Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա

Վուլվայի քաղցկեղի տեղային կրկնողության և մետասթազավորման առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. վուլվայի քաղցկեղ, կրկնողություն, մետասթազավորում, հասարակ վուլվէկտոմիա, արմատական վուլվէկտոմիա, վիրահատական, համակցված, ճառագայթային բուժում

 

Ներածություն 

 

Վուլվայի քաղցկեղին բնորոշ են արագ աճը, հիվանդության ագրեսիվ ընթացքը, վաղաժամ մետասթազավորման և տեղային կրկնողության առաջացումը [5]: Գրականության տվյալներով հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում առաջին հինգ տարիների ընթացքում առաջանում է մոտ 35-65% դեպքերում: Հնգամյա ապրելիությունը վուլվայի քաղցկեղի ժամանակ տարբեր հեղինակների տվյալներով կազմում է 24,5-63,9% [2,4,7,8,10,11]: Համեմատած առաջնային ուռուցքի հետ` հիվանդության կրկնողությունը տարբերվում է իր չարորակության ավելի բարձր աստիճանով և բուժական միջամտության նկատմամբ կայունությամբ, որը և հանդիսանում է վուլվայի քաղցկեղով հիվանդ-ների մահվան հիմնական պատճառը [2,3-5,8,9]: Հիվանդության կրկնողությունը ավելի հաճախ նկատվում վուլվայի շրջանում տեղային կրկնողության տեսքով և համեմա-տաբար հազվադեպ ու վաղաժամ` շրջանային ավշային համակարգում [6,9,10]: 

 

Կատարված հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել վուլվայի քաղցկեղի կրկնողության և մետասթազավորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում:

 

Նյութն ու մեթոդները

 

Հետազոտությունն անցկացվել է 1985-2006թթ. ժամանակահատվածի համար և հետազոտության նյութ են հանդիսացել ՀՀ ԱՆ Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում հետազոտված և վիրահատված, ճառագայթային կամ համակցված բուժում ստացած վուլվայի քաղցկեղով 171 հիվանդները: Կատարվել է ռետրոսպեկտիվ վերլուծություն: 

 

Վիճակագրական մեթոդներով [1] որոշել ենք վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների դիմելի-ության ինտենսիվ ցուցանիշները 100 հիվանդի նկատմամբ և միջին սխալը:

 

Արդյունքները և դրանց քննարկումը 

 

Կատարված հետազոտության արդյունքում ՈւԱԿ-ում բուժված վուլվայի քաղցկեղով 171 հիվանդներից 116-ի մոտ (67,8%) հայտնաբերվել է ուռուցքային հիվանդության կրկնողություն` տեղային կրկնողության ձևով կամ ավշային հանգույցների ախտահարմամբ: Դիտարկման ամբողջ ժամանակահատվածում հեռավոր մետասթազներ հայտնաբերվել են 2 հիվանդների մոտ (1,2%), ընդ որում, 1-ի մոտ դիտվել է գլխուղեղի և 1-ի մոտ թոքերի և լյարդի մետասթատիկ ախտահարում:

 

Մեր տվյալներով վուլվայի քաղցկեղի հնգամյա ընդհանուր ապրելիությունը կազմել է 39.77%, հնգամյա անախտադարձ ապրելիությունը` 26.31%:

 

Հոդվածում հիվանդության կրկնողության և մետասթազավորման առաջացման պատճառների գնահատումը կատարվել է ըստ նրանց առաջացման ժամանակի ու տեղակայման, կատարված վիրահատության ծավալի և անցկացված բուժման եղանակի:

    

Նկար 1

 

Նկարում ներկայացված է վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների բաշխումն ըստ հիվանդության կրկնողության առաջացման ժամանակի և տեղակայման, որտեղից նկատվում է, որ հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում առաջացել են հիմնականում 12-36 ամիս ժամանակահատվածում` 47% և մինչև 12 ամիս ու 36-60 ամիս ժամանակահատվածներում` համապատասխանաբար 20% և 23%, իսկ ըստ տեղակայման` հիվանդության տեղային կրկնողություն նկատվել է 49,1%, իսկ մետասթազավորումը աճուկա-ազդրային շրջաններում` 37,9% հիվանդների մոտ: 

 

Աղյուսակ 1

öáõÉ

òáõó³-

ÝÇßÝ»ñ

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÏñÏÝáÕáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ

 

Àݹ³Ù»ÝÁ

ÙÇÝ㨠12 ³ÙÇë

12- 36 ³ÙÇë

36- 60 ³ÙÇë

60 ³ÙÇë ¨

³í»É

Ca

in situ

µ.Ã.

