Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ուրոլոգիա

Միզածորանի հեռակա քարերի կոնսերվատիվ բուժումը

Բանալի բառեր: միզածորանի քարեր, դեղորայքային բուժում, կորտիկոստերոիդներ

Միզածորանի քարերը կարևոր նշանակություն ունեն ուրոլոգի ամենօրյա աշխատանքում [1]: Վերջին 10-20 տարում արմատապես փոխվել են բուժման մոտեցումները, քանի որ հեռահար քարափշրման ու ուրետերոռենոսկոպիայի մեթոդները, լինելով նվազագույն ինվազիվ և ունենալով բարդությունների ցածր վտանգ՝ արդյունավետորեն կիրառվում են որպես նախընտրելի բուժման մեթոդներ [2-5]: Ուրետերոսկոպիան համարվում է ստանդարտ բուժման մեթոդ միզածորանի հեռակա ախտանիշային քարերի դեպքում:

 

Մասնավորապես վերջին շրջանի առաջընթացը, որը նպաստել է ուրետերոսկոպերի տրամագծի փոքրացմանը և քարափշրման եղանակների անվնաս կիրառմանը, խիստ բարձրացրել է բուժման արդյունավետությունը, հասցնելով այն 100%-ի [2]: Չնայած ուրետերոսկոպիան և ուրետերոլիթոտրիպսիան անվնաս և արդյունավետ մեթոդ է, այն իրականացվում է ողնուղեղային ցավազրկման ներքո, երբեմն անհրաժեշտէ լինում միզածորանի ստենտավորում և կան նաև այլ անհարմարություններ, ինչպես օրինակ բուժման բարձր արժեքը, կյանքի որակիվատացումը՝ կապված ակտիվության նվազման հետ [2,3]:

 

Հիվանդների հեռակա ախտանիշային քարերը, որոնք հնարավոր է ինքնաբուխ արտազատվեն, քննարկման առիթ են հանդիսանում հիվանդների ու բժիշկների միջև: Կոնսերվատիվ ադյուվանտ ֆարմակոլոգիական բուժումը, որը նպաստում է քարի արտազատմանը՝ առաջարկվում է տարբեր սխեմաներով: Դեղորայքային միջոցները կիրառվում ենկանխարգելելու համար սպազմը՝ կապված միզածորանի հարթ մկանաթելերի տոնուսի բարձրացման հետ և կանխելու միզածորանի լորձաթաղանթի այտուցը [6,7]: Քարի առկայությունը միզածորանում առաջացնում է լորձաթաղանթի բորբոքային ռեակցիա և այտուց: Այտուցը խոչընդոտում է միզածորանով դեպի վար քարի շարժման ընթացքը և այն կարելի է կանխել ու բուժել ստերոիդային հակաբորբոքային դեղամիջոցներով [6,8-10]:

 

Միզածորանի սպազմը հանելու համար կիրառում են կալցիումի բլոկատորներնիֆեդիպին), α1-ադրենոբլոկատորներ, բետա-ադրեներգիկ ագոնիստներ [17,18,19]: α1-ադրենոբլոկատորների (տամսուլոզին) ևկորտիկոստերոիդների (մեթիպրեդ) համակցված կիրառումը միզածորանի հեռակա հատվածի քարերի արտազատման խթանման համարցուցաբերում է բարձր արդյունավետություն [5,11-14]: Նկատի ունենալով այն փաստը, որ միզածորանի հեռակա հատվածը հարուստ էα1-ռեցեպտորներով [15], որոշվել է կիրառել տամսուլոզինը, իսկ մեթիպրեդը ընտրվել է, քանի որ այն համարվում է լավագույն հակաայտուցային դեղամիջոց և ունի սահմանափակ կողմնակի ազդեցություններ [16,17]:

 

Նյութը և մեթոդները

 

