Med-Practic
Նվիրվում է վաստակաշատ ուսուցիչ Գրիգոր Շահյանին

Իրադարձություններ

Հայտարարություններ

Մեր հյուրն է

Հրատապ թեմա

Թերապիա

Ուղեցույց. Ծայրամասային երակային կատետրների տեղադրման ընթացակարգի և խնամքի

Ուղեցույց. Ծայրամասային երակային կատետրների տեղադրման ընթացակարգի և խնամքի

 Հ Առողջապահության նախարարություն
Երևան 2013

Հավելված Հաստատված է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով
ՙ13-ը հունիսի 2013թ. N 1641-Ա հրամանով

ԾԱՅՐԱՄԱՍԱՅԻՆ ԵՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՏԵՏՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1913-Ն որոշման 14-րդ գլխի 47-րդ կետի «գ» ենթակետը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1300-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրության 12-րդ կետի «դ» ենթակետը, ինչպես նաև հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունիսի 28-ի նիստի «Հայաստանի Հանրապետությունում ներհիվանդանոցային վարակների վերահսկման և կանխարգելման 2012-2016 թվականների ծրագրին և
առաջնահերթ միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» թիվ N 26 արձանագրային որոշումը

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

1. Հաստատել` «Ծայրամասային երակային կատետրների տեղադրման ընթացակարգ և խնամք» ուցեցույցը` համաձայն հավելվածի:


ԴԵՐԵՆԻԿ ԴՈՒՄԱՆՅԱՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն ուղեցույցը նախատեսված է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների համար`
անկախ նրանց կազմակերպաիրավական ձևից և պետական կառավարչական մարմնի պատկանելությունից:


2. Սույն ուղեցույցի նպատակն է կանխարգելել ծայրամասային երակային կատետրների (այսուհետ` ԾԵԿ) տեղադրման հետ կապված ինչպես տեղային, այնպես էլ ընդհանուր բնույթի բարդությունները` լուսաբանելով ԾԵԿ-երի տեղադրման ճիշտ տեխնիկան և նկարագրելով գործընթացի հաջորդականությունը:


Ծայրամասային երակային կատետրը սարք է, որը տեղադրվում է ծայրամասային երակի մեջ և ապահովում է մշտական մուտք դեպի արյան հուն: Այս կատետրները նախատեսված են միայն ծայրամասային երակներին տեղադրելու համար և ցուցված են, երբ դեղորայքը նախատեսված չէ աղեստամոքսային ուղով (էնտերալ) ճանապարհով ներմուծման համար կամ երբ հարկավոր է դեղորայքի
անհրաժեշտ դեղաչափը արագ ներմուծել օրգանիզմ:


II. ԾԵԿ-Ի ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Առաջին քայլը տեղի ընտրությունն է, անհրաժեշտ է ընտրել լավ զարգացած կողմնային անոթներով (կոլատերալներ), լավ
երևացող, հեռակա (դիստալ), շոշափելիս փափուկ և ճկուն, մեծ տրամագծով երակ: Անհրաժեշտ է խուսափել ստորին վերջույթների, կոտրվածքներով վերջույթների, կարծրացած (սկլերոզված) երակներից, հարհոդային շրջաններից, նախկինում կատետրավորված երակներից, միջին արմնկային երակից, զարկերակներին մոտ տեղակայված և այն վերջույթների երակներից, որոնց վրա կատարվել է վիրաբուժական մի- ջամտություն, քիմիոթերապիա, լիմֆադենոպաթիայի շրջաններից, վնասված մաշկի հատվածներից, խորանիստ երակներից, մաշկի ախտահարված շրջաններից, ֆլեբիտի և թրոմբոֆլեբիտի առկայությունից, հետներարկումային հեմատոմայի առկայությունից:

Երեխաների մոտ երակային կատետրավորման համար կարելի է ընտրել ինչպես վերին և ստորին վերջույթների, այնպես էլ պարանոցի և գլխի երակները:


