Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Շնչառական համակարգ

Ներհիվանդանոցային շնչառական ինֆեկցիոն բարդությունները և նրանց կանխման ուղիները

Բանալի բառեր: շնչառական ուղիների ինֆեկցիոն բարդություններ, ներհիվանդանոցային ինֆեկցիա, վենտիլիացիոն թոքաբորբ

Ներհիվանդանոցային (ՆՀ) շնչառական ինֆեկցիոն բարդություններ են համարվում շնչառական ուղիների այն սուր ինֆեկցիոն հիվանդությունները, որոնք բացակայել են հիվանդի մոտ ստացիոնար ընդունման պահին և առաջացել են 48 ժամ հետո կամ ավելի ուշ՝ հաստատվելով կլինիկական, ռենտգենաբանական և լաբորատոր ցուցանիշներով [1]: Արտասայմանյան երկրների առողջապահական հիմնարկների ներկայացրած վիճակագրական տվյալների համաձայն ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների (ՆՀԻ) ընդհանուր կառուցվածքում նրանք գրանցվում են առավել հաճախ հանդիպող նոզոլոգիաների շարքում: Դրանց թվին են պատկանում բրոնխիտները, բրոնխիոլիտները, տրախեոբրոնխիտները, տրախեիտները, թոքաբորբերը, ինչպես նաև թոքերի թարախակույտը և էմպիեման [2]:

 

Հիվանդությունների այս խմբում առանձնացվում են հատկապես ՆՀ թոքաբորբերը (ՆՀԹ), որոնք ավելի հաճախ են հանդիպում, ունեն ծանր ընթացք և հանգեցնում են բարդ հետևանքների: ԱՄՆ ներկայացրած տվյալների համաձայն ՆՀԹ հետևանքով մահացության մակարդակը կազմում է 13,0 – 43,0% [2,3]: Ի տարբերություն այլ բնույթի ՆՀԻ ախտորոշման կլինիկալաբորատոր սկզբունքների, ՆՀԹ ախտորոշման չափանիշները ավելի բարդ են, երբեմն նաև հակասական: Հաճախ նույնիսկ ախտորոշման այնպիսի բարդ և ինվազիվ գործիքային մեթոդների շնորհիվ, ինչպիսիք են շնչափողային և հարթոքային ասպիրացիան բրոնխոալվեոլային լավաժը, չի հաջողվում ճշգրտությամբ ախտորոշել, հաստատել կամ ժխտել ՆՀԹ, որի հետևանքով ոչ հազվադեպ նրա ախտաբանա-անատոմիական, կլինիկական և համաճարակաբանական ախտորոշումները չեն համընկնում[4], քանի որ մանրէաբանական հետազոտությամբ հիվանդների խորխում կամ շնչափողային արտադրության մեջ հայտնաբերված մանրէները կարող են հանդիսանալ միայն կոնտամինացիայի կամ կոլոնիզացիայի արդյունք: Վերջինս սկսվում է գրամ-բացասական մանրէների նկատմամբ բերանի խոռոչի էպիթելային հյուսվածքի ցուցաբերած ադհեզիայով: Նրան հաջորդում է նշված մանրէներով ստամոքսի կամ/և շնչափողի կոլոնիզացիան, որը նպաստում է ՆՀԹ–ի զարգացմանը [5]: Ուստի, ՆՀԹ ախտորոշումը անհրաժեշտ է հաստատել կլինիկո-ռենտգենոլոգիական հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա:

 

Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն հսկողության ծրագրում (ԻՀԾ ) 1997թ սկսած շնչառական ուղիների ինֆեկցիոն բարդությունները (ՇՈՒԻԲ) առանձնացվել և ուսումնասիրվել են յուրաքանչյուր բաժանմունքում առանձին՝ որպես ՆՀԻ յուրահատուկ խումբ: Դիտարկման տարիներին ՆՀԻ ընդհանուր կառուցվածքում հայտնաբերման հաճախականությամբ նրանք մշտապես գրանցվել են երրորդ տեղում՝ վիրաբուժական վերքային և միզուղիների ինֆեկցիաներից հետո՝ կազմելով 10,1% (2000 թ) - 7,0 % (2001թ):