2009թ-ի հունվարից մինչև հուլիս ընկած ժամանակահատվածում միզածորանի հեռակա հատվածի (յուքստավեզիկալ ու ուրետերովեզիկալ) 5-10մմ քարերով ախտանիշային հիվանդներին կատարվել է կոնսերվատիվ - սպասողական բուժում: Հիվանդները, որոնք ունեցել ենջերմության բարձրացումներ, արտահայտված հիդրոնեֆրոտիկ տրանսֆորմացիա, շաքարային դիաբետ, խոցային հիվանդություն, հղիություն, հիպոտենզիա, քարի ինքնաբուխ արտազատման պատմություն կամ վիրահատական միջամտություններ միզածորանի վրա, չենընդգրկվել հետազոտության մեջ: Բոլոր հիվանդները հետազոտվել են հետևյալ սխեմայով՝ արյան ու մեզի ընդհանուր քննություն, շրջադիտակային ուրոգրաֆիա, որովայնի ուլտրաձայնային հետազոտություն, անհրաժեշտության դեպքում՝ ն/ե ուրոգրաֆիա և կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա:

 

Բոլոր հիվանդները նախնական դիմելու պահին ստացել են 500մլ ֆիզ. լուծույթ, ցավազրկում (դիկլոֆենակ նատրիում) և երբ հիվանդիցավերը դադարել են, ստացվել է հետազոտության համար նրա համաձայնությունը գրավոր հաստատմամբ և հիվանդը ընդգրկվել է համապատասխան խմբի մեջ: Ընտրվել են հիվանդների 4 խումբ և կազմակերպվել է ամբուլատոր բուժում. Ա խումբ (n=15) ստացել էներքին ընդունման Տամսուլոզին 0,4մգ/օրը, Բ խումբը (n=12)՝ մեթիպրեդ 20մգ/օրը, Գ խումբ (n=18)՝ տամսուլոզին 0,4մգ + մեթիպրեդմգ/օրը և Դ խումբը (n=14)՝ միայն անալգետիկներ, երբ պահանջվել է:

 

Բոլոր հիվանդներին խորհուրդ է տրվել խմել օրը 2,5 լիտրհեղուկ և ցավերի ժամանակ անել դիկլոֆենակի միջմկանային ներարկում: Այն դեպքերում, երբ դիտվել է չկառավարվող երիկամային խիթկամ բարձր ջերմություն՝ հիվանդները դուրս են բերվել հետազոտման ընթացքից և առաջարկվել է ստենտավորում: Հետազոտման արդյունքները գնահատվել են 10-օրյա բուժման ընթացքում: Բուժման արդյունավետությունը գնահատվել է քարի արտազատման տևողությամբ ու անալգետիկների կիրառման քանակով ու անհրաժեշտությամբ: 

 

Վիճակագրական արդյունքները տրվել են Ստյուդենտի t չափանիշով, x2 ցուցանիշով ոչ պարամետրիկ տվյալների համար:

 

59 հիվանդներ ընդգրկվել են հետազոտման մեջ, որոնք բոլորը ամբողջությամբ ավարտել են հետազոտությունը:

 

Արդյունքները և դրանց քննարկում

 

Հիվանդների միջին տարիքը կազմել է. Ա խումբ 46.5±1,7; Բ խումբ` 44,2±2,5, Գ խումբ ` 48,4±0,8; Դ խումբ` 45,2±0,88: 10 օրվա ընթացքում քարի արտազատում նկատվել է Ա խմբում 60%(9/15); Բ խմբում` 33,3(4/12)%; Գ խմբում` 83,3% (15/18); Դխմբում`28,6% (4/14): Վիճակագրական հավաստի տարբերություն դիտվել է Դ խմբի ու մյուս բոլոր խմբերի միջև (p<0.001): Ա, Բ և Գխմբերի համեմատությամբ դիտվել են վիճակագրական ոչ հավաստի տարբերություններ (p>0.05): Ներարկված դիկլոֆենակի միջին քանակությունը խմբերում եղել է. Ա խումբ` 42±0,7մգ; Բ խումբ` 50±0,3մգ, Գ խումբ ` 27,4±0,5մգ; Դ խումբ` 82±0,48մգ:Վիճակագրական հավաստի տարբերություններ դիտվել են միայն Գ և Դ խմբերում (p<0.001):

 

