Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ուրոլոգիա

Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի առանձին տեսակների ձևաբանությունը

Ժամանակակից ուրոպաթոլոգիայի արդիական խնդիրներից է շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլաստիկ գործընթացների տարբերակումը չարորակ ախտահարումներից։ Դա առավել դժվար է, երբ հետազոտվում է սահմանափակ քանակությամբ նյութ` ստացված սակավ ինվազիվ ախտորոշիչ (Cor և ասպիրացիոն կենսազննուկ) և վիրաբուժական (TURP) եղանակներով։ Բացի այդ, հաճախ ստացված հետազոտության նյութը ունենում է մեխանիկական վնասվածքներ, որոնք առաջացնում են հյուսվածաբանական շեղումներ, որոնք հետազոտողների կողմից հաճախ կարող են ընկալվել որպես չարորակ կենսընթացի արտահայտություն։ Այդ գործընթացները մասնակիորեն բացահայտում են շագանակագեղձի քաղցկեղի գերախտորոշման դեպքերի ավելացման պատճառները [1, 2]։


Համաձայն ԱՀԿ-ի կողմից մշակված շագանակագեղձի հիվանդությունների դասակարգման` գոյություն ունեն շագանակագեղձի բազմաթիվ բարորակ ախտահարումներ, որոնք հաճախ սխալմամբ կարող են ընկալվել որպես չարորակ [3, 4]։     Այսպիսով, ախտաբանին, մինչև վերջնական ախտորոշումը, անհրաժեշտ է միանշանակ բացառել բարորակ պրոցեսները։ Այդ տեսանկյունից առավել հետաքրքիր են շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի առանձին հյուսվածաբանական տեսակները։ Գաղտնիք չէ, որ շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի, ինչպես նաև քաղցկեղի կլինիկալաբորատոր ախտորոշումը (PSA) երբեմն քիչ արդյունավետ է լինում, առավել ևս, երբ ավելի հաճախ են հանդիպում արյան պլազմայում PSA-ի ցածր մակարդակով քաղցկեղի դեպքեր։ Իր հերթին շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիան կարող է զուգորդվել քաղցկեղի յուրահատուկ մարկերների մակարդակի բարձրացմամբ [5, 6]։ Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի վերաբերյալ գիտելիքների կուտակման տարբեր փուլերում օգտագործվում էին հետևյալ բնորոշումները` պրոստատիկ հիվանդություն, պրոստատոմա, դիսհորմոնալ պրոստատոպաթիա, ադենոմա և հանգուցավոր հիպերպլազիա։ Սակայն շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի ախտածագման էությունն առավել լիարժեք արտացոլում է «շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիա» բնորոշումը։ Բարորակ հիպերպլազիան կարող է զարգանալ շարակցական, գեղձային կամ շարակցական և գեղձային տարրերից։ Գոյություն ունեն շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի բազմաթիվ հյուսվածաբանական դասակարգումներ, սակայն դրանցից ոչ մեկը չի կարող լիարժեք արտահայտել շագանակագեղձում ընթացող բոլոր ձևաբանական փոփոխությունները [6]։ Բացի այդ, դասակարգումների մեծամասնությունը չի բավարարում կլինիցիստների կողմից ախտաբաններին ներկայացվող պահանջներին և չի տալիս զարգացող պրոցեսի հստակ գնահատականը։ Այդ տեսանկյունից ընդունելի Է Սամսոնովի կողմից առաջարկված դասակարգումը, որի համաձայն հիպերպլազիայի բոլոր ձևերը բաժանվում են շարակցական, գեղձային և խառը տեսակների։ Խառը տեսակներն իրենց հերթին, կապված շարակցական կամ գեղձային տարրերի գերակշռման հետ, բաժանվում են գեղձաշարակցական կամ շարակցագեղձային տարատեսակների։
Սովորաբար շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի հիմնական տեսակների սովորական հյուսվածաբանական եղանակներով ախտորոշումը (հեմատոքսիլին-էոզին) դժվարություններ չի ներկայացնում, բացառությամբ որոշ օջախային կամ խառը տեսակների, որոնք երբեմն ունենում են տարաբնույթ տեսք և նմանվում են բարձր դիֆերենցում ունեցող քաղցկեղի։ Ընդ որում, ժամանակակից իմունահյուսվածաքիմիական եղանակով ախտորոշման մեթոդները (PSA, PSAP, CD57, LCA, CD56, CD68 և այլն), որոնք օգտագործվում են շագանակագեղձի քաղցկեղի ախտորոշման նպատակով, տվյալ դեպքերում` քիչ ինֆորմատիվ են լինում, տալիս են կեղծ դրական արդյունք և դրանով էլ ախտաբանին շեղում են ճիշտ ախտորոշում կատարելուց [1, 2]։


