Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա

Գենիտալ պրոլապսի բուժման ժամանակակից մեթոդների (Prolift &TVT) արդյունավետության գնահատումը

Բանալի բառեր. Prolift and TVT, սթրեսային անմիզապահություն, գենիտալ պրոլապս

Կոնքի հատակի արտանկման և սթրեսա­յին անմիզապահության դեպքում կոնքի հա­տակի ռեկոնստրուկցիայի նպատակով մեր կողմից կիրառվել են PROLIFT™ համա­կար­գը` TVT տեխնոլոգիայով: Համեմատական գնա­հատում իրականացնելով կոնքի հա­տակի արտանկման և սթրեսային անմի­զա­պա­հության բուժման այլ մեթոդների հետ, մեր կողմից առանձնացվել են PROLIFT™ համակարգի TVT տեխնոլոգիայի կիրառ­ման առավելությունները, որոնցից հիմնա­կան­ներ են` բարձր արդյունավետությունը, փոքր տրամվատիզմը, կոսմետիկ նշանա­կությունը, վիրահատության իրականացումը սպինալ կամ էպիդուրալ անզգայացման պայմաններում: Այսպիսով, հետվիրա­բու­ժական շրջանում հիվանդների մոտակա և հեռա­վոր դիտարկումների արդյունքները ցույց տվեցին կոնքի հատակի արտանկման դեպքում ախտածնական բուժման բարձր արդյունավետությունը, ռեցիդիվների բացա­կա­յությունը:

 

Հետազոտության նպատակը

 

Աշխատանքի նպատակը հեշտոցային էքստրապերիտոնեալ կոլպոպեքսիա (Prolift & TVT) մեթոդի արդյունավետության գնա­հա­տումն է, գենիտալ պրոլապսի վիրա­բու­ժական բուժման դեպքում:

 

Կանանց մոտ սթրեսային անմիզա­պա­հությունը համարվում է ժամանակակից բժշկության մեջ ամենատարածված ու բարդ խնդիրներից մեկը: Սթրեսային անմիզա­պա­հությունը բերում է ծանր ֆիզիկական և հոգե­բա­նական տառապանքի

 

Գենիտալ պրոլապսով և սթրեսային անմի­զա­պահությամբ տառապող կանանց բու­ժումը և ռեաբիլիտացիան ունի ոչ միայն բժշկա­կան, այլ նաև սոցիալական նշա­նա­կություն:

 

Յուրաքանչյուր երրորդ կինը, որը դիմում է գինեկոլոգին, նշում է ֆիզիկական ծանրա­բեռնվա­ծության դեպքում ակամա միզար­ձա­կություն: Ավելի հաճախ սթրեսային անմի­զա­պա­հությունը հանդիպում է 40-50տ. կանանց մոտ [1,4]:

 

Սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս, որ սթրեսային անմիզապահության բնորոշ ախտանիշներ էպիզոդիկ դիտվում է կանանց մինչև 40%-ի մոտ [3]:

 

Ավաղ, բժշկի դիմում է այդ կանանցից յուրաքանչյուր տասներորդը: Պատճառ է համար­վում կեղծ ամոթխածությունը և վիրա­հա­տական բուժման հանդեպ ոչ լիարժեք վստա­հությունը:

 

Կանանց մոտ սթրեսային անմիզապա­հու­թյան առաջացման պատճառ կարող են հան­դի­սանալ հորմոնալ փոփոխությունները: Դաշտանադադարում էստրոգենների մա­կար­դակի իջեցումը բերում է միզապարկի պարանոցի և միզուկի ենթալորձային շերտի ատրոֆիայի, այնուհետև ֆիբրոզ հյուսվածքի առաջացման [5]:

 

Հետազոտման նյութերը և մեթոդները

 

Մեր կողմից հետազոտվել են գենիտալ պրոլապսով և սթրեսային անմիզա­պա­հու­թյամբ տառապող 61 կին:

 

Հետազոտվող կանայք բաժանվել են հետևյալ տարիքային խմբերի`

 

45-49 տ. 8 կին (13.1%), 50-54 տ. 7 կին (11.5%), 55-59 տ. 8 կին (13.1%), 60-64 տ. 20 կին (32 .8%), 65-69 տ.15 կին (24.5%), 70-74 տ. 3 կին (4.9%). Հիվանդների տարիքը տատանվում է 45-ից -76տ. (միջին հասակ 59,3(4,7 տ.).

