Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Ուռուցքաբանություն

Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման կիրառումը միզապարկի քաղցկեղի դեպքում (գրականության տեսություն)

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների վիրահատական բուժման հիմնական եղանակ է համարվում ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ) [7,21,22]: Ներմիզուկային վիրահատությունների պատմական սկիզբը համարվում է 16-րդ դարը, երբ Ambronse Pare-ն նեղացած միզուկի անցանելիությունը վերականգնել է կյուրետի և սրված լուսանցքավոր բուժի կիրառմամբ: Ըստ Ռ. Նեսբիտի ժամանակակից ներմիզուկային մասնահատումը կայացել է հետևյալ տեխնիկական նվաճումների շնորհիվ. Էդիսոնի կողմից շիկացման լամպի հայտնագործումը (1879թ), Հերցի կողմից բարձր հաճախականության փոփոխական հոսանքի ստեղծումը (1888թ), Համպտոնի կողմից լուսանցքավոր զոնդի ստեղծումը, որը հնարավորություն էր ընձեռնում ապահովել մուտք և կատարել հյուսվածքների մասնահատում (1909թ), դ`Արսոնվալի կողմից առաջին անգամ (առանց վնասելու մկաններն ու առանց գրգռելու նյարդային վերջավորությունները) հյուսվածքների տաքացման համար համապատասխան հաճախականության էլեկտրական հոսանքի կիրառումը(1891թ), հյուսվածքների մասնահատման համար Շտերնի կողմից վոլֆրամե լարային օղի կիրառումը (1926թ): Մակկարտին` միավորելով վերոհիշյալ նվաճումները, հայտնագործեց ոսպնյակներով ուղիղ ռեզեկտոսկոպ և հյուսվածքների մասնահատման համար լարային օղ, իսկ Վապլերը ստեղծեց գեներատոր, որով հնարավոր էր ստանալ ինչպես հատող, այնպես էլ կոագուլյացիոն հոսանք-ներ: Հետագա նվաճումները կապված են ֆիբրո-օպտիկական լուսավորման համակարգերի բարելավման, 1970թ Հոպկինսի ոսպնյակների, 1975թ Իգլեսիասի կողմից առաջարկված հեղուկի մշտական հոսքով ռեզեկտոսկոպի կիրառման հետ [4,6,12,20]: Մոտ 20-ամյա ընդմիջումից հետո նոր տեխնոլոգիաների (ժամանակակից ֆիբրո-օպտիկա, հզոր լուսավորման աղբյուրներ, գեներատոր և մոնիտոր) ներդրումը էական առաջխաղացում են համարվում միզապարկի էլեկտրավիրաբուժության գործում:

 

ՆՄՄ հետագա մորֆոլոգիական ախտորոշման հետ միասին հանդիսանում է փուլավորման առավել տեղեկատվական եղանակ, որի հիման վրա որոշվում է բուժման հետագա մարտավարությունը. օրգանապահպան կամ օրգան-հեռացնող: Միզապարկի ուռուցքների ՆՄՄ-ը հետագա ներմիզապարկային իմունա- և քիմիաթերապիայի հետ միասին հանդիսանում է մակերեսային քաղցկեղի համակցված բուժման արմատական եղանակ: Բազմաթիվ աշխատանքներով հաստատվել է ՆՄՄ առավելությունը բաց վիրահատությունների համեմատ [13,14,15,21]: Միզապարկի ՆՄՄ մոտակա և հեռավոր արդյունքների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ մինչև 20% դեպքերում դիտվում են բարդություններ [10,17]: Մոնոպոլյար էլեկտրավիրաբուժության դեպքում էլեկտրական հոսանքը ակտիվ էլեկտրոդից, որը հանդիսանում է մասնահատող օղը կամ կոագուլյացիոն էլեկտրոդը` անցնելով օրգանիզմի որոշակի հատվածով փոխանցվում է պասիվ էլեկտրոդին: Մոնոպոլյար վիրաբուժության հիմքում ընկած է ակտիվ էլեկտրոդը, հյուսվածքին հպման տեղում բարձր հաճախականության փոփոխական իմպուլս-սինուսոիդալ էլեկտրական հոսանքի դիմադրության կտրուկ բարձրացումը: Այս պրոցեսը ուղեկցվում է էլեկտրական հոսանքի վերածումով ջերմայինի` արտա- և ներբջջային հեղուկի ջերմաստիճանը կտրուկ բարձրացնելով մինչև 4000C [3,17,18]: Խորը ջերմային նեկրոտիկ փոփոխությունները դժվարեցնում են միզածորանային բացվածքների շրջանում տեղակայված ուռուցքների ամբողջական հեռացումը:

 

Միզապարկի ուռուցքների ՆՄՄ կարևորագույն նպատակներից է համարվում ճշգրիտ փու-լավորումը, որի համար անհրաժեշտ է մասնահատված հյուսվածքներում ուռուցքի պրոյեկցիայով մկանային շերտի ներառումը: Վիրահատության ընթացքում շատ կարևոր է մասնահատման խորության և միզապարկի պատի շերտերի ճշգրիտ գնահատումը: Մասնա-հատման խորությունը պետք է հասնի միչև խորը մկանային շերտ, որի վիզուալիզացիայի պարագայում կարելի է վստահ լինել վիրահատության համարժեք կատարման հարցում: Հյուսվածքների վնասումը կանխելու նպատակով անհրաժեշտ է մասնահատման ընթացքում հնարավորինս խուսափել այրումից: 

 

Առաջնային ՆՄՄ ժամանակ փուլավորումը կարող է լինել ոչ ճշգրիտ: Հավանականությունը, որ ՆՄՄ և հետագա հյուսվածաբանական հետազոտությամբ մակերեսային ուռուցքի ախտորոշումը ճշգրիտ չէ մկանային շերտի առկա ինվազիան չհայտնաբերելու պատճառով` կազմում է 10%: T2 փուլի ուռուցքների 24-49%-ի դեպքում մկանային շերտի ինվազիա չի հայտնաբերվել [2,7]: Ճշգրիտ փուլավորումը կարևոր է բուժման հետագա մոտեցումը որոշելու նպատակով: Քանի որ ուռուցքի շրջակա հյուսվածքների ջերմային փոփոխությունների պատճառով երբեմն նվազում է հեռացված նյութի հյուսվածաբանական հետազոտության տեղեկատվական արժեքը` որոշ հեղինակներ առավել ճշգրիտ փուլավորման նպատակով առաջարկում են կրկնակի ՆՄՄ 2-4 շաբաթ անց: Էլեկտրական հոսանքի տեղայնացման, տարածման կանխման նպատակով որպես իրիգացիոն հեղուկ կիրառվում են ոչ էլեկտրա-հաղորդիչ, թույլ օսմոլյարության լուծույթներ [16,18]: Մասնահատված մակերեսից արյունատար համակարգ ոչ իզոտոնիկ իրիգացիոն հեղուկի ներծծման դեպքում զարգանում է ջրային ինտոքսիկացիայի կամ ՆՄՄ-համախտանիշ: 

 

Տարբեր հեղինակների տվյալներով միզապարկի քաղցկեղի և շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի (ՇԲՀ) համակցումը հանդիպում է 5-27% դեպքերում: Համակցման հաճախականությունը մեծանում է տարիքի մեծացմանը զուգընթաց: Մի շարք հեղինակներ ուղիղ կապ են հաստատում ՇԲՀ-ի, խրոնիկական միզակապության և միզապարկի քաղցկեղի միջև, մասնավորապես խրոնիկական միզակապությունը նպաստում է օրգանիզմից մեզի միջոցով հեռացվող էնդոգեն կանցերոգենների գումարային դոզայի մեծացմանը և միզապարկի լորձաթաղանթի վրա ազդեցության տևողության երկարացմանը:

 