0

0

0

0

0

P±m

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

 

Ia

µ.Ã.

0

1

3

0

4

P±m

0.00±0.00

25.00±15.21

75.00±25.21

0.00±0.00

 

Ib

µ.Ã.

1

1

2

2

6

P±m

16.67±15.21

16.67±15.21

33.33±19.25

33.33±19.25

5.17±2.06

II

µ.Ã.

6

25

10

8

49

P±m

12.24±4.68

51.02±7.14

20.41±5.76

16.33±5.28

42.24±4.59

IIIa

µ.Ã.

8

24

12

2

46

P±m

17.39±5.59

52.17±7.37

26.09±6.47

4.35±3.01

39.66±4.54

IIIb

µ.Ã.

5

2

0

0

7

P±m

71.43±17.07

28.57±17.07

0.00±0.00

0.00±0.00

6.03±2.21

Iva

µ.Ã.

1

1

0

0

2

P±m

50.00±35.36

50.00±35.36

0.00±0.00

0.00±0.00

1.72±1.21

Ivb

µ.Ã.

2

0

0

0

2

P±m

100.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

1.72±1.21

Àݹ³Ù»ÝÁ

23

54

27

12

116

  

Աղյուսակում ներկայացված է վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների բաշխումն ըստ հիվանդության փուլերի և կրկնողության առաջացման ժամանակի: 

 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հիվանդության Ca in situ փուլում հիվանդության կրկնողության դեպքեր չեն արձանագրվել: Հիվանդության Ia փուլում հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում է նկատ-վել 4 հիվանդների մոտ` 3-ի մոտ 36-60 ամիս (75,0%) և 1-ի մոտ 12-36 ամիս (25,0%) ժամանկահատվածներում: Հիվանդության Ib փուլում` դիտվել է 6 հիվանդների մոտ` 2-ական 36-60 ամիս և 60 ամիս և ավել, 1-ական մինչև 12 և 12-36 ամիս ժամանակահատվածներում: Հիվանդության II փուլում` հիվանդներից 49-ի մոտ (71,0%)` 12-36 ամիս ընկած ժամանակահատվածում`51,0% դեպքերում, 36-60 ամիս` 20,4%, 60 ամիս և ավել` 16,3% և մինչև 12 ամիս հատվածում` 12,2%: Հիվան-դության IIIa փուլում` հիվանդներից 46-ի մոտ (92,0%)` հիմնականում 12-36 ամիս ժամանա-կահատվածում (52,2%), 36-60 ամիս` 26,1% և մինչև 12 ամիս ժամանակահատվածում` 17,4% դեպքերում: Վուլվայի քաղցկեղի մնացած IIIb, IVa և IVb փուլերում գտնվող բոլոր հիվանդների մոտ հիվանդությունը կրկնվել է հիմնականում մինչև 12 ամիս և 12-36 ամիս ընկած հատվածում:

  

Աղյուսակ 2

öáõÉ»ñ

 

òáõó³-

ÝÇßÝ»ñ

ìáõÉí³ÛÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ÏñÏÝáÕáõÃÛ³Ý ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ

 

Àݹ³Ù»ÝÁ

ï»Õ³ÛÇÝ ÏñÏÝáÕáõÃÛáõÝ

³×áõϳ-³½¹ñ³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ

½ëï³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ

Ñ»é³íáñ Ù»ï³ëó½Ý»ñ

Ca

in situ

µ.Ã.

0

0

0

0

0

P±m

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0

Ia

µ.Ã.

1

3

0

0

4

P±m

25,00±7.13

75,00±12.13

00.00±0.00

00.00±0.00

0

Ib

µ.Ã.

3

2

1

0

6

P±m

50.00±20.41

33.33±19.25

16.67±15.21

0.00±0.00

5.17±2.06

II

µ.Ã.

