Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Վիրաբուժություն

Աբդոմինալ վիրաբուժություն. Պլաստիկայի ընտրությունը հետվիրահատական վենտրալ ճողվածքների ժամանակ

Որովայնային հետվիրահատական ճողվածքները տարածված վիրաբուժական հիվանդություններից են, որոնք դրսևորում են բացարձակ և հարաբերական քանա­կական աճի մշտական հակում` պայմա­նա­վոր­ված որովայնի օրգանների վրա կատարվող վիրահա­տու­թյունների քանակի տարեցտարի մեծացումով:

 

Ճողվածքների վիրաբուժության արդիակա­նու­թյունը պայմանավորված է նաև բուժման ոչ գոհա­ցուցիչ արդյունքներով` ի դեմս հիվանդության կրկնության 10-30% դեպքերում, որով և թելադրված է ճող­ված­քապլաստիկայի գոյություն ունեցող եղանակ­նե­րի կատարելագործման և նոր եղանակների ներ­դրման անհրաժեշտությունը:

 

Նպատակը.

 

Գնահատել հետվիրահատական ճողվածքների բուժ­ման ժամանակ կիրառվող պլաստիկայի եղանակ­ների արդյունավետությունը:

 

Նյութը և մեթոդները.

 

Վերլուծվել են հետվիրահատական վենտրալ ճող­վածքների (ՀՎՃ) կապակցությամբ կլինիկայում վիրա­հատված 188 հիվանդների պատմագրերը: Հի­վանդ­ները եղել են 27-ից 83 տարեկան, գերակշռել են իգական սեռի անձինք: Տարեց և ծեր հասակի հիվանդների խմբում (105 հոգի–55.8%) արձանագրվել են մեծ թվով ուղեկցող հիվանդություններ (հիպեր­տո­նիկ հիվանդություն, ճարպակալում, շաքարային դիա­բետ, սրտի ռիթմի խանգարումներ, պնևմոսկլերոզ, կարդիոսկլերոզ): Ըստ տեղադրության ՀՎՃ եղել են միջային և կողմնային, ըստ կլինիկական ընթացքի` օղակված և չօղակված, ըստ չափերի` փոքր և միջին, մեծ և հսկա:

 

Կրկնված ՀՎՃ դիտվել է 36 հոգու մոտ (19.1%): Հարկ է նշել, որ գերակշռել են միջային ՀՎՃ` տեղակայված որովայնի միջին գծի շրջանում և առաջացած որովայնի տարբեր օրգանների վրա կա­տար­ված, այդ թվում` գինեկոլոգիական վիրահա­տու­թյուններից հետո: Կողմնային ՀՎՃ հիմնական պատ­ճառ են եղել ապենդեկտոմիան, խոլեցիստեկտոմիան, փայծաղի, միզային օրգանների վրա կատարված վիրահատությունները, ինչպես նաև որովայնի կողմնա­յին շրջաններում բաց վնասվածքների պատ­ճառով կատարված որովայնահատումները: Վիրա­հա­տու­թյուններն առավելապես կատարվել են ներշնչա­փո­ղային բազմակոմպոնենտ նարկոզով, հազվադեպ օգտա­գործվել է շրջանային անզգայացման որևէ տեսակ:

 

Արդյունքների քննարկում.

 

ՀՎՃ-ի վիրահատական բուժման ժամանակ թե' պլանային, թե' անհետաձգելի և շտապ (օղակված ճողվածք­ների պարագայում) կարգով կատարված վիրահատությունների դեպքում կիրառվել են ճող­վածքա­պլաստիկայի 2` աուտոպլաստիկայի և ալո­պլաս­տիկայի եղանակները: Աուտոպլաստիկայի ավան­դական եղանակը կիրառվել է 102 հիվանդների մոտ, հիմնականում փակեղային և մկանափակեղային (ըստ Մեյոյի և Սապեժկոյի), հազվադեպ նաև մաշ­կային (ըստ Յանովի) լաթերի օգնությամբ: Այս եղա­նակը մեծ հաջողությամբ կիրառվել է փոքր և միջին չափերի ՀՎՃ-ի դեպքում (44 հոգի), ինչպես նաև օղակված ճողվածքների վիրահատությունների ժամա­նակ (37)` համարելով ոչ նպատակահարմար ճողված­քա­պլաստիկայի կատարումը սինթետիկ նյութերով, հյուս­վածքներում վարակի առկայության և հետվիրա­հատական վարակային բարդությունների հնարավոր զար­գացման պայմաններում:

 

Ալոպլաստիկայի եղա­նա­կով ճողվածքապլաստիկան կատարվել է 86 հի­վանդ­ների մոտ` օգտագործելով էթիկոնե և Լինտեքս-Էսֆիլե ֆիրմաների պոլիպրոպիլենային ցանցեր, որոնք փակեղի նկատմամբ տեղադրվել են onlay (69 հիվանդ) կամ, inlay և, sublay (17) եղանակներով: Ալո­պլաս­տիկայի կիրառման դեպքում խիստ կարևորվել է վարակային բնույթի բարդությունների կանխար­գելումը բուն վիրահատության տեխնիկապես ճիշտ և ատրավմատիկ կատարման, տարբեր տևողությամբ և դեղաչափերով նախա-, ներ- կամ հետվիրահատական հակաբիոտիկականխարգելման իրականացման և ըստ Ռեդոնի վերքերի վակուումային դրենավորման ճանապարհով:

 

Սույն եղանակով ճողվածքապլաս­տի­կան առավել հակված ենք եղել կիրառելու ճողվածք­նե­րի պլանային վիրաբուժության շրջանակներում, թեև այն բավական արդյունավետ կերպով կիրառվել է նաև անհետաձգելի ճողվածքահատումների ժամանակ ընդգծված ցուցումներով (որովայնի պատի թուլության, տեղային հյուսվածքների սպիական կազմափոխման, մեծ և հսկա չափերի ճողվածքային դեֆեկտների, տա­րեց հասակի անձանց, ինչպես նաև կրկնված և կրկնվող ճողվածքների դեպքում): Սինթետիկ էնդո­պրո­թեզների օգտագործումից հնարավորինս խուսա­փել ենք բորբոքաթարախային բարդություններով ուղեկցվող օղակված ճողվածքների վիրահատական միջամտությունների ժամանակ (որովայնի պատի ֆլեգմոնա, աղիքի գանգրենա, պերիտոնիտ):

 

Հետվիրահատական արդյունքներն ուսումնասիրե­լիս պարզվել է, որ մոտակա հետվիրահատական շրջա­նում աուտոպլաստիկայի եղանակով վիրա­հատված հիվանդների խմբից մահացել է 2 հիվանդ, որի պատճառ են եղել մեկ դեպքում պերիտոնիտը և ինտոքսիկացիան` աղիքի գանգրենայի պատճառով կատարված աղիքի ռեզեկցիայից հետո զարգացած կարերի անբավարարությունից, մյուս դեպքում` թո­քային զարկերակի թրոմբոէմբոլիան: Ալոպլաստիկայի եղանակով կատարված ճողվածքահատումից հետո դիտվել է մեկ մահացու ելք II–III0 ճարպակալումով հիվանդի մոտ, թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիայի պատճառով:

 

Հետվիրահատական բարդություններ արձանագրվել են 23 հոգու մոտ: Հիմնականում դիտվել են վերքի հետ կապված բարդություններ (հեմատոմա, ինֆիլտրատ, սերոմա, վերքի թարախակալում): Ավելի լուրջ բարդություններ (էվենտրացիա, կպումային անան­­ցանելիություն, պերիտոնիտ) գրանցվել են աու­տո­պլաստիկ եղանակով վիրահատված օղակված ճողվածքներով հիվանդների մոտ:

 

Ստացված արդյունքները թույլ են տալիս եզրա­կաց­նելու, որ ցանցային պրոթեզների օգտագործումով ճող­ված­քապլաստիկան կարող է հանդիսանալ վիրա­հատության ընտրության եղանակ ոչ միայն պլա­նա­յին, այլև օղակված ճողվածքների վիրաբուժության մեջ:

Հեղինակ. Ս.Խ. Գրիգորյան, Ա.Մ. Մանուկյան, Ա.Կ. Գրիգորյան, Տ.Մ. Հախվերդյան, Է.Ս. Գրիգորյան ԵՊԲՀ ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 3.2008 (35) 11-13
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Գոտկային հատվածի ողնաշարային խողովակի նեղացման (ստենոզի) EasyGo տիպի էնդոսկոպիկ եղանակով վիրահատման առաջին փորձը Հայաստանում. nairimed.com
Գոտկային հատվածի ողնաշարային խողովակի նեղացման (ստենոզի) EasyGo տիպի էնդոսկոպիկ եղանակով վիրահատման առաջին փորձը Հայաստանում. nairimed.com

Ողնաշարային խողովակի նեղացումը առավել հաճախ հանդիպում է գոտկասրբանային հատվածում:Այս ախտահարման կլինիկական դրսևորման և բուժման մասին առաջին տվյալները գրականության մեջ նկարագրվել են...

Նյարդաբանություն
Հեռակա արդյունքները տասներկումատնյա աղու թափածակված խոցի լապարասկոպիկ կարումից հետո. armeniamedicalcenter.am
Հեռակա արդյունքները տասներկումատնյա աղու թափածակված խոցի լապարասկոպիկ կարումից հետո. armeniamedicalcenter.am

Ս.Ա.Ստեփանյան1,2, Ա.Ա.Պետրոսյան1,2, Դ.Ս.Գրիգորյան1,2, Ի.Յու.Գևորգյան1,2, Հ.Խ.Բատիկյան1,2, Ռ.Ն.Մեսրոպյան1,2, Ռ.Գ.Մուրադյան1,2, Ս.Ա.Աքշելյան1,2...

Գաստրոդուոդենալ խոցերի վիրահատական բուժման ժամանակ անաստոմոզիտների կանխարգելումը և բուժումը

Բանալի բառեր. անաստամոզ, անաստամոզիտներ, կանխարգելում, բուժում

Ստամոքսի մասնահատումից հետո հետվիրահատական շրջանում հանդիպող բարդությունների մեջ առաջին տեղերից մեկն է զբաղեցնում անաստամոզիտը [1,5,10]...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Աճուկային ճողվածքների բուժումը «Ռեպերեն-2» սինթետիկ էնդոպրոթեզի կիրառմամբ

Բանալի բառեր. «Ռեպերեն-2», աճուկային ճողվածքներ, սինթետիկ էնդոպրոթեզ

Ճողվածքների վիրահատական բուժումն ինչպես բժշկական, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական նշանակություն ունի: Դա պայմանավորված է ճողվածքների լայն տարածվածությամբ, հատկապես աճուկային կրկնվող մեծ...

Բուժման մեթոդներ Առողջապահություն 4.2011
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում` «ոսկե ստանդարտի» նոր խոսք (գրականության տեսություն)

Ներմիզուկային վիրահատությունների պատմությունը սկսվում է XVI դարից, երբ ֆրանսիացի վիրաբույժ Ambruise Pare-ն վերականգնեց նեղացած միզուկի անցանելիությունը` կիրառելով կյուրետ և սրած լուսնացքավոր բուժ...

Ուրոլոգիա Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Ֆիտոբեզոարի առաջացրած բարակաղիքային անանցանելիության բուժման մեր փորձը

Բանալի բառեր. ֆիտոբեզոար, բարակաղիքային անանցանելիություն

Ներածություն: Բարակաղիքային մեխանիկական անանցանելիությունը բարակ աղիքի վիրաբուժական միջամտություն պահանջող և առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանական վիճակ է...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Բուժման մեթոդներ Առողջապահություն 2.2011
Սուր պերիպրոստատիկ հեմատոման որպես շագանակագեղձի տրանսռեկտալ բիոպսիայի հազվադեպ հանդիպող բարդություն (կլինիկական 2 դեպքի նկարագրություն)

Սոնոգրաֆիկ հսկողության տակ իրականացվող շագանակագեղձի տրանսռեկտալ բիոպսիան ներկայում հանդիսանում է շագանակագեղձի քաղցկեղի ախտորոշման և վաղ հայտնաբերման «ոսկե ստանդարտ»...