ՇԲՀ-ի առկա սիմպտոմոկոմպլեքսի պայմաններում միզապարկի ուռուցքների էնդովիրաբուժությունից հետո դեղորայքային բուժման (5-ալֆա ռեդուկտազայի ինհիբիտորներ, ալֆաադրենոբլոկատորներ) արդյունավետությունը ցածր և հետևաբար քաղցկեղի կրկնողության հավանակնությունը բաձր: Էնդոուրոլոգիայի զարգացմանը համընթաց հեղինակների մեծամասնությունը հակացուցումների բացակայության պարագայում միզապարկի մակերեսային քաղցկեղի և ՇԲՀ-ի համակցման դեպքում հավակնությունը տալիս են միաժամանակյա ՆՄՄ-ին` հետագա օժանդակ ներմիզապարկային իմունո- կամ քիմիաթերապիայով: Միաժամանակյա վիրահատության եղանակը զգալիորեն ստանդարտացաված է. իմպլանտացիոն մեթաստազավորումից խուսափելու նպատակով հեղինակների մեծամասնությունը առաջարկում են նախապես կատարել միզապարկի մակերեսային ուռուցքների մասնահատումը առողջ հյուսվածքների սահմաններում և ուռուցքների լիարժեք էվակուացիայից ու մանրակրկիտ հեմոստազից հետո միայն իրա-կանացնել շագանակագեղձի ՆՄՄ: 

 

Մեծ չափերի ուռուցքային գոյացությունների և շագանակագեղձի ուղեկցող հիպերպլազիայի դեպքում սահմանափակ է վիրահատության ժամանակը, քանի որ մասնահատված մակերեսի և վիրահատության տևողությանը համապատասխան ավելանում է ՆՄՄ-համախտանիշի վտանգը: 

 

ՆՄՄ կատարման դեպքում անզգայացման եղանակը ընտրելիս հաշվի է առնվում բարդությունների` մասնավորապես ՆՄՄ-համախտանիշի վաղ հայտնաբերման հնարավորությունը: Այս առումով առավել նախընտրելի է սպինալ անզգայացման կիրառումը, քանի որ ՆՄՄ-համախտանիշի առաջին նշանները, մասնավորապես գիտակցության խանգարումը, նկատվում են բավականին վաղ: Այս պատճառով վիրաբույժների մեծամասնությունը հակացուցումների բացակայության դեպքում նախընտրությունը տալիս են ռեգիոնար անզգայացմանը, հատկապես, որ ընդհանուր անզգայացումը կարող է քողարկել ՆՄՄ-համախտանիշը և միզապարկի թափածակումը (վերջինս նախընտրելի է, երբ ուղեկցող հիվանդությունների պատճառով ցանկալի չեն զարկերակային ճնշման տատանումները կամ անհրաժեշտ է արհեստական շնչառություն): Սակայն միզապարկի ուռուցքների (հատկապես կողմնային պատի տեղակայման) ՆՄՄ դեպքում մեծ է օբտուրատոր նյարդի գրգռմամբ պայմանավորված միզապարկի թափածակման վտանգը:

 

Նշված բարդությունների նվազեցման նպատակով առաջարկվում է միզապարկի ուռուցքների բիպոլյար ՆՄՄ, որը ներդրվել է 1998թ-ին: 

 