Հաճախ քաղցկեղին նմանվում են հիպերպլազիայի հետևյալ հիմնական ձևաբանական տեսակները`

 

  • ադենոզը կամ ատիպիկ գեղձային հիպերպլազիան,
  • ատրոֆիան,
  • սկլերոզացնող ադենոզը։

 

 

Սամսոնովի դասակարգման համաձայն` ադենոզը կամ ատիպիկ գեղձային հիպերպլազիան պատկանում է շագանակագեղձի գեղձային հիպերպլազիայի տեսակին։


Ադենոզը կազմում է TURP-ի դեպքերի 1,5-19,6%-ը և ռադիկալ պրոստատէկտոմիաների 33%-ը։ Ադենոզը շագանակագեղձի հիպերպլազիայի այն ձևերից մեկն է, որը հաճախ սխալմամբ ախտորոշում են իբրև բարձր դիֆերենցում ունեցող ադենոկարցինոմա։ Հաճախ հանդիպում է 64-70 տարեկան տղամարդկանց մոտ։ Ադենոզի մանրադիտակային պատկերում երևում են մանր, խիտ դասավորված, «մեջք մեջքի» բազմացող գեղձերի օջախ` շրջապատված շարակցական հյուսվածքով։ Բջիջներն ունեն արտահայտված բջջապլազմա, չափավոր ներկված կորիզներ։ Բնորոշ է բազալ բջիջների առկայությունը, որոնք ադենոկարցինոմայի դեպքում անհետանում են։ Ոչ միշտ հանդիպող, բայց ախտորոշման տարբերակիչ նշաններից անհրաժեշտ է նշել ամիլոիդ մարմնիկների առկայությունը` 43%, կրիստալոիդներ` 24%, հենքի նվազագույն ներթափանցում` 13%, արտահայտված կորիզակներ` 13%, միտոզներ` 3% և լորձ` 3%։ Բջջային պոլիմորֆիզմի բացակայությունը (կորիզների փոփոխություն, կորիզակների քանակի ավելացում), գեղձերի համեմատական վերլուծությունը (ախտահարված և ոչ ախտահարված դաշտերում), բազալ-բջջային շերտի առկայությունը (p63 և HMWCK դրական ներկում) հյուսվածաբանական այն հիմնական նշաններն են, որոնք թույլ են տալիս ադենոզը դասել բարորակ հիպերպլազիայի շարքին։ Պետք է նշել, որ չնայած համաշխարհային գրականության մեջ տեղ գտած ատիպիկ գեղձային հիպերպլազիայի ֆոնի վրա կարցինոմայի զարգացման մասին առանձին հաղորդագրությունների, ներկայումս ադենոզը ընդունված է համարել որպես բացառապես բարորակ գործընթաց։


Շագանակագեղձի հետատրոֆիկ հիպերպլազիա։ Շագանակագեղձի հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորոշման ժամանակ առավել դժվարություն է ներկայացնում շագանակագեղձի ատրոֆիան, որը կարող է հանդիպել ինչպես տարեց, այնպես էլ երիտասարդ հիվանդների մոտ։ Հյուսվածաբանորեն ընդունված է տարբերակել ատրոֆիայի հասարակ, հետատրոֆիկ, կիստոզ և մասնակի ձևերը։ Համաձայն Սամսոնովի դասակարգման` հասարակ ատրոֆիան պետք է դասել շարակցական հիպերպլազիայի, հետատրոֆիկը` խառը շարակցագեղձային, կիստոզը` խառը գեղձաշարակցական հիպերպլազիայի շարքին (նկար 1)։