18

26

5

0

49

P±m

36.73±6.89

53.06±7.13

10.20±4.32

0.00±0.00

42.24±4.59

IIIa

µ.Ã.

29

12

5

0

46

P±m

63.04±7.12

26.09±6.47

10.87±4.59

0.00±0.00

39.66±4.54

IIIb

µ.Ã.

5

0

2

0

7

P±m

71.43±17.07

0.00±0.00

28.57±17.07

0.00±0.00

6.03±2.21

Iva

µ.Ã.

1

1

0

0

2

P±m

50.00±35.36

50.00±35.36

0.00±0.00

0.00±0.00

1.72±1.21

Ivb

µ.Ã.

0

0

0

2

2

P±m

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

100.00±0.00

1.72±1.21

Àݹ³Ù»ÝÁ

57

44

13

2

116

  

Աղյուսակում ներկայացված է վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների բաշխումն ըստ հիվանդության փուլերի և կրկնողության ու մետասթազավորման տեղակայման:

 

Կատարված վերլուծության արդյունքում պարզվում է, որ հիվանդության կրկնողություն կամ մետասթազավորում առաջացել են սկսած հիվանության Ia փուլից` 3 (75,0%) հի-վանդների մոտ աճուկաազդրային ավշային համակարգում և 1-ի մոտ` տեղային կրկնողության տեսքով, հիվանդության Ib փուլում` 6 հիվանդներից 3-ի մոտ (50,0%) տեղային կրկնողության տեսքով, 2-ի մոտ (33,0%)` աճուկա-ազդրային համակարգում և 1-ի մոտ (16,7%)` զստային ավշային հանգույցներում: Հիվանդության II փուլում այն առաջացել է 49 հիվանդների մոտ` աճուկա-ազդրային շրջաններում (53,1%), տեղային կրկնողության ձևով (36,7 %), և զստային շրջաններում (10,2%): Հիվանդության IIIa և IIIb փուլերում հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում առաջացել է 46 հիվանդների մոտ` տեղային կրկնողության տեսքով (63,0% և 71,4%), աճուկա-ազդրային շրջաններում` IIIa փուլում 26,1% և զստային շրջաններում` 10,9% և 28,6%: Հիվանդության IV փուլում հիվանդների մոտ նկատվել է հիվանդության տեղային կրկնողություն 1 հիվանդի մոտ` 25,0%, մետասթազավորում աճուկա-ազդրային շրջաններում 1 հիվանդի մոտ`25,0% կամ առաջացել են հեռավոր մետասթազներ 2 հիվանդների մոտ` 50,0%: 

 

Նկար 2

 

Նկարում ներկայացված է վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների բաշխումն ըստ հիվանդության կրկնողության առաջացման ժամանակի և կատարված վիրահատության ծավալի:

 

Վերլուծությամբ պարզվում է, որ ուռուցքի հեռացումից հետո քաղցկեղի կրկնողություն և մետասթազավորում նկատվել է հիվանդներից 4-ի մոտ մինչև 12 ամիս ժամանակահատ-վածում, իսկ հեմիվուլվէկտոմիայից հետո 4-ի մոտ` 12-36 ամիս (50,0%), մինչև 12 և 60 ու ավել ամիս ժամանակահատվածներում (25,0-ական%): Կատարված հասարակ վուլվէկտոմիայից հետո հիվանդության կրկնողություն կամ մետասթազավորում նկատվել է հիմնականում 12-36 ամիս (54,5%), մինչև 12 ամիս (21,2%) և 36-60 ամիս (15,1%) ժամանակահատվածներում, իսկ ընդլայնված վուլվէկտոմիայից հետո` 36-60 ամիս (50,0%), 12-36 ամիս (25,0%) և 60 ամիս ու ավել (20,8%) ժամանակահատվածներում:

 

Մեր հետազոտությամբ վուլվայի քաղցկեղով վիրահատված հիվանդներից 45-ը են-թարկվել են արմատական վիրահատության (39,1%), որոնցից 30 հիվանդների մոտ կա-տարվել է աճուկային լիմֆադենէկտոմիա (66,7%) և 15-ի մոտ (33,3%)` աճուկա-ազդրային լիմֆադենէկտոմիա: Արմատական վիրահատություն կրած հիվանդներից 39-ի մոտ (86,7%) լիմֆադենէկտոմիան ունեցել է կանխարգելիչ բնույթ և կատարվել է առաջնային ուռուցքի բուժման հետ միաժամանակ: Վերջինս հիմնականում կատարվել է երկկողմանի: 

