանկրեատիտով հիվանդների թիվը, զգալի աճելով, գրավել է 3-րդ կայուն տեղը որովայնային պաթոլոգիաների շարքում՝ զիջելով միայն սուր ապենդիցիտին և սուր խոլեցիստիտին...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Գանգուղեղային վնասվածքների սուր փուլի համակարգչային շերտագրման դինամիկ հսկողությունը և բուժման ռազմավարությունը` հետազոտության արդյունքներից ելնելով

Գանգուղեղային վնասվածքները ժամանակակից նյարդավիրաբուժության ամենաարդի հիմնահար­ցե­րից մեկն են: Հայտնի հետազոտական եղանակներն օգնում են ախտորոշումը ճշտելուն: Կատարված հե­տա­զոտությունն ամրագրում է հիվանդության ընթացքի միայն տվյալ պահը, չի ապահովագրում դինամիկ զարգացումից` ստեղծելով սխալ տեսակետ: Այդպիսի հետազոտություն է գլխուղեղի համա­կարգչային շերտագրումը (ՀՇ)...

Նյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Հիպերտենզիվ բնույթի ներուղեղային հեմատոմաների դիֆերենցված բուժման ցուցումների հարցի շուրջ

Արտերիալ հիպերտենզիայով պայմանավորված ներուղեղային արյունազեղումները համարվում են գլխուղեղի առավել տարածված և ծանր ախտա­հա­րումներից մեկը:

Հիվանդության վիրաբուժական բուժման համար անհրաժեշտ է լուծել երկու կարևորագույն հարցեր` վիրահատության ժամանակը...

Նյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Գլխուղեղի սուր սուբդուրալ էմպիեմաների կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և շտապ բուժման ցուցումները

Գլխուղեղի էմպիեմաները համարվում են գլխուղեղի թարախաօջախային ախտահարումների համեմատաբար հազվադեպ հանդիպող ձևերից, սակայն նրանց բնորոշ է առավել սուր սկիզբը, առաջընթաց զարգացումը, բարձր մահացությունը, հաշ­մանդամության մեծ տոկոսը և ախտորոշման բար­դությունները: Մինչ հակաիբիոտիկների կիրառումը սուբդուրալ էմպիեմաներից մահացությունը կազմում էր...

Նյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Կարդիայի ախալազիայի բուժման մեր փորձը

Կարդիայի ախալազիան առանձնանում է ցածր հիվանդացությամբ, էթիոպաթոգենեզի չպարզաբան­ված հարցերով և տարբեր բուժման մոտեցումներով: Կարդիայի ախալազիայի բուժման հիմնական մեթոդն է համարվում կարդիոդիլատացիան պնևմատիկ կարդիոդիլատատրով: Մի շարք դեպքերում կիրառվում է վիրահատական բուժում: Վերջին տարիներին նվա­զինվազիվ վիրաբուժության...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