2. Երկրորդ քայլը կատետրի ընտրությունն է, այն ընտրելիս հաշվի է առնվում երակի տրամաչափը, ներարկման լուծույթի անհրաժեշտ արագությունը, ներարկումների գրաֆիկը, նե- րարկվող նյութերի մածուցիկությունը:


3. Երրորդ քայլը տեղադրումն է, որն իրականացվում է հետևյալհաջորդական քայլերով`

 

 1. լվանալ ձեռքերը սովորական օճառով և ջրով,
 2. անհրաժեշտության դեպքում` կատետրավորման ենթա- կա հատվածում, մազածածկը հեռացնել մկրատով կամ էլեկտրոսափրիչով (չսափրել),
 3. հիվանդին մոտ, հարմար տեղում, տեղադրել նախօրոք պատրաստած կատետրավորման անհրաժեշտ հավաքածուն, ստուգել գործիքների ու պարագաների ամբողջականությունը և պիտանելիության ժամկետները,
 4. օգնել հիվանդին, որ հարմար դիրք ընդունի, բացատրել միջամտության նշանակությունը, պատասխանել հիվանդի հարցերին,
 5. ձեռքերը լվանալ սովորական օճառով կամ եթե չկա տեսանելի աղտոտում` մշակել ալկոհոլային հիմք պարունակող հականեխիչով` նվազագույնը 15-20 վրկ տևողությամբ,
 6. հագնել ձեռնոցներ (թույլատրվում է մաքուր, ոչ մանրէազերծ, միանվագ),
 7. ընտրել կատետրավորման տեղը, լարանը կապել ենթադրվող տեղից 10-15 սմ վեր և խնդրել հիվանդին աշխատեցնել բռունցքը` երակների ավելի լավ արյունալցման համար,
 8. շոշափման միջոցով ընտրել այն երակը, որը համապատասխանում է ներարկվող դեղանյութի բնույթին,
 9. կատետրի տեղադրման հատվածում մաշկը 20-30 վրկ մշակել ստորև նշված մաշկային որևիցե հականեխիչով` կենտրոնից ծայրամաս ուղղությամբ. օվալաձև կամ հետ և առաջ շարժումներով, պարտադիր թողնել, որ օգտագործված հականեխիչ նյութը ինքնուրույն չորանա,
 10. մաշկի մշակման համար օգտագործել կամ`
  •  քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 0.5%-ոց սպիրտային լուծույթ,
  •  հաջորդաբար` 70օ սպիրտ-յոդ-սպիրտ,
  •  հաջորդաբար` սպիտ-բետադին-սպիրտ,
  •  միայն մեկ հականեխիչ նյութի օգտագործման դեպքում, այն կատարել եռանվագ:
 11. ամրացնել երակը մատով, եթե կա անհրաժեշտություն, ապա այն սեղմել կատետրի տեղադրման ենթադրվող տեղից ներքև,
 12. վերցնել ընտրված տրամաչափի կատետրը, բացել փաթեթը,
 13. համոզվել, որ ասեղի լուսանցքը կտրվածքով վերև է, կատետրի մանդրեն (ասեղ-ստիլետը) մտցնել մաշկի նկատմամբ 15օ աստիճան անկյան տակ, զգայորոշիչ խցիկում hետևելով արյան հայտնվելուն,
 14. զգայորոշիչ խցիկում արյան հայտնվելուն պես ասեղի թեքման անկյունը փոքրացնել և մանդրեն (ասեղ- ստիլետը) մի քանի մմ խորությամբ մտցնել երակ, ապա մատով ֆիքսել մանդրեն (ասեղ-ստիլետը), իսկ սնամեջ ասեղը (կանյուլան) դանդաղ մղել մինչև վերջ դեպի երակ (նախքան լարանի հեռացնելը ասեղ-ստիլետը կատետրից ամբողջությամբ չի հեռացվում),
 15. հանել լարանը, ապա ամբողջությամբ հեռացնել մանդրեն (ասեղ-ստիլետը), /սնամեջ ասեղը (կանյուլան) երակ մտցնելուց հետո մանդրեն (ասեղ-ստիլետը) չի կարելի կրկին անգամ մտցնել կատետր/,
 16. արյունահոսությունը կանխելու համար` սեղմել երակը և վերջնականապես ասեղը հեռացնել կատետրից,
 17. պահպանիչ փաթեթից հանել կափարիչը և կատետրը փակել կամ էլ միացնել ներարկման համակարգը,
 18. կատետրը ամրացնել կպչուն սպեղանիով (այն անմիջապես կտրել ամրացնելուց առաջ),
 19. կատետրավորման ամսաթիվը փաստագրել կպչուն սպեղանու վրա,
 20. շիթով կամ կաթիլային ներարկման ընթացքում անհրաժեշտ է հետևել որ կատետրի տեղադրման հատվածը չփքվի, երակում կատետրի կամ ասեղի ծայրը շոշափվի, հիվանդը ներարկման տեղում այրոցի զգացում չունենա:


Արգելվում է դիպչել մաշկի արդեն հականեխիչ նյութով մշակված դաշտին:
Արգելվում է երակը հականեխիչ նյութով մշակելուց հետո կրկնակի շոշափել:

4. ԾԵԿ-ի հեռացումը իրականացվում է հետևյալ հաջորդական քայլերով.

 

 1. կրկին լվանալ ձեռքերը տեսանելի աղտոտման դեպքում
 2. դադարեցնել ներարկումը և եթե դրված է պաշտպանիչ թանզիֆե վիրախծուծ` հեռացնել այն,
 3. ձեռքերը մշակել հականեխիչով և հագնել ձեռնոցները (թույլատրվում է մաքուր, ոչ մանրէազերծ, միանվագ),
 4. առանց մկրատ օգտագործելու` հեռացնել ֆիքսող վիրակապը, ծայրամասից կենտրոն շարժումով,
 5. դանդաղ և զգուշորեն հեռացնել կատետրը,
 6. 2-3 րոպե սեղմել կատետրավորման տեղը մանրէազերծ վիրախծուծով,
 7. կատետրավորման տեղը մշակել հականեխիչով, ամրացնել կպչուն սպեղանիով` «santavik», (սանտավիկ)
 8.  կատետրի հեռացման մասին փաստագրել ըստ բժշկական օգնություն ևս պասարկում իրականացնող կազմակերպությունում ընդունված կարգի
 9. օգտահանել թափոնները սահմանված կարգով

 

5. ԾԵԿ-Ի տեղափոխումը իրականացվում է հետևյալ հաջորդական քայլերով.

 

 1. մեծահասակների մոտ` բարդությունների բացակայու- թյան դեպքում, անհրաժեշտ է ԾԵԿ-ը հեռացնել 72-96 ժամ հետո,
 2. երեխաների մոտ` ԾԵԿ-ը թույլատրվում է պահել մինչև բուժման ավարտը, այն կարելի է փոխել միայն կլինիկական ցուցման դեպքում,
 3. ժամկետը լրանալու կամ բարդություններ առաջա- նալու պատճառով կատետրը հանելուց հետո հաջորդը` անհրաժեշտ է տեղադրել նոր տեղում (հակառակ ձեռքին կամ նախորդ կատետրավորման տեղից` երակի ընթացքով ավելի վեր):


6. ԾԵԿ-ի ամենօրյա խնամք` իրականացվում է հետևյալ հաջորդական քայլերով.

