Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)

Վուլվայի քաղցկեղի տեղային կրկնողության և մետասթազավորման առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. վուլվայի քաղցկեղ, կրկնողություն, մետասթազավորում, հասարակ վուլվէկտոմիա, արմատական վուլվէկտոմիա, վիրահատական, համակցված, ճառագայթային բուժում

 

Ներածություն 

 

Վուլվայի քաղցկեղին բնորոշ են արագ աճը, հիվանդության ագրեսիվ ընթացքը, վաղաժամ մետասթազավորման և տեղային կրկնողության առաջացումը [5]: Գրականության տվյալներով հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում առաջին հինգ տարիների ընթացքում առաջանում է մոտ 35-65% դեպքերում: Հնգամյա ապրելիությունը վուլվայի քաղցկեղի ժամանակ տարբեր հեղինակների տվյալներով կազմում է 24,5-63,9% [2,4,7,8,10,11]: Համեմատած առաջնային ուռուցքի հետ` հիվանդության կրկնողությունը տարբերվում է իր չարորակության ավելի բարձր աստիճանով և բուժական միջամտության նկատմամբ կայունությամբ, որը և հանդիսանում է վուլվայի քաղցկեղով հիվանդ-ների մահվան հիմնական պատճառը [2,3-5,8,9]: Հիվանդության կրկնողությունը ավելի հաճախ նկատվում վուլվայի շրջանում տեղային կրկնողության տեսքով և համեմա-տաբար հազվադեպ ու վաղաժամ` շրջանային ավշային համակարգում [6,9,10]: 

 

Կատարված հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել վուլվայի քաղցկեղի կրկնողության և մետասթազավորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում:

 

Նյութն ու մեթոդները

 

Հետազոտությունն անցկացվել է 1985-2006թթ. ժամանակահատվածի համար և հետազոտության նյութ են հանդիսացել ՀՀ ԱՆ Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում հետազոտված և վիրահատված, ճառագայթային կամ համակցված բուժում ստացած վուլվայի քաղցկեղով 171 հիվանդները: Կատարվել է ռետրոսպեկտիվ վերլուծություն: 

 

Վիճակագրական մեթոդներով [1] որոշել ենք վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների դիմելի-ության ինտենսիվ ցուցանիշները 100 հիվանդի նկատմամբ և միջին սխալը:

 

Արդյունքները և դրանց քննարկումը 

 

Կատարված հետազոտության արդյունքում ՈւԱԿ-ում բուժված վուլվայի քաղցկեղով 171 հիվանդներից 116-ի մոտ (67,8%) հայտնաբերվել է ուռուցքային հիվանդության կրկնողություն` տեղային կրկնողության ձևով կամ ավշային հանգույցների ախտահարմամբ: Դիտարկման ամբողջ ժամանակահատվածում հեռավոր մետասթազներ հայտնաբերվել են 2 հիվանդների մոտ (1,2%), ընդ որում, 1-ի մոտ դիտվել է գլխուղեղի և 1-ի մոտ թոքերի և լյարդի մետասթատիկ ախտահարում:

 

Մեր տվյալներով վուլվայի քաղցկեղի հնգամյա ընդհանուր ապրելիությունը կազմել է 39.77%, հնգամյա անախտադարձ ապրելիությունը` 26.31%:

 

Հոդվածում հիվանդության կրկնողության և մետասթազավորման առաջացման պատճառների գնահատումը կատարվել է ըստ նրանց առաջացման ժամանակի ու տեղակայման, կատարված վիրահատության ծավալի և անցկացված բուժման եղանակի:

    

Նկար 1

 

Նկարում ներկայացված է վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների բաշխումն ըստ հիվանդության կրկնողության առաջացման ժամանակի և տեղակայման, որտեղից նկատվում է, որ հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում առաջացել են հիմնականում 12-36 ամիս ժամանակահատվածում` 47% և մինչև 12 ամիս ու 36-60 ամիս ժամանակահատվածներում` համապատասխանաբար 20% և 23%, իսկ ըստ տեղակայման` հիվանդության տեղային կրկնողություն նկատվել է 49,1%, իսկ մետասթազավորումը աճուկա-ազդրային շրջաններում` 37,9% հիվանդների մոտ: 

 

Աղյուսակ 1

öáõÉ

òáõó³-

ÝÇßÝ»ñ

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÏñÏÝáÕáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ

 

Àݹ³Ù»ÝÁ

ÙÇÝ㨠12 ³ÙÇë

12- 36 ³ÙÇë

36- 60 ³ÙÇë

60 ³ÙÇë ¨

³í»É

Ca

in situ

µ.Ã.

