Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ստոմատոլոգիա

Սյունիքի մարզի խմելու ջրի մեջ ֆտորի ցածր քանակ պարունակող քաղաքներում բնակվող դպրոցականների ատամների կարիեսով ախտահարվածության գնահատականը

Բանալիբառեր. ատամներ, կարիեսի ուժգնություն, դպրոցականներ, Սյունիքի մարզ, ‎‎ֆտորի ցածր քանակ

Ներկայումս չափազանց մեծ ուշադրություն է դարձվում ստոմատոլոգիական հիվանդությունների (ՍՀ) կանխարգելմանը։ Կանխարգելման հիմնական խնդիրներից մեկն է հանդիսանում նախադպրոցական երեխաների մոտ ատամների կարիեսի կանխարգելումը, քանի որ երեխաների մեծ մասի մոտ այն սկսում է զարգանալ վաղ տարիքից սկսած և բացասական ազդեցություն է ունենում օրգանիզմի ընդհանուր վիճակի վրա։

 

Երեխաների ստոմատոլոգիական առողջության պահպանման հիմնական խնդիրներից մեկն է հանդիսանում ՍՀ կանխարգելման համալիր ծրագրի մշակումը, որը պետք է հիմնվի ստոմատոլոգիական հիվանդացության վերլուծության վրա [2]։

 

Տվյալ հետազոտման նպատակն է եղել տալ 6,12,15 տարեկան երեխաների ստոմատոլոգիական ստատուսի գնահատականը Սյունիքի մարզում, որտեղ խմելու ջրի մեջ ֆտորի քանակությունը ցածր է։ Հետազոտվել են տվյալ մարզի Կապան և Սիսիան քաղաքների դպրոցականները, որտեղ ֆտորի քանակությունը ջրի մեջ կազմում է 0.0- 0.05 մգ/լ։

 

Դրվել են հետևյալ խնդիրները.

 

  1. կատարել այդ շրջաններում երեխաների ատամների կարիեսի ինտենսիվության և տարածվածության ուսումնասիրությունը,
  2. որոշել երեխաների մոտ կարիեսի զարգացման կանխարգելման համալիր ծրագրի ներդրման անհրաժեշտության հարցը։

 

Նյութերը և մեթոդները


Ատամների ելակետային ախտահարման գնահատաման համար հետազոտվել են Սյունիքի մարզի երկու քաղաքների 302 երեխաներ (աղ. 1)։ Բերանի խոռոչի զննման արդյունքները գրանցվել են ՀԱԿ-ի կողմից առաջարկված քարտերում [1]։

 

Աղյուսակ 1: Հետազոտվածների բաշխումը ըստ տարիքի և սեռի

Քաղաք

Տղաներ

Աղջիկներ

6 տարեկան

12 տարեկան

15 տարեկան

6 տարեկան

12 տարեկան

15 տարեկան

Սիսիան

37

38

28

33

32

43

Կապան

14

19

16

17

11

14

 

Արդյունքները և նրանց քննարկումը


Ատամների կարիեսի տարածվածությունը կազմել է Կապանում 6 տարեկանների մոտ 83,7%, 12 տարեկանների մոտ` 57, 15 տարեկանների մոտ` 93%; Սիսիանում 6 տարեկանների մոտ` 82.8%, 12 տարեկանների մոտ` 58.6, իսկ 15 տարեկանների մոտ` 80.3%։ Ոււսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ ատամների կարիեսով ախտահարվածության մակարդակը արդյունաբերական քաղաքներում բարձր է։

 

Ըստ ինտենսիվության ցուցանիշի ատամների կարիեսի ուժգնությունը կազմել է Կապանում 6 տարեկանների մոտ` 3.5; 12 տարեկանների մոտ` 1.7; 15 տարեկանների մոտ` 1.8; Սիսիանում 6 տարեկանների մոտ` 3.67; 12 տարեկանների մոտ` 1.2; 15 տարեկանների մոտ` 1.2 (աղ. 2)։

 

Այս մարզում, մյուս շրջանների համեմատությամբ ատամների կարիեսով ախտահարվածության բարձր լինելը կարող է պայմանավորված լինել էկոլոգիական գործոններով, ծնողների մասնագիտություն վնասակար ազդեցությամբ և մոր հղիության շրջանում տարած հիվանդություններով, ինչպես նաև անբավարար ստոմատոլոգիական և լուսավորչական աշխատանքով և բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմաններով։

 

Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հաստատվեց, որ.