 
Նկար 1. Շագանակագեղձի հետատրոֆիկ հիպերպլազիա։ Գեղձերի և ծորանների կիստոզ լայնացում, գեղձերը կազմող էպիթելի հարթեցում։ Հենքի ֆիբրոզ, բորբոքային բջջային ինֆիլտրացիա (հեմատոքսիլին-էոզին x 200)Խրոնիկական բորբոքային ինֆիլտրացիան, որը սխալմամբ դասում են խրոնիկական պրոստատիտի շարքին, բնորոշ է ատրոֆիաների բոլոր տեսակներին։ Բորբոքային կոմպոնենտի զգալի գերակշռության դեպքում ատրոֆիան դասում են բորբոքային պրոլիֆերատիվ Բորբոքային պրոլիֆերատիվ ատրոֆիա ատրոֆիայի տեսակների շարքին, որը համարվում է ձևաբանական ախտորոշման համար առավել դժվար տեսակ։ Սակայն պոլիմորֆիզմի բացակայությունը և բազալ բջիջների առկայությունը թույլ են տալիս ճիշտ ախտորոշել բարորակ հիպերպլազիան (նկար 2)։

 
Նկար 2. Բորբոքային պրոլիֆերատիվ ատրոֆիա (հեմատոքսիլին-էոզին x 200)

Սկլերոզացնող ադենոզը ներկայացված է շագանակագեղձի շարակցական և գեղձային կոմպոնենտների միաժամանակյա պրոլիֆերացիայով։ Այն հազվադեպ հանդիպող հիվանդություն է (TURP-ի բոլոր դեպքերի 2%-ից պակաս)։ Պրոցեսը սահմանափակվում է շագանակագեղձի փոփոխական հատվածով։ Մանրադիտակային պատկերում այն մանր բազմացող գեղձեր և մկանաէպիթելային հենք են։ Բջջային ատիպիկ նշանների բացակայությունը բարորակ ընթացքի հավաստի նշան է։
Հատուկ ուշադրության է արժանի վերը նշված հենքի բորբոքային ինֆիլտրացիան, որը հաճախ լինում է բարորակ հիպերպլազիայի տարբեր ձևերում։
Համաձայն ժամանակակից գրականության տվյալների, հիպերպլազիայի ենթարկված օջախներում ոչ յուրահատուկ բորբոքային ռեակցիան պայմանավորված է ցիտոկին 1 գենի ինհիբիտորի ընկճումով (նկար 3) [7]։

 

Բարորակ հիպերպլազիայի պրոլիֆերատիվ կենտրոն։ Նկար 3. Բարորակ հիպերպլազիայի պրոլիֆերատիվ կենտրոն։ Փոքր գեղձեր` պատված գլանաձև էպիթելով, կորիզների կենտրոնական դասավորվածություն, բարակ շարակցական խտրոցներ, չափավոր լիմֆոիդ ինֆիլտրացիա (հեմատոքսիլին-էոզին x 200)

Այսպիսով, պետք է նշել, որ, չնայած ախտահյուսվածաբանական պրակտիկայում իմունահյուսվածաքիմիական և մոլեկուլային հետազոտությունների մեթոդների լայն ներդրմանը, վերը նշված հյուսվածաբանական չափանիշների վերլուծությունը թույլ է տալիս ճիշտ ախտորոշել ախտաբանական կենսընթացը` օգտագործելով միայն սովորական ներկման եղանակներ (հեմատոքսիլին-էոզին)։ Դրա մասին է խոսում նաև համաշխարհային և հայրենական լաբորատորիաների աշխատակիցների աշխատանքային փորձը։

Գրականության ցանկ

 

  1. Maggi-Galuzzi C. et al. Non-neoplastic disease of the prostate. Foundation in Diagnostic Pathology։ Genitourinary Pathology. Elsevier, 2006.
  2. Srigley J.R. Benign mimickers of prostatic adenocarcinoma. Mod. Pathol., 2004, 17, 328-348.
  3. Epstein J., Yang X.J. Prostate Biopsy Interpretation. Lippincott, 2002.
  4. Bostwick D.G., Eble J.N. Urologic Surgical Pathology. Mosby, 1997.
  5. Eble J.N. et al. Pathology and Genetics of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs. IARC press, 2004.
  6. Hamphrey P.A. Prostate Pathology. AJCP Press, 2003.
  7. Taoka R., Tsukuda F., Ishikawa M., Haba R., Kakehi Y. Association of prostatic inflammation with down-regulation of macrophage inhibitory cytokine-1 gene in symptomatic benign prostatic hyperplasia. J Urol., 2004 Jun; 171(6 Pt 1)։2330-5.