Բիպոլյար և մոնոպոլյար էլեկտրական ազդեցության հիմնական տարբերությունը կայանում է նրանում, որ բիպոլյարի դեպքում հոսանքը չի անցնում հիվանդի ամբողջ օրգանիզմով, այլ սահմանափակվում է ակտիվ և հետադարձ էլեկտրոդների միջև և նույնիսկ հնարավոր է կարդիոստիմուլյատորով հիվանդների առավել անվտանգ ՆՄՄ: Էլեկտրոդների միջև հոսանքի անցման, պարպման նպատակով կիրառվում է էլեկտրահաղորդիչ միջավայր` նատրիումի քլորիդի 0,9% լուծույթ: Այս մեթոդի կիրառման համար անհրաժեշտ է էլեկտրական հոսանքի բիպոլյար գեներատոր, բիպոլյար ռեզեկտոսկոպ, համապատասխան ռեզեկցիոն օղակ և էլեկտրահաղորդիչ իրիգացիոն հեղուկ` նատրիումի քլորիդի 0,9% լուծույթ: Բիպոլյար եղանակի դեպքում գործում է կոբլացիայի սկզբունքը, որի ժամանակ ռադիոհաճախականության էներգիան կիրառվում է իրիգացիոն հեղուկը բարձր-իոնիզացված մասնիկներով պլազմային դաշտի վերածելու նպատակով, ինչը բերում է հյուսվածքի բջիջներում օրգանական մոլեկուլյար կապերի քայքայման: Այս դեպքում մասնահատման և կոագուլյացիայի ժամանակ հյուսվածքներում ջերմաստիճանը տատանվում է 40-700C սահմաններում և նվազագույն է շրջակա հյուսվածքների վրա կողմնակի ազդեցությունը: Հնարավոր է ուռուցքի մասնահատումը միաժամանակյա արդյունավետ կոագուլյացիոն հեմոստազով: Իրիգացիայի նպատակով ֆիզիոլոգիական լուծույթի կիրառման շնորհիվ չկա ՆՄՄ-համախտանիշի զարգացման վտանգ, ինչը թույլ է տալիս մեծացնել անվտանգ վիրահատական ժամանակը անհրաժեշտ ծավալի ուռուցքի և շագանակագեղձի ուղեկցող հիպերպլազիայի մասնահատման նպատակով [10,11,13,15,18]: Բիպոլյար մասնահատման ժամանակ պակաս են շրջակա հյուսվածքների ջերմային փոփոխությունները, ինչը հնարավորություն է տալիս խուսափել միզածորանային բացվածքների վնասումից տվյալ շրջանին մոտ ուռուցքների տեղակայման դեպքում և իրականացնել հյուսվածաբանական նյութի համեմատաբար անփոփոխ, անվնաս հեռացում հիվանդության փուլի ու բուժման հետագա մոտեցման առավել ճշգրիտ որոշումով [1,13]:


Եզրակացություն

 

Միզապարկի ուռուցքների (ինչպես նաև շագանակագեղձի ուղեկցող հիպերպլազիայի) դեպքում բիպոլյար ՆՄՄ-ի կիրառումը հնարավորություն է ընձեռնում նվազեցնել էնդոսկոպիկ բուժման ներ- և հետվիրահատական բարդությունները. մասնավորապես միզածորանային բացվածքների շրջաններում տեղակայված ուռուցքների առավել անվնաս հեռացում, ՆՄՄ-համախտանիշի բացակայություն, հյուսվածաբանական նյութի առավել անփոփոխ հեռացում և ինվազիայի աստիճանի ճշգրիտ գնահատում, օբտուրատոր նյարդի համախտանիշի և վերջինով պայմանավորված թափածակման նվազագույն վտանգ, վիրահատության հնարավո-րություն սրտի արհեստական ռիթմավարով հիվանդների մոտ, առավել հուսալի հեմոստազ, հետվիրահատական շրջանի կրճատում, հետվիրահատական դիզուրիկ երևույթների նվազեցում, վիրահատական ժամանակային սահմանափակման վերացում:

 

Գրականություն

 

