Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Վարակաբանություն

Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում

Համաճարակային գործընթացի պարբերականության վրա ազդող հիմնական գործոններից են բնակլիմայական, սոցիալ-տնտեսական, բժշկաաշխարհագրական ազդակները, որոնց համալիր ազդեցության ֆոնի վրա վարակիչ հիվանդությունների առանձին նոզոլոգիաների կենսառիթմերի ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս բացահայտել համաճարակաբանական որոշ օրինաչափություններ, որոնք էլ կանխատեսումների հիմքն են կազմում:

 

Համաճարակային գործընթացի պարբերականություն նկատվում է ինչպես տարբեր տարիների ընթացաշարժում, այնպես էլ տարվա ընթացքում: Վարակիչ հիվանդությունների սեզոնայնությունը համաճարակային շարժընթացի ամենացայտուն օրինաչափություններից է: Հիվանդացության հիմնական ցուցանիշները սեզոնային, միջին ամսական և միջին տարեկան հիվանդացության ցուցանիշներն են [1, 2]:

 

Գյումրիում աղիքային վարակների սեզոնային օրինաչափությունները բացահայտելու նպատակով կատարվել է աղիքային վարակներով հիվանդացության երեսնամյա հետահայաց և ընթացիկ համաճարակաբանական հետազոտություն (1977-2006 թթ. համար, ըստ ամիսների): Հետազոտության համար նյութ են ծառայել հիգիենիկ հակահամաճարակային տեսչության Շիրակի մարզային փորձագիտական կենտրոնի արխիվային փաստաթղթերը, այդ թվում` վարակիչ և մակաբուծային առանձին հիվանդությունների մասին ամսական, տարեկան հաշվետվական ձևերը (ձև N85, N85ա), աղիքային վարակների վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերը (վարակիչ հիվանդությունների N60 գրանցամատյանները) և այլ փաստաթղթեր:

 

Համաճարակաբանական դիտարկումները ցույց են տվել, որ աղիքային վարակներով (ԱՎ-ներով) հիվանդացության ամենամյա միջին ցուցանիշը 1977-2006 թթ. համար առանձին ամիսների ժամանակ ունեցել է նշանակալի տատանումներ (աղյուսակ 1): 

 

Դիտարկվող ժամանակաշրջանում ընդհանուր ԱՎ-ներով միջին ամսական հիվանդացությունը կազմում է տարեկան դեպքերի 8,3%-ը, ընդ որում, տարվա առաջին կեսին միջին ամսական ցուցանիշը ցածր է` 6,5%: Սակայն սկսած հուլիսից` հիվանդացությունը մինչև տարվա վերջը պահպանվում է բարձր մակարդակի վրա: Որոշ վարակների դեպքում (տիֆ, շիգելոզներ, ՎՀԱ) այն բարձր է մնում նաև ձմռանը: Բոլոր ԱՎ-ների համար միջին ամսական հիվանդացությունը հուլիսից դեկտեմբեր կազմում է 10,2%:

 

Աղյուսակ 1  Գյումրիում ԱՎ-ներով երեսնամյա հիվանդացության միջին տարեկան մասնաբաժինն

ըստ ամիսների, 1977-2006թթ. համար


Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում

 

Հիվանդացության ամենաբարձր մակարդակ դիտվում է օգոստոսին, սեպտեմբերին և հոկտեմբերին` բացառելով ՎՀԱ-ն, որը բարձրանում է սեպտեմբերից մարտ: Առանձին նոզոլոգիաներով հիվանդացության սեզոնային վերլուծությունը թույլ է տալիս բացահայտելու որոշ օրինաչափություններ (աղյուսակ 2):

 

Աղյուսակ 2  ԱՎ-ների առանձին նոզոլոգիական ձևերի սեզոնայնությունը Գյումրիում

1977-2006թթ` ներկայացված տարեկան դեպքերի ընդհանուր հիվանդացության մասնաբաժնով

 

Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում

 