 

Հեղինակ. Նելլի Խոստիկյան, Անդրեյ Պապյան, Արմեն Ավոյան. Երևանի Մ. Հերացու անվան ՊԲՀ ախտաբանական անատոմիայի և ուրոլոգիայի ամբիոններ
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 01.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով` ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայով հիվանդների մոտ դիտվող դետրուզորի մորֆոֆունկցիոնալ փոփոխությունները

Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիան (ՇԲՀ) համարվում է տարեց տղամարդկանց շրջանում ամենատարածված ուրոլոգիական հիվանդությունը: Ռուսաստանի Դաշնությունում և Եվրոպական մի շարք երկրներում ՇԲՀ-ն ախտորոշվում է 11,3% տղամարդկանց մոտ 40-49տ. հասակում և 81,4% տղամարդկանց մոտ` 80տ. հասակում [11]...

Ուռուցքաբանություն Ախտաբանական անատոմիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման առավելությունները միզապարկի քաղցկեղի դեպքում

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում

Առաջին հիշատակումները ներմիզուկային մասնահատման (ՆՄՄ) կիրառման վերաբերյալ հանդիպում են 16-րդ դարից: Հետագայում, գիտատեխնիկական առաջընթացին զուգընթաց...

Ուռուցքաբանություն Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով պայմանավորված ստորին միզուղիների ախտանիշների դեղորայքային բուժման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիա, էրեկտիլ դիսֆունկցիա, ֆոսֆո-դիէսթերազա 5-ի ինհիբիտորներ, ստորին միզուղիների ախտանիշներ

Տարեց տղամարդկանց շրջանակներում լայն տարածում ունեցող էրեկտիլ դիսֆունկցիան (ԷԴ) և շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի (ՇԲՀ) հետևանքով առաջացող ստորին միզուղիների ախտանիշները (ՍՄԱ) սովորաբար ի հայտ են գալիս կյանքի 5-րդ և 6-րդ տասնամյակներում [11,15,24]...

Ուռուցքաբանություն Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Լրիվ և բարդ մարջանաձև քարերի բուժման բաց վիրահատական մեթոդ` պիելոլիթոտոմիա զուգակցված կոնտակտային լիթոտրիպսիայի հետ

Բանալի բառեր. միզաքարային հիվանդություն, պիելոլիթոտոմիա

Միզաքարային հիվանդությունը` իր տարածվածության (մինչև 5%), բուժման համար պահանջվող ծախսերի շարունակական մեծացման պատճառով համարվում է ոչ միայն ժամանակակից ուրոլոգիայի այլ նաև առողջապահական լուրջ հիմնախնդիր...

Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Ամորձիների երկկողմանի Լեյդիգոմա (կլինիկական դեպք)

Բանալի բառեր. ամորձու նորագոյացություն, Լեյդիգոմա, ամորձու ինտերստիցիալ բջիջների ուռուցք

Հայտնաբերվել է 193 հրատարակում (Medline) մեծահասակների շրջանում Լեյդիգոմայի 480 դեպքի վերաբերյալ, այդ թվում 3 աշխատանք՝ ընդհանուր առմամբ 90 հիվանդի վրա կատարված հետազոտությունների վերաբերյալ [1-6]...

Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Շագանակագեղձի նեյրոէնդոկրին կարցինոմա (կլինիկական դեպք)

Բանալի բառեր. շագանակագեղձ, կարցինոմա, նեյորէնդոկրին

Վերջին երկու տասնամյակում շագանակագեղձի քաղցկեղը դարձել է լուրջ բժշկական և սոցիալական խնդիր: Արևմտյան Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում շագանակագեղձի քաղցկեղը զբաղեցնում է տղամարդկանց մոտ բոլոր չարորակ նորագոյացությունների շարքում 2- րդ տեղը` իր տեղը զիջելով թոքերի քաղցկեղին...