 1. Bach T., Herrmann T.R., Cellarius C., Geavlete B., Gross A.J., Jecu M. Asklepios Hospital Barm-bek, Department of Urology, Hamburg, Germany.
 2. Brauers A., Buettner R., Jakse G. Second resection and prognosis of primary high risk superficial bladder cancer: is cystectomy often too early? J Urol 2001, 165(3):808-10.
 3. Beiko D.Т., Razvi H. Bipolar TURP with Vista CTR System: A Practical Perspective. В. J. International 2004; vol.93 (7); 985.
 4. dArsonval A. Action physiologique des courants alternatifs. С R Soc Biol. (Paris) 1891; 43: 283.
 5. Herr H.W.: The value of a second transurethral resection in evaluating patients with bladder tumors. J. Urol., 162 (1): 74-6, 1999.
 6. Iglesias J.J., Sporer A., Gellman A.C. New Iglesias resectoscope with continuous irrigation, simultaneous suction and low intravesical pressure. J. Urol 1975; 114:929-933.
 7. Lamm D. Colombel M. Persad R et al. Clinical practice recommendation for the management of non-muscle invasive bladder cancer. Eur Urol 2008, Suppl. 7: 651-666.
 8. Mebust W: Transurethral surgery. In: Walsh P.C., Retik A.B., Vaughan E.D., Wein A.J., eds. Campbell's Urology. 7th ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders; 1998: 1511-28.
 9. McKiernan J.M., Kaplan S.A., Santarosa R.P. et al. Transuretral electrovaporization of bladder cancer. Urology, 1996; (48): 207-10.
 10. Monga M. Bipolar transurethral resection: adding polish to the gold standard. Urotrends 2002; Vol. 7 #2.
 11. Paula Bishop Bipolar transurethral resection of the prostate-a new approach. AORN. Journal, May 2003;77(5):979-83.
 12. Reuter M. A., Engel R. M., Reuter H. J. History of endoskopy. Stuttgart, 1999 p. 660.
 13. Wang D.S., Bird V.G., Leonard V.Y, et al. Use of bipolar energy for transuretral resection of bladder tumors: pathologic considerations. J. Endourol. 2004 Aug; 18(6):578-82.
 14. Wendt-Nordahl G., Hacker A., Reich O., Djavan В., Alken P., Michel M.S. The Vista system: a new bipolar resection device for endourological procedures: comparison with conventional re-sectoscope. Eur. Urol. 2004 Nov; 46(5): 586-90.
 15. Wescott J.W. Outpatient Resection with the Vista CTR System. URO TRENDS, 2004, vol. 9, 1.
 16. Yang S., Lin W.C., Chang H.K., Hsu J.M., Lin W.R., Chow Y.C., Tsai W.K., et al. Gyms plasmasect: Is it better than monopolar transurethral resection of the prostate? Urol. Int., 2004; 73(3): 258-61.
 17. Yoo T.K., Kang J., Kim D.Y., Cho W.U., Kim С.S. An early prospective study for the safety and usefulness of bipolar transurethral resection (VISTA CTR). Abstract book of the XIX congress of EAU, Vienna 2004, p. 
 18. Аляев Ю.Г., Рапопорт Л. М, Григорьев Н.А, Цариченко Д.Г., Еготе А. Особенности и преимущества биполярной трансуретральной резекции в лечении поверхностных опухолей мочевого пузыря. Абзаково, 2005. 
 19. Мартов А.Г., Камалов А.А., Гущин Б.Л. Электровапоризация в лечении рака мочевого пузыря. Актуальные вопросы лечения онкоурологических заболеваний. Матер. 2-й Всероссийской науч. конф. с участием стран СНГ 21-22 ноября, Обнинск 1997, с. 49 - 50.
 20. Левковский Н.С. Трансуретральная резекция предстательной железы и мочевого пузыря. 2002г.
 21. Лопаткин Н.А., Мартов А.Г. Избранные лекции по урологии. М., 2008.
 22. Рапопорт Л.М., Григорьев Н.А., Цариченко Д.Г., Еготе А. Особенности и преимушества биполярной трансуретральной резекции в лечении поверхностվых опухолей мочевого пузыря. Журнал Здравоохранения Башкортостана, 2005, N3, ր. 236-37.

Հեղինակ. Ա.Ա. Մուրադյան, Վ.Հ. Շահսուվարյան, Կ.Հ. Ծառուկյան ՀՀ ԱՆ Ուռուցքաբանության Ազգային Կենտրոն, УДК 616.006
Սկզբնաղբյուր. Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50), 6-11
Աղբյուր. med-practic.com
Պարբերականի էլեկտրոնային տարբերակի հովանավոր.
 

