Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն

Մորֆոլոգիական և բակտերիոլոգիական փոփոխությունները աղիքային անբավարարության համախտանիշի ժամանակ

Բանալի բառեր. աղիքային անբավարարության համախտանիշ, միկրոօրգանիզմներ, ախտածնություն, միկրոշրջանառություն

Տարածուն պերիտոնիտով տառապող հիվանդների բուժման արդյունքները միշտ չէ, որ գոհացնում են կլինիցիստներին: Չնայած տեսականու գործնական բժշկագիտության լուրջ հաջողություններին` այս հիվանդների մահացությունը կազմում է 11-83% [1,3,4], իսկ բազմաօրգանային անբավարարության զարգացման պայմաններում հասնում է 80-90%-ի [2,3]: Հիվանդության կլինիկական ընթացքն առավել ծանր է հետվիրահատական տարածուն պերիտոնիտի (ՀՊ) ժամանակ, երբ միանում է աղիքային անբավարարության համախտանիշը (ԱԱՀ), որն արտահայտվում է աղիներից ու իրենց պարունակությունից ծագող ծանր ներթունավորմամբ՝ պայմանավորված բարակ աղիների շարժողական, հյութազատական, ներծծողական և այլ ֆունկցիաների խորը ընկճմամբ:

 

Տվյալ աշխատանքի նպատակն է ՀՊ-ի ժամանակ ԱԱՀ պայմաններում ուսումնասիրել միկրոօրգանիզմների բաղադրությունն ու ախտածնությունը բարակ աղիներում, ինչպես նաև վերջիններիս մորֆոլոգիական փոփոխությունները:

 

Նյութը և մեթոդները

 

Ուսումնասիրվել են 54 հիվանդներ, որոնք կրկնակի վիրահատվել են ՀՊ-ի կապակցությամբ՝ բարդացած նաև աղիքային անբավարությամբ. մորֆոքննության համար նյութը վերցվել է արտաքին տեսքով չփոփոխված բարակ աղեգալարից մասնահատումների, էնտերոստոմիաների ժամանակ; վերցվել է նաև արյուն, որովայնի հեղուկ, պարունակություն նազոգաստրալ զոնդից, էնտերոստոմից:

 

Արդյունքները և դրանց քննարկումը

 

Աղիքի լորձաթաղանթի հետազոտությամբ հայտնաբերվում է ծածկող էպիթելի դեսքվամացիայի մասեր, որոնք երևում են էրոզիաների տեսքով՝ մերկացնող լայնացած մազանոթային ցանցով ենթալորձային շերտը (նկ. 1):

 

Նկար 1. Աղիների ծածկող էպիթելի դեոքվամացիա` էրոզիվ մակերեսների առաջացմամբ:

Հեմատոքսիլին և էոզին
Նկար 2. Լիբերկյունի կրիպտաները (դրանցից երկուսում նշմարվում են ֆուքսիֆիլգրանուլաներ, իսկ մյուսներում՝ ոչ): Պիկրո-Մալորի 200 Նկար 3. Ենթալորձային շերտի լայնացած երակիկներ, որոնք պարունակում ենդրական հիալինային թրոմբեր: PAS-ռեակցիան լրացուցիչ Մայերիհեմատոքսիլինով ներկված: PAS

Աղիների լորձաթաղանթի տարբեր հատվածներում բակտերիոցիդ հյութի քանակությունը տարբեր է, որի մասին էն վկայում Պաննետի բջիջների ուսումնասիրության տվյալները. կան էպիթելային խորշիկներ, որտեղ այս բջիջների քանակությունը բավարար է, ինչը վկայում էֆուքսինոֆիլ հյութի բարձր պարունակության մասին: Սրա հարևանությամբ նկատվում են նաև Պաննետի բջիջներ չպարունակող խորշեր, ինչը մատնանշում է լորձաթաղանթի տեղային մանրեասպան հնարավորությունների անկարողությունը (նկ. 2):

 

Միկրոցիրկուլյատոր հունի լայնացած անոթների (հիմնականում երակիկների) լուսանցքում PAS-ռեակցիայով հայտնաբերվում է էրիթրոցիտների ագրեգացիա՝հոմոգենացմամբ և հիալինային թրոմբոգոյացմամբ (նկ. 3), ինչը վկայում է խորըդիսցիրկուլյատոր փոփոխությունների, տեղային թրոմբոհեմոռագիկ համախտանիշիմասին:

 