 

 1. կատետրին դիպչել միայն ըստ անհրաժեշտության` խստիվ պահպանելով ասեպտիկայի կանոնները,
 2. կատետրը փակել մանրէազերծ փականներով,
 3. միացման հատվածները մշակել 700 սպիրտով,
 4. հակաբիոտիկներ, հակաբորբոքային ոչ ստերոիդներ, գլյուկոզայի լուծույթ, արյան պատրաստուկներ ներարկելուց անմիջապես հետո կատետրը լվանալ ֆիզիոլոգիական լուծույթով,
 5. կատետրի լուսանցքի խցանման և թրոմբագոյացման կանխարգելման նպատակով կատետրը փակելուց առաջ լուսանցքը լվանալ ֆիզիոլոգիական լուծույթով, ապա ներնուծել 100 միավոր/մլ հեպարին,
 6. բարդությունների վաղ հայտնաբերման նպատակով պարբերաբար, ոչ պակաս քան օրը երկու անգամ, ստուգել կատետրի տեղադրման հատվածըª այտուցի, կարմրության, տեղային ջերմության բարձրացման, կատետրի անանցանելիության, արտադրության կամ ներարկման ընթացքում ցավային զգացողությունների առկայության դեպքում այն անմիջապես հեռացնել,
 7. 7. կատետրի տեղադրման հատվածը գնահատել, այն շոշոփելով վիրակապի վրայից: Եթե շոշափվում է լար- վածություն կամ հիվանդը նշում է տեղային ցավ, ապա վիրակապը անմիջապես հանել և տեսանելիորեն ուսումնասիրել այն,
 8. 8. ներարկման համակարգերը փոխել 72 ժամ հետո, իսկ արյան փոխարինիչների և յուղային էմուլսիաների ներարկման դեպքում` անմիջապես,
 9. 9. խուսափել բազմադեղաչափ հեղուկների օգտագոր- ծումից, անհրաժեշտության դեպքում դրանք պահպանել կից հրահանգի համաձայն, բայց ոչ ավել քան 12 ժամը:


7. ԾԵԿ-ի տեղադրման հավաքածուն ներառում է.

 

 1. մաքուր, ախտահանված տեփյուր` հավաքածուն տեղափոխելու համար,
 2. տեփյուր` թափոնների համար,
 3. մանրէազերծ վիրակապական գնդիկներ
 4. կպչուն սպեղանի, մկրատ,
 5. մաշկային հականեխիչ,
 6. լարան, ձեռնոց,
 7. տարբեր չափսերի ծայրամասային երակային կատետրներ:


8. ԾԵԿ-ի հեռացման հավաքածուն ներառում է`

 

 1. ոչ ստերիլ ձեռնոցներ,
 2. մանրէազերծ վիրակապական գնդիկներ,
 3. կպչունսպեղանի` սանտավիկ` ՙsantavik՚
 4. մաշկային հականեխիչ,
 5. տեփյուր` թափոնների համար:

 
«ՀՀ ԱՆ ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների կանխարգելման գիտագործնական կենտրոն» ՊՈԱԿ
ՀՀ, Երևան 0087, Տիտոգրադյան 14
Հեռ.` (+37410) 47 23 50 Ֆաքս` (+37410) 45 82 87
Էլ. հասցե` epidemiology.erebouni@gmail.com www.epidemiology.am

Սկզբնաղբյուր. ՀՐԱՄԱՆ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
Լուսանկարը. ambulance-russia.blogspot.com
med-practic.com կայքի ադմինիստրացիան տեղեկատվության բովանդակության համար

պատասխանատվություն չի կրում
Loading...
Share |

Հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ

Կարդացեք նաև

Ինչու՞ են սառչում ոտքերը. մասնագետը պատասխանում է ընթերցողների հարցերին. nairimed.com
Ինչու՞ են սառչում ոտքերը. մասնագետը պատասխանում է ընթերցողների հարցերին. nairimed.com

«Նաիրի» ԲԿ թերապևտ Ռուզաննա Ամյանը՝ պատասխանելով ընթերցողների հարցին, թե ինչո՞ւ են սառչում ոտքերը, նշել է, որ վերջին շրջանում հաճախ են լսում այսպիսի գանգատ։ Ըստ նրա՝ պատճառները բազմաթիվ են: Ընդունված է առանձնացնել ախտաբանական և ֆիզիոլոգիական պատճառները...