 

 Աղյուսակ 3

 

γï³ñí³Í íÇñ³Ñ³ïáõÃ-

Û³Ý Í³í³ÉÁ

ìÇñ³Ñ³-

ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ

òáõó³ÝÇßÝ»ñ

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÏñÏÝáÕáõÃÛ³Ý ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ

Àݹ³Ù»ÝÁ

ï»Õ³ÛÇÝ ÏñÏÝá-ÕáõÃÛáõÝ

³×áõϳ-³½¹ñ³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»-ñáõÙ

½ëï³ÛÇÝ

ßñç³ÝÝ»ñáõÙ

Ñ»é³íáñ Ù»ï³ëó½Ý»ñ

àõéáõóùÇ

Ñ»é³óáõÙ

9

µ.Ã.

0

2

1

1

4

P±m

0.00±0.00

50.00±25.00

25.00±21.65

25.00±21.65

лÙÇíáõÉí¿Ïïá-

Ùdz

5

µ.Ã.

2

2

0

0

4

P±m

50.00±25.00

50.00±25.00

0.00±0.00

0.00±0.00

гë³ñ³Ï íáõÉí¿ÏïáÙdz

56

µ.Ã.

13

15

5

0

 

33

P+m

36.11±8.01

41.67±8.22

13.89±5.76

0.00±0.00

²ñÙ³ï³Ï³Ý íáõÉí¿ÏïáÙdzª ³×áõϳÛÇÝ ÉÇÙý³¹»Ý¿Ï-

ïáÙdzÛáí

30

µ.Ã.

 

2

 

12

 

5

 

0

19

 

P±m

10.53±7.04

63.16±210.26

26.32±10.10

0.00±0.00

²ñÙ³ï³Ï³Ý íáõÉí¿ÏïáÙdzª ³×áõϳ-³½¹ñ³ÛÇÝ ÉÇÙý³¹»Ý¿Ï-

ïáÙdzÛáí

 

15

µ.Ã.

0

3

2

0

5

P±m

0.00±0.00

60.00±21.91

40.00±21.91

0.00±0.00

Àݹ³Ù»ÝÁ

115

µ.Ã.

 

17

34

13

1

65

 

Աղյուսակ 3-ում ներկայացված է վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների բաշխումն ըստ հիվանդության կրկնողության տեղակայման և կատարված վիրահատության ծավալի:

 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կատարված ուռուցքի հեռացումից և հեմիվուլվէկտոմիայից հետո հիմնականում նկատվել է մետասթազավորում աճուկա-ազդրային շրջաններում` 4 հիվանդների մոտ, տեղային կրկնողություններ` 2 հիվանդների մոտ և 1 հիվանդի մոտ` հեռավոր մետասթազ: Կատարված հասարակ վուլվէկտամիայից հետո աճուկա-ազդրային շրջանների մետասթազավորում նկատվել է 33 հիվանդներից 41,7%-ի, հիվանդության տեղային կրկնողություն 36,1%-ի և մետասթազավորումը զստային շրջաններում 13,9%-ի մոտ: Կատարված արմատական վիրահատություններից հետո մետասթազավորում աճուկա-ազդրային շրջաններում նկատվել է 24 հիվանդներից 62,5%-ի, զստային շրջաններում` 29,2%-ի, հիվանդության տեղային կրկնողություն` 8,3%-ի մոտ: Հարկ է նշել նաև, որ կատարված հասարակ և արմատական վուլվէկտոմիա-ներից հետո ոչ մի հիվանդի մոտ հեռավոր մետասթազներ չեն հանդիպել:

 

Աղյուսակ 4

´áõÅÙ³Ý Ù»Ãá¹

ÐÇí³Ý¹­-

Ý»րñ ÁݹѳÝáõñ

ÃÇíÁ

òáõó³-

ÝÇßÝ»ñ

ìáõÉí³ÛÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ÏñÏÝáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ (³ÙÇë)

 

Àݹ³Ù»ÝÁ

ÙÇÝ㨠12 ³ÙÇë

12- 36 ³ÙÇë

36- 60 ³ÙÇë

60 ³ÙÇë ¨

³í»É

ìÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý

39

µ.Ã.