 

  1. մարզում դպրոցական տարիքի երեխաների մոտ կարիեսի հիվանդացությունը բարձր է,
  2. կարիեսի ուժգնությունը տարիքի հետ ավելանում է և այն երեխաների մոտ, որոնք բնակվում են արդյունաբերական շրջաններում զգալիորեն բարձր է,
  3. ներկայացրած արդյունքները վկայում են կարիեսի կանխարգելման ծրագրի ներդրման անհրաժեշտության մասին, որտեղ մեծ տեղ կհատկացվի յուրաքանչյուր երեխայի հանդեպ անհատական մոտեցմանը և բնակչության մեջ ստոմատոլոգիական լուսավորչական աշխատանքին։

 

Աղյուսակ 2: Կարիեսի ինտենսիվության բաշխումը ըստ կառուցվածքի

Ցուցանիշ

Կապան

Սիսիան

6 տարեկան

12 տարեկան

15 տարեկան

6 տարեկան

12 տարեկան

15 տարեկան

Կ

21

50

50

36

81

79

Պ

0

0

0

0

1

0

Հ

0

2

4

0

2

7

ԿՊՀ

21

52

54

36

85

86

կարիես

88

0

0

220

0

0

պլոմբ

0

0

0

1

0

0

ԿՊ

88

0

0

221

0

0

ԿՊՀ+կպ

109

52

54

257

85

86

 

Գրականություն


  1. Кузьмина Э.М., Смирнова Т.А. Фториды в клинической стоматологии. М., МГМСУ, 2001.
  2. Колесник А.Г. Возможности использования мониторинга фторида в стоматологии. Стоматология для всех, 2, 1998.
  3. Рединова Т.Л. Углеводы, фтор и кариес зубов. Гигиена и санитария, 1991, 6, ր. 20–22.
  4. Smith G.E. Fluoride and fluoridation. Soc.Sci.Med., 1988, 26, 4, p. 451-462.

Հեղինակ. Մ.Մ. Մարգարյան Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի ստոմատոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելման և մանկական ստոմտոլոգիայի ամբիոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 3.2003 (15), УДК 616.314.18-002.4(479-25)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Բերանի խոռոչի հիգիենիկ ցուցանիշի կապը բերանային հեղուկի ֆիզիկա-քիմիական որոշ բնութագրերի հետ ծխող և չծխող անձանց մոտ

Բանալի բառեր. բերանի խոռոչ, հիգիենա

Բերանի խոռոչի անբավարար հիգիենայի հանգամանքը գտնվում է բազմաֆունկցիոնալ կապի մեջ պարոդոնտի հիվանդությունների պատճառահետևանքային գործոնների համակարգում [17]...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2011 (45)
Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարումը սովորական բշտախտի ժամանակ (սկիզբը` նախորդ համարում)

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և շրթունքների կարմիր երիզի բշտային և էրոզիվ ախտահարումներ կարող են դիտվել, բացի սովորական բշտախտից, նաև մի շարք այլ հիվանդությունների (բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեմա, աֆթոզ ստոմատիտ, սովորական...

Առողջապահություն 1.2011
Լնդային հեղուկի ֆիբրոնեկտինի պարունակությունը որպես գերաճական երևույթների զարգացման գործոն

Բանալի բառեր. էպիլեպսիա, լնդային հեղուկ, ֆիբրոնեկտին
Լնդային հյուսվածքում գերաճական պրոցեսի առաջացման մեջ ընդգրկված մի շարք մեխանիզմներ իրացվում են ցիտոկինների հատուկ խմբի` շարակցական և էպիթելային հյուսվածքների բջիջների աճի գործոնների միջնորդությամբ։ Սակայն դրանց իրականացման հետագա մեխանիզմները, այսինքն ֆիբրոբլաստների տեղային խթանման պրոցեսներն իրականացնող կոնկրետ գործոնները, գրեթե ուսումնասիրված չեն...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2007 (29)
Օրթոդոնտիկ բուժում ստացող հիվանդների մոտ բերանի խոռոչի անհատական հիգիենայի վերաբերյալ գիտելիքների և վարքագծի գնահատումը և այն փոփոխելու հնարավորությունները