Տիֆ-պարատիֆային վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում ամառ-աշնանային է, հիվանդացության բարձր մակարդակ է գրանցվում հուլիսից-նոյեմբեր ամիսներին և կազմում տարեկան դեպքերի 56,6%-ը (աղյուսակ 1): Գարնանը հիվանդացության միջին մակարդակը պահպանվում է 16,5%-ի սահմանում, ամռանը 41,7% է, աշնանը` 20,6, ձմռանը բարձր է` 21,2%: Տարվա առաջին կեսին միջին ամսական հիվանդացությունը կազմում է 7.0, երկրորդ կեսին` 9,7%: Առավելագույն հիվանդացություն գրանցվում է հուլիս-օգոստոս ամիսներին` համապատասխանաբար, 18,3 և 17,7%: Դիտարկման ամբողջ ժամանակահատվածում որովայնային տիֆով հիվանդացության սեզոնայնությունը փոփոխվել է. չնայած նախաերկրաշարժյան ժամանակաշրջանում այն բարձր է եղել ամռան-աշնան ամիսներին: Սեզոնային բարձրացմանը նպաստել է գարնան-ձմռան ամիսներին հիվանդացման դեպքերի մեծ մասնաբաժինը (գարնանը` 16, ձմռանը` 19.9%), որոնք կարող են սեզոնային հիվանդացության բարձրացման պատճառ դառնալ: Դրան նպաստել են նաև ամբողջ տարվա ընթացքում ջրագծի և կոյուղագծի հաճախակի արձանագրվող վթարները, ինչպես նաև ջրային ուղիով փոխանցման համար նպաստավոր պայմանների առկայությունը: Բացի այդ, այն տարիներին (1977, 1980, 1984 թթ.), երբ ձմռանը և գարնանը արձանագրվել են ԱՎ-ներով հիվանդացման մեծաքանակ դեպքեր, բարձր է եղել նաև սեզոնային հիվանդացությունը: Երկրաշարժի տարիներին տիֆ-պարատիֆային հիվանդացությունը բարձր է եղել գարնան-ամռան ամիսներին, ինչը հավանաբար պայմանավորված է եղել 1988 թ. հետո ջրագծերի ներքին ցանցի վնասման հետ: Այս ժամանակաշրջանում, չնայած բոլոր նպաստավոր պայմաններին, ջրային բռնկումներ չեն արձանագրվել` կապված ուժեղացված հակահամաճարակային համալիր միջոցառումների, այդ թվում` նաև խմելու ջրի գերքլորացման հետ: 

 

Հետերկրաշարժյան վերականգնման ժամանակաշրջանում` 1989-2006 թթ., որովայնային տիֆով հիվանդացությունը բարձր է եղել ամռան-ձմռան ամիսներին: Այս ժամանակաշրջանում բռնկումներ չեն արձանագրվել, գրանցվել են հատուկենտ, իրար հետ չկապված դեպքեր: Գարնանը հարուցիչը կենցաղ-կոնտակտային մեխանիզմով պահպանվել է միջսեզոնային ընթացքում (7,4%)` սեզոնում կազմելով տարեկան դեպքերի 56,6%-ը:

 

Սալմոնելոզային այլ վարակներ արձանագրվում են ամբողջ տարվա ընթացքում, երբեմն անսպասելիորեն աշխուժանալով` անկախ սեզոնից: Միջին ամսական հիվանդացությունը տարվա առաջին կեսին կազմում է 8,6, երկրորդին` 8,1%: Երկարաժամկետ դիտարկումները ցույց են տալիս, որ տարեկան հիվանդացության 65,3%-ն արձանագրվում է գարնան-ամռան ամիսներին: Գարնանը հիվանդացությունը կազմում է տարեկան դեպքերի 33, ամռանը` 32,3%-ը` ձմռան համեմատությամբ բարձրանալով 2,2 անգամ: Աշնանը և ձմռանը այս ցուցանիշը կազմում է` համապատասխանաբար, 20,0 և 14.7%: Այլ սալմոնելոզներով հիվանդացությունը բարձր է մարտից հոկտեմբեր: Այս ընթացքում արձանագրվում են տարեկան դեպքերի 65.3%-ը: Դիտարկվող ժամանակաշրջաններում այլ սալմոնելոզներով հիվանդացության սեզոնայնությունը փոխվել է` պայմանավորված մի շարք գործոնների համալիր ազդեցությամբ: Օրինաչափությունը կտրուկ փոփոխվել է բնական աղետի հետ կապված` պահպանելով գարուն-ամառ սեզոնայնությունը: Սեզոնային հիվանդացությունը նախաերկրաշարժյան, երկրաշարժի և վերականգնման ժամանակահատվածների համար կազմել է տարեկան հիվանդացության` համապատասխանաբար, 62,3, 66,7, 69,3%-ը: Ընդ որում, նախաերկրաշարժյան ժամանակաշրջանում գարնան-ամռան հիվանդացության հարաբերությունը եղել է մոտավորապես հավասար` կազմելով տարեկան դեպքերի, համապատասխանաբար` 32.2 և 30.1%-ը: Երկրաշարժի տարիներին գարնան ամիսներին հիվանդացությունը 1,3 անգամ գերազանցել է ամառայինին` կազմելով, համապատասխանաբար` 38.2 և 28.5%: Վերականգնման տարիներին սեզոնային հիվանդացության մակարդակը բարձրացել է ի հաշիվ ամռան ամիսների: Ամռանը հիվանդացության մակարդակը 45.7% է, գարնանային հիվանդացությունից 1,9 անգամ բարձր` 23.6%: Սալմոնելոզներով առավելագույն հիվանդացման ամիսներ են նախաերկրաշարժյան ժամանակաշրջանում` մարտ և հունիս, երկրաշարժի ժամանակաշրջանում` ապրիլ և օգոստոս, վերականգնման տարիներին` հուլիս և օգոստոս ամիսները: Երկարաժամկետ շարժընթացում սալմոնելոզային այլ վարակներով հիվանդացությունը բարձր է եղել գարնան-ամռան ամիսներին:

 

(շարունակելի)

 

Գրականություն

 

  1. Исаева М.С. Ришунин Ю.П., Мухина Л.П., Копытов В.И. и др. Динамика изменений сезонной и круглогодичной заболеваемости дизентерией в ряде городов Европейской части РСФСР. // ?МЭИ, N11, 1986, С. 30-34. 
  2. Облапенко Г.П. Сезонность острых кишечных инфекций на северо-западе РСФСР. // ЖМЭИ, N7, 1983, 12-16.

 

Հեղինակ. Արմինե Անդրյան. ՀՀ ԱՆ ՊՀՀ տեսչության «Շիրակի մարզային փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ
Սկզբնաղբյուր. Առողջապահություն 3.2009
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Ծանր սեպսիս. ախտաբանական վիճա՞կ, թե՞ ծանրության աստիճան

Բանալի բառեր. սեպսիս, համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշ, բորբոքում

Սեպսիսը շարունակում է մնալ ժամանակակից բժշկական հետազոտությունների հետաքրքրության կենտրոնում, քանի որ դրա բուժման հարցերը դեռևս վիճելի են, վերջնականորեն համաձայնեցված ու համակարգված չեն...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2.2011 (46
Միզասեռական կանդիդոզի բուժումը միկոֆլու դեղամիջոցով

Բանալի բառեր. Միզասեռական կանդիդոզ, միկոֆլու, ֆլուկոնազոլ

Ներածություն: Մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդությունների կառուցվածքում սնկային` կանդիդային վուլվովագինիտը (ԿՎՎ) շարունակում է զբաղեցնել առաջատար...

Պերինատոլոգիա, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա Ուրոլոգիա Վեներաբանություն Առողջապահություն 2.2011 Դեղագիտություն
Երիկամների տուբերկուլյոզ (գրականության տեսություն)

Տուբերկուլյոզն ամբողջ աշխարհում շարունակում  է մնալ  մահացության ամենաշատ տարածված  պատճառներից  մեկը  ինֆեկցիոն  հիվանդությունների շարքում: Ըստ Առողջապահության Համաշխարային Կազմակերպության` ամեն տարի աշխարհում տուբերկուլյոզից...

Նեֆրոլոգիա Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 2.2011
Վարակը և իմունիտետը որպես հակասությունների օրինաչափ միասնություն` բնության մեջ համաճարակային գործընթացը դեպի հավերժություն տանող պայքարում (համաճարակաբանի մտորումներ)

Բնությունը միասնական է` յուր հակասություններով, «սխալներով»,«պոռթկումներով», կատակլիզմներով ու բարերարությամբ հավասարակշռված, համակարգված, ճշմարիտ ու ներդաշնակ: Այս հատկանիշներն իրենց տարբեր դրսևորումներով ներդրված են յուրաքանչյուր...

Առողջապահություն 1.2011
Գիտական օգտակար աշխատություն

«Մանրէային թաղանթներ: Ուլտրակառուցվածք, կենսաէլեկտրոքիմիա, կենսաէներգետիկա և կենսաֆիզիկա» (Խմբագիր Արմեն Թռչունյան),«Հետազոտական  նշանասյուն» հրատարակչություն, Տրիվանդրում...

Առողջապահության լրատու 1.2010
Նիտրատների ազդեցությունը կաթնաթթվային բակտերիաների զարգացման վրա

Սննդի որակը և անվտանգությունը կարևոր դեր ունեն մարդու առողջության համար, որին վերջին ժամանակներս մեծ վտանգ է սպառնում սննդամթերքների աղտոտվածության պատճառով...