Ինչո՞վ է սրտային հազը տարբերվում սովորական հազից. nairimed.com
Ինչո՞վ է սրտային հազը տարբերվում սովորական հազից. nairimed.com

Ի՞նչ է նշանակում սրտային հազ։ Մենք գիտենք, որ հազը բրոնխաթոքային համակարգի խանգարման նշան է։ Եթե մարդուն տանջում է հազը, ապա պատճառը կարող է լինել բրոնխիտը, թոքաբորբը, թոքերի տուբերկուլոզը։ Բժիշկներից քչերն են նման...

Սրտանոթաբանություն Շնչառական համակարգ
Սառը ձեռքեր և ոտքեր. անհատական առանձնահատկությու՞ն, թե՞ վտանգավոր ազդակ. nairimed.com
Սառը ձեռքեր և ոտքեր. անհատական առանձնահատկությու՞ն, թե՞ վտանգավոր ազդակ. nairimed.com

Անշուշտ, շրջապատում կան մարդիկ, ում ոտքերն ու ձեռքերը մշտապես սառն են, նույնիսկ տաք շինության ներսում կամ շոգին։ Ի՞նչ է դա. օրգանիզմի առանձնահատկությու՞ն, թե՞ հիվանդության ախտանիշ...

«Կտրուկ վեր կացավ և ընկավ», կամ` ի՞նչ է օրթոստատիկ թերճնշումը (կոլափս). nairimed.com
«Կտրուկ վեր կացավ և ընկավ», կամ` ի՞նչ է օրթոստատիկ թերճնշումը (կոլափս). nairimed.com

Այսպես են կոչում կտրուկ կանգնելիս կամ երկարատև անշարժ կանգնած մնալուց, կամ մեծ ֆիզիկական աշխատանք կատարելուց հետո ուշագնացության զարգացումը, երբ տեղի է ունենում գիտակցության կորուստ...

Հանկարծակի առաջացած գլխապտույտ. nairimed.com
Հանկարծակի առաջացած գլխապտույտ. nairimed.com

Կտրուկ տեղից վեր կենալը կամ գլխի արագ շարժումը կարող են տհաճ հույզերի մի ամբողջ հեղեղ ստեղծել։ Այնպիսի զգացողություն է առաջանում, կարծես աշխարհը պտտվում է։ Հավասարակշռությունը պահելու համար անհրաժեշտ է...

Շատ հորանջելու պատճառները. nairimed.com
Շատ հորանջելու պատճառները. nairimed.com

Հորանջելը բնական գործընթաց է, որը բնորոշ է յուրաքանչյուրիս։ Բոլորս էլ ժամանակ առ ժամանակ հորանջում ենք և դա բացարձակապես նորմալ է։ Սակայն, երբեմն հորանջելը շատ հաճախ է կրկնվում...

Կրծքավանդակում ցավային համախտանիշը որովայնի խոռոչի հիվանդությունների ժամանակ. armeniamedicalcenter.am
Կրծքավանդակում ցավային համախտանիշը որովայնի խոռոչի հիվանդությունների ժամանակ. armeniamedicalcenter.am

Ցավային համախտանիշը բնորոշ է որովայնի խոռոչի շատ հիվանդությունների: էզոֆագիտի ժամանակ դիտվում է կրծոսկրի հետևում մշտական այրոց, կերակրափողի երկարությամբ ցավն ուժեղանում է կլման ժամանակ, կապված սառը...