0

0

0

0

0

P±m

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

 

Ia

µ.Ã.

0

1

3

0

4

P±m

0.00±0.00

25.00±15.21

75.00±25.21

0.00±0.00

 

Ib

µ.Ã.

1

1

2

2

6

P±m

16.67±15.21

16.67±15.21

33.33±19.25

33.33±19.25

5.17±2.06

II

µ.Ã.

6

25

10

8

49

P±m

12.24±4.68

51.02±7.14

20.41±5.76

16.33±5.28

42.24±4.59

IIIa

µ.Ã.

8

24

12

2

46

P±m

17.39±5.59

52.17±7.37

26.09±6.47

4.35±3.01

39.66±4.54

IIIb

µ.Ã.

5

2

0

0

7

P±m

71.43±17.07

28.57±17.07

0.00±0.00

0.00±0.00

6.03±2.21

Iva

µ.Ã.

1

1

0

0

2

P±m

50.00±35.36

50.00±35.36

0.00±0.00

0.00±0.00

1.72±1.21

Ivb

µ.Ã.

2

0

0

0

2

P±m

100.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

1.72±1.21

Àݹ³Ù»ÝÁ

23

54

27

12

116

  

Աղյուսակում ներկայացված է վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների բաշխումն ըստ հիվանդության փուլերի և կրկնողության առաջացման ժամանակի: 

 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հիվանդության Ca in situ փուլում հիվանդության կրկնողության դեպքեր չեն արձանագրվել: Հիվանդության Ia փուլում հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում է նկատ-վել 4 հիվանդների մոտ` 3-ի մոտ 36-60 ամիս (75,0%) և 1-ի մոտ 12-36 ամիս (25,0%) ժամանկահատվածներում: Հիվանդության Ib փուլում` դիտվել է 6 հիվանդների մոտ` 2-ական 36-60 ամիս և 60 ամիս և ավել, 1-ական մինչև 12 և 12-36 ամիս ժամանակահատվածներում: Հիվանդության II փուլում` հիվանդներից 49-ի մոտ (71,0%)` 12-36 ամիս ընկած ժամանակահատվածում`51,0% դեպքերում, 36-60 ամիս` 20,4%, 60 ամիս և ավել` 16,3% և մինչև 12 ամիս հատվածում` 12,2%: Հիվան-դության IIIa փուլում` հիվանդներից 46-ի մոտ (92,0%)` հիմնականում 12-36 ամիս ժամանա-կահատվածում (52,2%), 36-60 ամիս` 26,1% և մինչև 12 ամիս ժամանակահատվածում` 17,4% դեպքերում: Վուլվայի քաղցկեղի մնացած IIIb, IVa և IVb փուլերում գտնվող բոլոր հիվանդների մոտ հիվանդությունը կրկնվել է հիմնականում մինչև 12 ամիս և 12-36 ամիս ընկած հատվածում:

  

Աղյուսակ 2

öáõÉ»ñ

 

òáõó³-

ÝÇßÝ»ñ

ìáõÉí³ÛÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ÏñÏÝáÕáõÃÛ³Ý ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ

 

Àݹ³Ù»ÝÁ

ï»Õ³ÛÇÝ ÏñÏÝáÕáõÃÛáõÝ

³×áõϳ-³½¹ñ³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ

½ëï³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ

Ñ»é³íáñ Ù»ï³ëó½Ý»ñ

Ca

in situ

µ.Ã.

0

0

0

0

0

P±m

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0

Ia

µ.Ã.

1

3

0

0

4

P±m

25,00±7.13

75,00±12.13

00.00±0.00

00.00±0.00

0

Ib

µ.Ã.