Բանալի բառեր. կարիես, օրթոդոնտիկ բուժում, հիգիենա

Ի նկատի ունենալով, որ օրթոդոնտիկ անշարժ ապարատներով բուժման ժամանակ կարիեսի կանխարգելիչ միջոցառումների և, մասնավորապես, բերանի խոռոչի անհատական հիգիենայի պահպանությունը պահանջում է հիվանդի ակտիվ համագործակցությունը, հեղինակների կողմից որոշվել է հետազոտել հիվանդների մոտ հիգիենայի վերաբերյալ գիտելիքների առկայությունը և բժշկական խորհրդատվության միջոցով այդ գիտելիքը ավելացնելու հնարավորությունը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2006 (25-28)
Օրթոդոնտիկ հիվանդների մոտ կարիեսի կանխարգելման նպատակով Bifluorid 12 ֆտոր-լաքի ազդեցության կլինիկական դիտարկումների արդյունքները

Բանալի բառեր. օրթոդոնտիա, կարիես, Bifluorid 12 ֆտոր-լաք

Ներածություն. Օրթոդոնտիան ստոմատոլոգիայի համեմատաբար նոր ճյուղ է, որը բուռն զարգանում է վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում: Այս զարգացումն իր հերթին առաջ է բերում բազմաթիվ հարցեր, որոնք պահանջում են համապատասխան լուծումներ: Այս հարցերը վերաբերում են ինչպես առանձին վերցված օրթոդոնտիային, այնպես էլ ընդհանուր ստոմատոլոգիայի պրոբլեմներին: Այսօր օրթոդոնտիայի առջև ծառացած լրջագույն հարցերից մեկը կարիեսի կանխարգելումն է...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2006 (25-28)
Ատամնածնոտային անոմալիաների տարածվածության ուսումնասիրման մեթոդաբանական ասպեկտները

Բանալի բառեր. ատամնածնոտային անոմալիաներ (ԱԾԱ), օրթոդոնտիկ ցուցանիշներ, առանձին ատամների անոմալիաներ (ԱԱԱ), ատամնաշարի անոմալիաներ (ԱԱ), կծվածքի անոմալիաներ (ԿԱ)­­

Ըստ ուսումնասիրված գրականության տվյալների, մինչև օրս չկան ԱԾԱ-ների բացահայտման և գրանցման միատիպ մեթոդական մոտեցումներ, հիմնված ԱԾ համակարգի կարգավիճակը գնահատող հանրաճանաչ և համընդհանուր չափանիշների վրա...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2005 (21-24)
Կարիեսի տարածվածությունը և ինտենսիվության աճը ՀՀ զորակոչ տարիքի պատանիների մոտ

Բանալի բառեր: զորակոչիկ, կարիես, պլոմբա, հեռացում

Վերջին տարիների գրականության մեջ, ինչպես նաև զանգվածային լրատվական միջոցների կողմից, շատ է քննարկվում այսօրվա զորակոչիկների սոմատիկ և ֆիզիկական առողջության ցածր մակարդակը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2004 (17-20)
Արմավիրի մարզի բնակիչների ստոմատոլոգիական հիվանդացության դինամիկայի ուսումնասիրության սկզբունքները և մեթոդական առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. Տարածվածություն, ուժգնություն, կարիես, երեխաներ

Տարբեր մարզերում բնակվող մարդկանց ստոմատոլոգիական հիվանդացության ցուցանիշների և տեղային բիոգեոքիմիական առանձնահատկությունների ազդեցության գնահատման համար ուսումնասիրման ամենահուսալի մեթոդներից է հանդիսանում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3-4.2003 (15-16)

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