6

9

4

1

20

P±m

30.00±10.25

45.00±11.12

20.00±8.94

5.00±4.87

17.24±3.51

гٳÏó-

í³Í

76

µ.Ã.

7

17

13

8

45

P±m

15.56±5.40

37.78±7.23

28.89±6.76

17.78±5.70

38.79±4.52

Ö³é³-·³ÛóÛÇÝ

56

µ.Ã.

10

28

10

3

51

P±m

19.61±5.56

54.90±6.97

19.61±5.56

5.88±3.29

43.97±4.61

Àݹ³Ù»ÝÁ

171

µ.Ã.

23

54

27

12

116

 

 Աղյուսակում ներկայացված է վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների բաշխումն ըստ կիրառված բուժման եղանակի և հիվանդության կրկնողության և մետասթազավորման առաջացման ժամանակի: 

 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ վուլվայի քաղցկեղի վիրահատական բուժումից հետո հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում նկատվել է հիմնականում 12-36 ամիս (45,0%), մինչև 12 ամիս (30,0%) և 36-60 ամիս (20,0%) ժամանակահատվածներում: Անցկացված համակցված բուժումից հետո` այն նկատվել է հիմնականում 12-36 ամիս (37,8%), 36-60 ամիս (28,9%) և 60 ամիս և ավել (17,8%) ժամանակահատվածներում, իսկ ճառագայթային բուժումից հետո հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում նկատվել է հիմնականում 12-36 ամիս (54,9%), մինչև 12 ամիս և 36-60 ամիս (19,6-ական%) և մինչև 60 ամիս (5,9%) ժամանակահատվածներում: 

 

 

Նկար 3

 

 Նկարում ներկայացված է վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների բաշխումն ըստ հիվանդության կրկնողության տեղակայման և անցկացված բուժման եղանակի:

 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կիրառված վիրահատական բուժումից հետո` տեղային կրկնողությունը նկատվել է 20 հիվանդներից 40,0%-ի, աճուկա-ազդրային շրջաններում 25,0%-ի, զստային շրջաններում` 30,0%-ի մոտ և 1 հիվանդի մոտ` հեռավոր մետասթազ: Անցկացված համակցված բուժումից հետո աճուկա-ազդրային շրջանների ախտահարում նկատվել է 45 հիվանդներից 64,4%-ի, տեղային կրկնողություն` 20,0%-ի և զստային շրջաններում` 15,6%-ի մոտ: Անցկացված ճառագայթային բուժումից հետո` 51 հիվանդներից 78,4%-ի մոտ` տեղային կրկնողության ձևով, 19,6%-ի մոտ` աճուկա-ազդրային շրջաններում և 1 հիվանդի մոտ առաջացել է հեռավոր մետասթազ:

 

Եզրակացություններ

 

Վուլվայի քաղցկեղի կրկնողություն և մետասթազավորում դիտվել է հիմանականում 12-60 ամիս եղած ժամանակահատվածում` հիվանդության II (83,3%) և IIIa (88,8%) փուլերում: Մինչև 12 ամիս ժամանակահատվածում դիտվել է` հիմնականում II (26,1%), IIIa (34,8%) և IIIb (21,7%) փուլերում և 60 ամիս ու ավել ժամանակահատվածում` հիմնականում հիվանդության Ib (16,7%) և II (66,7%) փուլերում: 

 

Վուլվայի քաղցկեղի տեղային կրկնո-ղություններ հիմնականում դիտվել են հիվանդության II և IIIa փուլերում (31,6% և 50,9%` համապատասխանաբար), աճուկա-ազդրային շրջաններում` հիվանդության II և IIIa փուլերում (59,1% և 27,3%), իսկ զստային շրջաններում` հիվանության II և IIIa փուլերում (38,5-ական%):

 