 

Մեր կողմից ուսումնասիրվել է նաև գե­նի­տալ պրոլապսով և սթրեսային անմի­զա­պա­հությամբ տառապող 61 կանանց մոտ նպաս­տող գործոնների հաճախականությունը`

 

 

Գենիտալ պրոլապսի առաջացման մե­խանիզմում, որն ուղեկցվում է սթրեսային ան­միզապահությամբ, կարևոր դեր ունի նորմալ միզարձակման մեխանիզմը: Այն կատարվում է հետևյալ կերպ` կրճատվում է միզա­պարկի պատը` դետրուզոր, բացվում է միզա­պարկի պարանոցը և թուլանում են մկանային սֆինկտորները, որոնք փակվում են միզա­պարկի դատարկվելուց հետո և հենց այդ ժամանակ թուլանում է դետրուզորը: Մկա­նային ակտիվությունը հասնում է մաքսի­մումի մինչ միզարձակումը և աստի­ճա­նաբար թուլանում` միզարձակումից հետո:

 

Այսպիսով, գենիտալ պրոլապսի ժամանակ սթրեսային անմիզապահության պատճառը միզապարկի սֆինկտորների ֆունկցիայի խանգարումն է, որի ժամանակ տեղի են ունենում անատոմիական և հորմոնալ փո­փո­խություններ [1,2[:

 

Անմիզապահություն չառաջանալու գոր­ծում մեծ նշանակություն ունի միզուկ - միզա­պար­կային հետին անկյունը: Այդ անկյան մեծությունը տատանվում է 1300 մինչև 1600, իսկ լարվածության դեպքում՝ 1450ից-1800:

Հետազոտվող բոլոր կանայք գանգատվում էին ակամա միզարձակությունից ֆիզիկա­կան ծանրաբեռնվածության ժամանակ (ծի­ծաղ, հազ, փռշտոց, ծանրության բար­ձրա­ցում): Այս դեպքում միշտ չէ, որ ակամա մի­զար­ձակման ծավալը համապատասխանում է հիվանդության ծանրության աստիճանին: Հետազոտվողների ճնշող մեծամասնությունը նշում է շեքի շրջանում օտար մարմնի զգացողություն 43(79.6%), քայլքի դժվա­րա­ցում 3(5.5%), դիսպարենունիա 20(37.0%): Ձգող բնույթի ցավեր որովայնի ստորին հատ­ված­ներում նշում են համարյա բոլոր հետա­զոտվող կանայք::

 

Գինեկոլոգիական զննման ժամանակ գե­նի­տալ պրոլապսով տառապող կանաց բոլորի մոտ դիտվում է հեշտոցի առաջային պատի իջեցում (ցիստոցելե), արգանդի իջե­ցում կամ արտանկում տարբեր աստիճանի (գենիտալ պրոլապս) ամեն հետազոտվող երկրորդ կնոջ մոտ, արգանդի միոմա տարբեր չափերի` 25-ի մոտ (40.9%):

 

Գենիտալ պրոլապսի բուժումը

 

Որոշ դեպքերում հիվանդներից 7-ի (12.9%) մոտ, սթրեսային անմիզապահությունը, որը պայմանավորված էր էստրոգենների քանակի պակասի հետ, մեր կողմից նշանակվեց հորմոնալ փոխարինող թերապիա, ֆե­մաս­տոն 1/10:

 