 

ԻՀԽ կողմից ՇՈՒԻԲ ուսումնասիրման արդյունքում պարզվել է, որ Էրեբունի Բժշկական Կենտրոնում նրանք ավելի հաճախ գրանցվում են ԻԹԲ -ում, ինֆարկտային, սրտաբանական, վիրաբուժական և վնասվածքաբանական բաժանմունքներում: Դրանք հատկապես վտանգավոր են ապարատային շնչառությամբ և վիրահատված հիվանդների համար: Բուժման մեթոդների կատարելագործման և ժամանակակից տեխնիկայի ներդրման շնորհիվ ապարատային շնչառության տևողության երկարացմանը զուգընթաց ՇՈՒԻԲ-ի կանխարգելման խնդիրները ավելի բարդանում և ընդարձակվում են: Որովայնի և կրծքավանդակի խոռոչի օրգանների վիրահատությունների հետևանքով առաջիկա չորս-հինգ օրվա ընթացքում խիստ ընկճվում է թոքերի ֆունկցիան, որի արդյունքում առաջացած թոքային անբավարարությունը ավելի խորն է ընթանում այն դեպքերում, երբ շնչառական ուղու որևէ այլ ինֆեկցիոն կամ ոչ ինֆեկցիոն բնույթի հիվանդություն նախորդում է վիրահատությանը: Կրած վիրահատության արդյունքում վիրաբուժական կտրվածքի տեղում առաջացած ցավի, որովայնի մկանների թուլացման և հիվանդի հարկադրական պասիվ դիրքի հետևանքով սահմանափակվում է թոքերի էքսկուրսիան՝ հանգեցնելով նրա կենսական տարողության նվազեցման: Արդյունքում կարող է առաջանալ թոքային հյուսվածքի ատելեկտազ և շնչառական ուղիներում շնչափողային արտադրության կուտակում, որը լավագույն պայման է թոքաբորբի զարգացման համար [6]: Հետվիրահատական թոքաբորբերի վաղ ախտորոշման, նրա առաջացման և զարգացման պատճառների հայտնաբերման նպատակով ԻՀԽ կողմից մշակվել է համաճարականական հսկողության (ՀՀ) իրականացման ակտիվ մեթոդ: Այն իրականացվում է բժիշկ համաճարակաբանի կողմից յուրաքանչյուր հիվանդի համար գրանցվող քարտի միջոցով: Միաժամանակ վիրահատված հիվանդների մոտ ծագած ներհիվանդանոցային (ՆՀ) ՇՈՒԻԲ-ի հայտնաբերումը լիարժեք դարձընելու համար ԻՀԽ–ի աշխատանքներում ներգրավվել է նաև թերապևտը: Նրա կողմից ախտորոշված հետվիրահատական ՇՈՒԻԲ-ի յուրաքանչյուր դեպք գրանցվում է համապատասխան գրքում և անմիջապես տեղեկացվում է ԻՀԽ–ին: ՇՈՒԻԲ-ի նկատմամբ ՀՀ իրականացման այս մեթոդը արդյունավետ է, քանի որ հնարավորություն է տալիս անընդհատ տեսադաշտում պահել նրանց առկա մակարդակը գրեթե առանց բացթողումների՝ գրանցելով յուրաքանչյուր դեպք, հայտնաբերել նրա առաջացման պատճառները և ժամանակին ձեռնարկել անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջացառումներ: (Աղյուսակ)

 

Աղյուսակ: Ներհիվանդանոցային ՇՈՒԻԲ-ի զարգացման դինամիկան I, II վիրաբուժական, ՎՕՎ և միզաբանական բաժանմունքներում 1998 – 2001 թ.թ.