Մինչև 12 ամիս ժամանակահատվածում հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում նկատվել է հիմնականում հասարակ վուլվէկտոմիայից (53,8%) և ուռուցքի հեռացումից (30,8%) հետո, 12-36 ամիս ժամանակահատվածում` հասարակ վուլվէկտոմիայից (69,2%) և արմատական վուլվէկտոմիայից հետո (23,1%), 36-60 ամիս հատվածում` հիմնականում արմատական վուլվէկտոմիայից (70,6%) և հասարակ վուլվէկտոմիայից (29,4%) հետո: Մինչև 60 ամիս և ավել ժամանակահատվածում հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում հիմնականում նկատվել է արմատական վիրահատությունից (55,5%) և հասարակ վուլվէկտոմիայից (33,3%) հետո:

 

Վուլվայի քաղցկեղի տեղային կրկնողություններ հիմնականում հանդիպել են կա-տարված փոքրածավալ վիրահատություններից և հասարակ վուլվէկտոմիաներից հետո` գումարային արժեքը 88,2%, աճուկա-ազդրային և զստային շրջաններում մետասթազավորում հանդիպել է հիմնականում կատարված հասարակ վուլվէկտոմիայից և աճուկային լիմֆադենէկտոմիայով վուլվէկտոմիաներից հետո` գումարային արժեքները 79,4% և 76,9%:

 

 Մինչև 12 ամիս ժամանակահատվածում հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում հանդիպել է ճառագայթային բուժումից հետո`43,5%, համակցված բուժումից հետո` 30,4% և վիրահատական բուժումից հետո` 26,1% դեպքերում: 12-36 ամիս ժամանակահատվածում` ճառագայթային բուժումից հետո` 51,8%, համակցված բուժումից հետո` 31,5% և վիրահատական բուժումից հետո` 16,7% դեպքերում: 36-60 ամիս ժամանակահատվածում`  հիմնականում անցկացված համակցված (48,1%) և ճառագայթային (37,0%) բուժումներից հետո և 60 ամիս ու ավել ժամանակահատվածում հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում նկատվել է հիմնականում անցկացված համակցված (66,7%) և ճառագայթային (25,0%) բուժումներից հետո:

 

Հիվանդության տեղային կրկնողություն առաջացել է հիմնականում անցկացված ճառագայթային բուժումից հետո` 70,2% և համակցված բուժումից հետո` 15,8% դեպքերում: Հիվանդության մետասթազավորումն աճուկա-ազդրային շրջաններում` հիմնականում անցկացված համակցված բուժումից հետո` 65,9% և ճառագայթային բուժումից հետո` 22,7% և զստային շրջաններում` համակցված բուժումից հետո 53,8% և վիրահատական բուժումից հետո 46,2% դեպքերում: Հեռավոր մետասթազներ նկատվել են 2 հի-վանդի մոտ վիրահատական և ճառա-գայթային բուժումներից հետո:

 

Գրականություն

 

 1. Հարությունյան Ա.Մ. Սանիտարական վիճակագրություն, Երևան, 2000, 120 էջ:
 2. Ашрафян Л.А., Харчено Н.В., Киселев В.И. и др. Рак вульвЫ: этиопатогенетическая концепция. М., 2006, С. 192 с ил. 
 3. Крикунова Л.И., Мардынский ЮС. Лучевое и химио-терапевтическое лечение рака вульвы. Практ онкол 2006; 7 (4): 216–20.
 4. Урманчеева А.Ф. Эпидемиология рака вульвы. факторы риска и прогноза. Прак-тическая онкология, 2006. Т. 7, №4, с. 189-196. 
 5. Ansink A.C., Heintz A.P. Epidemiology and etiology of squamous cell carcinoma of the vulva. Eur J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 1993; 48:111-5.
 6. Christophersen W., Herbert J., Buchsbaum M.D., Voet R., Litschitz S. Radical vulvectomy and bilateral groin lymphadenectomy utilizing separate groin incisions: report of a case with recurrence in the intervening skin bridge. Gynecol Oncol 1985; 21:247-51.
 7. Coulter J., Gleeson N. Local and regional recurrence of vulval cancer management dilemmas. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol., 2003; 17:663-81. 
 8. Eifel P.J., Morris M., Burke T.W., et al. Prolonged continuous infusion cisplatin and 5-fluorouracil with radiation for locally advanced carcinoma of the vulva. Gynecol Oncol 1995; 59 (1): 51–6.
 9. Hopkins M.P., Reid G.C:,MorIey G.W. The surgical management of recurrent squamous cell carcinoma of the vulva. Obstet Gynecol., 1990; 75:1001-5.
 10. de Hullu J.A., Hollema H., Lolkema S., Boezen M., Bonstra H., Burger M.P. et al. Vulvar carcinoma: the price of less radical surgery. Cancer., 2002; 95:2331-8.
 11. Tilmans A.S., Sutton G.P., Look K.Y., Stehman F.B., Ehrlich C.E., Homback N.B. Recurrent squamous carcinoma of the vulva. Am. J. Obstet. Gynecol., 1992; 167:1383-9.

