Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Սրտանոթաբանություն

SF-8 համակարգով իրականացված կյանքի որակի գնահատման վերլուծությունը աորտոկորոնար շունտավորման ենթարկված անձանց մոտ

Բանալի բառեր. կյանքի որակի գնահատւմ, աորտոկորոնար շունտավորում

Աորտոկորոնար շունտավորման (ԱԿՇ) վիրա­հատության ենթարկված անձանց մոտ իրականացվել է կյանքի որակի գնահատում վիրահատությունից 3 ամիս անց ժամանա­կա­հատվածում: Հետազոտման նպատակն է եղել պարզել թե նշված ժամանակում որքա­նով են նրանք վերականգնվում և վերա­դառ­նում ակտիվ կենսակերպի, ինչպես նաև հա­մե­մատել հետազոտման խմբերում ներ­գրավված անձանց ըստ կյանքի որակի:

 

Նյութեր և մեթոդներ

 

Վիրհատությունները իրականացվել են միջային ստերնոտոմիաի միջոցով, որին զու­գահեռ` երակային շունտերի կիրառման դեպ­քում, իրականացվել է ձախ և/կամ աջ ոտքի սաֆեն երակի ճյուղերի անջատում: Ներքին կրծքաին զարկերակները անջատվել են սկելետոնիզացիոն եղանակով: Ձախ ներքին կրծքային զարկերակը (ՁՆԿԶ) բոլոր դեպ­քե­րում անջատվել է ոտիկի վրա (մոտակա հատվածը մնացել է միացած ձախ ենթա­անրա­կաին զարկերակին, իսկ հեռակա հատ­վածում բիֆուրկացիայից առաջ հատվել է):

 

Y գրաֆտի կիրառման դեպքում աջ ներքին կրծքաին զարկերակը (ԱՆԿԶ) անջատվել է ազատ գրաֆտի տեսքով (մոտակա և հեռակա հատվածներում հատվել է): Y գրաֆտի կի­րառ­ման դեպքում նշվել է ՁՆԿԶ-ի այն հատ­վածը, որը համապատասխանում է ձախ նա­խա­սրտի ականջիկի մակարդակին և այդ հատվածում 7-0 կամ 8-0 պոլիպրոպիլենային վիրա­բուժական թելի միջոցով, ԱՆԿԶ-ի մո­տակա ծայրը անըդհատ կարի միջոցով միաց­վել է ՁՆԿԶ-ի կողքին:

 

Բոլոր վիրա­հատությունները իրականացվել են արյան արհեստական շրջանառության միջոցով կի­րա­ռելով սառը արյունային կար­դի­ոպլեգիա: Հե­ռակա բերանակցումները շուն­տերի և կո­րոնար զարկերակների միջև իրա­կա­նացվել է 8-0 պոլիպրոպիլենային վիրաբուժական թելի անընդհատ կարի միջոցով: Իրականացվել են շունտի ծայրը կորոնար զարկերակի կողքին կամ սեկվենցիալ (հաջորդական) դեպքում` շունտի կողքը կորոնար զարկերակի կողքին բերանակցումներ: Երակային շունտերի մո­տա­կա ծայրը 7-0 պոլիպրոպիլենային վիրա­բու­ժական թելի անընդհատ կարի միջոցով միաց­վել է վերել աորտայի առաջային պա­տին [1–4]:

 

Հաշվարկման համար օգտագործվել է 0-100 սանդղակը, որը ուղակի չի առնչվում SF-36v2™ Health Survey, SF-12v2™ Health Survey, SF-8™ Health Survey կյանքի որակի գնահատման համակարգերի հետ: Այս թես­տա­յին համակարգերը ունեն հաշվարկման տարբեր բալային չափանիշներ, այդ պատ­ճա­ռով 100 բալային սանդղակը կոչված է ստան­դարտավորելու և ներկայանալի դարձնելու բոլոր այդ համակարգերը: Սանդ­ղա­կի 50(10 տիրույթը համապատասխանում է ԱՄՆ-ի բնակչության միջին ցուցանիշին [5]:

 

Վիրահատությունից 3 ամիս անց SF-8 հար­ցաշարը առաջարկվել է լրացնել 29 անձանց որոնց մոտ իրականացվել է ԱԿՇ Y գրաֆտի միջոցով` ԱՆԿԶ-ային ազատ գրաֆ­տի օգտագործմամբ և դասական եղա­նա­կով` երբ ՁՆԿԶ-ը բերանակցվել է առա­ջա­յին վայրէջ զարկերակին և մյուս կորոնար անոթ­ները վերաանոթավորվել են սաֆեն երակի միջոցով:

 

Վերլուծության ենթարկելով տվյալները սը­տա­ցել ենք, որ գնահատման բոլոր սանդ­ղակ­ներով միջին արժեքները ընդհանուր խմբում գտնվում են 50(10 տիրույթում (նկ. 1, 2):

 

Նկ. 1. ԿՈ գնահատման ցուցանիշների միջին արժեքները ընդհանուր խմբում

 

 

Նկ. 2. ԿՈ գնահատման ֆիզիկական և հոգեբանական առողջության գումարային չուցանիշների միջին արժեքները ընդհանուր խմբում

 

Այստեղից երևում է, որ վիրահատված անձանց ֆիզիկական և հոգեբանական առող­ջական վիճակը վիրահատությունից 3 ամիս անց համընկնում է հասարակության ընդ­հանուր առողջական վիճակին և կարող ենք համարել, որ ԱԿՇ վիրահատությունից 3 ամիս անց հիվանդները ամբողջությամբ վերա­կանգնվում են` նախավիրահատական և հետվիրահատական ցավերը այլևս չեն ան­հանգստացնում:

 

Կյանքի որակի համեմատական գնա­հա­տում իրականցվել է նաև հետազոտվող խմբերի միջև, որպեսզի պարզենք անդրա­դառնում է արդյոք մեր կոմից կատարված ԱԿՇ վիրահատության եղանակը ԿՈ-ի վրա վիրահատությունից 3 ամիս անց ժամա­նա­կա­­հատվածում (նկ. 3,4):

 

 

Նկ. 3. ԿՈ գնահատման ցուցանիշների միջին արժեքները դասական խմբում

 

 

Նկ. 4. ԿՈ գնահատման ցուցանիշների միջին արժեքները Y գրաֆտ խմբում

 

Ստացված տվյալների միջին արժեքների միջև իրականացրել ենք վիճակագրական հա­մեմատություն և ստացել ենք, որ ֆիզի­կա­կան և հեգեբանական առողջական վիճակով վիրահատությունից 3 ամիս անց նշանակալի տարբերություններ խմբերի միջև չկան (նկ. 5,6):

 

Նկ. 5. ԿՈ գնահատման ֆիզիկական առողջության ցուցանիշի միջին արժեքների համեմատությունը դասական  և Y գրաֆտ խմբերի միջև

 

Նկ. 6. ԿՈ գնահատման հոգեբանական առողջության ցուցանիշի միջին արժեքների համեմատությունը Դասական և Y գրաֆտ խմբերի միջև

 

 

Եզրահանգում

 

Մեկ ներքին կրծքային զարկերակի (ՆԿԶ) օգտագործմամբ և երկու ՆԿԶ-ի օգտա­գործ­մամբ` Y գրաֆտի տեսքով, ԱԿՇ վիրահա­տու­թյան ենթարկված անձանց մոտ վիրահա­տությունից 3 ամիս անց ժամանա­կա­հատ­վածում ԿՈ առումով նշանակալի տար­բերություններ չկան:

ԱԿՇ-ն վիրահատություն տարած հիվանդ­ները վիրահատությունից 3 ամիս անց ամբող­ջու­թյամբ վերականգնվում են:

 

Գրականություն

 

  1. Tector A.J., Amundsen S.M., Schmahl T.M., Kress D.C., Peter M Total revascularization with T-grafts, 1994, Ann. Thorac. Surg., 57:33–39.
  2. Barra J.A., Mondine P., Mahlab A., Bezon E., Rukbi I., Slimane A.K., Terky AK [Right internal mam­mary artery reimplantation into the left inter­nal mam­­mary artery. Y anastomosis. 25 cases, 1991, Ann. Chir., 45:661–666.
  3. Bical O., Braunberger E., Fischer M., Robinault Fromes Y., Gaillard D., Maribas P., Bouharaoua T., Souffrant G.,Vanetti A Bilateral skeletonized mam­mary artery grafting: experience with 560 con­sec­utive patients, 1996, Eur. J. Cardiothorac. Surg., 10: 971–975; discussion 976.
  4. Singh R.N., Sosa J.A. Internal mammary artery: A live conduit for coronary bypass. 1984,  J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 87:936–938.
  5. Недошивин А.О., Кутузова А.Э., Петрова Н.Н., Варшавский С.Ю., Перепеч Н.Б., Исследование качества жизни и психологического статуса боль­ных с хронической сердечной не­достаточ­ностью, Сердечная недостаточность т. 1, N 4, 2000.