Տարեթիվ

I վիրաբուժական

II վիրաբուժական

ՎՕՎ

Միզաբանական

Վիրահ.
թիվ

ՇՈՒԻԲ

Վիրահ.
թիվ
թիվ

ՇՈՒԻԲ

Վիրահ.
թիվ

ՇՈՒԻԲ

Վիրահ
թիվ

ՇՈՒԻԲ

Բաց. թիվ

%

Բաց. թիվ

%

Բաց. թիվ

%

Բաց. թիվ

%

1998

467

17

3,6

359

19

5,2

142

6

4,2

288

16

5,5

1999

512

16

3,1

379

13

3,4

166

7

4,2

343

6

1,7

2000

721

11

1,5

386

18

4,6

341

7

2,0

293

5

1,7

2001

914

8

0,9

416

19

4,6

648

12

1,8

418

7

1,7

 

Աղյուսակում ներկայացված են 1998 – 2001 թ.թ. վիրաբուժական I և II, ՎՕՎ և միզաբանական բաժանմունքներից յուրաքանչյուրում վիրահատված հիվանդների մոտ զարգացած ՇՈՒԻԲ-ի մակարդակը:

Դիտարկման արդյունքները ցույց են տվել (նկար), որ 1998թ. վերը նշված բաժանմունքներում վիրահատված 1256 հիվանդների մոտ ՇՈՒԻԲ զարգացել են 58–ի մոտ (4,6%): 1999թ. 1400 վիրահատված հիվանդներից՝ 42-ի մոտ (3,0 %) : 2000թ. ուսումնասիրված 1741 վիրահատված հիվանդներից՝ 41-ի մոտ (2,4 %) և 2001թ. ուսումնասիրված 2396 վիրահատված հիվանդներից ՇՈՒԻԲ գրանցվել են 46 –ի մոտ ( 1,9 %):

 

Հիվանդանոցի յուրաքանչյուր բաժանմունքում ԻՀԽ-ի կողմից հետվիրահատական ՇՈՒԻԲ-ի ուսումնասիրվել են հաշվի առնելով այդ բաժանմունքին բնորոշ տեղային և ընդհանուր բնույթի համաճարակաբանական առանձնահատկությունները: Արդյունքում հայտնաբերվել են նրանց առաջացմանը նպաստող առավել հաճախ հանդիպող հետևյալ գործոնները.

 

 • ներշնչափողային ինտուբացիա,

 • թոքերի ապարատային շնչառություն,

 • 65 –ից բարձր տարիք,

 • իմունային համակարգի խիստ ընկճված վիճակ,

 • մեծ ծավալի և երկարատև վիրաբուժական միջամտություն՝ 4 ժամից ավել,

 • հիմնական հիվանդության ծանրության աստիճանը,

 • երկարատև սահմանափակ, հարկադրական կամ անշարժ դիրք անկողնում,

 • թոքերի ուղեկցող խրոնիկական հիվանդությունների առկայություն,

 • գիտակցության բացակայություն, երկարատև կոմատոզ վիճակ,

 • շնչական ուղիների և կենտրոնական նյարդային համակարգի վիրուսային ախտահարում,

 • սթրեսային խոցերի կանխարգելման նպատակով դեղորայքի օգտագործում (H2 բլոկատորներ և անտացիդներ):

 

Հարկ է նշել, որ վերը թվարկած գործոնները հաճախ ի հայտ են եկել զուգորդված:

 

ՆՀԹ առաջացման մեջ կարևոր դեր են խաղում նաև այն գործոնները, որոնք խոչընդոտում են խորխի նորմալ ֆիզիոլոգիական հեռացմանը և նպաստում բերան-ըմպանի, ստամոքսի կոլոնիզացիային և ասպիրացիային: Սրանց դերը մեծ է հատկապես ԻԹԲ-ում, ուստի հիվանդը այս բաժանմունքում միաժամանակ ենթարկվում է ՆՀԹ առաջացմանը նպաստող բարձր ռիսկի մի քանի խումբ գործոնների ազդեցությանը միաժամանակ:

 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը, ԻՀԽ կողմից առանձնացվել են հիվանդների այն խմբերը, որոնք առավել նախատրամադրված են ՇՈՒԻ բարդությունների զարգացման նկատմամբ: Մշակվել է կանխարգելիչ միջոցառումների հատուկ աշխատակարգ, որն ուղղված է այդպիսի հիվանդների խնամքին, բուժման կազմակերպմանը և հատկապես մանրէների փոխանցման արտաքին գործոնների վերացմանը:

 

