Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ուրոլոգիա

Միզապարկի լորձաթաղանթի կազմաբանական փոփոխությունները` պայմանավորված միզապարկի դիվերտիկուլով

Բանալի բառեր. դիվերտիկուլ, մետապլազիա, դիսպլազիա

Ներածություն

Միզապարկի դիվերտիկուլը կույր վերջացող պարկանման գոյացություն է, որն ունի վզիկ, հատակ և մարմին: Այն լինում է բնածին և ձեռքբերովի: Ըստ գրականության տվյալների, բնածինները կազմում են միզապարկի բոլոր դիվերտիկուլների 2%-ը և համարվում են զարգացման արատ [1]: Ձեռքբերովի դիվերտիկուլների առաջացման պատճառները տարբեր են, սակայն ընդհանուր առմամբ նրանով պայմանավորված օրգանական և ֆունկցիոնալ խանգարումները համանման են:

 

Դիվերտիկուլի խոռոչը դրենավորվում է վզիկի միջոցով, որը, բնականաբար, խանգարում է մեզի նորմալ արտահոսքին և դառնում դիվերտիկուլում մեզի կուտակման պատճառ, ինչը նպաստում է նաև դիվերտիկուլի մկանային պատի կծկողականության նվազմանը: Մեզի երկարատև կանգն իր հերթին բերում է խրոնիկական բորբոքման առաջացման, որն ուղեկցվում է լորձաթաղանթի համապատասխան ձևաբանական փոփոխություններով (գերարյունություն, բազմաձև-կորիզային բջիջներով ներսփռում) և ցիստիտի կլինիկական արտահայտություններով: Խրոնիկական բորբոքումը բերում է ուրոթելի կառուցվածքային փոփոխության` դիսպլազիայի, լեյկոպլակիայի, տափակ-բջջային մետապլազիայի առաջացման: Նշենք նաև, որ զուգահեռաբար դիսպլաստիկ փոփոխություններ առաջանում են նաև միզապարկի այլ հատվածներում: Այսպես, Լյետոյի եռանկյան շրջանում ձևավորվում են Ֆոն Բրունի բներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են ենթալորձաթաղանթ տեղափոխված էպիթելի կուտակումներ, որոնցում գերակշռում են միջանկյալ և բազալ տիպի բջիջները [2]:Դիվերտիկուլի լորձաթաղանթում առաջացած այսպիսի փոփոխությունները դիտվում են 80% դեպքում, իսկ 6% դեպքում դրանք չարորակ տրանսֆորմացիայի պատճառ են դառնում [8]: Ընդ որում, դիվերտիկուլում առաջացած քաղցկեղը միզապարկի լուսանցքի քաղցկեղի հետ համեմատած ավելի վատ պրոգնոզ ունի: 

 

Մեր կողմից նկարագրվել են շագանակագեղձի բարորակ գերաճով պայմանավորված` միզապարկի դիվերտիկուլի լորձաթաղանթի մորֆոլոգիական փոփոխությունները [3, 4, 5, 6, 7]:

 

Դեպքի նկարագրություն


60 տարեկան հիվանդը «Արմենիա» ՀԲԿ-ի ուրոլոգիական կլինիկա է ընդունվել` գանգատվելով դժվարացած, թույլ շիթով միզարձակումից, միզապարկի ոչ լրիվ դատարկման զգացումից, գիշերային հաճախամիզությունից: Իրեն հիվանդ է համարում մոտ 2 տարի, ընդ որում, գանգատները գնալով ավելի արտահայտված են դառնում: Օբյեկտիվ քննությամբ միզապարկը շոշափվում է ցայլքային համաճոնից (симфиз) մեկ հորիզոնական մատ վեր, վերցայլքային շրջանը շոշափելիս ցավոտ չէ: Արտաքին սեռական օրգանները զարգացած են արական տիպով: Զ/Ճ 160/90 մմ ս.ս., երակազարկը` 86 զարկ/րոպե:

 