Վիրաբուժություն
Ճաքեր բերանի անկյուններում. armeniamedicalcenter.am
Ճաքեր բերանի անկյուններում. armeniamedicalcenter.am

Անգուլյար ստոմատիտը կամ անգուլիտը, կամ անգուլյար խեյլիտը բերանի անկյունների մաշկի կամ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտաբանական վիճակ է, որն ուղեկցվում է ճաքերի առաջացմամբ՝ ստրեպտոկոկերի կամ դրոժանման սնկերի...

Պորտալարային արյան ցողունային բջիջները. biostem.am
Պորտալարային արյան ցողունային բջիջները. biostem.am

Ծնողներին առաջարկվում է յուրահատուկ հնարավորություն՝ պահպանելով նորածնի պորտալարային արյունը, հոգալ իրենց երեխայի ապագան: Այս էտապում պորտալարային արյան ցողունային բջիջներն օգտագործվում են ավելի քան 80 հիվանդության...

Հևոց. armeniamedicalcenter.am
Հևոց. armeniamedicalcenter.am

Թթվածնի անբավարարության ադանշանը /հիմնական մատակարարներն են սիրտը և թոքերը/ թափառող նյարդով հասնում է գլխուղեղ և ակտիվացնում շնչական կենտրոնը, որն իր հերթին, շնչառության ռիթմի արագացման հրահանգ է տալիս...

Շնչառական համակարգ
Թոքի քաղցկեղ. որոնք ե՞ն բուժման նոր մոտեցումները
Թոքի քաղցկեղ. որոնք ե՞ն բուժման նոր մոտեցումները

Հայաստանում ամեն տարի գրանցվում է թոքի  քացկեղի 1375 նոր դեպք, ու քաղցկեղի այս տեսակը առաջին տեղում է մեր երկրում մահացության հանգեցնող քաղցկեղային հիվանդությունների թվում: Նման վիճակագրությունը չի կարող չանհանգստացնել թե...

Շնչառական համակարգ
Ի՞նչ հիվանդություններ են բուժվում ցողունային բջիջների օգնությամբ. biostem.am
Ի՞նչ հիվանդություններ են բուժվում ցողունային բջիջների օգնությամբ. biostem.am

ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ապլաստիկ սակավարյունություն, բնածին դիզերիտրոպոետիկ սակավարյունություն, Ֆանկոնի սակավարյունություն...

Հոգեկան ապրումների կապը հիվանդությունների հետ. armeniamedicalcenter.am
Հոգեկան ապրումների կապը հիվանդությունների հետ. armeniamedicalcenter.am

Մարդու կյանքը, իհարկե գունավորվում է վառ էմոցիաներով, ինչպես դրական, այնպես էլ՝ բացասական, հատկապես սթրեսներով և ապրումներով...

Հոգեկան առողջություն
Շնչառական հիվանդացությունը մանկական տարիքում. Սերգեյ Սարգսյան. arabkirjmc.am
Շնչառական հիվանդացությունը մանկական տարիքում. Սերգեյ Սարգսյան. arabkirjmc.am

Շնչառական հիվանդություններն ամենահաճախն են հանդիպում, քանի որ հիմնականում վիրուսային ծագում ունեն և փոխանցվում են օդակաթիլային ճանապարհով: Հետևաբար, քանի դեռ հաճախ հանդիպող շնչառական վիրուսների...

Մանկական հիվանդություններ Բժշկի ընդունարանում
Ինչպե՞ս ճիշտ ընդունել դեղորայքը. armeniamedicalcenter.am
Ինչպե՞ս ճիշտ ընդունել դեղորայքը. armeniamedicalcenter.am

Եթե Դուք տարբեր հիվանդությունների պատճառով՝ ալերգիա, շիզոֆրենիա, արթրիտ, խոցային խնդիրներ և այլն, դիմում եք զանազան դեղորայքային միջոցների ընդունման, բայց դրանք ոչ միշտ են օգնում, ապա պատճառն այն է, որ դեղերը ճիշտ չեն ընդունվում...

Դեղամիջոցներ

ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