Ուսումնասիրությունները պարզել են, որ ամենից հաճախ անջատվել են գրամբացասական էնտերոբակտերների ընտանիքի և կապտաթարախային մանրէները: Հարկ ենք համարել առանձնացնել վենտիլիացիոն թոքաբորբերը (ՎԹ), որոնց ծագումն ու զարգացումը ուղղակիորեն պայմանավորված են ապարատային շնչառության կիրառումով և տևողությամբ:

 

Նկատելի էր, որ առաջին չորս օրվա ընթացքում զարգացող ՎԹ–ի դեպքում ( վաղ ՎԹ) հաճախ անջատվել են բերանի խոռոչի նորմալ միկրոֆլորայի ներկայացուցիչներ և գրամդրական մանրէներ: ՈՒշացած ՎԹ–ի (որոնք զարգացել են ապարատային շնչառությամբ հիվանդների մոտ չորս օր անց) դեպքերում ավելի հաճախ անջատվել են կապտաթարախային, ացինետոբակտեր և էնտերոբակտեր ընտանիքի մանրէները:

 

Պրոբլեմային կենսաբանական նյութ է համարվել հիվանդների խորխը և շնչափողային արտադրությունը: Զգայուն Էմպիրիկ հակաբիոտիկներ են եղել Amoxacilin clavunat, Ampicillin sulbactam և երկրորդ սերնդի ցեֆալոսպորինները: Արդյունավետ ազդող ախտահանիչ նյութերն են՝ ջրածնի պերօքսիդը, պրեսեպտը, քլորամինը, լիզոֆորմինը և սայդեքսը:

 

Ինֆեկցիայի փոխանցման գործոններ են համարվել բուժաշխատողների ձեռքերը (ձեռնոցները), բերանի և շնչափողային արտադրության արտածծման ծայրադիրները, քիթ-ստամոքսային զոնդերը, նրանց լվացման հականեխիչ լուծույթների բաժակները, աղիների սելեկտիվ դեկոնտամինացիայի և բերանի հիգիենիկ մշակման նպատակով կիրառվող բժշկական գործիքները և այլն:

 

Համաճարակաբանական հսկողության յուրահատուկ ձև է սահմանվել ապարատային շնչառությամբ հիվանդների նկատմամբ: ԻՀԽ կողմից մշակվել է յուրաքանչյուր հիվանդից հետո հիվանդասրահի և արհեստական շնչառության ապարատների, նրանց առանձին բաղկացուցիչ մասերի մշակման համապատասխան մեթոդ:

 

Շնչափողային և ստամոքսային արտադրության արտածծման ծայրադիրները մեկ հիվանդի համար բազմանվագ կիրառման դեպքում յուրաքանչյուր արտածծումից հետո մաքրվում են ստերիլ ջրով և պահվում չոր և փակ պայմաններում: Արգելված է այդ նպատակով կալիում պերմանգանատի և ֆուրացիլինի լուծույթների կիրառումը, որոնք հաճախ կոնտամինացվում են գրամ-բացասական մանրէներով և հնարավորություն են ստեղծում ռեինֆեկցիայի առաջացման:

 

Արտածծման ծայրադիրների դեկոնտամինացիայի նպատակով հատկացված են կիրառվող լուծույթների միայն մեկանգամյա օգտագործման փոքր տարողություններ, որոնք կրկնակի օգտագործվում են մանրէազերծումից հետո (ընտրված է մանրէազերծման շոգեգոլորշային մեթոդը):

 

Թթվածնի խոնավացման նպատակով օգտագործվում է միայն թորած ստերիլ ջուր, որը փոխվում է 24 ժամը մեկ, իսկ արհեստական շնչառության ապարատի խոնավացուցիչները մանրէազերծվում են յուրաքանչյուր հիվանդից հետո` ըստ ապարատի համապատասխան մեթոդական ցուցման: ԻՀԽ կողմից մշակվել է ՆՀԹ առաջացման նկատմամբ բարձր ռիսկի խումբ հանդիսացող հիվանդների և նրանց հարող արտաքին միջավայրի և ապարատների հետ շփման ընթացքում բուժաշխատողների ձեռքերի հիգիենիկ դեկոնտամինացիայի համապատասխան աշխատակարգ:

 

Մշակվել է ԻԹԲ-ում կիսակրիտիկական բուժգործիքների (էնդոսկոպներ, բրոնխոսկոպ, լարինգոսկոպ) հիվանդների զննումների միջև մանրէազերծման և բարձր աստիճանի վարակազերծման մեթոդ:

 

Յուրաքանչյուր հիվանդի տեղափոխումից հետո շրջագայող մանրէների առավելագույն ոչնչացման նպատակով հիվանդի մահճակալը, կից անշարժ բուժսարքավորումները և հիվանդասրահը ենթարկվում են վերջնական ախտահանման:

 

Հետվիրահատական սահմանափակ և անշարժ անկողնային դիրք ունեցող հիվանդների նկատմամբ ակտիվորեն կիրառվում են կրծքավանդակի մերսման, 300 թեքված դիրքի, խորը շնչառական վարժանքների, 12 անգամից ոչ պակաս հիվանդին շրջելու մեթոդները:

 

Դիտարկման տարիներին ԻՀԾ–ում ՇՈՒԻԲ-ի առաջացման և զարգացման կանխարգելման նպատակով իրականացվել են նպատակաուղղված յուրահատուկ մեթոդներով, որոնք մինչև օրս գտնվում են շարունակական փոփոխությունների և զարգացման մեջ:

 

Եզրակացություն


Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ԻՀԾ–ում ՇՈՒԻԲ-ի հայտնաբերման նպատակով ԻՀԽ–ի կողմից մշակված և կիրառվող ՀՀ իրականացման ակտիվ մեթոդը՝ քարտային համակարգը, արդյունավետ է: Այն հնարավորություն է տալիս.

 

 • հայտնաբերել և ուսումնասիրել ՇՈՒԻԲ-ի յուրաքանչյուր դեպք,

 • պարզել նրա բնույթը (ներհիվանդանոցային կամ արտահիվանդանոցային՝ բերովի),

 • անընդմեջ հսկողություն սահմանել ՇՈՒԻԲ-ի նկատմամբ՝ տեսադաշտում պահելով նրա առկա փաստացի մակարդակը, մանրէային կառուցվածքը և հայտնաբերել շեղումները,

 • գտնել ՆՀ ՇՈՒԻԲ -ի առաջացման բարձր ռիսկի գոտին և նրա զարգացմանը նպաստող էնդոգեն և էկզոգեն գործոնները,

 • մշակել հակահամաճարակային միջոցառումներ և ժամանակին միջամտել` նրանց զարգացումն ու տարածումը կանխելու նպատակով:

 

Գրականություն


 1. Яковлев С. В. Госпитальная пновмония: вопросы диагностики и антибактериальной терапии. Consilium – Modicum – т. 2, 10, 2000. Пновмонии. Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова.

 2. Leu H.S., Kaiser D.l., Mori M., Woolson RF, Wenzel RP. Hospital – acquired pneumonia: attributable mortality and morbididity, Am. J. Epidemiol., 1989, 129: 1258 – 1267.

 3. Fagon J.Y., Chaster J., Hance A.J. et al. Nosocomial pneumonia in ventialted patients: a cohort study evaluating attributable mortality and hospital stay, Am. J. Med., 1993: 94: 281-288.

 4. Бурганская Е. А. Основы инфекционного контроля. Практическое руководство. Инфекции нижних дыхательных путей, VIII, 111: 112 34 – 39.

 5. Bergogne - Berezin E., Decre D., Saly Gnillou M-L. Opportunistic nosocomial multiply resistant bacterial infections their treatment and prevention, J. Antimicrob. Chemother., 1993; 32 Suppl. A: 39-47.

 6. Белобородов В. Б. Проблема нозокомиальной инфекции в отделениях реанимации и интенсивной терапии и роль кабапенелов. Влияние хирургического вмешательства на функции легких. Ж. Клиническая фармакология. М., 1998, т. 7, 2, 5: 25 – 41.