Մնացած 54 (88.5%) դեպքերում գենիտալ պրոլապսը, որն ուղեկցվում էր սթրեսային անմիզապահությամբ, չէր ենթարկվում դե­ղորայքային բուժմանը և մեր կողմից առա­ջարկ­վում էր վիրահատական բուժում:

 

Մեր կողմից 2007թ. հունիս ամսից գե­նի­տալ պրոլապսի և սթրեսային ան­մի­զա­պահության լիարժեք բուժման համար օգտա­գործվում են ժամանակակից պոլի­պրո­պիլենային ցանցերը (նկ. 1):

 

Նկար 1

Վիրահատության համար հակացու­ցում­ներ են համարվում`

 

 • օրգանական ինֆրավեզիկալ օբստրուկ­ցիա,
 • հեշտոցի առաջային պատի սպիական փո­փո­խություններ,
 • միզապարկի և միզատար ուղիների սուր բորբոքային հիվանդություններ,
 • կոլպիտ, սեռական ճանապարհով փո­խանց­վող հիվանդություններ,
 • ուղեկցող ծանր էքստրագենիտալ հիվան­դու­թյուններ:


Հետազոտության արդյունքներ և քննար­կում

 

2007թ-ի հունիս ամսից առ այսօր մեր կողմից կատարվել է 54 վիրահատություն, որոնց ժամանակ գենիտալ պրոլապսի և սթրե­սային անմիզապահության կորեկցիայի նպա­տակով տեղադրվել է Prolift™ և TVT հա­մակարգը:

 

Prolift™ Total տեղադրվել է 5 (9.2%) դեպքում: Առանձին առաջային տրանս­պլան­տանտ Prolift™ anterior տեղադրվել է 45(83.3%) դեպքում: Առանձին հետին տրանս­պլան­տանտ Prolift™ posterior մեր կողմից չի օգտա­գործվել:

 

Մեր կողմից կատարվել է արգանդի հեշտո­ցային էքստրիպացիա` 25 կնոջ (46.2%), լա­պա­րասկոպիկ ասիստենցիայով հեշտոցային հիստերեկտոմիա (LAVH) 2 կնոջ (3.7%), աբդոմինալ հիստերեկտոմիա 3 կնոջ (5.5%), և հետին կոլպոպերինեոլեվա­տորո­պլաս­տի­կա 5 կնոջ (9.2%):

 

Արգանդի հեռացման պատճառ է հանդի­սացել արգանդի բազմահանգույց միոման 11 դեպքում (20.3%), արգանդի բազմահանգույց միոման զուգակցված ձվարանի կիստայով նախա- և հետդաշտանադադարում, հան­դի­պել է 2 դեպքում (3.7%), լրիվ 9 (16.6%) և ոչ լրիվ արգանդի արտանկումը, որն ուղեկցվում է արգանդի պարանոցի հիվանդություններով և արգանդի միոմայով 12 դեպքում (22.2%):

 

Վեց կին (11.1%) վիրահատվել են նախ­կի­նում կատարված վիրահատություն­ների ռե­ցի­դիվի հետևանքով, ցիստոցելե, ռեկտո և էնտերոցելե:

 

Վիրահատությունները կատարվել են սպինալ-էպիդուրալ անզգայացման պայման­ներում 50 դեպքում (92.5%), կոմբինացված անզգայացմամբ 4դեպքում (7.5%):

 