Աղիքի մկանային շերտի ուսումնասիրությունը հայտնաբերում է դիսցիրկուլյատոր ևդիստրոֆիկ-դեգեներատիվ ոփոխություններ: Դիսցիրկուլյատոր փոփոխություններն արտահայտվում են միջմկանաթելային այտուցի տեսքով, որի հետևանքով հարթմ կանաթելային տարրերն իրարից հեռանում են: Բացի այտուցից նշմարվում ենլայնացած ու գերարյուն անոթներ հարանոթային արտահայտված ներսփրանքով, որը հասնում է մինչև լայնացած միջմկանային տարածությունները (նկ. 4): Պիկրո-Մալորիով ներկմամբ նկարագրվում են ֆիբրինոիդ փոփոխությունների մասեր, միոցիտոլիզի օջախներ (նկ. 5):

 

 

 

Նկար 4. Արտահայտված միջմկանային այտուց, հարանոթային և հենքայինլիմֆոցիտար ներսփրանք: Հեմատոքսիլին - էոզին: Նկար 5. Մկանաթելերում ֆիբրինոիդ փոփոխություններ Պիկրո-Մալորիով: Նկար 6. Աղիքի շճաթաղանթում կոլագենի ֆիբրինոիդ փոփոխությունների օջախներ: Պիկրո-Մալորի:

Բացի վերը նշված փոփոխություններից, աղիների շճաթաղանթում հայտնաբերվում են կոլագենի ֆիբրինոիդ փոփոխությունների օջախներ, որոնք վկայում են շարակցական հյուսվածքում խորը ախտահարումների մասին (նկ. 6):

 

Այսպիսով, բարակ աղիների հետազոտություններից ստացված ձևաբանական փոփոխությունները վկայում են միկրոցիրկուլյացիայի համակարգի խորը խանգարումների մասին, ինչն արտահայտվում է աղիքի պատի բոլոր շերտերում այտուցով, տեղային թրոմբոհեմոռագիկ համախտանիշի զարգացմամբ, անոթներիդիստրոֆիկ-դեգեներատիվ փոփոխություններով՝ նրանց թափանցելիության բարձրացմամբ, ներանոթային հեմոլիզի, հեմոսիդերոզի զարգացմամբ, ենթալորձային շերտի ավշուղիների լայնացմամբ:

 

Այս պրոցեսի ակտիվությունը պահպանվում է պարարտ բջիջների կողմից արտադրվող կենսաբանական ակտիվ նյութերի օգնությամբ, ինչի շնորհիվ էլ պահպանվում և խորանում է աղիքի տարբեր շերտերում բորբոքային պրոցեսը: Տեղային արյունաշրջանառության խանգարումները բերում են լորձաթաղանթի ծածկող էպիթելում դիստրոֆիկ-դեսկվամատիվ փոփոխությունների՝ ենթալորձային շերտի մերկացմամբ:

 

Մորֆոլոգիական այս փոփոխությունները վկայում են աղիների լորձաթաղանթի նաև ֆունկցիոնալ ախտահարման մասին՝արտահայտվող թերլորձարտադրմամբ, Պանետի բջիջների կողմից մանրէասպան նյութերի թերարտադրությամբ ու տեղային պաշտպանական ֆունկցիայի անբավարարությամբ: Այս պայմաններում Լիբերկյունի խորշիկներում միկրոօրգանիզմների աճի ու բազմացման համար բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվում, որոնք էլ խորացնում են տեղային բորբոքումն ու ներթունավորումը: Մկանային շերտի հենքային այտուցն ու ֆիբրինոիդ փոփոխությունները վկայում են աղիների շարժողական ֆունկցիայի խանգարումների մասին, ինչն իր հերթին ամրապնդվում է տեղային նյարդային ապարատում բորբոքային ուդիստրոֆիկ խանգարումներով: Վերջապես, շճաթաղանթի անվերադարձ ֆիբրինոիդ փոփոխությունները վկայում են տեղային շճային պերիտոնիտի զարգացման մասին: Ասվածից երևում է, որ ԱԱՀ-ի զարգացման ընթացքում տոքսիկ նյութերի առաջացման, ներծծման համարստեղծվում են բարենպաստ պայմաններ, որը բերում է օրգանիզմի ընդհանուր ներթունավորմանը:

 

Կրկնակի վիրահատությունների ժամանակ և դրանցից հետո վերցված կենսանյութի (արյուն, որովայնամզի, ստամոքսի ևաղիների պարունակություն) բակտերիոլոգիական հետազոտություններով հայտնաբերվում է պաթոգեն միկրոօրգանիզմների աճ 100%՝ էնտերոտոքսինի դեպքում, 71,4%՝ որովայնային հեղուկի դեպքում, 61,1%՝ ստամոքսային պարունակության դեպքում և 58,3%՝արյունից: Ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել են միկրոօրգանիզմների 312 շտամներ. ֆակուլտատիվ-անաէրոբներ՝ 108 շտամներ (գրամ-բացասական Escherichia coli, Enterobacter spp և այլն՝ 84, գրամ-դրական и Staphylococcus aureus՝ 21); պարտադիր-անաէրոբներ (Clostridium spp., Bacteroides spp., Peptostreptococc spp.)՝ 112 շտամներ. գրամ-բացասական՝ 60 և գրամ-դրական՝ 52: Հայտնաբերվել են, իհարկե, նաև Candida խմբիսնկեր՝ 109 շտամներ: Միկրոօրգանիզմների տարածվածությունը ներկայացված է նկ. 7-ում:

 

Նկար 7. Հայտանաբերված պաթոգեն միկրոօրգանիզմները

Այսպիսով, աղիքային անբավարարության համախտանիշով բարդացած ՀՊ-ի կապակցությամբ վիրահատված հիվանդների մոտ զարգանում են արտահայտված ձևաբանական փոփոխություններ բարակ աղիների պատում՝ ուղղեկցվող բազմաբնույթ միկրոբային կանտամինացիայով՝ նրանց պարտադիր պրոքսիմալացումով, արտահայտված ներթունավորումով, ինչը և խթանում է բազմաօրգանային անբավարարությունը:

 

Գրականություն

 

  1. Алексеев С.А. Абдоминальный хирургический сепсис. Минск.: Юнипак, 2005, 256 с.
  2. Гаин Ю.М., Леонович С.И., Алексеев С.А. Энтеральная недостаточность при перитоните: теоретические ипрактические аспекты, диагностика и лечение. Минск: Молодечно, 2001, 265 с.
  3. Гельфанд Б.Р., Филимонов М.И., Бурневич С.З. Абдоминальный сепсис. Русский медицинский журнал, 1999, 5/7, с.6.
  4. Гринев М.В., Громов М.И., Комраков В.Е. Хирургический сепсис. СПб.-М.: ОАО Типография Внешторгиздат, 2001, 315 с.
  5. Ермолов А.С., Попова Т.С., Пахомова Г.Е., Утешев Н.С. Синдром кишечной недостаточности в неотложнойабдоминальной хирургии. М.: Медэкспресс, 2005.
  6. Завада Н.В., Гаин Ю.М., Алексеев С.А. Хирургический сепсис: Учебное пособие. Минск: Новое знание, 2003, 237 с.
  7. Кочеровец В.И., Перегудов С.И., Ханевич М.Д. Синдром избыточной колонизации тонкой кишки. Антибиот. ихимиотер. 1992, т.. 37, 3, с.39-44.

 


Հեղինակ. Ա.Ա. Ուզանկիչյան, Մ.Մ. Միրիջանյան, Ա.Ա. Ասատրյան, Ա.Գ. Մխիթարյան, Գ.Ռ. Հակոբյան, Ա.Ա. Մինասյան, ԵրՊԲՀ վիրաբուժական հիվանդությունների թիվ 1 և կլինիկական պաթոլոգիայի ամբիոններ, Էրեբունի ԲԿ
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 4. 2009(40) 31-35
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Հետգաստրոռեզեկցիոն անաստամոզիտների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության տեսություն)

 Բանալի բառեր. անաստամոզիտներ, ախտորոշում, կանխարգելում, բուժում

Չնայած գիտական և գործնական բժշկության նվաճումներին, խոցային հիվանդությունը (ԽՀ) մնում է ժամանակակից գաստրոէնտերոլոգիայի առավել արդիական խնդիրներից մեկը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Գաստրոդուոդենալ խոցերի վիրահատական բուժման ժամանակ անաստոմոզիտների կանխարգելումը և բուժումը

Բանալի բառեր. անաստամոզ, անաստամոզիտներ, կանխարգելում, բուժում

Ստամոքսի մասնահատումից հետո հետվիրահատական շրջանում հանդիպող բարդությունների մեջ առաջին տեղերից մեկն է զբաղեցնում անաստամոզիտը [1,5,10]...

Վիրաբուժություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Փայծաղի և լյարդի վնասումների ախտորոշման մեթոդների վերլուծությունը

Բանալի բառեր. փայծաղի, լյարդի վնասումներ, ուլտրաձայնային հետազոտություն, համակարգչային շերտագրություն

Համակցված վնասումների ախտորոշումը շարունակում է մնալ ժամանակակից անհետաձգելի վիրաբուժության արդի խնդիրներից մեկը...