Հարկլինիկական հետազոտություններ: Սոնոգրաֆիական պատկերը. լյարդը մեծացած չէ, պորտալ կամ բիլիար հիպերտենզիայի նշաններ չկան: Լեղապարկը, փայծաղը, ենթաստամոքսային գեղձը` առանց փոփոխությունների: Երկու երիկամներում հայտնաբերվել են 12-15 մմ չափսի կիստաներ, խոռոչներում` ավազներ, աջից ստորին բաժակներում` 3-4 մմ չափսի կոնկրեմենտներ: ևագանակագեղձը 5,0x3,7սմ չափսի է, դիֆուզ անհամասեռ: ևագանակագեղձի ադենոմա` 2,3 մմ չափսի: Միզապարկի պատերը կոշտացած, տրաբեկուլացված, 170մլ մնացորդային մեզ: Միզապարկի ձախ պատին 11 մմ չափսի բացվածքով 5 սմ չափսի իսկական դիվերտիկուլ, որը միզարձակումից հետո գրեթե չի դատարկվում: Ուրոֆլուրոմետրիկ ինդեքսը կազմել է 63%, առավելագույն արագությունը` 7,4 մլ/վրկ, ծավալը` 125 մլ: Լաբորատոր քննությունների արդյունքները եղել են նորմայի սահմաններում: PSA 0,2նգ/մլ: Մատնային շոշափմամբ գեղձը պինդ-էլաստիկ կոնսիստենցիայի է, չափսերը` քիչ մեծացած:

 

Ախտորոշվել է «Երիկամների կիստաներ, միզապարկի դիվերտիկուլ, շագանակագեղձի բարորակ գերաճ»:

 

Ելնելով ախտորոշումից, կատարվել են միզապարկի դիվերտիկուլէկտոմիա, շագանակագեղձի ՏՈՒՌ: Վիրահատությամբ հեռացված հյուսվածքներն ուղարկվել են ախտաբանահյուսվածաբանական քննության, հայտնաբերվել են հետևյալ փոփոխությունները. միզապարկի դիվերտիկուլի լորձաթաղանթում անցումաբջջային էպիթելի մետապլազիա տափակ-բջջայինի, դիսպլազիայի օջախներով, հիպերկերատոզ և կերատինի կուտակման օջախներ (եղջերացող զանգվածներ) (նկ.1, 2, 3):

 

  Նկար 1. H&E X 40 Նկար          2. H&E X 100 Նկար            3. H&E X 200

 

Շագանակագեղձի մասնահատված կտորներում նկատվել է ադենոմայի պատկեր` գեղձային էպիթելի պրոլիֆերացիայով, ծորանների լուսանցքներում հայտնաբերվել են բազմաթիվ կոնկրեմենտներ:

 

Վերջնական ախտորոշումն էր երիկամների կիստաներ, միզապարկի դիվերտիկուլիտ տափակ-բջջային էպիթելի մետապլազիայով, շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիա:

 

Եզրակացություն


Այսպիսով, ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիան (մեր նկարագրած դեպքում օբստրուկցիայի պատճառը շագանակագեղձի բարորակ գերաճն էր) պատճառ է դառնում միզապարկի ձեռքբերովի երկրորդային դիվերտիկուլի առաջացման, որում զարգանում են կանգային երևույթներ, ինչը նպաստավոր պայման է խրոնիկական բորբոքման համար: Վերջինս բերում է ուրոթելի մետապլաստիկ տրանսֆորմացիայի, որը միզապարկի քաղցկեղի առաջացման պոտենցիալ աղբյուր է: Նկատի առնելով, որ դիվերտիկուլում առաջացած քաղցկեղը կլինիկորեն ուշ է բացահայտվում և դժվարանում է դրա վաղ ախտորոշելն ու օպտիմալ բուժման տարբերակ ընտրելը, ուստի ցանկացած դիվերտիկուլիտ (քանզի ցանկացած դիվերտիկուլում անխուսափելիորեն բորբոքում է առաջանում) պետք է դիտել որպես թաքնված նեոպլազիա և բուժման առավել արմատական տարբերակներ ընտրել:

 