ՏԵՎԱ դեղագործական ընկերության ներկայացուցչությունը Հայաստանում

ՏԵՎԱ դեղագործական ընկերության ներկայացուցչությունը Հայաստանում
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Մելանոմա (NCCN-ի կլինիկական ուղեցույցեր): Կլինիկական և ախտաբանական փուլավորում, ախտորոշում. oncology.am
Մելանոմա (NCCN-ի կլինիկական ուղեցույցեր): Կլինիկական և ախտաբանական փուլավորում, ախտորոշում. oncology.am

a Տես «Բիոպսիայի և ախտաբանության սկզբունքները»
b Եթե ախտորոշիչ բիոպսիան բավարար չէ բուժման որոշում կայացնելու համար, նպատակահարմար է կրկնակի...

Մաշկաբանություն
Պահպանված ցիրկադային ֆունկցիայով հիվանդների մոտ քիմիաթերապիայի տոքսիկության նվազեցումը քրոնոմոդուլյացիոն քիմիաթերապիայի մեթոդով

Բանալի բառեր. ցիրկադային ռիթմ, քրոնոմոդուլյացիոն քիմիաթերապիա

Ներածություն

Երկրագնդի վրա ամեն կենդանի օրգանիզմ, սկսած միաբջիջ բակտերիաներից մինչև մարդը, ենթակա են ռիթմիկ փոփոխությունների, որոնց մեջ ամենակարևորը օրեկան ցիրկադային 24 ժամյա տատանումներն են [3]...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Վուլվայի քաղցկեղի տեղային կրկնողության և մետասթազավորման առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. վուլվայի քաղցկեղ, կրկնողություն, մետասթազավորում, հասարակ վուլվէկտոմիա, արմատական վուլվէկտոմիա, վիրահատական, համակցված, ճառագայթային բուժում...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով` ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայով հիվանդների մոտ դիտվող դետրուզորի մորֆոֆունկցիոնալ փոփոխությունները

Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիան (ՇԲՀ) համարվում է տարեց տղամարդկանց շրջանում ամենատարածված ուրոլոգիական հիվանդությունը: Ռուսաստանի Դաշնությունում և Եվրոպական մի շարք երկրներում ՇԲՀ-ն ախտորոշվում է 11,3% տղամարդկանց մոտ 40-49տ. հասակում և 81,4% տղամարդկանց մոտ` 80տ. հասակում [11]...

Ուրոլոգիա Ախտաբանական անատոմիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման առավելությունները միզապարկի քաղցկեղի դեպքում

Բանալի բառեր. միզապարկի քաղցկեղ, բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատում

Առաջին հիշատակումները ներմիզուկային մասնահատման (ՆՄՄ) կիրառման վերաբերյալ հանդիպում են 16-րդ դարից: Հետագայում, գիտատեխնիկական առաջընթացին զուգընթաց...

Ուրոլոգիա Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով պայմանավորված ստորին միզուղիների ախտանիշների դեղորայքային բուժման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիա, էրեկտիլ դիսֆունկցիա, ֆոսֆո-դիէսթերազա 5-ի ինհիբիտորներ, ստորին միզուղիների ախտանիշներ

Տարեց տղամարդկանց շրջանակներում լայն տարածում ունեցող էրեկտիլ դիսֆունկցիան (ԷԴ) և շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայի (ՇԲՀ) հետևանքով առաջացող ստորին միզուղիների ախտանիշները (ՍՄԱ) սովորաբար ի հայտ են գալիս կյանքի 5-րդ և 6-րդ տասնամյակներում [11,15,24]...

Ուրոլոգիա Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Շագանակագեղձի նեյրոէնդոկրին կարցինոմա (կլինիկական դեպք)

Բանալի բառեր. շագանակագեղձ, կարցինոմա, նեյորէնդոկրին

Վերջին երկու տասնամյակում շագանակագեղձի քաղցկեղը դարձել է լուրջ բժշկական և սոցիալական խնդիր: Արևմտյան Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում շագանակագեղձի քաղցկեղը զբաղեցնում է տղամարդկանց մոտ բոլոր չարորակ նորագոյացությունների շարքում 2- րդ տեղը` իր տեղը զիջելով թոքերի քաղցկեղին...