 

 

Հեղինակ. Տ.Լ. Հակոբյան, Ս.Վ. Արզումանյան, Ա.Ա. Հայրապետյան, Վ.Ք. Գասպարյան ԱՆ ԱԱԻ ինտերվենցիոնալ սրտաբանության ամբիոն, Զեյթունի Սիրտ-Անոթ Բժշկական Կենտրոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա - գործնական Բժշկական Հանդես <<Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի>> - 2. 2008 (34) 1-4
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

PTCA FRONTLINE GUIDE WIRE
PTCA FRONTLINE GUIDE WIRE

Հարգելի բժիշկներ,

Սիրով հայտնում ենք Ձեզ, որ http://www.abmed.am/asahi-intecc.php?CategoryId=166703 պաշտոնական կայքում...

Սրտանոթաբանություն ԼՈՒՐԵՐ: Սիրտ-անոթային համակարգ
940 նմ դիոդային լազերի կիրառմամբ ենթամաշկային երակների ներերակային և պունկցիոն լազերային կոագուլյացիայի արդյունքները տարեց և ծերունական տարիքի հիվանդների մոտ

Քրոնիկական երակային հիվանդությունները ունեն բժշկական, սոցիալական և տնտեսական նշանակություն, ինչը կապված է հաշմանդամության բարձր մակարդակի, բուժման հսկայական ծախսերի, էսթետիկ արատների...

Միկրոալբումինուրիան, որպես երիկամների ախտահարման վաղ շրջանը բնութագրող ցուցանիշ` զարկերակային գերճնշումով հիվանդների մոտ

Բանալի բառեր. զարկերակային ճնշում, սրտանոթային հիվանդություններ, երիկամների ախտահարում

Զարգացած երկրներում սրտանոթային հիվանդություններով (ՍԱՀ) պայմանավորված մահացությունը կազմում է ընդհանուր մահերի ավելի քան 50%-ն...

Նեֆրոլոգիա Թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Աջ փորոքի մորֆոֆիզիոլոգիական և պաթոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. աջ փորոք, անատոմիա, ֆիզիոլոգիա, անբավարարություն, միջփորոքային միջնապատ

Վերջին տասնամյակներին մեծացել է հետաքրքրությունը աջ փորոքի (ԱՓ) նկատմամբ, հատկապես կապված ԱՓ-ի անբավարարության հետ: ԱՓ-ի ֆունկցիոնալ գնահատումը կարևոր է թոքային հիպերտենզիայի...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշով պայմանավորված երիկամների ախտահարման ախտաֆիզիոլոգիական հիմնական մեխանիզմները

Բանալի բառեր. քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշ

Քնի օբստրուկտիվ ապնոէ-հիպոպնոէ համախտանիշը (ՔՕԱՀՀ) մի վիճակ է, որը բնորոշվում է քնի ընթացքում, շնչառական ուժերի պահպանման ֆոնի վրա առաջացող, վերին շնչուղիների տարբեր աստիճանի...

Քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդություններ Նյարդաբանություն Նեֆրոլոգիա Թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Իշեմիկ պրեկոնդիցիայի պաշտպանիչ նշանակությունը սրտամկանի համար

Բանալի բառեր. իշեմիա, հիբերնացիա, սթանինգ, պրեկոնդիցիա, մետաբոլիզմ, էներգոապահովում, կենսունակություն

Սրտամկանի իշեմիան հանդիսանում է սրտային անբավարարության զարգացման հիմնական պատճառը, սակայն մինչև այսօր դեռևս գոյություն չունի իշեմիայի համընդհանուր բնորոշում...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2011 (47)
Կենսունակ սրտամկանի ախտորոշման որոշ ոչ ինվազիվ մեթոդների կիրառման օգտակարությունը

Բանալի բառեր. սրտամկան, կենսունակ, ռեվասկուլյարիզացիա, ախտորոշում, հիբերնացիա

Կենսունակ սրտամկանի ախտորոշման անհրաժեշտությունը հատկապես կարևորվում է իշեմիկ կարդիոմիոպաթիայով, հետինֆարկտային կարդիոսկլերոզով...

Ինտենսիվ թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2011 (47)
Ատորվաստատինի արդյունավետության և անվտանգության գնահատումը

Բանալի բառեր. կանխարգելում, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, ստատիններ, հակալիպիդեմիկ բուժում, ատորվաստատին

Սիրտ-անոթային հիվանդությունների (ՍԱՀ) կանխարգելման հրատապության խնդիրը...