Առողջապահություն 2.2010
Գյումրիում ավստրալիական հակածինի (HBsAg) նկատմամբ հետազոտությունների շուրջ

Վիրուսային հեպատիտները շարունակում են մնալ ժամանակակից բժշկության հրատապ խնդիրներից մեկը` պայմանավորված այս վարակների լայն տարածվածությամբ (նաև զարգացած երկրներում)...

Լաբորատոր հետազոտություններ
Արդի ժամանակաշրջանում տուբերկուլոզային մենինգիտի կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և բուժման արդյունքները II մաս

Ըստ DOTS ծրագրի, ուսումնասիրվել են ՏՄ-ով 74 հիվանդների (29 երեխա, 45 չափահաս) հիվանդության կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները: Նրանք 1998-2007թթ. բուժվել են ՀՀՏԴ-ի մանկական և արտաթոքային բաժանմունքներում...

Նյարդաբանություն Առողջապահություն 1.2010
Գյումրիում ավստրալիական հակածինի (HBsAg) նկատմամբ հետազոտությունների շուրջ

Վիրուսային հեպատիտները շարունակում են մնալ ժամանակակից բժշկության հրատապ խնդիրներից մեկը` պայմանավորված այս վարակների լայն տարածվածությամբ (նաև զարգացած երկրներում) և համաճարակաբանական բարձր ներուժով[6,9]...

Թվեր և փաստեր Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 1.2010
Արդի ժամանակաշրջանում տուբերկուլոզային մենինգիտի կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և բուժման արդյունքները. I մաս

Վերջին մեկուկես տասնամյակում տուբերկուլոզով ընդհանուր հիվանդացության աճի հետ մեկտեղ դիտվում է արտաթոքային ձևերի, այդ թվում` գլխուղեղի թաղանթների (տուբերկուլոզային մենինգիտ` ՏՄ)...

Նյարդաբանություն Առողջապահություն 4.2009
Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում

Սկիզբը` 2009, N3-ում

Մեր հոդվածի առաջին մասում («Առողջապահություն», 2009, N2, 20-22 էջ) նշեցինք, որ Գյումրիում աղիքային վարակների (ԱՎՇ) սեզոնային օրինաչափությունը բացահայտելու նպատակով կատարել ենք 30-ամյա հետահայաց...

Թվեր և փաստեր Առողջապահություն 4.2009
Օնկոլոգիական հիվանդների B և C հեպատիտների վիրուսներով վարակվածության բնութագիրը

Բանալի բառեր.  սոլիդ ուռուցքներ, օնկոհեմատոլոգիա, B հեպատիտ, C հեպատիտ, հիվանդներ, վարակվածության դրոշմներ

Պարէնտերալ վիրուսային հեպատիտները,  մասնավորապես B և C հեպատիտները (HB, HC), շարունակում են դասվել հանրային առողջության կարևորագույն հիմնախնդիրների շարքին [9]...

Ուռուցքաբանություն Հայաստանի բժշկագիտություն 3.2009
Թոքերի ֆիբրոզ-կավերնոզ տուբերկուլյոզի կլինիկական բնութագիրը

անալի բառեր. թոքային տուբերկուլյոզի խրոնիկական ընթացք ունեցող ձևեր, ֆիբրոզ-կավերնոզ տուբերկուլյոզ, հիվանդության ուշացած հայտնաբերում, տուբերկուլյոզային պրոցեսի ակտիվացում, բազմադեղորայքակայունություն:

Թոքային տուբերկուլյոզի խրոնիկական ընթացք ունեցող ձևերից ամենատարածվածը թոքերի ֆիբրոզ-կավերնոզ տուբերկուլյոզն է: Տուբերկուլյոզի այս ձևին բնորոշ է ալիքաձև և առաջադիմող ընթացքը...

Շնչառական համակարգ Հայաստանի բժշկագիտություն 3.2009
Ապենդիցիտը և ճիճվային հիվանդությունները

Դեռևս հազարամյակներ առաջ աջ զստափոսում տեղակայված, այսպես կոչված` բորբոքային ուռուցքներից սովորաբար հիվանդները մահանում էին ծանր տառապանքներից: Բուժման դեպքեր հազվադեպ էին գրանցվում: XVI դարում պարզվեց, որ այդ տառապանքների պատճառը...

Վիրաբուժություն Առողջապահություն 3.2009

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