Ուռուցքաբանություն Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Գերակտիվ միզապարկի և ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի զուգակցման դեպքում վիրահատական բուժման արդյունավետությունը շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով հիվանդների մոտ (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. միզապարկ, շագանակագեղձ, հիպերպլազիա

Մի շարք կլինիկական դիտարկումներ ցույց են տվել, որ շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով (ՇԲՀ) զգալի թվով հիվանդների մոտ ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի (ԻՎՕ) ախտանիշները զուգորդվում են գերակտիվ միզապարկի (ԳԱՄ) ախտանիշներով...

Ուռուցքաբանություն Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման կիրառումը միզապարկի քաղցկեղի դեպքում (գրականության տեսություն)

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների վիրահատական բուժման հիմնական եղանակ է համարվում ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ) [7,21,22]: Ներմիզուկային վիրահատությունների պատմական սկիզբը համարվում է 16-րդ դարը...

Ուռուցքաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Միզապարկի ֆլյուորեսցենտային ներմիզուկային մասնահատման բարդությունների նվազեցումը բիպոլյար եղանակի կիրառմամբ

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, ֆլյուորեսցենցիա, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում 

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների վիրահատական բուժման ստանդարտ է համարվում ուռուցքի ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ)...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Միջմիզուկային մասնահատումը շագանակագեղձի քաղցկեղի ժամանակ (գրականության տեսություն)

Շագանակագեղձի քաղցկեղը լուրջ խնդիր է ներկայացնում և տարեցտարի ավելի  մեծ ուշադրություն է գրավում: Վերջին տարիներին, հատկապես զարգացած երկրներում նկարագրվում է շագանակագեղձի քաղցկեղով հիվանդացության աճ...

Ուռուցքաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի մետաբոլիզմը

Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենը 34ԿԴ մոլեկուլյար զանգվածով գլիկոպրոտեիդ է, որը գրեթե գերազանցապես արտադրվում է շագանակագեղձի էպիթելում [1,2]: ՊՍԱ-ի որոշումը օգտակար է շագանակագեղձի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման համար...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Ամորձու մետախրոն քաղցկեղ

Ամորձիների ուռուցքներով հիվանդացությունը եվրոպական երկրներում կրկնապատկվում է յուրաքանչյուր 20 տարին մեկ: Միջին ցուցանիշը կազմում է 6,3 հիվանդ 100000 տղամարդ բնակչության: Մինչդեռ  մահացությունը  ամորձիների  քաղցկեղի ժամանակ  մնում է...

Ուռուցքաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Շեքի շրջանի արտաօրգանային սարկոմա (կլինիկական դեպքի նկարագրություն)

Հիվանդ Ա.Վ., տղամարդ, 43տ, Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի ուրոլոգիայի բաժանմունք էր ընդունվել` գանգատվելով շեքի շրջանի ուռուցքային գոյացության առկայությունից, ցավերից և դժվարամիզությունից: Հիվանդության...

Ուռուցքաբանություն Կլինիկական դեպքեր Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում` «ոսկե ստանդարտի» նոր խոսք (գրականության տեսություն)

Ներմիզուկային վիրահատությունների պատմությունը սկսվում է XVI դարից, երբ ֆրանսիացի վիրաբույժ Ambruise Pare-ն վերականգնեց նեղացած միզուկի անցանելիությունը` կիրառելով կյուրետ և սրած լուսնացքավոր բուժ...

Վիրաբուժություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Միզապարկի քաղցկեղի էնդոսկոպիկ բուժման արդյունքների բարելավումը բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման կիրառմամբ

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների էնդոսկոպիկ բուժման ոսկե ստանդարտ է համարվում ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ) [3]: Այն հետագա մորֆոլոգիական ախտորոշման հետ միասին հանդիսանում է փուլավորման առավել տեղեկատվական եղանակ...

Ուռուցքաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