Առողջապահություն 1.2011 Դեղագիտություն
Էնդոթելային ֆունկցիայի, թաքնված աթերոսկլերոզի, լիպիդային պրոֆիլի, բորբոքման, թրոմբոցիտների ֆունկցիոնալ վիճակի և մակարդելիության որոշ ցուցանիշների գնահատումը անկանոն կոլխիցինոթերապիա ստացող ՊՀ հիվանդների մոտ

Բանալի բառեր. էնդոթելաին դիսֆունկցիա, բորբոքում, աթերոսկլերոզ, պարբերական հիվան­դու­թյուն

Սրտի իշեմիկ հիվանդության (ՍԻՀ) տա­րած­վածությունը և դրանից մահացությունը այլ հիվանդությունների համեմատ ամենա­բարձրն է ողջ երկրագնդում: Այն հան­դի­սանում է մահացության թիվ մեկ պատճառը...

Համակարգային հիվանդություններ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2010 (41)
Նոր ջրալույծ կատիոնային մեզո-տետրա-պիրիդիլ պորֆիրինների և մետաղապորֆիրինների հիպոտենզիվ ակտիվությունը

Բանալի բառեր. պորֆիրիններ, մետաղապորֆիրիններ, հիպերտենզիա, հակաօքսիդանտ

Վերջին տարիներին աճել է հետաքրքրությունը պորֆիրինների և մետաղապորֆիրինների սինթեզի, քիմիական և կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրության  նկատմամբ...

Հայաստանի բժշկագիտություն 2.2009 Դեղագիտություն
C- ռեակտիվ սպիտակուցը և սիրտ անոթային համակարգի հիվանդությունների հավանականությունը

Բանալի բառեր. C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP), սրտի իշեմիկ հիվանդություն (ՍԻՀ), սրտամկանի ինֆարկտ

C-ռեակտիվ սպիտակուցը (CRP) հյուսվածքների վնասման, բորբոքման, նեկրոզի, վնասվածքների և ուռուցքների, ինչպես նաև մակաբուծային ինֆեկցիաների ժամանակ հանդիպող ամենազգայուն և ամենաարագ...

Ախտորոշիչ մեթոդներ Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2009 (40)
Զարկերակային հիպերտենզիայով հիվանդների մոտ կարպալ թունելի համախտանիշի զարգացման հավանականության գնահատումը

Բանալի բառեր. կարպալ թունելի համախտանիշ, կոմպրեսիոն նեյրոպաթիա, միջնակ նյարդ, զարկերակային հիպերտենզիա, ինտերստիցիալ ճնշում, էլեկտրոնեյրո միոգրաֆիա

Ներածություն: Կարպալ թունելի համախտանիշը (ԿԹՀ) կլինիկական պրակտիկայում ամենահաճախ հանդիպող կոմպրեսիոն նեյրոպաթիան է, որը հատկապես...

Նյարդաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2009 (38)
Քննական սթրեսի ազդեցությունը ճեմարանային ուսուցմամբ սովորող աշակերտների սիրտ-անոթային համակարգի վրա` կենսաակտիվ հավելման օգտագործման պայմաններում

Բանալի բառեր. քննական սթրես, էլեկտրասրտագիր, կարգավորման համակարգերի լարվածության ցուցիչը, կենսաակտիվ հավելում

Վերջին տարիներին դպրոցական կրթության բնագավառում կատարվող բարեփոխումների հիմքում հաճախ խախտվում են ուսումնական ռեժիմի հիգիենիկ նորմերը, ինչն անրադառնում է...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2009 (37)
Զարկերակային գերճնշման առանձնահատկությունները քաղաքաբնակ և գյուղաբնակ ազգաբնակչության շրջանում (գրականության տեսություն)

Սիրտ-անոթային հիվանդությունները (ՍԱՀ) մահացության հիմնական պատճառն են հանդիսանում ամբողջ աշխարհում և կազմում են ընդհանուր մահացության մոտ 30% [15]։ ՍԱՀ-ի բեռի աճը գրանցվում է առավելապես ցածր և միջին եկամտի մակարդակ ունեցող երկրներում...

Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 4.2009
Զարկերակային գերճնշման վերահսկման և տարածվածության առանձնահատկությունները նախկին Խորհրդային Միության որոշ երկրներում (գրականության տեսություն)

Զարկերակային գերճնշումը (ԶԳ) համարվում է սիրտ-անոթային հիվանդություններից ամենատարածվածն իր առաջացրած բարդություններով և բարձր մահացությամբ [8]։ Ամբողջ աշխարհում սիրտ-անոթային հիվանդություններից (ՍԱՀ) մահացությունը կազմում է...

Թվեր և փաստեր Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 4.2009

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