Ուրոլոգիա Կլինիկական դեպքեր Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Ներորովայնային հիպերտենզիայի դերը թոքային բարդություններում որովայնի համակցված վնասվածքների ժամանակ

Բանալի բառեր. վնասվածք, ներորովայնային հիպերտենզիա, թոքային բարդություններ

Վերջին տարիներին ծանր հիվանդների մոտ ներորովայնային ճնշման նկատմամբ անշեղորեն հետաքրքրությունը աճում է...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2011 (45)
Արտասովոր դեպքեր պրակտիկայից

Դեպքերից մեկը տեղի է ունեցել 2008թ.-ի հունիսին: Ավտովթարից հետո մեր հիվանդանոց է տեղափոխվել Ա.Լ., ազգությամբ կորեացի, ԱՄՆ քաղաքացի...

Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2010 (43)
Սուր պանկրեատիտի ախտորոշման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Ներկայում սուր պանկրեատիտը անհետաձգելի վիրաբուժության ամենակարևոր և հետագա ուսումնասիրություններ պահանջող խնդիրներից մեկն է : Վերջին տարիներին նկատվում է պանկրեատիտով...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Սուր պանկրեատիտի բուժման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Սուր դեստրուկտիվ պանկրեատիտի բուժման պատմությունն իրենից ներկայացնում է բազմամյա երկխոսությունների պատմություն` կոնսերվատիվ բուժման և ակտիվ վիրաբուժական մեթոդների կողմնակիցների միջև...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Բուժման մեթոդներ
Ստամոքսի եվ 12 մատնյա աղու խոցային հիվանդության վաղաժամ և ակտիվ հայտնաբերումը

Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ միայն կլինիկական հետազոտությունների վրա հիմնված պրոֆիլակտիկ քննությունների մակարդակը չի կարող համապատասխանել առողջապահության արդի պահանջներին...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Բնական բացվածքով տրանսլումինալ էնդոսկոպիկ վիրաբուժություն

Բանալի բառեր. էնդոսկոպիկ վիրաբուժություն, ներորովայնային, տրանսլումինալ (միջլուսանցքային), որովայնի խոռոչի դիտում, լեղապարկի հեռացում

Բնական բացվածքով տրանսլումինալ էնդոսկոպիկ վիրաբուժությունը (ԲԲՏԷՎ) ներառում է ներքին օրգաններից (օր.` ստամոքս, ուղիղ աղիք, հեշտոց, միզապարկ) մեկի մտածված ծակումը էնդոսկոպի միջոցով` որովայնի խոռոչ մտնելու...

Ընդհանրացնող հոդվածներ Հայաստանի բժշկագիտություն 3.2009
Ապենդիցիտը և ճիճվային հիվանդությունները

Դեռևս հազարամյակներ առաջ աջ զստափոսում տեղակայված, այսպես կոչված` բորբոքային ուռուցքներից սովորաբար հիվանդները մահանում էին ծանր տառապանքներից: Բուժման դեպքեր հազվադեպ էին գրանցվում: XVI դարում պարզվեց, որ այդ տառապանքների պատճառը...

Վարակաբանություն Առողջապահություն 3.2009
Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի միջողնային աճառների վիրահատական բուժման ներվիրահատական բարդությունների հարցիշուրջ

Բանալի բառեր. լիկվորեա, միջողնային աճառների ճողվածքներ, վիրաբուաժական բուժում, ներվիրահատական բարդություններ

Վիրաբուժական հիվանդությունների բուժման բարդությունների քննարկումն ունի մեծ գործնական նշանակություն: Բաց գոտկային դիսկէկտոմիայի բարդությունները կարելի է պայմանականորեն բաժանել...

Նյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2009 (40)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