Վիրահատական միջամտության տևողու­թյու­նը տատանվում էր 45-ից 180 րոպե՝ կախ­ված վիրահատական միջամտության ծավա­լից (արգանդի էքստրիպացիա կամ առանց դրա): Ինտրաօպերացիոն բարդություններ չեն եղել: Վիրահատության ժամանակ արյան կորուստը կազմել է 20-350 մլ. միջինը 150մլ: Ստացիոնարում հիվանդների գտնվելու ժամ­կետը տատանվում է 3-5 օր, միջինը՝ 4 օր: Վաղ հետօպերացիոն շրջանը բոլոր հիվանդ­ների մոտ ընթանում էր առանց բար­դու­թյուն­ների: Ամբողջ հսկողության ընթացքում 1-ից 18 ամիս, մեր կողմից դիտվել է 1 ռեցիդիվ 53 տարեկան կնոջ մոտ: Մեր կողմից տեղադրվել է Prolift™ anterior & posterior 2009թ. հուլիսին: Ռեցիդիվը պայմանավորված է պրոտեզի տեղաշարժմամբ դեպի ձախ և առաջ: Ներկա ժամանակում մշակվում է հիվանդի վարման հետագա տակտիկան: Մեկ այլ դեպքում 52 տարեկան կնոջ մոտ նկատվեց պրոտեզի մասնակի ինֆեկցում, ձախակողմյան ոտիկի շրջանում: Վերջին 3 տարիների ընթացքում մեր կողմից կատարվել է 54 նմանատիպ վիրահատություններ և շարունակվում է դիս­պան­սեր հսկողությունը բոլոր հիվանդների նկատ­մամբ: Վիրահատության արդյունա­վե­տու­թյունը կախված է հիվանդների ճիշտ ըն­տրու­թյունից: Բազմաթիվ կլինիկական հե­տա­զոտությունները ցույց տվեցին, որ վիրա­հա­տության արդյունավետությունը կազմում է 95-97%, և հիվանդների մեծ մասը նշում է վիճակի անմիջապես լավացում:

 

Այսպիսով, ուշ հետվիրահատական բար­դու­թյունների ընդհանուր քանակը կազմել է 2 (7.5%), մնացած բարդությունները, որոնք կախված են տրանսպլանտանտի հետ (հյուս­վածք­ների սիմպտոմատիկ կնճռոտում, հեշ­տո­ցի լորձաթաղանթի էրոզիա, ոչ բավարար անատոմիական արդյունքներ, ինֆեկցում և այլն) մեր կողմից չի արձանագրվել:

 

Այսպիսով, ամփոփելով ստացված ար­դյունք­ները` կարելի է կատարել հետևյալ եզրա­հանգումները՝

 

 • ցածր վնասաբերություն (տարավմատի­կու­թյուն);
 • կոսմետիկ բարձր արդյունք;
 • սպինալ-էպիդուրալ անզգայացման պայ­ման­­ներում վիրահատելու հնարա­վո­րու­թյունը համարյա բոլոր դեպքերում;
 • բուժման բարձր արդյունավետություն:

 

Վիրահատության ախտաբանորեն հիմնա­վոր­­ված կոնցեպցիան թույլ է տալիս զգա­լիորեն լավացնել գենիտալ պրոլապսի վիրա­հա­տական բուժման հեռակա արդյունքները:

 

Գրականություն

 

 1. Буянова С.Н., Попов А.А., Петрова В.Д., Че­чнева М.А. Операция TVT в гинекологи­чес­кой практике. Метод. рекомендации. 2007, М., 21с.
 2. Краснопольский В.И., Попов А.А. Вагиналь­ная экстраперитонеальная кольпопексия (ме­тод Prolift) – новый метод лечения гениталь­ного пролапса. Женские болезни, 2005, 3, с.18-21.
 3. Нечипоренко А.Н., Нечипоренко Н.А., Юце­вич Г.В. Стрессовое недержание мочи и генитальный пролапс: хирургическое лечение с использованием импортзамещающих техно­ло­гий протезирования дефектов тазового дна синтетическими материалами. Мат. Гродненс­кая клиническая больница скорой меди­цинской помощи; Республика Беларусь. 2007, с. 17-192.
 4. Blewniewski Mariusz, Markowski Michał, Jeromin Marek, Rуżański Waldemar Prolift Anterior – transvaginal method of pelvic floor reconstruction. Urologia Polska, 1, 2008, 61,Supl., p.15-18.
 5. Solа Dalenz V., Pardo Schanz J., Ricci Arriola P., Guiloff Fische E. Unidad de Uroginecologнa y Cirugнa Vaginal de Clнnica Las Condes, Las Condes, Santiago, Chile.223P.