Գրականության ցանկ


  1. Руководство по урологии.- М.: Медицина, 1998.
  2. Миллер С. Урология.- М.: Медицина, 1995.
  3. Иванинский О.И. Патоморфологические и клинико-эндоскопические исследования различных форм циститов.- Новосибирск.- НГМУ, 1995.
  4. Dondalski M., White E.M., Ghahremani G.G., Patel S.K. Carcinoma arising in urinary bladder diverticula: imaging findings in six patients. AJR, 1993; 161 (4): 817-20.
  5. Montague D.K., Boltuch R.L. Primary neoplasms of the vesical diverticula: Report of 10 cases. J. Urol.- 1976; 116: 41-2.
  6. Lam K.Y., Ma L., Nicholls J. Adenocarcinoma arising in the diverticulum of the urinary bladder. Pathology.- 2002; 24 (1): 40-2.
  7. Kim M.Y., Jeon Y.S., Suh C.H. et al. Sarcomatoid carcinoma arising from the diverticulum of the urinary bladder dome. A difficult diagnosis with imaging. AJR 1999; 172 (5): 1454-55.
  8. Chiang P.H., Chou Y.H., Chiang C.P. et al. Verrucous carcinoma of a bladder diverticulum. Br. J. Urol.- 2010, 68 (3): 320-1.

Հեղինակ. Ն.Գ. Խոստիկյան1, Ա.Վ. Պապյան1, Լ.Ս. Մարդանյան1, Ա.Է. Ավոյան2, Ա.Յու. Մադաթյան2 1ԵՊԲՀ ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն 2ԵՊԲՀ ուրոլոգիայի ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 1.2011 (290)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով` ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայով հիվանդների մոտ դիտվող դետրուզորի մորֆոֆունկցիոնալ փոփոխությունները

Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիան (ՇԲՀ) համարվում է տարեց տղամարդկանց շրջանում ամենատարածված ուրոլոգիական հիվանդությունը: Ռուսաստանի Դաշնությունում և Եվրոպական մի շարք երկրներում ՇԲՀ-ն ախտորոշվում է 11,3% տղամարդկանց մոտ 40-49տ. հասակում և 81,4% տղամարդկանց մոտ` 80տ. հասակում [11]...

Ուռուցքաբանություն Ախտաբանական անատոմիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման առավելությունները միզապարկի քաղցկեղի դեպքում

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում

Առաջին հիշատակումները ներմիզուկային մասնահատման (ՆՄՄ) կիրառման վերաբերյալ հանդիպում են 16-րդ դարից: Հետագայում, գիտատեխնիկական առաջընթացին զուգընթաց...

Ուռուցքաբանություն Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով պայմանավորված ստորին միզուղիների ախտանիշների դեղորայքային բուժման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիա, էրեկտիլ դիսֆունկցիա, ֆոսֆո-դիէսթերազա 5-ի ինհիբիտորներ, ստորին միզուղիների ախտանիշներ

Տարեց տղամարդկանց շրջանակներում լայն տարածում ունեցող էրեկտիլ դիսֆունկցիան (ԷԴ) և շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի (ՇԲՀ) հետևանքով առաջացող ստորին միզուղիների ախտանիշները (ՍՄԱ) սովորաբար ի հայտ են գալիս կյանքի 5-րդ և 6-րդ տասնամյակներում [11,15,24]...

Ուռուցքաբանություն Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Լրիվ և բարդ մարջանաձև քարերի բուժման բաց վիրահատական մեթոդ` պիելոլիթոտոմիա զուգակցված կոնտակտային լիթոտրիպսիայի հետ

Բանալի բառեր. միզաքարային հիվանդություն, պիելոլիթոտոմիա

Միզաքարային հիվանդությունը` իր տարածվածության (մինչև 5%), բուժման համար պահանջվող ծախսերի շարունակական մեծացման պատճառով համարվում է ոչ միայն ժամանակակից ուրոլոգիայի այլ նաև առողջապահական լուրջ հիմնախնդիր...

Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Ամորձիների երկկողմանի Լեյդիգոմա (կլինիկական դեպք)

Բանալի բառեր. ամորձու նորագոյացություն, Լեյդիգոմա, ամորձու ինտերստիցիալ բջիջների ուռուցք

Հայտնաբերվել է 193 հրատարակում (Medline) մեծահասակների շրջանում Լեյդիգոմայի 480 դեպքի վերաբերյալ, այդ թվում 3 աշխատանք՝ ընդհանուր առմամբ 90 հիվանդի վրա կատարված հետազոտությունների վերաբերյալ [1-6]...

Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Շագանակագեղձի նեյրոէնդոկրին կարցինոմա (կլինիկական դեպք)

Բանալի բառեր. շագանակագեղձ, կարցինոմա, նեյորէնդոկրին

Վերջին երկու տասնամյակում շագանակագեղձի քաղցկեղը դարձել է լուրջ բժշկական և սոցիալական խնդիր: Արևմտյան Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում շագանակագեղձի քաղցկեղը զբաղեցնում է տղամարդկանց մոտ բոլոր չարորակ նորագոյացությունների շարքում 2- րդ տեղը` իր տեղը զիջելով թոքերի քաղցկեղին...

Ուռուցքաբանություն Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Գերակտիվ միզապարկի և ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի զուգակցման դեպքում վիրահատական բուժման արդյունավետությունը շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով հիվանդների մոտ (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. միզապարկ, շագանակագեղձ, հիպերպլազիա

Մի շարք կլինիկական դիտարկումներ ցույց են տվել, որ շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով (ՇԲՀ) զգալի թվով հիվանդների մոտ ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի (ԻՎՕ) ախտանիշները զուգորդվում են գերակտիվ միզապարկի (ԳԱՄ) ախտանիշներով...

Ուռուցքաբանություն Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման կիրառումը միզապարկի քաղցկեղի դեպքում (գրականության տեսություն)

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների վիրահատական բուժման հիմնական եղանակ է համարվում ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ) [7,21,22]: Ներմիզուկային վիրահատությունների պատմական սկիզբը համարվում է 16-րդ դարը...

Ուռուցքաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Միզապարկի ֆլյուորեսցենտային ներմիզուկային մասնահատման բարդությունների նվազեցումը բիպոլյար եղանակի կիրառմամբ

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, ֆլյուորեսցենցիա, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում 

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների վիրահատական բուժման ստանդարտ է համարվում ուռուցքի ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ)...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Միջմիզուկային մասնահատումը շագանակագեղձի քաղցկեղի ժամանակ (գրականության տեսություն)

Շագանակագեղձի քաղցկեղը լուրջ խնդիր է ներկայացնում և տարեցտարի ավելի  մեծ ուշադրություն է գրավում: Վերջին տարիներին, հատկապես զարգացած երկրներում նկարագրվում է շագանակագեղձի քաղցկեղով հիվանդացության աճ...

Ուռուցքաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի մետաբոլիզմը

Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենը 34ԿԴ մոլեկուլյար զանգվածով գլիկոպրոտեիդ է, որը գրեթե գերազանցապես արտադրվում է շագանակագեղձի էպիթելում [1,2]: ՊՍԱ-ի որոշումը օգտակար է շագանակագեղձի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման համար...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Ամորձու մետախրոն քաղցկեղ

Ամորձիների ուռուցքներով հիվանդացությունը եվրոպական երկրներում կրկնապատկվում է յուրաքանչյուր 20 տարին մեկ: Միջին ցուցանիշը կազմում է 6,3 հիվանդ 100000 տղամարդ բնակչության: Մինչդեռ  մահացությունը  ամորձիների  քաղցկեղի ժամանակ  մնում է...

Ուռուցքաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Շեքի շրջանի արտաօրգանային սարկոմա (կլինիկական դեպքի նկարագրություն)

Հիվանդ Ա.Վ., տղամարդ, 43տ, Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի ուրոլոգիայի բաժանմունք էր ընդունվել` գանգատվելով շեքի շրջանի ուռուցքային գոյացության առկայությունից, ցավերից և դժվարամիզությունից: Հիվանդության...

Ուռուցքաբանություն Կլինիկական դեպքեր Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում` «ոսկե ստանդարտի» նոր խոսք (գրականության տեսություն)

Ներմիզուկային վիրահատությունների պատմությունը սկսվում է XVI դարից, երբ ֆրանսիացի վիրաբույժ Ambruise Pare-ն վերականգնեց նեղացած միզուկի անցանելիությունը` կիրառելով կյուրետ և սրած լուսնացքավոր բուժ...

Վիրաբուժություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Միզապարկի քաղցկեղի էնդոսկոպիկ բուժման արդյունքների բարելավումը բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման կիրառմամբ

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների էնդոսկոպիկ բուժման ոսկե ստանդարտ է համարվում ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ) [3]: Այն հետագա մորֆոլոգիական ախտորոշման հետ միասին հանդիսանում է փուլավորման առավել տեղեկատվական եղանակ...

Ուռուցքաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