Կորտիկոստերոիդներին բնորոշ դիսպեպսիկ ախտանիշները առանձնակի նշանակություն չեն դրսևորել: α1-ադրենոբլոկատորներով պայմանավորված հիպոտենզիա դիտվել է Ա խմբի 1 հիվանդի մոտ, որը չի պահանջել որոշակի բուժման անհրաժեշտություն: Այն հիվանդներին, որոնց մոտ 10 օրվաընթացքում քարի արտազատում չի դիտվել, կատարվել է ուրետերոսկոպիա 5-30 օրվա ընթացքում՝ միջինը 17,5 օր: ՈՒրետերոսկոպիային սպասելիս 2 հիվանդի մոտ Գ խմբից ու 1 հիվանդի մոտ Դ խմբից դիտվել է քարի ինքնաբուխ արտազատում:

 

Այսպիսով` հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ միզածորանի ախտանիշային հեռակա քարերի արտազատման խթանման կոնսերվատիվ բուժման բարձր արդյունավետություն է ցուցաբերում α1-ադրենոբլոկատորների (տամսուլոզին) և կորտիկոստերոիդների մեթիպրեդ) համակցված կիրառումից: Անհրաժեշտ է նշել, որ տամսուլոզինի առանձին կիրառման դեպքում կարող է առաջարկվել որպես այլընտրանքային բուժում այն հիվանդների մոտ, որոնց այս կամ այն պատճառով ցուցված չէ ստերոիդային թերապիան, կախված տարբերպատճառներից: 

 

Գրականություն

 1. Teichman J.M.H. Acute renal colic from ureteral calculus. N. Engl. J. Med., 2004, 350, 2004, 684- 693. Crossref.
 2. Segura J.W., Preminger G., Assimos M., et al. Ureteral stones clinical guidelines panel summary report on the management of ureteral calculi. J. Urol., 1997, 158, 195.
 3. Gettman M.T., Segura J.W.. Management of ureteric stones: issues and controversies. BJU Int., 95, p. 85-93 Crossref.
 4. Anagnostou T., Tolley D.. Management of ureteric stones. Eur. Urol., 45, 2004, p. 714-721. Abstract, Full-text, PDF, Crossref.
 5. Dellabella M., Milanese G., Muzzonigro G.. Randomized trial of the efficacy of tamsulosin, nifedipine and phloroglucinol in medical expulsive therapy for distal ureteral calculi. J. Urol., 174, 2005, p. 167–172. Crossref.
 6. Yamaguchi K., Minei S., Yamazachi T., Kaya H., Okada K.. Characterization of ureteral lesions associated with impacted stones. Int. J. Urol., 6, 1999, 281. Crossref.
 7. Babadjanova G., Allolio B., Vollmer M., et al.. Comparison of the pharmacodynamic effects of deflazacort and prednisolone in healthy subjects. Eur J Clin Pharmacol 51 (1996) (53-57) Crossref.
 8. Dellabella M., Milanese G., Muzzonigro G.. Efficacy of tamsulosin in the medical management of juxtavesical ureteral stones. J Urol 170 (2003) (2202 - 2205) Crossref.
 9. Andersson K.E., Forman A.. Effects of calcium channels blockers on urinary tract smooth muscle. Acta Pharmacol Toxicol 58 (1986) p. 193-200.
 10. Saita A., Bonaccorsi A., Marchese F., Condorelli S.V., Motta M.. Our experience with nifedipine and prednisolone as expulsive therapy for ureteral stones. Urol. Int. 72 2004, (43-45) Crossref.
 11. Ukhal M., Malomuzh O., Strashny V. Administration of doxazosine for speedy elimination of stones from lower part of ureter. Abstract XIV EAU Congress, Stockholm, Sweden, 1999.
 12. Morita T., Wada I., Suzuki T., Tsuchida S.. Characterization of alpha-adrenoreceptor subtypes involved in regulation of ureteral fluid transport. Tohoku J .Exp. Med. 152, 1987, 111. Crossref.
 13. Malin J.M. Jr., Deane R.F., Boyarsky S.. Characterisation of adrenergic receptors in human ureter. Br. J. Urol., 42, 1970, 171.
 14. Porpiglia F., Ghignone G., Fiori C., Fontana D., Scarpa R.M.. Nifedipine versus tamsulosin for the management of lower ureteral stones. J. Urol., 172, 2004, 568-571. Crossref.
 15. Cervenakov I., Fillo J., Mardiak J., Kopecny M., Smirala J., Lepies P.. Speedy elimination of ureterolithiasis in lower part of ureters with the alpha 1 blockers-tamsulosin. Int. J. Urol. Nephrol., 34, 2002, 25. Crossref.
 16. Porpiglia F., Destefanis P., Fiori C., Scarpa R.M., Fontana D.. Role of adjunctive medical therapy with nifedipine and deflazacort after extracorporeal shock wave lithotripsy of ureteral stones. Urology 59, 2002, 835–838. Crossref.
 17. Porpiglia F., Destefanis P., Fiori C., Fontana D.. Effective of nifedipine and deflazacort in the management of distal ureter stones. Urology. 56 2000, 579-583.
 18. Borghi L., Meschi T., Amato F., et al.. Nifedipine and methylprednisolone in facilitating ureteral stone passage: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J. Urol., 152 1994, 1095-1098.
 19. Cooper J.T., Stack G.M., Cooper T.P. Intensive medical management of ureteral calculi. Urology. 56 2000, 575-578. Crossref.