Հեղինակ. Գ.Ա. Ջիլավյան, Ա.Ժ. Ափոյան ՀՀ ԱՆ Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվ. Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՀԴՏ 618.16-006.6-08
Սկզբնաղբյուր. Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Աղբյուր. med-practic.com
Պարբերականի էլեկտրոնային տարբերակի հովանավոր.
 

ՏԵՎԱ դեղագործական ընկերության ներկայացուցչությունը Հայաստանում

ՏԵՎԱ դեղագործական ընկերության ներկայացուցչությունը Հայաստանում
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Միզասեռական կանդիդոզի բուժումը միկոֆլու դեղամիջոցով

Բանալի բառեր. Միզասեռական կանդիդոզ, միկոֆլու, ֆլուկոնազոլ

Ներածություն: Մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդությունների կառուցվածքում սնկային` կանդիդային վուլվովագինիտը (ԿՎՎ) շարունակում է զբաղեցնել առաջատար...

Վարակաբանություն Ուրոլոգիա Վեներաբանություն Առողջապահություն 2.2011 Դեղագիտություն
Ուրոլոգիական հիվանդությունների ազդեցությունը հղիության ընթացքի վրա

 

Ներածություն

Հղիների մոտ էքստրագենիտալ պաթոլոգիաների մեջ միզային համակարգի հիվանդությունները զբաղեցնում են երկրորդ տեղը, զիջելով սիրտ-անոթային համակարգի ախտա-բանություններին: Հղիության ընթացքում միզային...

Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2010 (44)
Էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ պրոցեսների ուլտրաձայնային հետազոտությունը որպես արգանդի մարմնի քաղցկեղի կանխարգելման մեթոդ

Բանալի բառեր: արգանդի մարմնի քաղցկեղ, գերձայնային հետազոտություն, արգանդի խոռոչ, կանխարգելում, էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ փոփոխություններ...

Ուռուցքաբանություն Ախտորոշիչ մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2010 (42)
Ալկոհոլային էմբրիոֆետոպաթիա կամ պտղի ալկոհոլային համախտանիշ

Ալկոհոլային էմբրիոֆետոպաթիաներն առաջանում են, եթե հղիության ընթացքում կինն օգտագործում է էթիլալկոհոլ (էթիլսպիրտ` C2H5OH): Պտղի ալկոհոլային համախտանիշն առաջին անգամ նկարագրել է Լեմոինը (Lemoine Portal, 1968թ.)...

Առողջապահություն 1.2010
Դաշտանադադարային համախտանիշի առանձնահատկությունները ոսկրերի հանքային խտության տարբեր մեծություններով կանանց մոտ

Դաշտանադադարը (ԴԴ) ֆիզիոլոգիական շրջան է, որի ընթացքում կնոջ օրգանիզմի ընդհանուր տարիքային փոփոխությունների ֆոնի վրա տեղի են ունենում կնոջ վերարտադրողական համակարգի հետաճման պրոցեսներ...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Գենիտալ պրոլապսի բուժման ժամանակակից մեթոդների (Prolift &TVT) արդյունավետության գնահատումը

Բանալի բառեր. Prolift and TVT, սթրեսային անմիզապահություն, գենիտալ պրոլապս

Կոնքի հատակի արտանկման և սթրեսա­յին անմիզապահության դեպքում կոնքի հա­տակի ռեկոնստրուկցիայի նպատակով մեր կողմից կիրառվել են PROLIFT™ համա­կար­գը` TVT տեխնոլոգիայով...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2010 (41)
Վիրուսային b հեպատիտի կլինիկական տարբերակները և հղի կանանց բուժման նորագույն մոտեցումները