3

2

1

0

6

P±m

50.00±20.41

33.33±19.25

16.67±15.21

0.00±0.00

5.17±2.06

II

µ.Ã.

18

26

5

0

49

P±m

36.73±6.89

53.06±7.13

10.20±4.32

0.00±0.00

42.24±4.59

IIIa

µ.Ã.

29

12

5

0

46

P±m

63.04±7.12

26.09±6.47

10.87±4.59

0.00±0.00

39.66±4.54

IIIb

µ.Ã.

5

0

2

0

7

P±m

71.43±17.07

0.00±0.00

28.57±17.07

0.00±0.00

6.03±2.21

Iva

µ.Ã.

1

1

0

0

2

P±m

50.00±35.36

50.00±35.36

0.00±0.00

0.00±0.00

1.72±1.21

Ivb

µ.Ã.

0

0

0

2

2

P±m

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

100.00±0.00

1.72±1.21

Àݹ³Ù»ÝÁ

57

44

13

2

116

  

Աղյուսակում ներկայացված է վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների բաշխումն ըստ հիվանդության փուլերի և կրկնողության ու մետասթազավորման տեղակայման:

 

Կատարված վերլուծության արդյունքում պարզվում է, որ հիվանդության կրկնողություն կամ մետասթազավորում առաջացել են սկսած հիվանության Ia փուլից` 3 (75,0%) հի-վանդների մոտ աճուկաազդրային ավշային համակարգում և 1-ի մոտ` տեղային կրկնողության տեսքով, հիվանդության Ib փուլում` 6 հիվանդներից 3-ի մոտ (50,0%) տեղային կրկնողության տեսքով, 2-ի մոտ (33,0%)` աճուկա-ազդրային համակարգում և 1-ի մոտ (16,7%)` զստային ավշային հանգույցներում: Հիվանդության II փուլում այն առաջացել է 49 հիվանդների մոտ` աճուկա-ազդրային շրջաններում (53,1%), տեղային կրկնողության ձևով (36,7 %), և զստային շրջաններում (10,2%): Հիվանդության IIIa և IIIb փուլերում հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում առաջացել է 46 հիվանդների մոտ` տեղային կրկնողության տեսքով (63,0% և 71,4%), աճուկա-ազդրային շրջաններում` IIIa փուլում 26,1% և զստային շրջաններում` 10,9% և 28,6%: Հիվանդության IV փուլում հիվանդների մոտ նկատվել է հիվանդության տեղային կրկնողություն 1 հիվանդի մոտ` 25,0%, մետասթազավորում աճուկա-ազդրային շրջաններում 1 հիվանդի մոտ`25,0% կամ առաջացել են հեռավոր մետասթազներ 2 հիվանդների մոտ` 50,0%: 

 

Նկար 2

 

Նկարում ներկայացված է վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների բաշխումն ըստ հիվանդության կրկնողության առաջացման ժամանակի և կատարված վիրահատության ծավալի:

 

Վերլուծությամբ պարզվում է, որ ուռուցքի հեռացումից հետո քաղցկեղի կրկնողություն և մետասթազավորում նկատվել է հիվանդներից 4-ի մոտ մինչև 12 ամիս ժամանակահատ-վածում, իսկ հեմիվուլվէկտոմիայից հետո 4-ի մոտ` 12-36 ամիս (50,0%), մինչև 12 և 60 ու ավել ամիս ժամանակահատվածներում (25,0-ական%): Կատարված հասարակ վուլվէկտոմիայից հետո հիվանդության կրկնողություն կամ մետասթազավորում նկատվել է հիմնականում 12-36 ամիս (54,5%), մինչև 12 ամիս (21,2%) և 36-60 ամիս (15,1%) ժամանակահատվածներում, իսկ ընդլայնված վուլվէկտոմիայից հետո` 36-60 ամիս (50,0%), 12-36 ամիս (25,0%) և 60 ամիս ու ավել (20,8%) ժամանակահատվածներում:

 