Հեղինակ. Մ.Վ. Մանուկյան, Էրեբունի ԲԿ, ուրոլոգիական կլինիկա
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 4. 2009(40) 41-44
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով` ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայով հիվանդների մոտ դիտվող դետրուզորի մորֆոֆունկցիոնալ փոփոխությունները

Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիան (ՇԲՀ) համարվում է տարեց տղամարդկանց շրջանում ամենատարածված ուրոլոգիական հիվանդությունը: Ռուսաստանի Դաշնությունում և Եվրոպական մի շարք երկրներում ՇԲՀ-ն ախտորոշվում է 11,3% տղամարդկանց մոտ 40-49տ. հասակում և 81,4% տղամարդկանց մոտ` 80տ. հասակում [11]...

Ուռուցքաբանություն Ախտաբանական անատոմիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման առավելությունները միզապարկի քաղցկեղի դեպքում

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում

Առաջին հիշատակումները ներմիզուկային մասնահատման (ՆՄՄ) կիրառման վերաբերյալ հանդիպում են 16-րդ դարից: Հետագայում, գիտատեխնիկական առաջընթացին զուգընթաց...

Ուռուցքաբանություն Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով պայմանավորված ստորին միզուղիների ախտանիշների դեղորայքային բուժման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիա, էրեկտիլ դիսֆունկցիա, ֆոսֆո-դիէսթերազա 5-ի ինհիբիտորներ, ստորին միզուղիների ախտանիշներ

Տարեց տղամարդկանց շրջանակներում լայն տարածում ունեցող էրեկտիլ դիսֆունկցիան (ԷԴ) և շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի (ՇԲՀ) հետևանքով առաջացող ստորին միզուղիների ախտանիշները (ՍՄԱ) սովորաբար ի հայտ են գալիս կյանքի 5-րդ և 6-րդ տասնամյակներում [11,15,24]...

Ուռուցքաբանություն Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Լրիվ և բարդ մարջանաձև քարերի բուժման բաց վիրահատական մեթոդ` պիելոլիթոտոմիա զուգակցված կոնտակտային լիթոտրիպսիայի հետ

Բանալի բառեր. միզաքարային հիվանդություն, պիելոլիթոտոմիա

Միզաքարային հիվանդությունը` իր տարածվածության (մինչև 5%), բուժման համար պահանջվող ծախսերի շարունակական մեծացման պատճառով համարվում է ոչ միայն ժամանակակից ուրոլոգիայի այլ նաև առողջապահական լուրջ հիմնախնդիր...

Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Ամորձիների երկկողմանի Լեյդիգոմա (կլինիկական դեպք)

Բանալի բառեր. ամորձու նորագոյացություն, Լեյդիգոմա, ամորձու ինտերստիցիալ բջիջների ուռուցք

Հայտնաբերվել է 193 հրատարակում (Medline) մեծահասակների շրջանում Լեյդիգոմայի 480 դեպքի վերաբերյալ, այդ թվում 3 աշխատանք՝ ընդհանուր առմամբ 90 հիվանդի վրա կատարված հետազոտությունների վերաբերյալ [1-6]...

Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Շագանակագեղձի նեյրոէնդոկրին կարցինոմա (կլինիկական դեպք)

Բանալի բառեր. շագանակագեղձ, կարցինոմա, նեյորէնդոկրին

Վերջին երկու տասնամյակում շագանակագեղձի քաղցկեղը դարձել է լուրջ բժշկական և սոցիալական խնդիր: Արևմտյան Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում շագանակագեղձի քաղցկեղը զբաղեցնում է տղամարդկանց մոտ բոլոր չարորակ նորագոյացությունների շարքում 2- րդ տեղը` իր տեղը զիջելով թոքերի քաղցկեղին...

Ուռուցքաբանություն Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Գերակտիվ միզապարկի և ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի զուգակցման դեպքում վիրահատական բուժման արդյունավետությունը շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով հիվանդների մոտ (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. միզապարկ, շագանակագեղձ, հիպերպլազիա

Մի շարք կլինիկական դիտարկումներ ցույց են տվել, որ շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով (ՇԲՀ) զգալի թվով հիվանդների մոտ ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի (ԻՎՕ) ախտանիշները զուգորդվում են գերակտիվ միզապարկի (ԳԱՄ) ախտանիշներով...

Ուռուցքաբանություն Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման կիրառումը միզապարկի քաղցկեղի դեպքում (գրականության տեսություն)

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների վիրահատական բուժման հիմնական եղանակ է համարվում ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ) [7,21,22]: Ներմիզուկային վիրահատությունների պատմական սկիզբը համարվում է 16-րդ դարը...

Ուռուցքաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Միզապարկի ֆլյուորեսցենտային ներմիզուկային մասնահատման բարդությունների նվազեցումը բիպոլյար եղանակի կիրառմամբ

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, ֆլյուորեսցենցիա, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում 

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների վիրահատական բուժման ստանդարտ է համարվում ուռուցքի ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ)...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Միջմիզուկային մասնահատումը շագանակագեղձի քաղցկեղի ժամանակ (գրականության տեսություն)

Շագանակագեղձի քաղցկեղը լուրջ խնդիր է ներկայացնում և տարեցտարի ավելի  մեծ ուշադրություն է գրավում: Վերջին տարիներին, հատկապես զարգացած երկրներում նկարագրվում է շագանակագեղձի քաղցկեղով հիվանդացության աճ...

Ուռուցքաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի մետաբոլիզմը

Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենը 34ԿԴ մոլեկուլյար զանգվածով գլիկոպրոտեիդ է, որը գրեթե գերազանցապես արտադրվում է շագանակագեղձի էպիթելում [1,2]: ՊՍԱ-ի որոշումը օգտակար է շագանակագեղձի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման համար...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Ամորձու մետախրոն քաղցկեղ

Ամորձիների ուռուցքներով հիվանդացությունը եվրոպական երկրներում կրկնապատկվում է յուրաքանչյուր 20 տարին մեկ: Միջին ցուցանիշը կազմում է 6,3 հիվանդ 100000 տղամարդ բնակչության: Մինչդեռ  մահացությունը  ամորձիների  քաղցկեղի ժամանակ  մնում է...

Ուռուցքաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Շեքի շրջանի արտաօրգանային սարկոմա (կլինիկական դեպքի նկարագրություն)

Հիվանդ Ա.Վ., տղամարդ, 43տ, Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի ուրոլոգիայի բաժանմունք էր ընդունվել` գանգատվելով շեքի շրջանի ուռուցքային գոյացության առկայությունից, ցավերից և դժվարամիզությունից: Հիվանդության...

Ուռուցքաբանություն Կլինիկական դեպքեր Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում` «ոսկե ստանդարտի» նոր խոսք (գրականության տեսություն)

Ներմիզուկային վիրահատությունների պատմությունը սկսվում է XVI դարից, երբ ֆրանսիացի վիրաբույժ Ambruise Pare-ն վերականգնեց նեղացած միզուկի անցանելիությունը` կիրառելով կյուրետ և սրած լուսնացքավոր բուժ...

Վիրաբուժություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Միզապարկի քաղցկեղի էնդոսկոպիկ բուժման արդյունքների բարելավումը բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման կիրառմամբ

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների էնդոսկոպիկ բուժման ոսկե ստանդարտ է համարվում ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ) [3]: Այն հետագա մորֆոլոգիական ախտորոշման հետ միասին հանդիսանում է փուլավորման առավել տեղեկատվական եղանակ...

Ուռուցքաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