 


Հեղինակ. Ա.Պ. Պողոսյան, Մ.Վ. Մանուկյան, Ն.Ն. Ղուկասյան, Առողջապահության Ազգային ինստիտուտ, Մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի ամբիոն, Էրեբունի բժշկական կենտրոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 1. 2010 (41) 34-38
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Արմինե

24.01.2015

Բարև Ձեզ: Դուք նշեցիք որ որոշ դեպքերում սթրեային անմիզապահությունը բուժվում է դեղորայքով , այդ դեղերը ամբողջ կյանքի ընթացքում են ընդունւոմ թե 2-3 շաբաթ: Շհնորակալություն

Կարդացեք նաև

Վուլվայի քաղցկեղի տեղային կրկնողության և մետասթազավորման առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. վուլվայի քաղցկեղ, կրկնողություն, մետասթազավորում, հասարակ վուլվէկտոմիա, արմատական վուլվէկտոմիա, վիրահատական, համակցված, ճառագայթային բուժում...

Ուռուցքաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Միզասեռական կանդիդոզի բուժումը միկոֆլու դեղամիջոցով

Բանալի բառեր. Միզասեռական կանդիդոզ, միկոֆլու, ֆլուկոնազոլ

Ներածություն: Մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդությունների կառուցվածքում սնկային` կանդիդային վուլվովագինիտը (ԿՎՎ) շարունակում է զբաղեցնել առաջատար...

Վարակաբանություն Ուրոլոգիա Վեներաբանություն Առողջապահություն 2.2011 Դեղագիտություն
Ուրոլոգիական հիվանդությունների ազդեցությունը հղիության ընթացքի վրա

 

Ներածություն

Հղիների մոտ էքստրագենիտալ պաթոլոգիաների մեջ միզային համակարգի հիվանդությունները զբաղեցնում են երկրորդ տեղը, զիջելով սիրտ-անոթային համակարգի ախտա-բանություններին: Հղիության ընթացքում միզային...

Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2010 (44)
Էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ պրոցեսների ուլտրաձայնային հետազոտությունը որպես արգանդի մարմնի քաղցկեղի կանխարգելման մեթոդ

Բանալի բառեր: արգանդի մարմնի քաղցկեղ, գերձայնային հետազոտություն, արգանդի խոռոչ, կանխարգելում, էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ փոփոխություններ...

Ուռուցքաբանություն Ախտորոշիչ մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2010 (42)
Ալկոհոլային էմբրիոֆետոպաթիա կամ պտղի ալկոհոլային համախտանիշ

Ալկոհոլային էմբրիոֆետոպաթիաներն առաջանում են, եթե հղիության ընթացքում կինն օգտագործում է էթիլալկոհոլ (էթիլսպիրտ` C2H5OH): Պտղի ալկոհոլային համախտանիշն առաջին անգամ նկարագրել է Լեմոինը (Lemoine Portal, 1968թ.)...

Առողջապահություն 1.2010
Դաշտանադադարային համախտանիշի առանձնահատկությունները ոսկրերի հանքային խտության տարբեր մեծություններով կանանց մոտ

Դաշտանադադարը (ԴԴ) ֆիզիոլոգիական շրջան է, որի ընթացքում կնոջ օրգանիզմի ընդհանուր տարիքային փոփոխությունների ֆոնի վրա տեղի են ունենում կնոջ վերարտադրողական համակարգի հետաճման պրոցեսներ...