Մեր հետազոտությամբ վուլվայի քաղցկեղով վիրահատված հիվանդներից 45-ը են-թարկվել են արմատական վիրահատության (39,1%), որոնցից 30 հիվանդների մոտ կա-տարվել է աճուկային լիմֆադենէկտոմիա (66,7%) և 15-ի մոտ (33,3%)` աճուկա-ազդրային լիմֆադենէկտոմիա: Արմատական վիրահատություն կրած հիվանդներից 39-ի մոտ (86,7%) լիմֆադենէկտոմիան ունեցել է կանխարգելիչ բնույթ և կատարվել է առաջնային ուռուցքի բուժման հետ միաժամանակ: Վերջինս հիմնականում կատարվել է երկկողմանի: 

 

 Աղյուսակ 3

 

γï³ñí³Í íÇñ³Ñ³ïáõÃ-

Û³Ý Í³í³ÉÁ

ìÇñ³Ñ³-

ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ

òáõó³ÝÇßÝ»ñ

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÏñÏÝáÕáõÃÛ³Ý ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ

Àݹ³Ù»ÝÁ

ï»Õ³ÛÇÝ ÏñÏÝá-ÕáõÃÛáõÝ

³×áõϳ-³½¹ñ³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»-ñáõÙ

½ëï³ÛÇÝ

ßñç³ÝÝ»ñáõÙ

Ñ»é³íáñ Ù»ï³ëó½Ý»ñ

àõéáõóùÇ

Ñ»é³óáõÙ

9

µ.Ã.

0

2

1

1

4

P±m

0.00±0.00

50.00±25.00

25.00±21.65

25.00±21.65

лÙÇíáõÉí¿Ïïá-

Ùdz

5

µ.Ã.

2

2

0

0

4

P±m

50.00±25.00

50.00±25.00

0.00±0.00

0.00±0.00

гë³ñ³Ï íáõÉí¿ÏïáÙdz

56

µ.Ã.

13

15

5

0

 

33

P+m

36.11±8.01

41.67±8.22

13.89±5.76

0.00±0.00

²ñÙ³ï³Ï³Ý íáõÉí¿ÏïáÙdzª ³×áõϳÛÇÝ ÉÇÙý³¹»Ý¿Ï-

ïáÙdzÛáí

30

µ.Ã.

 

2

 

12

 

5

 

0

19

 

P±m

10.53±7.04

63.16±210.26

26.32±10.10

0.00±0.00

²ñÙ³ï³Ï³Ý íáõÉí¿ÏïáÙdzª ³×áõϳ-³½¹ñ³ÛÇÝ ÉÇÙý³¹»Ý¿Ï-

ïáÙdzÛáí

 

15

µ.Ã.

0

3

2

0

5

P±m

0.00±0.00

60.00±21.91

40.00±21.91

0.00±0.00

Àݹ³Ù»ÝÁ

115

µ.Ã.

 

17

34

13

1

65

 

Աղյուսակ 3-ում ներկայացված է վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների բաշխումն ըստ հիվանդության կրկնողության տեղակայման և կատարված վիրահատության ծավալի:

 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կատարված ուռուցքի հեռացումից և հեմիվուլվէկտոմիայից հետո հիմնականում նկատվել է մետասթազավորում աճուկա-ազդրային շրջաններում` 4 հիվանդների մոտ, տեղային կրկնողություններ` 2 հիվանդների մոտ և 1 հիվանդի մոտ` հեռավոր մետասթազ: Կատարված հասարակ վուլվէկտամիայից հետո աճուկա-ազդրային շրջանների մետասթազավորում նկատվել է 33 հիվանդներից 41,7%-ի, հիվանդության տեղային կրկնողություն 36,1%-ի և մետասթազավորումը զստային շրջաններում 13,9%-ի մոտ: Կատարված արմատական վիրահատություններից հետո մետասթազավորում աճուկա-ազդրային շրջաններում նկատվել է 24 հիվանդներից 62,5%-ի, զստային շրջաններում` 29,2%-ի, հիվանդության տեղային կրկնողություն` 8,3%-ի մոտ: Հարկ է նշել նաև, որ կատարված հասարակ և արմատական վուլվէկտոմիա-ներից հետո ոչ մի հիվանդի մոտ հեռավոր մետասթազներ չեն հանդիպել:

 

Աղյուսակ 4

´áõÅÙ³Ý Ù»Ãá¹

ÐÇí³Ý¹­-

Ý»րñ ÁݹѳÝáõñ

ÃÇíÁ

òáõó³-

ÝÇßÝ»ñ

ìáõÉí³ÛÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ÏñÏÝáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ (³ÙÇë)

 

Àݹ³Ù»ÝÁ

ÙÇÝ㨠12 ³ÙÇë

12- 36 ³ÙÇë

36- 60 ³ÙÇë

60 ³ÙÇë ¨

³í»É

ìÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý

39

µ.Ã.

6

9

4

1

20

P±m

30.00±10.25

45.00±11.12

20.00±8.94

5.00±4.87

17.24±3.51

гٳÏó-

í³Í

76

µ.Ã.

7

17

13

8

45

P±m

15.56±5.40

37.78±7.23

28.89±6.76

17.78±5.70

38.79±4.52

Ö³é³-·³ÛóÛÇÝ

56

µ.Ã.

10

28

10

3

51

P±m

19.61±5.56

54.90±6.97

19.61±5.56

5.88±3.29

43.97±4.61

Àݹ³Ù»ÝÁ

171

µ.Ã.

23

54

27

12

116

 

 Աղյուսակում ներկայացված է վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների բաշխումն ըստ կիրառված բուժման եղանակի և հիվանդության կրկնողության և մետասթազավորման առաջացման ժամանակի: 

 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ վուլվայի քաղցկեղի վիրահատական բուժումից հետո հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում նկատվել է հիմնականում 12-36 ամիս (45,0%), մինչև 12 ամիս (30,0%) և 36-60 ամիս (20,0%) ժամանակահատվածներում: Անցկացված համակցված բուժումից հետո` այն նկատվել է հիմնականում 12-36 ամիս (37,8%), 36-60 ամիս (28,9%) և 60 ամիս և ավել (17,8%) ժամանակահատվածներում, իսկ ճառագայթային բուժումից հետո հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում նկատվել է հիմնականում 12-36 ամիս (54,9%), մինչև 12 ամիս և 36-60 ամիս (19,6-ական%) և մինչև 60 ամիս (5,9%) ժամանակահատվածներում: 

 

 

Նկար 3

 

 Նկարում ներկայացված է վուլվայի քաղցկեղով հիվանդների բաշխումն ըստ հիվանդության կրկնողության տեղակայման և անցկացված բուժման եղանակի:

 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կիրառված վիրահատական բուժումից հետո` տեղային կրկնողությունը նկատվել է 20 հիվանդներից 40,0%-ի, աճուկա-ազդրային շրջաններում 25,0%-ի, զստային շրջաններում` 30,0%-ի մոտ և 1 հիվանդի մոտ` հեռավոր մետասթազ: Անցկացված համակցված բուժումից հետո աճուկա-ազդրային շրջանների ախտահարում նկատվել է 45 հիվանդներից 64,4%-ի, տեղային կրկնողություն` 20,0%-ի և զստային շրջաններում` 15,6%-ի մոտ: Անցկացված ճառագայթային բուժումից հետո` 51 հիվանդներից 78,4%-ի մոտ` տեղային կրկնողության ձևով, 19,6%-ի մոտ` աճուկա-ազդրային շրջաններում և 1 հիվանդի մոտ առաջացել է հեռավոր մետասթազ:

 

Եզրակացություններ

 

Վուլվայի քաղցկեղի կրկնողություն և մետասթազավորում դիտվել է հիմանականում 12-60 ամիս եղած ժամանակահատվածում` հիվանդության II (83,3%) և IIIa (88,8%) փուլերում: Մինչև 12 ամիս ժամանակահատվածում դիտվել է` հիմնականում II (26,1%), IIIa (34,8%) և IIIb (21,7%) փուլերում և 60 ամիս ու ավել ժամանակահատվածում` հիմնականում հիվանդության Ib (16,7%) և II (66,7%) փուլերում: 

 