Վիրուսային B հեպատիտը (ՎԲՀ) ժամանակակից առողջապահության կարևոր խնդիրներից է։ Ըստ ԱՀԿ-ի տվյալների, դրանով տառապում է աշխարհի բնակչության գրեթե 350 միլիոնը։ Առավել հաճախ այն առկա է ՎԲՀ վարակակրության ձևով։ Այդ տեսակետից առավել անբարենպաստ են...

Վարակաբանություն Առողջապահություն 1.2009
Հղիների հոգեբանական աջակցության և ծննդաբերությանը նախապատրաստման նոր մոտեցումներ

Վերջին տարիներին բժշկական գիտության նորագույն նվաճումների ներդրմամբ մանկաբարձության ոլորտը գերբժշկայնացվեց: Հղիությունն ու ծննդաբերությունը դիտվում էին որպես բժշկական գործընթացներ, և անգամ նորմալ ընթացքով հղիության և...

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա 1.2008 (2)
Էստրոգենների ու պրոգեստերոնի կիրառումը շուրջ և հետդաշտանադադարային շրջանում (համակարգված վերլուծությունների հիման վրա ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագիր

Հետազոտության նպատակը. Գնահատել շուրջ և հետդաշտանադադարային շրջանում գտնվող կանանց հորմոն փոխարինող թերապիայի (ՀՓԹ) նշանակման հիմնավորվածությունը, ինչպես նաև այս շրջանին բնորոշ էական մի շարք ցուցանիշների վրա ՀՓԹ ունեցած ազդեցությունը...

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա 1.2008 (2)
Ամնիոտոմիա` կատարել, թե՞ ոչ (համակարգված վերլուծությունների հիման վրա) ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագիր

Հետազոտության նպատակը. Բացահայտել ամնիոտոմիայի իրական ազդեցությունը ծննդաբերության տևողության վրա:

Հետազոտության նյութն ու մեթոդաանությունը. Քոքրեյնի տվյալների բազայից ընտրվել է թեմային վերաբերող երեք տասնյակից ավելի հետազոտություն...

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա 1.2008 (2)
Շարունակական աջակցությունը հղիության ընթացքում (համակարգված վերլուծությունների հիման վրա) ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագիր

Հետազոտության նպատակը. Գնահատել հղիության և ծննդաբերության ընթացքում շարունակական հուզահոգեբանական աջակցության արդյունավետությունն ինչպես մոր, այնպես էլ նորածնի համար...

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա 1.2008 (2)
Պիելոնեֆրիտը որպես հղիության կրելախախտի պատճառ

Հղիության ընթացքում հաճախակի հանդիպող էքստրագենիտալ պաթոլոգիաներից է պիելոնեֆրիտը, որի հաճախականությունը տատանվում է 6-12% սահմաններում: Տվյալ հետազոտության նպատակն է պարզել պիելոնեֆրիտի ազդեցությունը հղիության ընթացքի վրա և հնարավոր բարդությունների վերհանումը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35) Նեֆրոլոգիա
Կանանց սթրեսային անմիզապահության բուժման մեր փորձը

Բանալի բառեր. սթրեսային անմիզապահություն, TVT ժապավեն, Դրիպտան

Ներածություն. Կանանց անմիզապահության հանդիպման հաճախականությունը բոլոր տարիքային խմբերում հասնում է մինչև 30-35%-ի, ընդ որում...

Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2008 (36)
Արգանդի միոմայի կապակցությամբ կատարված հիստեր է կտոմիայի ազդեցությունը կնոջ կյանքի որակի վրա

Բանալի բառեր. հիստերէկտոմիա, արգանդի միոմա, արգանդի էքստիրպացիա, դաշտանադադար, կյանքի որակ

Աշխարհի շատ երկրներում հիստերէկտոմիան հանդիսանում է առավել տարածված գինեկոլոգիական վիրահատություններից մեկը: Այս վիրահատությունը առավել հաճախ...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2008 (36)

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