Թերապիա Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Փայծաղի օրգանպահպան վիրահատությունների կատարման հնարավորությունը պոլիտրավմայի ժամանակ

Բանալի բառեր. փայծաղի վնասում, օրգանպահպան վիրահատություններ, սպլենէկտոմիա, որովայնային բարդություններ

Պոլիտրավմայի ժամանակ որովայնի խոռոչի օրգաններից ամենահաճախը վնասվում է փայծաղը, որի դեպքում սպլենէկտոմիան նախկինում համարվում էր բուժման միակ մեթոդը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2012 (50)
Ֆիտոբեզոարի առաջացրած բարակաղիքային անանցանելիության բուժման մեր փորձը

Բանալի բառեր. ֆիտոբեզոար, բարակաղիքային անանցանելիություն

Ներածություն: Բարակաղիքային մեխանիկական անանցանելիությունը բարակ աղիքի վիրաբուժական միջամտություն պահանջող և առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանական վիճակ է...

Վիրաբուժություն Բուժման մեթոդներ Առողջապահություն 2.2011
Սուր պանկրեատիտի ախտորոշման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Ներկայում սուր պանկրեատիտը անհետաձգելի վիրաբուժության ամենակարևոր և հետագա ուսումնասիրություններ պահանջող խնդիրներից մեկն է : Վերջին տարիներին նկատվում է պանկրեատիտով...

Վիրաբուժություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Սուր պանկրեատիտի բուժման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Սուր դեստրուկտիվ պանկրեատիտի բուժման պատմությունն իրենից ներկայացնում է բազմամյա երկխոսությունների պատմություն` կոնսերվատիվ բուժման և ակտիվ վիրաբուժական մեթոդների կողմնակիցների միջև...

Վիրաբուժություն Բուժման մեթոդներ
Ստամոքսի եվ 12 մատնյա աղու խոցային հիվանդության վաղաժամ և ակտիվ հայտնաբերումը

Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ միայն կլինիկական հետազոտությունների վրա հիմնված պրոֆիլակտիկ քննությունների մակարդակը չի կարող համապատասխանել առողջապահության արդի պահանջներին...

Վիրաբուժություն Ախտորոշիչ մեթոդներ
Գյումրիում ավստրալիական հակածինի (HBsAg) նկատմամբ հետազոտությունների շուրջ

Վիրուսային հեպատիտները շարունակում են մնալ ժամանակակից բժշկության հրատապ խնդիրներից մեկը` պայմանավորված այս վարակների լայն տարածվածությամբ (նաև զարգացած երկրներում) և համաճարակաբանական բարձր ներուժով[6,9]...

Թվեր և փաստեր Վարակաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 1.2010
Սուր պանկրեատիտի ախտորոշման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Ներկայում սուր պանկրեատիտը անհետաձգելի վիրաբուժության ամենակարևոր և հետագա ուսումնասիրություններ պահանջող խնդիրներից մեկն է : Վերջին տարիներին նկատվում է պանկրեատիտով հիվանդների քանակի աճի միտում ամբողջ աշխարհում...

Ախտորոշիչ մեթոդներ Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 1.2010
Սուր պանկրեատիտի բուժման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)

Սուր դեստրուկտիվ պանկրեատիտի բուժման պատմությունն իրենից ներկայացնում է բազմամյա երկխոսությունների պատմություն` կոնսերվատիվ բուժման և ակտիվ վիրաբուժական մեթոդների կողմնակիցների միջև։ Դա պատմություն է մշտական անցումների...

Բուժման մեթոդներ Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 1.2010
Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում

Համաճարակային գործընթացի պարբերականության վրա ազդող հիմնական գործոններից են բնակլիմայական, սոցիալ-տնտեսական, բժշկաաշխարհագրական ազդակները, որոնց համալիր ազդեցության ֆոնի վրա վարակիչ...

Թվեր և փաստեր Վարակաբանություն Առողջապահություն 3.2009
Հայաստանում շրջանառող «C» հեպատիտի վիրուսի գենոտիպային կազմը

Ինչպես ցույց են տալիս վերջերս կատարված հետազոտությունները [1], Արևելյան Եվրոպայի տարածքում ներերակային թմրանյութեր օգտագործող անձանց թվի շարունակական աճը և, միևնույն ժամանակ, բժշկական հաստատություններում աշխատանքի անվտանգության...

Վարակաբանություն Առողջապահություն 3.2009
Փորձարարական կենդանիների լեղապարկի կառուցվածքագործառնական փոփոխությունները հետվիրահատական միջանկյալ և ուշ շրջաններում ցլի պերիկարդով իմպլանտացիայից հետո

Բանալի բառեր. տրանսպլանտատ, ցլի պերիկարդ, լեղուղի, լեղապարկ, մորֆոլոգիական վերլուծություն

XXI դարի բժշկագիտության արագընթաց նվաճումները առայժմ չեն տվել լեղաքարային հիվանդությունից և դրանից բխող հետևանքներից վերջնականորեն խուսափելու հնարավորություն...

Հայաստանի բժշկագիտություն 2.2009

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /sites/med-practic.com/classes/flud_class.php on line 33

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