Վուլվայի քաղցկեղի տեղային կրկնո-ղություններ հիմնականում դիտվել են հիվանդության II և IIIa փուլերում (31,6% և 50,9%` համապատասխանաբար), աճուկա-ազդրային շրջաններում` հիվանդության II և IIIa փուլերում (59,1% և 27,3%), իսկ զստային շրջաններում` հիվանության II և IIIa փուլերում (38,5-ական%):

 

Մինչև 12 ամիս ժամանակահատվածում հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում նկատվել է հիմնականում հասարակ վուլվէկտոմիայից (53,8%) և ուռուցքի հեռացումից (30,8%) հետո, 12-36 ամիս ժամանակահատվածում` հասարակ վուլվէկտոմիայից (69,2%) և արմատական վուլվէկտոմիայից հետո (23,1%), 36-60 ամիս հատվածում` հիմնականում արմատական վուլվէկտոմիայից (70,6%) և հասարակ վուլվէկտոմիայից (29,4%) հետո: Մինչև 60 ամիս և ավել ժամանակահատվածում հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում հիմնականում նկատվել է արմատական վիրահատությունից (55,5%) և հասարակ վուլվէկտոմիայից (33,3%) հետո:

 

Վուլվայի քաղցկեղի տեղային կրկնողություններ հիմնականում հանդիպել են կա-տարված փոքրածավալ վիրահատություններից և հասարակ վուլվէկտոմիաներից հետո` գումարային արժեքը 88,2%, աճուկա-ազդրային և զստային շրջաններում մետասթազավորում հանդիպել է հիմնականում կատարված հասարակ վուլվէկտոմիայից և աճուկային լիմֆադենէկտոմիայով վուլվէկտոմիաներից հետո` գումարային արժեքները 79,4% և 76,9%:

 

 Մինչև 12 ամիս ժամանակահատվածում հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում հանդիպել է ճառագայթային բուժումից հետո`43,5%, համակցված բուժումից հետո` 30,4% և վիրահատական բուժումից հետո` 26,1% դեպքերում: 12-36 ամիս ժամանակահատվածում` ճառագայթային բուժումից հետո` 51,8%, համակցված բուժումից հետո` 31,5% և վիրահատական բուժումից հետո` 16,7% դեպքերում: 36-60 ամիս ժամանակահատվածում`  հիմնականում անցկացված համակցված (48,1%) և ճառագայթային (37,0%) բուժումներից հետո և 60 ամիս ու ավել ժամանակահատվածում հիվանդության կրկնողություն և մետասթազավորում նկատվել է հիմնականում անցկացված համակցված (66,7%) և ճառագայթային (25,0%) բուժումներից հետո:

 

Հիվանդության տեղային կրկնողություն առաջացել է հիմնականում անցկացված ճառագայթային բուժումից հետո` 70,2% և համակցված բուժումից հետո` 15,8% դեպքերում: Հիվանդության մետասթազավորումն աճուկա-ազդրային շրջաններում` հիմնականում անցկացված համակցված բուժումից հետո` 65,9% և ճառագայթային բուժումից հետո` 22,7% և զստային շրջաններում` համակցված բուժումից հետո 53,8% և վիրահատական բուժումից հետո 46,2% դեպքերում: Հեռավոր մետասթազներ նկատվել են 2 հի-վանդի մոտ վիրահատական և ճառա-գայթային բուժումներից հետո:

 

Գրականություն

 