Հեղինակ. Ա.Ս. Սարգսյան Էրեբունի Բժշկական Կենտրոն
Սկզբնաղբյուր. Գիտա-գործնական Բժշկական Հանդես «Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի», 1.2004 (17)
Աղբյուր. med-practic.com
Հոդվածի հեղինակային (այլ սկզբնաղբյուրի առկայության դեպքում՝ էլեկտրոնային տարբերակի) իրավունքը պատկանում է med-practic.com կայքին
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Թոքերի ֆիբրոզ-կավերնոզ տուբերկուլյոզի կլինիկական բնութագիրը

անալի բառեր. թոքային տուբերկուլյոզի խրոնիկական ընթացք ունեցող ձևեր, ֆիբրոզ-կավերնոզ տուբերկուլյոզ, հիվանդության ուշացած հայտնաբերում, տուբերկուլյոզային պրոցեսի ակտիվացում, բազմադեղորայքակայունություն:

Թոքային տուբերկուլյոզի խրոնիկական ընթացք ունեցող ձևերից ամենատարածվածը թոքերի ֆիբրոզ-կավերնոզ տուբերկուլյոզն է: Տուբերկուլյոզի այս ձևին բնորոշ է ալիքաձև և առաջադիմող ընթացքը...

Վարակաբանություն Հայաստանի բժշկագիտություն 3.2009
Բրոնխային ասթմայի տարածվածությունը Երևան քաղաքի երեխաների շրջանում` ըստ ISAAC ստանդարտացված հարցաթերթերի տվյալների

Վերջին 30-40 տարիներին նկատվում է ալերգիկ հիվանդությունների, այդ թվում նաև բրոնխային ասթմայի (ԲԱ) տարածվածության զգալի աճ հատկապես երեխաների շրջանում [5,10,16]։ Որպես կանոն, ԲԱ-ն ի հայտ է գալիս մինչև 20 տ. հասակը...

Մանկական հիվանդություններ Գիտական բժշկության հանդես ԱԱԻ 3.2009 Ալերգոլոգիա
Գեմցիտաբին պարունակող քիմիաթերապիայի արդյունավետությունը թոքի ոչ մանրբջջային անվիրահատելի քաղցկեղի ժամանակ

Հետազոտության խնդիրը: Գնահատել գեմցի­տաբին և պլատինի ածանցյալներ պարունակող (ցիսպլատին, կարբոպլատին) քիմիաթերապիայի արդյունավետությունը թոքի ոչ մանրբջջային տեղային տարածուն և դիսեմինացված քաղցկեղի դեպքում...

Ուռուցքաբանություն Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 3.2008 (35)
Արյան ռեոլոգիական որոշ ցուցանիշների միջև կախվածության կապերի գնահատումը թոքերի խրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդությունների ժամանակ

Բանալի բառեր. թոքերի խրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդություններ, թոքային հիպերթենզիա, էնդոթելի ախտահարում
Հիմնախնդիրը:
Համաշխարհային գրականության վերջին տվյալների համաձայն թոքերի խրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդությունները (ԹԽՕՀ), ըստ հիվանդացության, մահացության և հաշմանդամության ցուցանիշների, գրավում են առաջին տեղերից մեկը [2,3,6]։ Այսօր արդիական կարևորություն ունի այդ հիվանդութունների ոչ միայն բուժման օպտիմալ կազմակերպումը, այլև ԹԽՕՀ-ի բարդությունների` թոքային հիպերթենզիայի (ԹՀ) և խրոնիկ թոքային սրտի (ՔԽՍ) վաղաժամ ախտորոշումը և կանխարգելումը...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1.2007 (29)
Սուր ծանր շնչական համախտանիշ: Մաս Բ. Կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը (գրականության ակնարկ)

Բանալի բառերը. սուր ծանր շնչական համախտանիշ, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում, կանխարգելում

Այս հոդվածի առաջին մասում բերված են գրականության տվյալներ 2002-2003թթ. մոլեգնած, 8422 մարդկանց ախտահարած և 916 հոգու մահվան պատճառ դարձած վարակային հիվանդության` սուր ծանր շնչական համախտանիշի (ՍԾՇՀ) պատմական հարցերի, հարուցչի աղբյուրների, տարածման մեխանիզմների և վիրուսաբանական ախտորոշման մասին [1]...

Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 1-4.2006 (25-28)

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