Ուրոլոգիա Կլինիկական դեպքեր Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Գերակտիվ միզապարկի և ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի զուգակցման դեպքում վիրահատական բուժման արդյունավետությունը շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով հիվանդների մոտ (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառեր. միզապարկ, շագանակագեղձ, հիպերպլազիա

Մի շարք կլինիկական դիտարկումներ ցույց են տվել, որ շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիայով (ՇԲՀ) զգալի թվով հիվանդների մոտ ինֆրավեզիկալ օբստրուկցիայի (ԻՎՕ) ախտանիշները զուգորդվում են գերակտիվ միզապարկի (ԳԱՄ) ախտանիշներով...

Ուրոլոգիա Բուժման մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2012 (51)
Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդացության և մահացության պատկերը Հայաստանի հանրապետությունում

Չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարը սոսկ առողջապահական խնդիր չէ: Հաշվի առնելով հիվանդացության և մահացության ցուցանիշների տարեց տարի արձանագրվող աճը աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում (միջինում 34%), այն ձեռք է բերում պետական նշանակություն...

Հ.Ս. Թամազյանի անվ. Հայաստանի վիրաբուժության լրաբեր 1.2012
Միջմիզուկային մասնահատումը շագանակագեղձի քաղցկեղի ժամանակ (գրականության տեսություն)

Շագանակագեղձի քաղցկեղը լուրջ խնդիր է ներկայացնում և տարեցտարի ավելի  մեծ ուշադրություն է գրավում: Վերջին տարիներին, հատկապես զարգացած երկրներում նկարագրվում է շագանակագեղձի քաղցկեղով հիվանդացության աճ...

Ուրոլոգիա Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Ամորձու մետախրոն քաղցկեղ

Ամորձիների ուռուցքներով հիվանդացությունը եվրոպական երկրներում կրկնապատկվում է յուրաքանչյուր 20 տարին մեկ: Միջին ցուցանիշը կազմում է 6,3 հիվանդ 100000 տղամարդ բնակչության: Մինչդեռ  մահացությունը  ամորձիների  քաղցկեղի ժամանակ  մնում է...

Ուրոլոգիա Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Շեքի շրջանի արտաօրգանային սարկոմա (կլինիկական դեպքի նկարագրություն)

Հիվանդ Ա.Վ., տղամարդ, 43տ, Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի ուրոլոգիայի բաժանմունք էր ընդունվել` գանգատվելով շեքի շրջանի ուռուցքային գոյացության առկայությունից, ցավերից և դժվարամիզությունից: Հիվանդության...

Ուրոլոգիա Կլինիկական դեպքեր Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Միզապարկի քաղցկեղի էնդոսկոպիկ բուժման արդյունքների բարելավումը բիպոլյար ներմիզուկային մասնահատման կիրառմամբ

Միզապարկի մակերեսային ուռուցքների էնդոսկոպիկ բուժման ոսկե ստանդարտ է համարվում ներմիզուկային մասնահատումը (ՆՄՄ) [3]: Այն հետագա մորֆոլոգիական ախտորոշման հետ միասին հանդիսանում է փուլավորման առավել տեղեկատվական եղանակ...

Ուրոլոգիա Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
In situ հիբրիդացման մեթոդի կիրառումը միզապարկի քաղցկեղի ախտորոշման մեջ

ՈՒռուցքներում առաջացող գենային փոփոխությունները հայտնաբերելու նպատակով ժամանակակից օնկոմորֆոլոգիայում լայն կիրառություն է ստացել ֆլյուորեսցենտային in situ հիբրիդացման (FISH) և քրոմոգենային...

Ախտորոշում Ուրոլոգիա Ախտաբանական անատոմիա

Warning: mysqli::query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/var/tmp/MYvafL1l' (Errcode: 28 - No space left on device) in /sites/med-practic.com/classes/DatabaseManager_2.1.php on line 1403