 1. Հարությունյան Ա.Մ. Սանիտարական վիճակագրություն, Երևան, 2000, 120 էջ:
 2. Ашрафян Л.А., Харчено Н.В., Киселев В.И. и др. Рак вульвЫ: этиопатогенетическая концепция. М., 2006, С. 192 с ил. 
 3. Крикунова Л.И., Мардынский ЮС. Лучевое и химио-терапевтическое лечение рака вульвы. Практ онкол 2006; 7 (4): 216–20.
 4. Урманчеева А.Ф. Эпидемиология рака вульвы. факторы риска и прогноза. Прак-тическая онкология, 2006. Т. 7, №4, с. 189-196. 
 5. Ansink A.C., Heintz A.P. Epidemiology and etiology of squamous cell carcinoma of the vulva. Eur J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 1993; 48:111-5.
 6. Christophersen W., Herbert J., Buchsbaum M.D., Voet R., Litschitz S. Radical vulvectomy and bilateral groin lymphadenectomy utilizing separate groin incisions: report of a case with recurrence in the intervening skin bridge. Gynecol Oncol 1985; 21:247-51.
 7. Coulter J., Gleeson N. Local and regional recurrence of vulval cancer management dilemmas. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol., 2003; 17:663-81. 
 8. Eifel P.J., Morris M., Burke T.W., et al. Prolonged continuous infusion cisplatin and 5-fluorouracil with radiation for locally advanced carcinoma of the vulva. Gynecol Oncol 1995; 59 (1): 51–6.
 9. Hopkins M.P., Reid G.C:,MorIey G.W. The surgical management of recurrent squamous cell carcinoma of the vulva. Obstet Gynecol., 1990; 75:1001-5.
 10. de Hullu J.A., Hollema H., Lolkema S., Boezen M., Bonstra H., Burger M.P. et al. Vulvar carcinoma: the price of less radical surgery. Cancer., 2002; 95:2331-8.
 11. Tilmans A.S., Sutton G.P., Look K.Y., Stehman F.B., Ehrlich C.E., Homback N.B. Recurrent squamous carcinoma of the vulva. Am. J. Obstet. Gynecol., 1992; 167:1383-9.

Հեղինակ. Գ.Ա. Ջիլավյան, Ա.Ժ. Ափոյան ՀՀ ԱՆ Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվ. Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՀԴՏ 618.16-006.6-08
Սկզբնաղբյուր. Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 4.2012 (52)
Աղբյուր. med-practic.com
Պարբերականի էլեկտրոնային տարբերակի հովանավոր.
 

ՏԵՎԱ դեղագործական ընկերության ներկայացուցչությունը Հայաստանում

ՏԵՎԱ դեղագործական ընկերության ներկայացուցչությունը Հայաստանում
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Պահպանված ցիրկադային ֆունկցիայով հիվանդների մոտ քիմիաթերապիայի տոքսիկության նվազեցումը քրոնոմոդուլյացիոն քիմիաթերապիայի մեթոդով

Բանալի բառեր. ցիրկադային ռիթմ, քրոնոմոդուլյացիոն քիմիաթերապիա

Ներածություն

Երկրագնդի վրա ամեն կենդանի օրգանիզմ, սկսած միաբջիջ բակտերիաներից մինչև մարդը, ենթակա են ռիթմիկ փոփոխությունների, որոնց մեջ ամենակարևորը օրեկան ցիրկադային 24 ժամյա տատանումներն են [3]...

Ուռուցքաբանություն
Միկրոալբումինուրիան, որպես երիկամների ախտահարման վաղ շրջանը բնութագրող ցուցանիշ` զարկերակային գերճնշումով հիվանդների մոտ

Բանալի բառեր. զարկերակային ճնշում, սրտանոթային հիվանդություններ, երիկամների ախտահարում

Զարգացած երկրներում սրտանոթային հիվանդություններով (ՍԱՀ) պայմանավորված մահացությունը կազմում է ընդհանուր մահերի ավելի քան 50%-ն...

Սրտանոթաբանություն Նեֆրոլոգիա Թերապիա
Երևան քաղաքի դպրոցահասակ երեխաների շրջանում գիրության, ավելցուկային քաշի և թերսնվածության տարածվածությունը

Բանալի բառեր. դեռահասներ, մարմնի զանգվածի ցուցանիշ (ՄԶՑ), գիրություն, ավելցու-կային քաշ, թերսնվածություն, տարածվածություն, Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպություն (ԱՀԿ), ստանդարտ շեղում (ՍՇ)...

Մանկական հիվանդություններ
Մոդիֆիկացված ցիտրուլինացված վիմենտինի հանդեպ հակամարմինների և այլ սպեցիֆիկ աուտոհակամարմինների կլինիկական նշանակությունը և համեմատական բնութագիրը ռևմատոիդ արթրիտի ժամանակ

Բանալի բառեր` ռևմատոիդ արթրիտ, աուտոհակամարմիններ, ցիտրուլինացիա, լատեքս-ագլյուտինացիա, ռևմատոիդ գործոն, հակամարմիններ մոդիֆիկացված ցիտրուլինացված վիմենտինի հանդեպ (anti-MCV)...

Համակարգային հիվանդություններ
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցների շրջանում թերապևտիկ պրոֆիլի հիվանդության բնութագիրն ըստ հիվանդությունների առանձին դասերի ու մասնագիտությունների

Բանալի բառեր. ծանր մետաղներ, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ, թերապևտիկ պրոֆ‎‎‎‎իլի հիվանդացություն, մասնագիտություն, հիվանդությունների դասեր, նյարդային համակարգ

Բազմաթիվ աշխատանքներով հաստատվել է ծանր մետաղների բացասական ազդեցության փաստը լեռմամետալուրգիական համակարգում աշխատողների առողջական վիճակի վրա [1,5,6]...

Թերապիա
Էրեբունի ԲԿ-ի օրթոպեդիայի և վնասվածքաբանության բաժանմունքում կլեքսան պրեպարատի օգտագործման փորձը հետվիրահատական թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների կանխարգելման գործում

Խորանիստ երակների թրոմբոզների (ԽԵԹ) և թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիկ (ԹԶԹԷ) բարդությունների բուժման և կանխարգելման հարցերը ժամանակակից բժշկության հիմնախնդիրներից են...

Դեղամիջոցներ Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Աջ փորոքի մորֆոֆիզիոլոգիական և պաթոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները

Բանալի բառեր. աջ փորոք, անատոմիա, ֆիզիոլոգիա, անբավարարություն, միջփորոքային միջնապատ

Վերջին տասնամյակներին մեծացել է հետաքրքրությունը աջ փորոքի (ԱՓ) նկատմամբ, հատկապես կապված ԱՓ-ի անբավարարության հետ: ԱՓ-ի ֆունկցիոնալ գնահատումը կարևոր է թոքային հիպերտենզիայի...

Սրտանոթաբանություն
Հետգաստրոռեզեկցիոն անաստամոզիտների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները (գրականության տեսություն)

 Բանալի բառեր. անաստամոզիտներ, ախտորոշում, կանխարգելում, բուժում

Չնայած գիտական և գործնական բժշկության նվաճումներին, խոցային հիվանդությունը (ԽՀ) մնում է ժամանակակից գաստրոէնտերոլոգիայի առավել արդիական խնդիրներից մեկը...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն
Գաստրոդուոդենալ խոցերի վիրահատական բուժման ժամանակ անաստոմոզիտների կանխարգելումը և բուժումը

Բանալի բառեր. անաստամոզ, անաստամոզիտներ, կանխարգելում, բուժում

Ստամոքսի մասնահատումից հետո հետվիրահատական շրջանում հանդիպող բարդությունների մեջ առաջին տեղերից մեկն է զբաղեցնում անաստամոզիտը [1,5,10]...

Գաստրոէնտերոլոգիա, լյարդաբանություն Վիրաբուժություն
Օդոնտոգեն հայմորիտով հիվանդների դիմելիության դինամիկան, առաջնային ախտորոշման առանձնահատկությունները և բուժման տակտիկան

Բանալի բառեր. վերծնոտային ծոցի բորբոքում, հայմորիտ

 

Վերծնոտային սինուսի օդոնտոգեն բորբոքումների հաճախականության մասին կարծիքները միանշանակ չեն [1]։ Օդոնտոգեն վերծնոտային սինուսները կազմում են ստոմատոլոգիական բոլոր հիվանդությունների ընդհանուր թվի 3-ից 7%-ը...

Քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդություններ
Արտաքին բուժման մեջ խոնավացնող միջոցների նշանակությունը (գրականության տեսություն)

Բանալի բառեր. մաշկի պաշտպանական գործառույթ, ֆիլագրին, ջրի տրանսէպիդերմալ կորուստ, խոնավացնող միջոցներ, Լոկոբեյզ

Մաշկի պատնեշային ամբողջականության խախտումն ընկած է թե´ մաշկային և թե´ համակարգային հիվանդությունների հիմքում, ինչպիսիք են` ատոպիկ դերմատիտը, պսորիազը...

Մաշկաբանություն

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