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Վիրուսային b հեպատիտի կլինիկական տարբերակները և հղի կանանց բուժման նորագույն մոտեցումները

Վիրուսային B հեպատիտը (ՎԲՀ) ժամանակակից առողջապահության կարևոր խնդիրներից է։ Ըստ ԱՀԿ-ի տվյալների, դրանով տառապում է աշխարհի բնակչության գրեթե 350 միլիոնը։ Առավել հաճախ այն առկա է ՎԲՀ վարակակրության ձևով։ Այդ տեսակետից առավել անբարենպաստ են...

Վարակաբանություն Առողջապահություն 1.2009
Հղիների հոգեբանական աջակցության և ծննդաբերությանը նախապատրաստման նոր մոտեցումներ

Վերջին տարիներին բժշկական գիտության նորագույն նվաճումների ներդրմամբ մանկաբարձության ոլորտը գերբժշկայնացվեց: Հղիությունն ու ծննդաբերությունը դիտվում էին որպես բժշկական գործընթացներ, և անգամ նորմալ ընթացքով հղիության և...

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա 1.2008 (2)
Էստրոգենների ու պրոգեստերոնի կիրառումը շուրջ և հետդաշտանադադարային շրջանում (համակարգված վերլուծությունների հիման վրա ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագիր

Հետազոտության նպատակը. Գնահատել շուրջ և հետդաշտանադադարային շրջանում գտնվող կանանց հորմոն փոխարինող թերապիայի (ՀՓԹ) նշանակման հիմնավորվածությունը, ինչպես նաև այս շրջանին բնորոշ էական մի շարք ցուցանիշների վրա ՀՓԹ ունեցած ազդեցությունը...

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա 1.2008 (2)
Ամնիոտոմիա` կատարել, թե՞ ոչ (համակարգված վերլուծությունների հիման վրա) ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագիր

Հետազոտության նպատակը. Բացահայտել ամնիոտոմիայի իրական ազդեցությունը ծննդաբերության տևողության վրա:

Հետազոտության նյութն ու մեթոդաանությունը. Քոքրեյնի տվյալների բազայից ընտրվել է թեմային վերաբերող երեք տասնյակից ավելի հետազոտություն...

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա 1.2008 (2)
Շարունակական աջակցությունը հղիության ընթացքում (համակարգված վերլուծությունների հիման վրա) ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագիր

Հետազոտության նպատակը. Գնահատել հղիության և ծննդաբերության ընթացքում շարունակական հուզահոգեբանական աջակցության արդյունավետությունն ինչպես մոր, այնպես էլ նորածնի համար...

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա 1.2008 (2)
Պիելոնեֆրիտը որպես հղիության կրելախախտի պատճառ

Հղիության ընթացքում հաճախակի հանդիպող էքստրագենիտալ պաթոլոգիաներից է պիելոնեֆրիտը, որի հաճախականությունը տատանվում է 6-12% սահմաններում: Տվյալ հետազոտության նպատակն է պարզել պիելոնեֆրիտի ազդեցությունը հղիության ընթացքի վրա և հնարավոր բարդությունների վերհանումը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35) Նեֆրոլոգիա
Կանանց սթրեսային անմիզապահության բուժման մեր փորձը

Բանալի բառեր. սթրեսային անմիզապահություն, TVT ժապավեն, Դրիպտան

Ներածություն. Կանանց անմիզապահության հանդիպման հաճախականությունը բոլոր տարիքային խմբերում հասնում է մինչև 30-35%-ի, ընդ որում...

Ուրոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2008 (36)
Արգանդի միոմայի կապակցությամբ կատարված հիստեր է կտոմիայի ազդեցությունը կնոջ կյանքի որակի վրա

Բանալի բառեր. հիստերէկտոմիա, արգանդի միոմա, արգանդի էքստիրպացիա, դաշտանադադար, կյանքի որակ

Աշխարհի շատ երկրներում հիստերէկտոմիան հանդիսանում է առավել տարածված գինեկոլոգիական վիրահատություններից մեկը: Այս վիրահատությունը առավել հաճախ...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2008 (36)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